Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna.

Chojna, dnia 15 lipca 2021 r.

DIR.6220.9.2021.MR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Chojna w dniu 15 lipca 2021 r. wydał decyzję nr DIR.6220.9.2021.MR stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna.

W decyzji, organ prowadzący postępowanie określił również istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna w Wydziale Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania (91 414 10 35 wew. 69) z powołaniem się na znak niniejszego obwieszczenia.


 

Chojna, dnia 15 lipca 2021 r.

DIR.6220.9.2021.MR

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Pawła Tarnowskiego oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie,

 1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do
  2,6 MW
  , planowanej do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna.
 1. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. zaprojektować i wykonać ogrodzenie przedsięwzięcia z zachowaniem co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni od gruntu,
  2. w przypadku wysiewu roślin wybrać gatunki rodzime,
  3. pierwsze koszenie terenu inwestycyjnego przeprowadzić po 15 lipca; w przypadku intensywnego wzrostu roślinności oraz konieczności przeprowadzenia koszenia we wcześniejszym terminie, należy  poprzedzić je oględzinami wykonanymi przez ornitologa celem wykluczenia przystępowania ptaków do lęgów na terenie inwestycji,
  4. termin koszenia dobrać w miarę możliwości w taki sposób, aby nie pokrywał się
   z przeprowadzaniem zabiegów agrotechnicznych na terenach sąsiednich.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2021 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 4 maja 2021 r.,
Pan Paweł Tarnowski wystąpił do Burmistrza Gminy Chojna z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono dokumenty, wymagane zgodnie z art. 74 ust. 1 ooś.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Chojna.

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem nr DIR.6220.9.2021.MR z dnia 25 maja 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś, zamieścił w publicznie dostępnym wykazie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o wpływie ww. wniosku oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

W dniu 25 maja 2021 r. Burmistrz Gminy Chojna zawiadomił strony o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego.

Organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem nr DIR.6220.9.2021.MR z dnia 25 maja 2021 r., na podstawie art. 64 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.117.2020.JP z dnia 8 czerwca 2021 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 9 czerwca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną nr ZNS.9022.2.1.34.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.285.2021.KS z dnia 9 czerwca 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, określając jednocześnie poniższe warunki:

 1. zaprojektować i wykonać ogrodzenie przedsięwzięcia z zachowaniem co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni od gruntu,
 2. w przypadku wysiewu roślin wybrać gatunki rodzime,
 3. pierwsze koszenie terenu inwestycyjnego przeprowadzić po 15 lipca; w przypadku intensywnego wzrostu roślinności oraz konieczności przeprowadzenia koszenia we wcześniejszym terminie, należy  poprzedzić je oględzinami wykonanymi przez ornitologa celem wykluczenia przystępowania ptaków do lęgów na terenie inwestycji,
 4. termin koszenia dobrać w miarę możliwości w taki sposób, aby nie pokrywał się
  z przeprowadzaniem zabiegów agrotechnicznych na terenach sąsiednich.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Burmistrz Gminy Chojna w dniu 15 czerwca 2021 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna. Organ w zawiadomieniu poinformował również o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji, wskazując jednocześnie termin oraz określając możliwe sposoby wnoszenia uwag i wniosków.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do planowanego przedsięwzięcia.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ooś, jej uzasadnienie, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wśród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia przesądziły następujące kryteria:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,6 MW i powierzchni zabudowy do około 3,91 ha na działkach nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi odpowiednio 2,41 ha i 1,50 ha.

Inwestor przewiduje realizację przedsięwzięcia w dwóch etapach: pierwszy (K1) do mocy około 1 MW i drugi (K2) do mocy około 1,6 MW.

W ramach przedsięwzięcia wykorzystana zostanie cała powierzchnia działek inwestycyjnych. Powierzchnia zabudowy pod stołami fotowoltaicznymi, trafostacją, inwerterami, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi wyniesie około 1,25 ha, co daje około 32% powierzchni działek nr 277 i 279. Pozostała powierzchnia działek pozostanie obszarem biologicznie czynnym, bez wpływu na istniejące środowisko naturalne.

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji, stanowi obecnie teren użytkowany rolniczo, a w sąsiedztwie działek występują również tereny rolne oraz droga.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany system elektrowni fotowoltaicznej składa się z:

 • paneli fotowoltaicznych – paneli PV (potocznie zwanych bateriami słonecznymi),
 • systemu mocowania paneli PV (konstrukcje stalowo-aluminiowe),
 • inwertera DC/AC,
 • skrzynek przyłączeniowych,
 • zabezpieczeń (urządzeń automatycznie wyłączających instalacje w przypadku niesprawności sieci),
 • okablowania (różnego rodzaju złączki i konektory, światłowody),
 • inteligentnych liczników energii,
 • transformatora i rozdzielni SN,
 • masztów odgromowych.

Inwestor przewiduje jednocześnie wykonanie ogrodzenia oraz około 2 miejsc postojowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się przeprowadzania wycinki drzew czy krzewów.

System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże. Nie przewiduje się montażu modułów montowanych na konstrukcji betonowej.

Przewiduje się budowę do 20 rzędów stołów na działce inwestycyjnej, na których ułożone będą moduły fotowoltaiczne. Moduły ułożone będą horyzontalnie po 4 sztuki lub po 5 sztuk tak, aby ograniczyć wysokość zabudowy. Łącznie ułożonych będzie do 5200 paneli o mocy do 500 W każdy. Liczba inwerterów nie przekroczy 26 sztuk w przypadku inwerterów o mocy 100 kW. W przypadku inwerterów o mocach wyższych, np. 225 kW, liczba inwerterów nie przekroczy 10 sztuk.

W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska.

Konstrukcja wsporcza, na której zostaną zamontowane ogniwa, zostanie wykonana w sposób nieinwazyjny – metodą wbijania.

Odpady z fazy budowy będą magazynowane selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowane uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Hałas w fazie budowy związany będzie bezpośrednio z aktualnie wykonywanymi pracami. Mając na uwadze fakt, iż inwestycja obejmuje głównie wykonanie prac montażowych, a stelaże pod panele będą wbijane w grunt, nie dojdzie do prac niwelacyjnych, ani głębokich wykopów, w związku z czym wpływ na klimat akustyczny będzie nieznaczny.

Występująca emisja gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu oraz używanego sprzętu.

Podczas budowy powstaną ścieki bytowe. Zaplecze zostanie wyposażone w przenośne sanitariaty oraz zapewniony zostanie systematyczny wywóz  nieczystości.

Wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac.

Planowana instalacja ma charakter bezobsługowy, nie będzie również wymagała użycia gazu ani wody. Mycie paneli będzie miało miejsce raz do roku wodą bez użycia środków chemicznych, za pomocą specjalnych urządzeń do czyszczenia dużych farm fotowoltaicznych (np. Lehman German Cleaning Systems, które wykorzystują własne źródło wody).

Inwestor przewiduje posadowienie na terenie inwestycyjnym przenośnego sanitariatu, na potrzeby osób obsługujących farmę podczas operacji mycia, czy wykonywania prac serwisowych.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, będą one posiadały misę olejową, która może pomieścić 110% objętości płynu. W ten sposób zostanie zminimalizowane ryzyko negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne w przypadku sytuacji awaryjnej. Sam transformator zostanie umieszczony w stacji transformatorowej, co dodatkowo zabezpieczy środowisko. Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju, tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną.

Eksploatacja instalacji może powodować powstawanie znikomych ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń. Odpady będą przetrzymywane w szczelnych zbiornikach z zachowaniem selekcji odpadów i będą wywożone na odpowiednie wysypiska śmieci lub też przekazywane do firm zajmujących się odzyskiem surowców wtórnych po podpisaniu odpowiedniej umowy przez firmę zajmującą się eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej.

Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z ponadnormatywną emisją gazów i pyłów do powietrza. Jedyne potencjalne uciążliwości mogą być związane z pracami serwisowymi oraz myciem paneli. Emisje z tych prac będą pomijalne i będą miały charakter zdarzeniowy.

Głównymi źródłami hałasu, jaki będzie związany z przedmiotową inwestycją, będzie ruch pojazdów serwisowych, operacje mycia paneli czy praca transformatora. Z uwagi na rodzaj uciążliwości i odległość od terenów chronionych akustycznie (około 370 m) nie przewiduje się, aby planowana inwestycja stanowiła uciążliwość w tym zakresie.

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w przypadku przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej będzie stacja transformatorowa. Zostanie ona zbudowana
w prefabrykowanym kontenerze betonowym. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez planowaną inwestycję będzie miało wartość niższą od granicznej dopuszczalnej w środowisku i nie spowoduje jakiegokolwiek zagrożenia. Spośród elementów elektrowni fotowoltaicznej, żadne nie generują pól elektromagnetycznych o poziomie istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska.

Na etapie budowy oraz eksploatacji, wody opadowe będą wsiąkać swobodnie do gruntu – infiltracja.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w granicach obszaru Natura 2000 – obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Cedyńska PLB320017.

Zgodnie ze standardowym formularzem danych, występują co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Jest to bardzo ważna ostoja dla lęgowych ptaków drapieżnych, zimujących łabędzi krzykliwych i jako zlotowisko żurawi w okresie wędrówki jesiennej. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, rybołów i krakwa. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje tu trzmielojad. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęgawy i gęsi zbożowej.

Zgodnie ze standardowym formularzem danych, przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla rozpatrywanego obszaru.

Dla niniejszego obszaru obowiązują zapisy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017 (wraz ze zmianą – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 października 2017 r.).

Zgodnie z danymi uzyskanymi od RDOŚ w Szczecinie wynika, iż na terenie inwestycyjnym oraz w jego sąsiedztwie nie występują stanowiska żadnego z gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru. Teren jest przekształcony i poddawany regularnym zabiegom agrotechnicznym, zatem nie stanowi miejsca dogodnego do wyprowadzania lęgów. Mając na uwadze dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu inwestycyjnego stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób negatywny na cele i przedmiot obszaru Natura 2000.

Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości około 210 m od granic Parku. Z uwagi na takie usytuowanie, nie dojdzie do negatywnego wpływu na wymienioną formę ochrony przyrody. Na rozpatrywanym terenie brak jest dominujących punktów widokowych, z których farma fotowoltaiczna mogłaby być widoczna z większej odległości. Sama farma nie stanowi dominanty wysokościowej, a realizacja inwestycji nie jest związana z przekształceniem rzeźby terenu. Nie przewiduje się wobec tego znaczącego negatywnego wpływu na krajobraz.

Tereny rolne są wykorzystywane przez drobną zwierzynę. W celu minimalizacji oddziaływania farmy na faunę, nałożono warunki dotyczące pozostawienia wolnej przestrzeni pod ogrodzeniem, aby umożliwić przemieszczanie się małych zwierząt przez teren farmy.

Tereny farm fotowoltaicznych realizowanych na obszarach użytkowanych dotychczas rolniczo, z uwagi na zaniechanie intensywnych zabiegów agrotechnicznych mogą stać się siedliskiem awifauny oraz małej zwierzyny. Mając to na uwadze, celem minimalizacji oddziaływania na faunę, określono warunek dotyczący terminu wykonania pierwszego koszenia. Ponadto, aby zwierzęta mogły bezpiecznie opuścić teren inwestycyjny podczas wykonywania koszenia, nałożono warunek dotyczący doboru terminu pod kątem wykonywania zabiegów agrotechnicznych na terenach sąsiednich. W treści karty przedstawiono informacje o konieczności koszenia roślinności z terenu farmy. Ponadto nadmieniono, że inwestor przewiduje obsianie terenu inwestycyjnego. W przypadku podjęcia decyzji o wysianiu roślinności należy wybierać w tym celu gatunki rodzime, co wzbogaci zarówno bioróżnorodność jak i walory przyrodnicze tego obszaru, a także będzie siedliskiem dogodnym dla owadów.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycyjnego nie będzie realizowana inna farma fotowoltaiczna, ani inne przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na rodzaje potencjalnych uciążliwości planowanej instalacji, które występować będą wyłącznie w granicach terenu inwestycyjnego, nie przewiduje się kumulacji oddziaływań zarówno w odniesieniu do elementów przyrodniczych, jak również mogących spowodować przekroczenie standardów jakości środowiska.

Teren objęty postępowaniem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600018191869 – Kalica oraz w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600023.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby inwestycja wpływała na stan wody na gruntach przyległych oraz powodowała zmiany stosunków wodnych zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

W związku z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia nie nastąpi negatywne oddziaływanie na Jednolitą Część Wód Podziemnych i Jednolitą Część Wód Powierzchniowych.

Planowana inwestycja położona jest:

 • poza strefami ochronnymi ujęć wód,
 • poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych,
 • poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w rozporządzeniu Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz.U. z 2014 r., poz. 2431 z późn. zmianami).

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione, obszary o znaczeniu historycznym, archeologicznym, kulturowym oraz pomniki przyrody.

Planowana inwestycja posiada charakter lokalny, realizowana będzie wyłącznie w granicach terenu wskazanego przez wnioskodawcę, czego wynikiem jest brak transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko. Mając na uwadze lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przewidywane przeprowadzenie prac oraz charakter niniejszego przedsięwzięcia nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest znikome. Nie niesie ze sobą również ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, umożliwiono im czynny udział w każdym etapie postępowania.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria, Burmistrz Gminy Chojna nie stwierdził ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ooś, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w punkcie 4 pouczenia, następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ooś.
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

 

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

 

 

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami).


 

Załącznik do Decyzji Burmistrza Gminy Chojna

nr DIR.6220.9.2021.MR z dnia 15 lipca 2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW, jest planowane do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna.

Budowa elektrowni zakłada 2 etapy:

 • etap pierwszy – K1 – o mocy elektrowni do 1 MW,
 • etap drugi – K2 – o mocy elektrowni do 1,6 MW.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarem zabudowy mieszkaniowej.

Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 3,91 ha. Na potrzeby przedsięwzięcia przeznaczona zostanie cała powierzchnia działek nr 277 i 279.

Na terenie przeznaczonym pod przedmiotowe przedsięwzięcie nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w pobliżu miasta Chojna, położonego około 5,3 km na południowy wschód od przedmiotowego terenu inwestycyjnego. Przedsięwzięcie jest również oddalone o około 2 km od Kalicy, znajdującej się na wschód od miejsca inwestycji.

W skład całego przedsięwzięcia zaliczać się będzie/będą:

 • elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2,6 MW,
 • instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO,
 • skrzynki przyłączeniowe,
 • linie kablowe i światłowodowe,
 • maszty odgromowe,
 • ogrodzenia modułowe,
 • tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne,
 • tymczasowe place montażowe/postojowe, niezbędne do dowozu instalacji i jej wyposażenia.

System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, niemontowanych na konstrukcji betonowej.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:

 • budowę tymczasowych dróg wewnętrznych – obiekty wymagane będą tylko na etapie realizacji inwestycji oraz podczas ewentualnie likwidacji,
 • budowę stelaży i stołów podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne,
 • palowanie słupów, potrzebnych do osadzenia stołów, na których będą montowane moduły fotowoltaiczne,
 • budowę ogrodzenia modułowego lub siatki przeciw zwierzynie,
 • budowę placów montażowych (etap realizacji i likwidacji)/postojowych (etap realizacji, eksploatacji, likwidacji),
 • budowę kontenerowych stacji TRAFO i instalacji przyłączeniowej oraz niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię elektryczną,
 • montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem,
 • budowę instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę elektrowni fotowoltaicznej,
 • montaż masztów odgromowych,
 • uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na swój charakter zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zabudowania mieszkalne są oddalone od planowanego przedsięwzięcia o około 378 m od skrajnego rzędu paneli fotowoltaicznych w kierunku północnym. Działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Umiejscowienie projektowanego przedsięwzięcia na działkach nr 277 i 279 jest zaprojektowane tak, aby zachować możliwie dużą odległość od zabudowań mieszkalnych oraz zachować trwałość przyrody Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane tak, aby nie utrudniać funkcjonowania lokalnej społeczności – jest umiejscowione poza terenem gęstej zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej oraz przy liniach średniego napięcia. Większość obszaru działek inwestycyjnych została pozostawiona jako powierzchnia biologicznie czynna.

Działki nr 277 i 279 w obrębie przewidywanego miejsca posadowienia inwestycji są użytkowane rolniczo, przy zastosowaniu nawożenia doglebowego, które negatywnie wpływa na środowisko gruntowe.

Dojazd do działek nr 277 i 279 odbywa się m. in. drogą gminną stanowiącą działkę nr 250 położoną
w obrębie Krzymów w gminie Chojna.

Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zamyka się w granicach działek nr 277
i 279. Ze względu na niską zabudowę przedmiotowej inwestycji, brak emisji hałasu oraz brak efektu stroboskopowego, inwestycja nie wpłynie negatywnie na życie mieszkańców oraz nie będzie powodowała kumulacji oddziaływań.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu skumulowanego wraz z innymi inwestycjami o tym samym lub innym charakterze.

Nie przewiduje się również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja nie będzie wymagała stałej obsługi, zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na etapie realizacji i eksploatacji, woda na cele konsumpcyjne będzie dostarczana w butelkach. W trakcie prac budowlanych i eksploatacji inwestor zapewni pracownikom dostęp do toalet typu Toi-Toi.

Mycie paneli będzie się odbywało raz do roku, własną wodą i bez użycia środków chemicznych,
za pomocą specjalnych urządzeń do czyszczenia dużych farm fotowoltaicznych, np. typu system Lehman German Cleaning, który wykorzystuje własne źródło wody.

Na etapie budowy oraz eksploatacji, wody opadowe będą wsiąkać swobodnie do gruntu – infiltracja.

Na etapie realizacji wykorzystane zostaną:

 • beton,
 • stal profilowa,
 • moduły aluminiowe,
 • kruszywa o różnej granulacji,
 • stal zbrojeniowa.

Elementy składowe poszczególnych ogniw fotowoltaicznych zostaną przywiezione na miejsce inwestycji w formie gotowej, a na placu budowy zostanie wykonany ich montaż.

W obecnej fazie inwestycji nie można określić dokładnych ilości zużytych materiałów, ponieważ zależy to od przeprowadzenia badań geotechnicznych oraz wybrania odpowiedniego wariantu realizacji przedsięwzięcia.

W czasie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie paliwa w ilości do około 2500 dm3. Paliwo zastosowane zostanie do maszyn i urządzeń pracujących w trakcie realizacji inwestycji, takich jak: palarki, traktory, piły łańcuchowe, podnośniki koszowe.

Na etapie realizacji inwestycji, szacuje się następujące zapotrzebowanie na energię:

 1. elektryczną – do około 500 kWh; na etapie realizacji inwestycji energia elektryczna wymagana będzie do zasilania elektronarzędzi wykorzystywanych przy montażu ogniw fotowoltaicznych; pobór prądu będzie się odbywał z generatorów spalinowych lub poprzez podłączenie do skrzynki elektrycznej znajdującej się w najbliższym gospodarstwie;
 2. cieplną – brak zapotrzebowania,
 3. gazową – brak zapotrzebowania.

Na etapie eksploatacji przewiduje się natomiast następujące zapotrzebowanie na energię:

 1. elektryczną – do około 1900 kWh; na etapie eksploatacji inwestycji energia elektryczna wymagana będzie do zasilania elektronarzędzi wykorzystywanych przy bieżących naprawach, do oświetlenia terenu inwestycji oraz do zasilania urządzeń elektronicznych usytuowanych
  w rozdzielni SN; pobór prądu odbywać się będzie z odbioru własnego, generatorów prądu lub z baterii akumulatorowych (UPS),
 2. cieplną – brak zapotrzebowania,
 3. gazową – brak zapotrzebowania,
 4. paliwa – około 3900 l (olej napędowy, benzyna).

W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska.

Konstrukcja wsporcza, na której zostaną zamontowane ogniwa, zostanie wykonana w sposób nieinwazyjny – metodą wbijania.

Hałas w fazie budowy związany będzie bezpośrednio z aktualnie wykonywanymi pracami. Mając na uwadze fakt, iż inwestycja obejmuje głównie wykonanie prac montażowych, a stelaże pod panele będą wbijane w grunt, nie dojdzie do prac niwelacyjnych, ani głębokich wykopów, w związku z czym wpływ na klimat akustyczny będzie nieznaczny.

Występująca emisja gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu oraz używanego sprzętu.

Wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, będą one posiadały misę olejową, która może pomieścić 110% objętości płynu. W ten sposób zostanie zminimalizowane ryzyko negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne w przypadku sytuacji awaryjnej. Sam transformator zostanie umieszczony w stacji transformatorowej, co dodatkowo zabezpieczy środowisko. Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju, tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną.

Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z ponadnormatywną emisją gazów i pyłów do powietrza. Jedyne potencjalne uciążliwości mogą być związane z pracami serwisowymi oraz myciem paneli. Emisje z tych prac będą pomijalne i będą miały charakter zdarzeniowy.

Głównymi źródłami hałasu, jaki będzie związany z przedmiotową inwestycją, będzie ruch pojazdów serwisowych, operacje mycia paneli, praca transformatora. Z uwagi na rodzaj uciążliwości
i odległość od terenów chronionych akustycznie (około 380 m) nie przewiduje się, aby planowana inwestycja stanowiła uciążliwość w tym zakresie.

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w przypadku przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej będzie stacja transformatorowa. Zostanie ona zbudowana w prefabrykowanym kontenerze betonowym. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez planowaną inwestycję będzie miało wartość niższą od granicznej dopuszczalnej w środowisku i nie spowoduje jakiegokolwiek zagrożenia. Spośród elementów elektrowni fotowoltaicznej, żadne nie generują pól elektromagnetycznych o poziomie istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje małe ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Instalacje fotowoltaiczne mają niską zabudowę (do 4 m), co przekłada się na brak ryzyka w przypadku katastrofy budowlanej. Przewidywane zagrożenia podczas robót budowlanych oraz eksploatacji, przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj robót budowlanych, stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Skala zagrożenia

Miejsce wystąpienia zagrożenia

Czas wystąpienia zagrożenia

1

błędne załączenie napięcia

duża

złącza kablowe

podczas wykonywania robót i eksploatacji

2

związane ze sprzętem budowlanym – koparko-ładowarki, podnośniki

duża

w strefie wykonywania robót

podczas wykonywania robót

3

związane ze sprzętem budowlanym – kafary samojezdne

duża

w strefie wykonywania robót

podczas wykonywania robót

4

związane ze sprzętem eksploatacyjnym na budowie – narzędzia ręczne

mała

w strefie wykonywania robót

podczas wykonywania robót

5

instalacje przypadkowo odkryte
w trakcie robót ziemnych

średnia

w strefie wykonywania robót

podczas wykonywania robót

6

przedmioty trudne do identyfikacji, przypadkowo odkryte w trakcie robót ziemnych

średnia

w obszarze objętym budową

podczas trwania budowy

7

możliwość znalezienia się osób postronnych na terenie budowy

średnia

w obszarze objętym budową

podczas wykonywania robót i eksploatacji

8

pojazdy poruszające się po drodze gminnej w pobliżu budowy, niezwiązane z organizacją budowy

średnia

obszar wjazdu
na budowę

podczas wykonywania robót i eksploatacji

Da niniejszego przedsięwzięcia istnieje ryzyko wyrwania konstrukcji przez trąby powietrzne lub znaczne podmuchy wiatru. Aby temu zapobiec, konstrukcje będą palowane po obliczeniach dla poziomych prób zrywalnych oraz po odwiertach geologicznych, tak aby odpowiednio dobrać głębokość palowania. Panele fotowoltaiczne montowane będą na lekkiej konstrukcji wsporczej, stalowej, montowanej w gruncie bez fundamentowania.

Podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewiduje się powstanie następujące rodzajów i ilości odpadów:

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Mg]

12 01 02

cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

0,12

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

0,25

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

0,25

15 01 04

opakowania z metali

1,00

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

1,20

17 01 82

inne, niewymienione odpady budowlane

0,30

17 04 02

aluminium

0,30

17 04 11

kable, inne niż wymienione w 17 04 10

0,80

17 05 04

gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż
w 17 05 03

3,00

19 10 02

odpady metali nieżelaznych

0,30

20 01 39

tworzywa sztuczne

0,90

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

1,90

17 04 05

żelazo i stal

0,50

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,30

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,02

Na etapie realizacji, odpady będą powstawać na placu budowy.

ETAP EKSPLOATACJI INWESTYCJI

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Mg]

06 08 99

inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu)

0,25

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

0,15

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

0,15

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,15

19 10 02

odpady metali nieżelaznych

0,15

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,25

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

1,50

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,02

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe

0,12

Na etapie eksploatacji, odpady powstałe w wyniku sprzątania terenu oraz w efekcie zużycia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumulatorów oraz elementów z nich usuniętych, będą powstawać
na terenie inwestycji.

ETAP LIKWIDACJI INWESTYCJI

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Mg]

06 08 99

inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu)

0,25

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

0,25

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

0,15

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,15

19 10 02

odpady metali nieżelaznych

0,15

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

15,50

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

1,90

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,02

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe

0,20

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

24,00

17 01 82

inne, niewymienione odpady budowlane

3,00

17 04 05

żelazo i stal

5,00

17 04 11

kable, inne niż wymienione w 17 04 10

2,50

17 05 04

gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż
w 17 05 03

2,50

17 06 04

materiały izolacyjne, inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1,30

Na etapie likwidacji, wszystkie odpady będą powstawać na placach obsługi rozbiórki.

 

Odpady niebezpieczne będą wywożone specjalistycznym transportem do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem i posiadających na to odpowiednie zezwolenie. Transport odpadów niebezpiecznych odbywał się będzie pojazdami odbiorców odpadów, zgodnie z przepisami o przewozach materiałów niebezpiecznych.

Większość odpadów powstających na terenie inwestycji należy zaliczyć do odpadów innych niż niebezpieczne. Z uwagi na niewielkie ilości takich odpadów, przy braku możliwości ich wykorzystania, będą one wraz z odpadami komunalnymi wywożone na składowisko odpadów. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte zostaną przekazane do recyklingu specjalistycznym firmom. Odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w wydzielonym miejscu, znajdującym się na terenie przedsięwzięcia. Panele fotowoltaiczne zbudowane są z materiałów właściwie w całości podlegających utylizacji, dlatego większość elementów inwestycji będzie stanowiło surowiec wtórny.

Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 16-07-2021 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 16-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2021 15:12