Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU

 

Chojna, dnia 02 sierpnia 2012 r.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

samorządowego

ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

OGŁASZA    NABÓR    KANDYDATÓW

DO  PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE

NA STANOWISKO KIEROWNIKA   BIURA  ZWIĄZKU

 

 

Liczba etatów :  1

 

Miejsce wykonywania pracy: miastoChojna, siedziba Związku Gmin Dolnej Odry

 

Główne obowiązki :

 

Do obowiązków tworzonego stanowiska Kierownika Biura Związku Gmin Dolnej Odry należeć będzie:

·         organizacja techniczno - formalna Biura Związku,

·         sprawowanie pieczy nad majątkiem i sprawami Związku;

·         prowadzenie bieżących spraw Związku;

·         kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami biura;

·         gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Związku;

·         wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych;

·         przygotowywanie materiałów na zebrania Władz Związku;

·         opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych;

·         obsługa posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku;

·         sporządzanie odpisów uchwał Zgromadzenia Ogólnego i wydawanie ich uprawnionym organom;

·         prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

·         prowadzenie rejestru uchwał Władz Stowarzyszenia;

·         opracowywanie planów pracy;

·         prowadzenie bieżącej korespondencji;

·         utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Związku;

·         prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji pracowniczej Związku;

·         sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy;

·         wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Związku

·         współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności i zamierzeniach Związku;

·         podejmowanie decyzji dotyczących działalności Związku w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Związku;

·         realizacja innych działań określonych przez Zarząd Związku.

 

Wykształcenie:

 

O stanowisko Kierownika Biura Związku może ubiegać się osoba, która posiada (alternatywnie):

1)    ekonomiczne jednolite studia magisterskie,

2)    ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

3)    uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,

4)    ekonomiczne studia podyplomowe,

5)    prawnicze jednolite studia magisterskie.

 

Wymagania konieczne:

 

Kierownikiem Biura Związku może być osoba, która:

1)    posiada obywatelstwo polskie,

2)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)    nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku – udokumentowany aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez uprawnionego lekarza medycyny pracy,

6)    musi posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

 

Wymagania pożądane:

 

Kandydat na stanowisko Kierownika Biura Związku:

1)    powinien posiadać znajomość zagadnień związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym;

2)    powinien posiadać dobrą znajomość finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,

3)    powinien posiadać znajomość zasad udzielania wsparcia wspólnotowego kierowanego do jst lub instytucji, dla których jst jest: właścicielem, organem prowadzącym lub organem założycielskim;

4)    powinien posiadać umiejętność korzystania z narzędzi i programów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

5)    powinien posiadać znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

6)    powinien legitymować się umiejętnościami w zakresie dobrej organizacji pracy, samodzielnością i komunikatywnością,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1)    podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie do pracy

2)    - list motywacyjny;

3)    podpisane własnoręcznie curriculum vitae,

4)    kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu osobistego (awers i rewers) ,

5)    kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie,

6)    ew. kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem dokumentów stwierdzających dodatkowe umiejętności i uprawnienia,

7)    kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem świadectw pracy;

8)    ew. kopia/e potwierdzone za zgodność z oryginałem opinii o pracowniku
od dotychczasowych pracodawców;

9)    podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnych praw publicznych;

10)podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11)podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

12)zaświadczenie o stanie zdrowia,

13)podpisane własnoręcznie i opatrzone datą - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku aplikacyjnym -
do celów rekrutacji - w brzmieniu:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT przez kandydatów:

 

1)    wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika biura – Związek Gmin Dolnej Odry” w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna – (sekretariat) w terminie do 15 sierpnia 2012r. do godz.15.00,

2)    w kopercie zewnętrznej- powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika biura – Związek Gmin Dolnej Odry”
w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna - z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego
lub adresu e-mail – kandydata,

3)    ofertę można przesłać pocztą - listem poleconym – jednak decyduje data wpływu (15.08.2012r.) do Urzędu Miejskiego w Chojnie;

4)    oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie - nie będą rozpatrywane,

5)    oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu: przekroczenia terminu , braków formalnych lub w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata
na wskazany w ofercie adres.

 

INNE INFORMACJE:

 

Konkurs ma charakter II – stopniowy

  1. Po upływie terminu 15 sierpnia 2012r. Komisja Konkursowa - dokona otwarcia ofert
    i sprawdzi kompletność formalną - oferty każdego z kandydatów.
  2. Komisja Konkursowa - powiadomi wszystkich kandydatów spełniających kryteria formalne - o terminie posiedzenia, w trakcie której przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie w terminie do dnia 31.08.2012r.
  4. Planowany termin zatrudnienia Kierownika Biura Związku - od 03 września 2012r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Listowska 02-08-2012 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Listowska 02-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 17-12-2020 21:09