Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OGŁOSZENIE O NABORZE - KIEROWNIK BIURA ZWIĄZKU


Chojna, dnia 18 czerwca 2013 r.

 

ZARZĄD

ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE

NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU

 

 

I. Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku:

 • etat, 40 godzin tygodniowo

II. Miejsce wykonywania pracy: miasto Chojna, Biuro Związku Gmin Dolnej Odry

III. Wymagania niezbędne

Wykształcenie:

o stanowisko Kierownika Biura Związku może ubiegać się osoba, która posiada (alternatywnie):

 1. jednolite studia magisterskie, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie i organizacja, zarządzanie i marketing, prawo lub zamówienia publiczne,

 2. ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

 3. uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,

 4. ekonomiczne studia podyplomowe,

 

Kierownikiem Biura Związku może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. musi posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

 

Kandydat na stanowisko Kierownika Biura Związku powinien posiadać znajomość:

 1. zagadnień związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym;

 2. problematyki organizacji i statusu Związku.

 3. ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do ustawy;

 4. ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ustawy;

 5. ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

 6. ustawy o dostępie informacji publicznej oraz aktów wykonawczych do ustawy;

 7. ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

 8. ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

 9. ustawy o opłacie skarbowej, administracyjnej i opłacie od czynności cywilno-prawnych,

 10. ustawy o utrzymaniu porządku w gminie;

 11. ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

 12. ustawy o finansach i zamówieniach publicznych i rachunkowości budżetowej, prawa pracy;

 13. powinien posiadać znajomość zasad udzielania wsparcia wspólnotowego kierowanego do jst lub instytucji, dla których jst jest: właścicielem, organem prowadzącym lub organem założycielskim;

 14. powinien posiadać biegłą umiejętność korzystania z narzędzi i programów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy,

 2. odpowiednia postawa moralna,

 3. dyspozycyjność,

 4. dokładność,

 5. komunikatywność,

 6. kreatywność,

 7. samodzielność,

 8. sumienność,

 9. odpowiedzialność,

 10. obowiązkowość

 11. rzetelność,

 12. wysoka kultura osobista oraz umiejętność wypowiadania się,

 13. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 14. powinien posiadać znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;

 15. posiadanie prawa jazdy kategorii B;

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do obowiązków tworzonego stanowiska Kierownika Biura Związku Gmin Dolnej Odry należeć będzie:

 • organizacja techniczno - formalna Biura Związku;

 • kierowanie Biurem Związku i reprezentowanie go na zewnątrz;

 • sprawowanie pieczy nad majątkiem i sprawami Związku;

 • prowadzenie bieżących spraw Związku;

 • kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami Biura;

 • gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Związku;

 • wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych;

 • przygotowywanie materiałów na zebrania Władz Związku;

 • opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach;

 • obsługa posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku;

 • sporządzanie odpisów uchwał Zgromadzenia Ogólnego i wydawanie ich uprawnionym organom;

 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

 • prowadzenie rejestru uchwał Władz Stowarzyszenia;

 • opracowywanie planów pracy i budżetu oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi służbami Urzędów przynależnych Gmin;

 • prowadzenie bieżącej korespondencji;

 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Związku;

 • nadzór nad działem ochrony środowiska, obsługą kadrową, finansowo-księgową, administracyjną;

 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy;

 • wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Związku

 • współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności i zamierzeniach Związku;

 • podejmowanie decyzji dotyczących działalności Związku w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Związku;

 • realizacja innych działań określonych przez Zarząd Związku;

 • współudział w realizacji budżetu i pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;

 • publikowanie uchwał i zarządzeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • budynek (bez windy), pomieszczenia pracy, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami/klientami Biura,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner), oprzyrządowanie i oprogramowanie informatyczne,

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie do pracy

 2. list motywacyjny;

 3. życiorys ( CV )

 4. kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,

 5. kopia/e dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie potwierdzona/e za zgodność z oryginałem,

 6. ew. kopia/e dokumentów stwierdzających dodatkowe umiejętności i uprawnienia potwierdzona/e za zgodność z oryginałem,

 7. kopia/e świadectw pracy potwierdzona/e za zgodność z oryginałem;

 8. ew. kopia/e opinii o pracowniku od dotychczasowych pracodawców potwierdzona/e za zgodność z oryginałem;

 9. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnych praw publicznych;

 10. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 11. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 12. podpisane własnoręcznie i opatrzone datą - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku aplikacyjnym - do celów rekrutacji - w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 

VIII. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT przez kandydatów:

 

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Biura - Związek Gmin Dolnej Odry” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna - w terminie do 28 czerwca 2013 r.. do godz.15.00,

 2. w kopercie zewnętrznej - powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Biura - Związek Gmin Dolnej Odry”
  w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna - z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail - kandydata,

 3. ofertę można przesłać pocztą - listem poleconym - jednak decyduje data wpływu (28.06.2013 r.) do Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie;

 4. oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie - nie będą rozpatrywane,

 5. oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu: przekroczenia terminu, braków formalnych lub w II etapie rekrutacji - zostaną odesłane na wniosek kandydata
  na wskazany w ofercie adres.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

-  aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy  o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wyżej określonym stanowisku.

INNE INFORMACJE:

 

Konkurs ma charakter II - stopniowy

 1. Po upływie terminu 28 czerwca 2013 r. Komisja Konkursowa - dokona otwarcia ofert
  i sprawdzi kompletność formalną - oferty każdego z kandydatów.

 2. Komisja Konkursowa - powiadomi wszystkich kandydatów spełniających kryteria formalne - o terminie posiedzenia, w trakcie której przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

 3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zgdo.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.

 

W imieniu

Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

Przewodniczący

Adam  Fedorowicz

Chojna, dnia 18.06.2013 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 19-06-2013 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 17-12-2020 21:09