Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym

ZARZĄDZENIE Nr 412/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym

Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, oświatowym, a także przedsięwzięć przyczyniających się do promocji Gminy Chojna wprowadzam Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym.

§ 2. Regulamin przyznawania wyróżnienia Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzór wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 


Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 412/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r.

 

Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym

§ 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Chojna;
 2. Patronacie - należy przez to rozumieć Honorowy Patronat;
 3. Przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć wydarzenie, którego Organizator ubiega się

o objęcie Honorowym Patronatem/udział w komitecie honorowym Burmistrza Gminy Chojna;

 1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Chojnie.
 2. Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego

Burmistrza Gminy Chojna / udział w komitecie honorowym.

§ 2. Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym.

§ 3. 1. Honorowy Patronat Burmistrza jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

 1. Wyróżnieniem tym obejmowane są przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami Gminy bądź ma istotne znaczenie dla jej promocji.
 2. Patronat nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz budzącym wątpliwości co do zgodności z zasadami etyki.
 3. Przyznanie Patronatu nie oznacza udziału Burmistrza w wydarzeniu, jak również deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
 4. Prawo przyznania Patronatu przysługuje wyłącznie Burmistrzowi.

§ 4.1. W celu ubiegania się o przyznanie Patronatu należy wypełnić formularz wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.bip.chojna.pl

 1. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych z wnioskiem o Patronat Honorowy należy występować każdorazowo.
 2. Organizator zobowiązany jest dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin (załączniki).
 3. Wypełniony formularz wniosku wraz załącznikami należy przesłać na adres: Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: info@chojna.pl lub przy pomocy skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP nie później niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.
 4. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia.
 5. Złożone wnioski kierowane są do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych, które wydają opinię.
 6. O decyzji organizator powiadamiany jest pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

§ 5. 1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat, zobowiązany jest do poinformowania współorganizatorów i uczestników o przyznanym Patronacie.

2. Organizator wydarzenia, które zostało objęte Patronatem zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie: herbu Gminy Chojna oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Chojna.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może, bez podania przyczyny odebrać przyznany uprzednio Patronat. O tym fakcie organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania posługiwania się Patronatem.

 

Załącznik nr 1 w formie dokumentu docx oraz skany oryginałów dokumentów są do pobrania w załącznikach

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 24-03-2020 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Adamczyk 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 23-11-2020 22:07