Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 13 maja 2021 r., w którym informuje się strony postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne, które będzie realizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój oraz o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Bartosz Dłubak 2021-05-14 14:56:26
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow.0,3035ha, położonej w obrębie 7m.Chojna Aneta Brzezińska 2021-05-14 13:42:31
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow.0,3035ha, położonej w obrębie 7m.Chojna Aneta Brzezińska 2021-05-14 13:40:47
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/10 o pow.0,4064ha, położonej w obrębie 7m.Chojna Aneta Brzezińska 2021-05-14 13:38:49
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/10 o pow.0,4064ha, położonej w obrębie 7m.Chojna Aneta Brzezińska 2021-05-14 13:35:34
ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 BURMISTRZ GMINY CHOJNA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie Magdalena Hybiak 2021-05-14 13:02:54
ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-05-14 13:01:15
ZARZĄDZENIE Nr 78/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania środkami transportu w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Chojna Magdalena Hybiak 2021-05-14 12:57:54
ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok Magdalena Hybiak 2021-05-14 12:50:40
ZARZADZENIE Nr 76/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na rok szkolny 2020/2021, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2021-05-14 12:46:47
ZARZĄDZENIE NR 75.2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-05-14 11:51:52
Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-05-14 11:27:10
Zakup i dostawa płyt drogowych do utwardzenia dróg w Gminie Chojna w ramach zadania ?Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna? Magdalena Andrzejewska 2021-05-14 11:14:07
Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-05-14 11:13:17
Zakup i dostawa płyt drogowych do utwardzenia dróg w Gminie Chojna w ramach zadania ?Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna? Magdalena Andrzejewska 2021-05-14 10:47:21
marzec 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-05-14 10:27:44
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok Magdalena Hybiak 2021-05-14 10:27:12
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:54:41
ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:32:47
ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:30:55
ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:29:13
ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:27:28
ZARZĄDZENIE Nr 67/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:22:41
ZARZĄDZENIA Nr 66/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:08:47
ZARZADZENIE Nr 65/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 luty 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2021-05-14 09:02:19
ZARZĄDZENIE Nr 64/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. Magdalena Hybiak 2021-05-14 08:59:05
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację imprez pn. ?Sport kluczem do zdrowia? Bartosz Dłubak 2021-05-13 15:21:12
ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Chojnie Magdalena Hybiak 2021-05-13 14:54:17
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public za 2020 r. Bartosz Dłubak 2021-05-13 14:49:47
ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami Magdalena Hybiak 2021-05-13 14:27:24
ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna Magdalena Hybiak 2021-05-13 14:23:40
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6162.1.2021.MR z dnia 11 maja 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu należącego do osób fizycznych. Bartosz Dłubak 2021-05-13 08:49:23
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydajnej w dniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.3.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2021-05-13 08:09:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.17.2021 z dnia 12 maja 2021 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na: Budowie dziesięciu budynków rekreacyjnych wraz z drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 310/24, 310/25, 310/36 obręb Jelenin gm. Chojna" Bartosz Dłubak 2021-05-12 15:03:08
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydajnej w dniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.3.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. Bartosz Dłubak 2021-05-12 14:59:40
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydajnej w dniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.3.2021.MR stwierdzajacej brak - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2021-05-12 14:51:02
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydajnej w dniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.3.2021.MR stwierdzajacej brak - dokument usunięty Bartosz Dłubak 2021-05-12 14:50:37
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydanej w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2020MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięca pod nazwą Budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna. Bartosz Dłubak 2021-05-12 11:35:09
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6162.1.2021.MR z dnia 11 maja 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu należącego do osób fizycznych. Bartosz Dłubak 2021-05-12 10:07:21
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położónej w obrębie Krajnik Górny działka nr 34 o pow.0,0900ha Aneta Brzezińska 2021-05-12 10:01:40