Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za rok 2021

Kwiecień 2022

1. Cel przygotowania analizy

Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za rok 2021 sporządzono w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz.1648, z 2020 r. poz. 2320, z 2021r. poz.2151)

Celem sporządzenia przedmiotowej analizy jest dokonanie oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za 2021 r. oraz weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podstawowe założenia niniejszej analizy to weryfikacja niżej wymienionych zagadnień:

 • możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno -biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • koszty finansowe poniesione w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • liczba mieszkańców Gminy Chojna,
 • liczba mieszkańców, którzy nie wywiązali się z obowiązków określonych w ustawie,
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy,
 • ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu Gminy oraz przeznaczonych
  do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego i sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna.

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał, do których należą m.in.:

 • Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna

Całkowita powierzchnia terenu Gminy Chojna wynosi 332, 89 km2.. W skład Gminy wchodzą 23 sołectwa: Białęgi, Brwice, Czartoryja, Rurka, Jelenin, Lisie Pole, Grzybno, Garnowo, Grabowo, Strzelczyn, Kamienny Jaz, Stoki, Narost, Łaziszcze, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Godków, Godków Osiedle, Krzymów, Graniczna, Mętno, Zatoń Dolna, Nawodna.

Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, Gminy tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

W związku z podjętą uchwałą Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Związku Gmin Dolnej Odry, Gmina Chojna od 01.01.2017 r. samodzielnie wykonuje obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.,- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) jednostka samorządu terytorialnego może powierzyć swojej jednostce zadania bez zastosowania trybu zamówień publicznych, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki wymienione w art.214 ust.1 pkt 13

W dniu 7 stycznia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Chojna oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 6r ust 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rada Miejska w Chojnie ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy tj. od liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, w związku z czym opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty. 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. Zgodnie z Uchwałą nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka opłaty została ustalona w wysokości 28,50 zł/os. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła 85,50 zł/os. miesięcznie. Ponadto uchwałą NR XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł za miesiąc od mieszkańca nieruchomości.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości mogą pozbyć się każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny oraz zmieszany.

System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła”. Zbiórka odpadów na terenie Gminy Chojna w zabudowie wielorodzinnej odbywa się w systemie pojemnikowym, natomiast w zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów odbywa się w systemie pojemnikowo -workowym. W pojemnikach mieszkańcy gromadzą odpady zmieszane, a w workach odpady selektywne. Segregację odpadów mieszkańcy prowadzą w podziale na 5 frakcji:

 • pojemnik/worek żółty- przeznaczony na metal i tworzywa sztuczne,
 • pojemnik/worek zielony- przeznaczony na szkło,
 • pojemnik/worek niebieski- przeznaczony na papier,
 • pojemnik/worek brązowy- przeznaczony na bioodpady,
 • pojemnik czarny- przeznaczony na odpady zmieszane tj. takie, których nie da się posegregować.

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcom przysługiwał:

 • odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości jednorodzinnej,
 • odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości jednorodzinnej,
 • odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości wielorodzinnej,
 • odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości wielorodzinnej,
 • odbiór bioodpadów z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości jednorodzinnej,
 • odbiór bioodpadów w przypadku nieruchomości wielorodzinnej z częstotliwością - w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu. W pozostałych okresach raz na dwa tygodnie,
 •  dostarczenie worków na odpady segregowane dla nieruchomości jednorodzinnych,
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku.

Mieszkańcy Gminy Chojna mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska.

W PSZOK- u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
 • odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
 • bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 500 kg na rok na gospodarstwo domowe,
 • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 • zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 • zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok
  na gospodarstwo domowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

3. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Chojna nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna jest instalacja komunalna – w miejscowości Dalsze 36, zarządzana przez “EKO-MYŚL” Sp. z o.o. adres siedziby: Dalsze 36,74-300 Myślibórz. W roku 2021 z terenu Gminy Chojna przekazano do wskazanej instalacji - 2499,66 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.

Celem funkcjonowania instalacji jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych, deponowanych bezpośrednio na kwaterze składowiska, poprzez ich stopniowe unieszkodliwianie w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Na terenie instalacji w miejscowości Dalsze realizowane są następujące działania:

 • Sortowanie odpadów komunalnych oraz doczyszczanie surowców wtórnych,
 • Odzysk odpadów- produkcja paliwa alternatywnego,
 • Odzysk biogazu składowiskowego i produkcja zielonej energii,
 • Kompostowanie,
 • Składowanie odpadów.

4. Analiza potrzeb inwestycyjnych oraz przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami związane są z doskonaleniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze całej gmin, w szczególności w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzimy działania w celu zaniechania powstawania „dzikich wysypisk”, a także utrzymania czystości na terenie całej Gminy. Priorytetowym zadaniem Gminy na kolejne lata jest uszczelnienie systemu poprzez prowadzenie weryfikacji składanych przez mieszkańców deklaracji, kontroli przedsiębiorstw w zakresie umów zawartych na odbiór odpadów, a także w zakresie prawidłowej segregacji odpadów prowadzonej „u źródła”.

Przy większości budynków wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Gminy powstały wiaty śmietnikowe. Takie rozwiązania przyczyniają się do poprawy estetyki Gminy oraz ograniczenia podrzucania odpadów do koszy należących do wspólnot.

Na poprawę systemu gospodarowania odpadami miałoby wpływ powołanie Straży Miejskiej, która mogłaby prowadzić dokładną kontrolę nieruchomości zarówno w zakresie osób zamieszkujących daną nieruchomość, zasad poprawnej segregacji, wyposażenia nieruchomości w pojemnik oraz kontroli budynków wielolokalowych pod względem utrzymywania czystości wokół pojemników przeznaczonych na odpady komunalne. Ponadto dzięki Straży Miejskiej moglibyśmy ograniczyć powstawanie „dzikich wysypisk” na terenie Gminy.

    

5. Ilość wytworzonych odpadów oraz koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31.12.2021r.)

Wartość kosztów systemu to kwota, jaką należy uzyskać z opłat, aby utrzymać system. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zapewnić pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, który z mocy ustawy jest systemem „samofinansującym się”. Wydatki obejmują odbiór odpadów, transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz miejsca zagospodarowania odpadów, unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie PSZOK-u oraz obsługę administracyjną systemu.

W 2021 r. zgodnie z zawartą umową, Gmina Chojna płaciła Wykonawcy wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów zależne od ilości odebranych odpadów. Dla każdej z frakcji zostały ustalone jednostkowe ceny za 1 Mg odpadu.

1. Dochody:

 • przypis za rok 2021 - 3 831 261,32 zł
 • umorzenia zaległości – 242,75 zł
 • dochody wykonane – 3 556 615,22 zł, w tym:
 1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
  terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 3 543 850,92 zł
 2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -
  9573,57 zł
 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 190,73 zł
 • zaległości mieszkańców na dzień 31.12.2021 r. - 324 602,68 zł

2. Wydatki poniesione w 2021 r. w związku z gospodarowaniem odpadami:

Rodzaj kosztu

w zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

2 668 508,33 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

126 541,25 zł

Różne opłaty i składki

287,60 zł

Inne wydatki

21069,23 zł

RAZEM

3 310 009,52

3. Nadwyżka budżetowa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

3 556 615,22 (Dochody) 3 310 009,52 zł (Wydatki)= 246 605,70 zł (Nadwyżka)

 

Ilość (Mg) odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna w 2021 roku:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (Mg)

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

222,0900 Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

307,3200 Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

118,7000 Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

270,0000 Mg

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2499,6600 Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

240,6700 Mg

Ilość (Mg) odebranych odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (Mg)

16 01 03

Zużyte opony

12,0700 Mg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

212,3500 Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,3100 Mg

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,1100 Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

10,9400 Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

1,8200 Mg

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

155,5900 Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

59,6800 Mg

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

7,7400 Mg

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

4,9700 Mg

Na terenie Gminy Chojna w 2021 roku przeprowadzono 2 razy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Podczas zbiórki gabarytów w marcu 2021 roku zostało zebranych 98,93 Mg odpadów, natomiast podczas zbiórki we wrześniu 2021 roku zostało zebranych 123,26 Mg odpadów.

6. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

W roku 2021 Gmina Chojna osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych - papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie 40,34 %. Odzysk odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2021 roku został osiągnięty na poziomie  100 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2021 roku - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. wynosi 6,47 %.

7. Liczba mieszkańców Gminy Chojna, liczba właścicieli nieruchomości objętych gminnym   systemem gospodarowania odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna naliczana jest od ilości osób, które zamieszkują nieruchomość. Podstawą naliczenia opłaty jest złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie są obowiązani do wnoszenia opłaty na rzecz Gminy, w związku z czym są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów w zakresie odbioru odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Gmina prowadzi rejestr umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. liczba mieszkańców Gminy wynosiła 13 035 osób,
w tym: liczba mieszkańców miasta- 6.987 osób, liczba mieszkańców wsi - 6.048 osób.

Ilość mieszkańców objętych opłatą na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 10 601 osób.

Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców z ewidencji, a liczbą mieszkańców ze złożonych deklaracji wynika m.in. z pobytu mieszkańców Gminy za granicą w celach zarobkowych, wyjazdem do szkół, podjęciem pracy poza miejscem zameldowania.

Ponadto są również osoby, które pomimo zamieszkiwania na nieruchomości uchylają się od obowiązku złożenia deklaracji bądź podają zaniżoną liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości.

Gmina prowadzi działania zmierzające do „uszczelnienia” systemu. Weryfikowane są dane zawarte w złożonych deklaracjach, a także wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji.
W przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach, wszczynane są postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których rezultatem jest wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieruchomości weryfikowane są także pod względem zużycia wody na danej nieruchomości. Uzyskujemy również dane odnośnie urodzonych dzieci, aby sprawdzić, czy są one ujmowane w deklaracjach, a także odnośnie tymczasowych meldunków obcokrajowców.

Gmina wystosowała 151 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź złożenia wyjaśnień co do danych zawartych w deklaracji. Do 68 gospodarstw domowych wysłano wezwania do uprzątnięcia terenu.

Gmina prowadzi również działania windykacyjne wobec osób, które uchylają się z obowiązku dokonywania płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2021 wystawiono 1441 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 363 tytułów wykonawczych.

8.  Podsumowanie

Głównym problemem Gminy jest rosnąca ilość odpadów komunalnych w stosunku do liczby osób objętych systemem, tym samym generowane są wyższe koszty. Priorytetowym zadaniem na kolejne lata będzie edukacja mieszkańców odnośnie świadomego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności ich właściwa segregacja a także uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2021 r. na 130 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Chojna przeprowadzono kontrolę realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców, w dniu 17 lipca 2021 r. zrealizowano piknik ekologiczny pn. „Wymień odpady za sadzonkę”. Piknik miał na celu podnoszenie świadomości społecznej o selektywnym zbieraniu surowców, które mogą być ponownie wykorzystywane nie tylko przez zakłady produkcyjne, ale w każdym domu. Podczas pikniku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy ekologiczne. W trakcie imprezy można było wymienić wyselekcjonowane odpady (puszki lub zużyte baterie) na sadzonki kwiatów i krzewów. Dzieci wspólnie z rodzicami brały udział w grach i zabawach, ucząc się prawidłowej segregacji oraz zasad postępowania z odpadami.

Od 2021 roku mieszkańcy Gminy Chojna mogą bezpłatnie korzystać z aplikacji Eco Harmonogram, dzięki której mają dostęp do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, zasad segregacji obowiązujących na terenie Gminy, gier edukacyjnych dla dzieci a także do komunikacji z Urzędem. Główne funkcje aplikacji to:

 • wyszukiwanie harmonogramu wywozu odpadów za pomocą adresu nieruchomości,
 • przypomnienie o nadchodzących terminach wywozu odpadów oraz o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
 • wyszukiwarka odpadów z informacją jak sortować odpady,
 • dostęp do informacji odnośnie obowiązujących stawek opłat,
 • informacje na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • możliwość informowania Gminy o nieprawidłowościach związanych z wywozem odpadów
  na terenie Gminy,
 • możliwość śledzenia danych odnośnie jakości powietrza,
 • gry edukacyjne.

W 2021 roku Gmina wyposażyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontener biurowy przeznaczony dla obsługi PSZOK oraz w oprogramowanie „easypszok” dzięki, któremu usprawniono pracę PSZOK poprzez możliwość prowadzenia pełnej ewidencji przyjmowanych odpadów. Nieruchomości wielolokalowe otrzymały naklejki na pojemniki do segregacji odpadów, na których znajdują się zasady prawidłowej segregacji tj. informacja jakie odpady mogą trafiać do danej frakcji. Ma to wpływ na zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, a także niweluje zjawisko nieprawidłowej segregacji odpadów. Naklejki umieszczone
na pojemnikach są czytelne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Ponadto Gmina prowadzi edukację ekologiczną na stronie internetowej poprzez umieszczenie tzw. „Wyszukiwarki Odpadów” – dzięki której mieszkańcy mogą sprawdzić do jakiego pojemnika wyrzucić dany odpad, a także poprzez zamieszczanie na swoich portalach informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Działania te mają na celu poszerzanie świadomości mieszkańców Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, co przyczyni się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.

Sporządziła:
P. Turkiewicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Turkiewicz

Data wytworzenia:
27 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
27 kwi 2022, godz. 10:04

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 kwi 2022, godz. 10:04