Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: wydział inwestycji remontów i zarządzania drogami (dir)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.392.2021.KW z dnia 16 listopada 2022 r. 2022-11-23 15:17:44
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.391.2021.KW z dnia 17 listopada 2022 r. 2022-11-23 15:12:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z budynkiem szatni, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna” 2022-11-21 11:42:19
Obwieszczenie o wydanej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 14 listopada 2022 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). 2022-11-17 08:10:31
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa węglowego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-17 07:53:46
Informację Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie nr RDW-2.421.1.2022.RZ z dnia 03 listopada 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. 2022-11-16 15:04:49
Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Lipianach nr O/SZ.Z-12.4203.2.2022.ps z dnia 12 września 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. 2022-11-16 14:30:57
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK z dnia 10.11.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień, które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. z siedzibą w Redle przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 08.11.2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.427.2022.KM z dnia 28.10.2022 2022-11-15 10:19:42
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa węglowego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-04 14:23:08
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 2022-10-19 08:25:07
Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 2022-10-13 10:34:16
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 2022-10-13 10:32:16
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 27 września 2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2022-09-30 15:36:15
Obwieszczenie z dnia 27 września 2022 r. o wydanej w dniu 27 września 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.8.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 28 września 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2022-09-29 12:06:46
Postanowienie nr DIR.6220.4.2022.MR z dnia 12 września 2022 r. o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. 2022-09-13 07:39:30
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 31 sierpnia 2022 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2022-09-05 10:26:20
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.8.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości.” Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położonych w obrębie 1 miasta Chojna 2022-09-02 14:18:19
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-08-29 15:32:31
Zawiadomienie nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 19.08.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie - hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy. 2022-08-24 14:20:15
Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 r. o wydanej w dniu 25 lipca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2022.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, które jest planowane do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 28 lipca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ww. treść decyzji 2022-08-16 11:30:09
DIR.22 Przyjmowanie wniosków na zadania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna. 2022-07-11 14:45:06
DIR.21 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Chojna na zdania polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2022-07-11 14:41:46
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2022.MR o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2022-06-30 07:49:53
Obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień z dnia 13 czerwca 2022 r., które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 15 czerwca 2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.222.2022.KM.AC z dnia 25 maja 2022 r. oraz o ponownym wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie podtrzymania lub zmiany wydanych dotychczas opinii nr SZ.ZZŚ.4.4360.78.2022.MTW z dnia 13 maja 2022 r. (dotyczy PGW WP) i nr ZNS.9022.2.1.23.2022 z dnia 25 maja 2022 r. (dotyczy PPIS), w związku z zaproponowanym przez wnioskodawcę rozszerzeniem koncepcji przedprojektowej przedsięwzięcia, polegającej na alternatywnej budowie 4 hal magazynowych zamiast płyty magazynowej na nawóz stały. 2022-06-23 07:39:51
Zawiadomienie nr DIR.6220.7.2022.MR o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Lilla Łagodzińska – Usługi projektowe w zakresie ochrony środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin,, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR z dnia 25 stycznia 2022 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu magazynowo-suszarniczego na terenie działek nr 141/22 i 141/26 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2022-06-14 08:01:05
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.1.2022.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2022-06-13 07:42:08
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji paliw SP621 Chojna na działce 339 obręb Chojna 3". 2022-05-19 08:08:07
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2022.MR o wpływie wniosku PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pan Ryszard Indrunas, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw SP621 Chojna na działce nr 339 położonej w obrębie 3 miasta Chojna. 2022-05-19 08:05:03
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). 2022-05-12 10:55:37
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6) i zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). 2022-05-05 07:35:17
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-05-04 12:27:47
Uchwalenie 2021-08-13 13:58:59