Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: wydział inwestycji remontów i zarządzania drogami (dir)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), na terenie działek nr 95/2, 64, 231, 8, 10 obręb Czartoryja, nr 762, 696/3, 709/2, 711/1, 710/4, 716/2, 712/17, 712/19, 719/1, 691/2, 712/21, 628/2, 712/23, 712/25, 712/27, 629/4, 629/6, 691/3, 630/2, 631/2, 599/2, 575/2, 573/4, 577/1, 574/3, 574/5, 572/2, 298, 301 obręb Barnkowo i nr 320, 265, 152/4, 130, 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna” 2023-09-15 12:49:15
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działek nr 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, na terenie działek nr 134/9, 134/2, 75, 118/2 obręb Chojna 5 gm. Chojna” 2023-09-15 12:41:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przesyłem ścieków do miejscowości Grzybno, na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351, 148 obręb Strzelczyn i nr 121, 12 obręb Grzybno gm. Chojna” 2023-09-14 10:21:36
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.23.2023.ED z dnia 05 września 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie 2023-09-12 09:30:26
Ogłoszenie o podjęciu w gminie Trzcińsko-Zdrój uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego na podstawie, którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa 2023-09-12 08:30:59
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.NW z dnia 31.08.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna” 2023-08-31 14:16:16
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.22.2023.ED z dnia 23 sierpnia 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie 2023-08-30 08:20:10
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.8.2023.NW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 95/1 w obrębie Czartoryja w gminie Chojna” 2023-08-24 15:18:27
Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2023.NW o wpływie wniosku PVE 179 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 95/1 w obrębie Czartoryja w gminie Chojna” 2023-08-24 15:02:57
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-07-19 09:21:11
Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2023 r. o wydanej w dniu 14 lipca 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2023.MRK, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 19 lipca 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2023-07-19 08:53:34
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2023.MRK z dnia 13 czerwca 2023 r., w którym informuje się strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój oraz o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. 2023-06-16 07:47:05
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-06-02 12:30:34
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 2023-05-29 15:35:03
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. 2023-05-22 14:55:19
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o. o. z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. 2023-05-22 14:06:32
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-05-19 08:26:43
Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla 2023-05-17 10:09:06
Aktualizacja Planu Postępowań 2023 nr 3 2023-04-20 14:14:13
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-04-13 09:58:44
Petycja nr OR.152.1.2023 w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-03-28 07:56:24
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie pisma w sprawie przedłużenia terminu na przedłożenie wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-03-16 13:45:21
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-02-23 07:45:47
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-02-10 08:22:42
Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Chojna 2023-02-09 13:01:01
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zamiaru zawarcia umowy 2023-01-23 12:02:42
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:21:43
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:17:34
Aktualny rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół - linia wakacyjna od 1 lipca 2023 roku 2023-01-13 12:05:28
Aktualne rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół 2023-01-13 11:41:30
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR 2023-01-12 15:00:04
Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o złożeniu przez PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu odpowiednim organom celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii. 2023-01-12 14:49:07
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 29 grudnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (…) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2023-01-09 10:21:31
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-08-29 15:32:31
DIR.22 Przyjmowanie wniosków na zadania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna. 2022-07-11 14:45:06
DIR.21 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Chojna na zdania polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2022-07-11 14:41:46
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-05-04 12:27:47
Uchwalenie 2021-08-13 13:58:59