Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: wydział inwestycji remontów i zarządzania drogami (dir)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert DIR.042.7.6.2021 - Dostawa 75 bezterminowych licencji na kompleksowe oprogramowanie wspierające w zakresie zarządzania infrastrukturą IT wraz z rocznym wsparciem w ramach zadania „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina”. 2023-01-26 10:50:47
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zamiaru zawarcia umowy 2023-01-23 12:02:42
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:21:43
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:17:34
Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2022.MRK o wpływie wniosku NRG Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW, magazynów energii o łącznej mocy do 0,2 GW, stacji SN/WN oraz infrastruktury towarzyszącej „Chojna”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 335/1 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. 2023-01-17 13:28:16
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6162.1.2022.MRK z dnia 12 stycznia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu należącego do osoby fizycznej. 2023-01-16 09:51:00
Aktualny rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół - linia wakacyjna od 1 lipca 2023 roku 2023-01-13 12:05:28
Aktualne rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół 2023-01-13 11:41:30
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR 2023-01-12 15:00:04
Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o złożeniu przez PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu odpowiednim organom celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii. 2023-01-12 14:49:07
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 29 grudnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (…) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2023-01-09 10:21:31
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.12.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. 2023-01-03 13:21:49
Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2022.MRK o wpływie wniosku ENERTRAG Projekt 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. 2023-01-03 13:19:06
Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2022 r. o wydanej w dniu 28 grudnia 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 02 stycznia 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2023-01-02 10:09:25
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 2022-12-02 09:42:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 14 listopada 2022 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). 2022-11-17 08:10:31
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa węglowego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-17 07:53:46
Informację Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie nr RDW-2.421.1.2022.RZ z dnia 03 listopada 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. 2022-11-16 15:04:49
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK z dnia 10.11.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień, które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. z siedzibą w Redle przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 08.11.2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.427.2022.KM z dnia 28.10.2022 2022-11-15 10:19:42
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa węglowego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-04 14:23:08
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 2022-10-19 08:25:07
Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 2022-10-13 10:34:16
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. 2022-10-13 10:32:16
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-08-29 15:32:31
DIR.22 Przyjmowanie wniosków na zadania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna. 2022-07-11 14:45:06
DIR.21 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Chojna na zdania polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2022-07-11 14:41:46
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-05-04 12:27:47
Uchwalenie 2021-08-13 13:58:59