Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: wydział inwestycji remontów i zarządzania drogami (dir)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-06-02 12:30:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PVC wraz z przyłączami wody, na terenie działek nr 963/1, 963/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7 obręb Nawodna gm. Chojna” 2023-05-30 13:42:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie istniejące wieży oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastruktur, na terenie działki nr 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna” 2023-05-30 13:37:41
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 2023-05-29 15:35:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obręb Lisie Pole i dz. 237, 243, 250, 380 obręb Rurka gm. Chojna” 2023-05-24 14:41:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/319 obręb Chojna 8 gm. Chojna 2023-05-23 13:48:33
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2023.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. 2023-05-23 08:40:57
Zawiadomienie nr DIR.6220.3.2023.MRK o wpływie wniosku Słoneczne Oze 5 Sp. z o. o., ul. Dolna 4, 42-200 Częstochowa, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Lisie Pole 1, Lisie Pole 2, Lisie Pole 3 – każda o mocy do około 1 MW i o łącznej mocy do około 3 MW, wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 836/1 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna”. 2023-05-22 15:01:22
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. 2023-05-22 14:55:19
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o. o. z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. 2023-05-22 14:06:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.20.2023 z dnia 19 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6730.58.2022 z dnia 12.07.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem oraz budynku gospodarczo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 120/19, 120/20 obręb Chojna 5 gm. Chojna 2023-05-19 15:35:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.28.2023 z dnia 19 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/312 obręb Chojna 8 gm. Chojna 2023-05-19 12:48:03
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-05-19 08:26:43
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że w związku ze zmianą wniosku dla sprawy o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: DIR.6733.7.2023.JT, polegającej na zmianie zamierzenia inwestycyjnego na: budowę stalowego, naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną wraz z instalacją wodną, kanalizacyjną i sygnalizacyjną na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego, na terenie działki nr 2/3 obręb Bara gm. Chojna, wystąpiono do właściwych instytucji o ponowne uzgodnienie projektu decyzji dla ww. inwestycji 2023-05-17 10:13:36
Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla 2023-05-17 10:09:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.6.2023 z dnia 15 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 120/23 obręb Chojna 5 gm. Chojna 2023-05-15 15:06:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2023 z dnia 05 maja 2023 r. o umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRY0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną, na terenie działki nr 402 obręb Chojna 3 gm. Chojna 2023-05-08 14:45:56
Aktualizacja Planu Postępowań 2023 nr 3 2023-04-20 14:14:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.3.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową, na terenie działek nr 81/1, 87, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 258, 259, 271, 340/1, 340/4, 340/5 obręb Chojna 3 gm. Chojna oraz działek nr 268/10, 1/2, 273 obręb Chojna 4 gm. Chojna 2023-04-13 11:27:59
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-04-13 09:58:44
Obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2023 r. o wydanej w dniu 06 kwietnia 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.12.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 11 kwietnia 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2023-04-11 11:58:14
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2023.MRK o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o. z siedzibą w Redle, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pan Grzegorz Szczepaniak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa bazy magazynowo-suszarniczej – Grzybno 3”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 141/26, 141/27, 141/25 i 141/22 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2023-04-07 09:39:21
Petycja nr OR.152.1.2023 w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-03-28 07:56:24
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie pisma w sprawie przedłużenia terminu na przedłożenie wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-03-16 13:45:21
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-02-23 07:45:47
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-02-10 08:22:42
Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Chojna 2023-02-09 13:01:01
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zamiaru zawarcia umowy 2023-01-23 12:02:42
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:21:43
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:17:34
Aktualny rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół - linia wakacyjna od 1 lipca 2023 roku 2023-01-13 12:05:28
Aktualne rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół 2023-01-13 11:41:30
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR 2023-01-12 15:00:04
Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o złożeniu przez PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu odpowiednim organom celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii. 2023-01-12 14:49:07
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 29 grudnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (…) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2023-01-09 10:21:31
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa węglowego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-04 14:23:08
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-08-29 15:32:31
DIR.22 Przyjmowanie wniosków na zadania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna. 2022-07-11 14:45:06
DIR.21 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Chojna na zdania polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2022-07-11 14:41:46
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-05-04 12:27:47
Uchwalenie 2021-08-13 13:58:59