Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia i obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr DIR.6733.9.1.2024.JT o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi gminnej, na terenie działek nr 123, 124, 198/2, 198/1, 212, 119, 187, 176 obręb Brwice gm. Chojna 2024-06-11 13:01:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 28 maja 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.US.MKO.74 2024-06-04 13:05:42
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie oczyszczalni ścieków 850 RLM, na terenie działki nr 46/7 obręb Grzybno gm. Chojna” 2024-05-29 14:03:17
Zaproszenie do składania ofert zapytanie ofertowej nr RPOZ/3/2024 z 27 maja 2024 r. na wykonanie zadania pn.: „Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościół Mariacki w Chojnie” Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Wykonanie zadania pn.: Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie" dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11657/PolskiLad 2024-05-28 15:30:30
Zaproszenie do składania ofert zapytanie ofertowej nr RPOZ/2/2024 z 27 maja 2024 r. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Wykonanie zadania pn.: "Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Św. Gertrudy w Chojnie" dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2024/6180/PolskiLad 2024-05-28 15:19:30
Zaproszenie do składania ofert - zapytanie ofertowej nr RPOZ/4/2024 z 27 maja 2024 r. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Wykonanie zadania pn.: "Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce" dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11665/PolskiLad 2024-05-28 15:15:02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz zmianie wniosku w zakresie tytułu, terenu objętego wnioskiem, oraz parametrów inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie do 4 zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z 6 osobnych kabli na każdy zespół, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek nr 95/2, 64, 231, 8, 10 obręb Czartoryja, nr 762, 696/3, 709/2, 710/4, 716/2, 712/17, 712/19, 691/2, 628/2, 629/4, 629/6, 691/3, 633, 599/3, 573/5, 577/2, 574/3, 574/5, 573/6, 574/4, 574/6, 572/2, 298, 301 obręb Barnkowo i nr 320, 371, 372, 265, 152/4, 130, 127/2, 364, 365 obręb Chojna 4 gm. Chojna 2024-05-28 12:29:06
Obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.NW o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-24 09:09:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.US.MKO.69 z dnia 13 maja 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-21 09:55:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.4.2024 z dnia 15 maja 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 5/15 obręb Łaziszcze gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-05-16 11:40:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, na terenie działek nr 260, 218 obręb Narost gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-05-16 11:38:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2024 z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych, na terenie działek nr 50, 119/2, 82, 84, 86, 74, 67 obręb Chojna 6 i działki nr 36/321 obręb Chojna 8 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-05-07 14:31:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2024 z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie ul. Słonecznej w Chojnie wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 58/8, 50, 61/8, 119/2, 82, 84, 86, 74, 307, 333 obręb Chojna 6 i nr 38/81, 38/199, 36/301 obręb Chojna 8 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-05-06 13:09:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie pasa drogowego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 12, 142/6, 142/8 obręb Grzybno gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 14:16:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na budynek mieszkalny wielorodzinny na cele komunalne z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 213/1 obręb Lisie Pole gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 14:15:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.5.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania części budynku przemysłowo-usługowego na budynek handlowo-usługowy wraz z budową wiaty, na terenie działki nr 36/47 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 14:13:18
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr S.RUZ.4210.5.2024.DS z dnia 18 kwietnia 2024 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-24 08:33:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.3.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na cele usługowe, na terenie działki nr 376/9 obręb Chojna 6 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-04-23 13:53:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.1.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ganku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 268/3 obręb Chojna 4 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-04-23 13:51:44
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie drogi gminnej, na terenie działek nr 123, 124, 198/2, 198/1, 212, 119, 187, 176 obręb Brwice gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-04-16 15:18:14
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, na terenie działek nr 260, 218 obręb Narost gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-04-12 14:52:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 198, 199/4 obręb Chojna 5 i nr 50 obręb Chojna 6 gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2024-04-03 13:33:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.3.2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 55, 50 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-04-03 13:32:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 197 obręb Chojna 5 i nr 369, 50 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-04-03 13:30:10
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.345.2023.MD z dnia 22 marca 2024 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-02 13:40:05
Licencja w zakresie przewozu osób - zmiana w przepisach 2024-03-28 11:23:50
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na budynek mieszkalny wielorodzinny na cele komunalne z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy, rozbiórką wiaty oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 213/1 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2024-03-22 13:03:24
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie pasa drogowego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 12, 142/6, 142/8 obręb Grzybno gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-03-21 13:21:38
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych, na terenie działek nr 50, 119/2, 82, 84, 86, 74, 67 obręb Chojna 6 i działki nr 36/321 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-03-21 13:19:55
Zaproszenie do składania ofert – zapytanie ofertowe nr RPOZ/1/2024 z 18 marca 2024 r. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Wykonanie zadania pn.: „Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. NM Szkaplerznej w Jeleninie” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/7013/PolskiLad - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 14:22:39
Obwieszczenie o ponowne uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na: „przebudowie ul. Słonecznej w Chojnie wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 58/8, 50, 61/8, 119/2, 82, 84, 86, 74, 307, 333 obręb Chojna 6 i nr 38/81, 38/199, 36/301 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-03-18 14:17:44
Obwieszczenie z dnia 07 marca 2024 r. o wydanej w dniu 07 marca 2024 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.10.2023.NW, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 46/7 położonej w obrębie Grzybno w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 07 marca 2024 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-07 14:36:32
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.244.2023.KK z dnia 23 lutego 2024 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-04 13:46:59
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie ul. Słonecznej w Chojnie wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 58/8, 50, 61/8, 119/2, 82, 84, 86, 74, 307, 333 obręb Chojna 6 i nr 38/81, 38/199, 36/301 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-02-23 15:25:14
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2024 r. o wydanej w dniu 21 lutego 2024 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.NW ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-22 10:26:27
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 198, 199/4 obręb Chojna 5 i nr 50 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-20 14:38:16
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 55, 50 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-20 14:34:42
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 197 obręb Chojna 5 i nr 369, 50 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-20 14:31:26
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.326.2023.AP z dnia 09 lutego 2024 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-16 11:43:05
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.10.2023.NW o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie”. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-07 11:23:12
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.350.2023.AM z dnia 01 lutego 2024 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2024-02-06 11:47:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.117.2023 z dnia 18 stycznia 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/324 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-01-18 13:39:02
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.311.2023.MD z dnia 09 stycznia 2024 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2024-01-17 07:30:56
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.10.2023.NW z dnia 12.01.2024 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie”. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 14:35:44
Obwieszczenie nr DIR.6220.10.2023.NW o przedłużeniu terminu do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Grzybnie, które jest planowane do realizacji na terenie działki nr 46/7 położonej w obrębie Grzybno w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 13:00:54
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6733.22.2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. wydanej na rzecz Gminy Chojna, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej oraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 38/24 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 12:57:18
Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2024 r. o wydanej w dniu 10 stycznia 2024 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2023.NW, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą w Nawodnej 65, 74-500 Nawodna, na działce nr 392 obręb Nawodna, gmina Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 392 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 11 stycznia 2024 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 07:58:14
Informację do publicznej wiadomości o postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa nr DIR.6220.14.2021.NW z dnia 04 stycznia 2024 r., w której Burmistrz Gminy Chojna, w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia toczącego się na wniosek PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy i polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2024-01-05 15:28:33
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.NW o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-05 15:25:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WOPN.6320.24.2023.RCh z dnia 28 grudnia 2023 r., w którym zawiadamia się o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww.projektu zarządzenia - (artykuł stracił ważność) 2023-12-29 11:53:30
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.326.2023.AP z dnia 20 grudnia 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-28 08:01:57
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-12-27 15:21:28
Obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.NW o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-12-20 07:32:13
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.64 z dnia 5 grudnia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-12 10:58:22
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.NW o przedłożeniu przez wnioskodawcę ponownego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-12-08 09:18:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.22.2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej oraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 38/24 obręb Chojna 8 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-12-07 13:56:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.23.2023 z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 257, 3/20, 242 obręb Chojna 5 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-12-06 14:21:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WOPN.6320.20.2023.RCh z dnia 04 grudnia 2023 r., w którym zawiadamia się o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Krzymowskie PLH320061 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia - (artykuł stracił ważność) 2023-12-05 14:35:07
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2023.NW o wpływie wniosku EEI 1 Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 34a/31, 50-335 Wrocław, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa biogazowni rolniczej wraz z węzłem produkcji biometanu i bio-CO2 na działce ewidencyjnej o numerze 36/259 położonej w obrębie 8 miasta Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-12-05 07:52:21
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Zachodniego Pomorza na lata 2021– 2027. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-01 15:37:38
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.NW z dnia 29.11.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-29 11:36:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.21.2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie części działki nr 757/10 obręb Lisie Pole gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-11-23 14:23:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.20.2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie istniejącej wieży telekomunikacyjnej polegającej na wzmocnieniu jej fundamentów i jej konstrukcji, na terenie działki nr 351/1 obręb Chojna 7 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-11-23 13:35:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.19.2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie kablowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Trzcińsko – SE Pacholęta na odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Chojna, dla nieruchomości składającej się z działek nr 169, 36, 35, 160/3, 160/5, 147, 14, 148, 17, 146/2, 152, 149/4, 149/3, 149/1, 18, 150/2, 153, 4/1, 14/1 obręb Grzybno gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-11-23 11:54:03
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.7.2023.NW o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą w Nawodnej 65, 74-500 Nawodna, na działce nr 392 obręb Nawodna, gmina Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-11-17 13:55:03
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.22.2023.ED z dnia 30 października 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 14:22:09
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.7.2023.NW z dnia 10.11.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą w Nawodnej 65, 74-500 Nawodna, na działce nr 392 obręb Nawodna, gmina Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 13:46:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.90.2023 z dnia 09 listopada 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/313 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 13:59:22
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym w postaci hali namiotowej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 38/24 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-11-06 13:55:30
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 257, 3/20, 242 obręb Chojna 5 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-11-06 13:50:15
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4211.5.2023.MD z dnia 25 października 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-11-06 12:43:01
Obwieszczenie nr DIR.6220.10.2023.NW o wezwaniu Gminy Chojna do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Grzybnie, które jest planowane do realizacji na terenie działki nr 46/7 położonej w obrębie Grzybno w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-11-06 12:19:05
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.249.2023.ED z dnia 27 października 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-11-06 12:04:47
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.248.2023.ED z dnia 24 października 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-10-31 13:29:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.84.2023 z dnia 30 października 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na przebudowie lokalu mieszkalnego, na terenie działki nr 32 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-10-31 13:18:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.82.2023 z dnia 30 października 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 26 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-10-31 13:08:28
Obwieszczenie z dnia 30.10.2023 r. o wydanej w dniu 30.10.2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2023.NW stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Lisie Pole 5, składającej się z systemów fotowoltaicznych o mocy do około 12 MW (z opcjonalnym zwiększeniem mocy o dodatkowe 4 MW w sytuacji, gdy operator sieci wyrazi wolę, poprzez zwiększenie mocy paneli bez zmiany powierzchni przeznaczonej pod elektrownię) wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 836/5 obręb Lisie Pole”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 30.10.2023 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji - (artykuł stracił ważność) 2023-10-31 08:16:06
Postanowienie nr DIR.6220.8.2023.NW z dnia 26 października 2023 r. o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 95/1 w obrębie Czartoryja w gminie Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-27 10:42:07
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie części działki nr 757/10 obręb Lisie Pole gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 14:57:59
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie istniejącej wieży telekomunikacyjnej polegającej na wzmocnieniu jej fundamentów i jej konstrukcji, na terenie działki nr 351/1 obręb Chojna 7 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 14:52:11
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie kablowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Trzcińsko – SE Pacholęta na odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Chojna, dla nieruchomości składającej się z działek nr 169, 36, 35, 160/3, 160/5, 147, 14, 148, 17, 146/2, 152, 149/4, 149/3, 149/1, 18, 150/2, 153, 4/1, 14/1 obręb Grzybno gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 14:42:11
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.200.2023.MD z dnia 18 października 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 08:04:23
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), na terenie działek nr 95/2, 64, 231, 8, 10 obręb Czartoryja, nr 762, 696/3, 709/2, 711/1, 710/4, 716/2, 712/17, 712/19, 719/1, 691/2, 712/21, 628/2, 712/23, 712/25, 712/27, 629/4, 629/6, 691/3, 630/2, 631/2, 599/2, 575/2, 573/4, 577/1, 574/3, 574/5, 572/2, 298, 301 obręb Barnkowo i nr 320, 265, 152/4, 130, 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-10-25 14:18:04
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6733.10.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. wydanej na rzecz Gminy Chojna, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obręb Lisie Pole i dz. 237, 243, 250, 380 obręb Rurka gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-10-17 12:30:10
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.223.2023.AN z dnia 05 października 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-10-13 11:50:24
Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2023.NW o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 46/7 położonej w obrębie Grzybno w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-10-13 11:19:41
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.10.2023.NW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 46/7 położonej w obrębie Grzybno w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-10-13 11:09:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.18.2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działek nr 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, na terenie działek nr 134/9, 134/2, 75, 118/2 obręb Chojna 5 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-12 12:52:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przesyłem ścieków do miejscowości Grzybno, na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351, 148 obręb Strzelczyn i nr 121, 12 obręb Grzybno gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-12 12:44:27
Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2023.NW o wpływie wniosku PVE 179 Sp. z o. o., o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 95/1 w obrębie Czartoryja w gminie Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-11 10:29:02
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.224.2023.AN z dnia 05 października 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-10-10 14:02:17
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.51 z dnia 29 września 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-09 12:44:21
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.261.2023.AN z dnia 27 września 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie II decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-03 10:01:28
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 6 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej), na terenie działek nr 95/2, 64, 231, 8, 10 obręb Czartoryja, nr 762, 696/3, 709/2, 711/1, 710/4, 716/2, 712/17, 712/19, 719/1, 691/2, 712/21, 628/2, 712/23, 712/25, 712/27, 629/4, 629/6, 691/3, 630/2, 631/2, 599/2, 575/2, 573/4, 577/1, 574/3, 574/5, 572/2, 298, 301 obręb Barnkowo i nr 320, 265, 152/4, 130, 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-09-15 12:49:15
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działek nr 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, na terenie działek nr 134/9, 134/2, 75, 118/2 obręb Chojna 5 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-09-15 12:41:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przesyłem ścieków do miejscowości Grzybno, na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351, 148 obręb Strzelczyn i nr 121, 12 obręb Grzybno gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-09-14 10:21:36
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.23.2023.ED z dnia 05 września 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie - (artykuł stracił ważność) 2023-09-12 09:30:26
Ogłoszenie o podjęciu w gminie Trzcińsko-Zdrój uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego na podstawie, którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa - (artykuł stracił ważność) 2023-09-12 08:30:59
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.NW z dnia 31.08.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-31 14:16:16
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.22.2023.ED z dnia 23 sierpnia 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie - (artykuł stracił ważność) 2023-08-30 08:20:10
Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-28 12:58:44
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.8.2023.NW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 95/1 w obrębie Czartoryja w gminie Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-24 15:18:27
Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2023.NW o wpływie wniosku PVE 179 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 95/1 w obrębie Czartoryja w gminie Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-24 15:02:57
Informacja o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania - (artykuł stracił ważność) 2023-08-23 11:53:02
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na żądanie strony w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRY0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną, na terenie działki nr 402 obręb Chojna 3 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-18 14:54:27
Informacja w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu list spisu członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - (artykuł stracił ważność) 2023-08-17 09:05:31
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.57 z dnia 08 sierpnia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-16 07:44:54
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.26.2023.MD z dnia 08 sierpnia 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-16 07:32:18
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.7.2023.NW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą w Nawodnej 65, 74-500 Nawodna, na działce nr 392 obręb Nawodna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-11 13:24:22
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.NW o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-11 13:19:13
Zawiadomienie nr DIR.6220.7.2023.NW o wpływie wniosku Pana Tomasza Bielaka prowadzącego działalność pod nazwą „Piaskowanie i Malowanie Tomasz Bielak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą w Nawodnej 65, 74-500 Nawodna, na działce nr 392 obręb Nawodna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-10 13:52:50
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4211.15.2023.MD w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Pani Barbary Chaniewskiej, postępowanie administracyjne dotyczące potwierdzenia przejęcia, przez następcę prawnego, praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych z kanału Rurka w km 2+670 i z rzeki Rurzycy w km 23+100 na potrzeby stawów rybnych „Rurka l” o pow. 19,22 ha, zlokalizowanych na gruntach dz. nr 195/1, 195/2, 415 i 416 obręb Rurka, gm. Chojna do ekstensywnej hodowli ryb karpiowatych oraz na zrzut wód poprodukcyjnych do kanału Rurka - (artykuł stracił ważność) 2023-08-08 15:32:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.61.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne w celu powiększenia lokalu mieszkalnego nr 19 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-08-07 09:52:53
Obwieszczenie z dnia 03.08.2023 r. o wydanej w dniu 03.08.2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.3.2023.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Lisie Pole 1, Lisie Pole 2, Lisie Pole 3 – każda o mocy do około 1 MW i o łącznej mocy do około 3 MW, wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 836/1 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 08.08.2023 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-03 14:56:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2023 z dnia 03 sierpnia 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie ulicy Słowackiego w Chojnie, w tym budowie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, na terenie działek nr 94/2, 199/10, 199/2, 118/1, 117, 118/5, 199/3, 199/8, 119/6 obręb Chojna 2 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-03 14:06:45
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.54 z dnia 28 lipca 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-03 10:36:10
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRY0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną, na terenie działki nr 402 obręb Chojna 3 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-07-28 14:24:01
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.319.2022.ED z dnia 17 lipca 2023 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 20 lipca 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-24 07:48:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 36/302 obręb Chojna 8 i nr 115 obręb Chojna 7 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-07-20 13:49:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Jodłowej, na terenie działek nr 4/5, 3/18 obręb Chojna 5 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-07-20 13:41:04
Obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.NW o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-20 13:33:20
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.50.2023.ED z dnia 12 lipca 2023 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 18 lipca 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-20 13:23:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WOPN.6320.7.2023.RCh z dnia 17 lipca 2023 r., w którym zawiadamia się o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy PLH320050 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-19 10:13:07
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-19 09:21:11
Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2023 r. o wydanej w dniu 14 lipca 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2023.MRK, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 19 lipca 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-19 08:53:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie ulicy Słowackiego w Chojnie, w tym budowie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, na terenie działek nr 94/2, 199/10, 199/2, 118/1, 117, 118/5, 199/3, 199/8, 119/6 obręb Chojna 2 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-07-06 14:53:39
Informacja o wynikach naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu - (artykuł stracił ważność) 2023-07-05 12:11:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PVC wraz z przyłączami wody, na terenie działek nr 963/1, 963/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7 obręb Nawodna gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-06-29 11:37:01
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.321.2022.ED z dnia 20 czerwca 2023 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 23 czerwca 2023 r., w którym podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Kalicy, pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej nr 124 od km 19+130 do km 19+530 wylotem W1 na działce ewidencyjnej nr 360/2 położonej w obrębie Mętno w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-06-27 09:12:00
Obwieszczenie z dnia 21.06.2023 r. o wydanej w dniu 21.06.2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2023.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa bazy magazynowo-suszarniczej – Grzybno 3”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 141/26, 141/27, 141/25 i 141/22 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 26.06.2023 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-26 10:08:40
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Jodłowej, na terenie działek nr 4/5, 3/18 obręb Chojna 5 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-06-23 16:20:17
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 36/302 obręb Chojna 8 i nr 115 obręb Chojna 7 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-06-23 16:17:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.44.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 120/18 obręb Chojna 5 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-06-21 15:25:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.10.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obręb Lisie Pole i dz. 237, 243, 250, 380 obręb Rurka gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-06-21 15:23:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.42.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/322 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-06-20 14:08:51
Informacja Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 16.06.2023 r. , w której przedstawiono rozkłada jazdy linii wakacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna obowiązujący w okresie od dnia 26.06.2023 r. do 31.08.2023r. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-19 13:17:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 168, 155 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-06-19 12:56:50
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2023 r. o wydanej w dniu 14 czerwca 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.2.2023.MRK, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do miejscowości Grzybno”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351 i 148 położonych w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 121 i 12 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 19 czerwca 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-19 08:04:43
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2023.MRK z dnia 13 czerwca 2023 r., w którym informuje się strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój oraz o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-16 07:47:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie drogi gminnej w Lisim Polu wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 732, 300/1, 300/4, 1373/2, 1373/1, 291, 290/2, 289/2, 288/1, 288/5, 288/4, 728, 296, 746, 327/9, 287/5, 287/4, 287/9, 287/7, 287/6, 286/1, 709, 705/1, 706, 708, 207, 208, 209/4, 209/3, 210/3, 211, 212/5, 212/6, 213/2, 213/1, 701, 724 obręb Lisie Pole gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-06-13 14:13:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie stalowego, naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną wraz z instalacją wodną, kanalizacyjną i sygnalizacyjną na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego, na terenie działki nr 2/3 obręb Bara gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 10:34:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.130 z dnia 13.09.2022 r., w którym zawiadamia się, że w dniu 13.09.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie umorzył postępowanie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 wydanej w dniu 18.03.2020 r., pod znakiem WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, z uwagi na treść decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.08.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, która uchyliła pkt B.I.3.b, B.I.3.c (w części), B.I.3.f, B.I.4.a (w części), B.I.4.b, B.I.4.f, B.I.11, B.I.13 oraz B.IV.3 ww. decyzji RDOŚ i nadała warunkom nowe brzmienie. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-09 10:00:02
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.49 z dnia 02 czerwca 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-07 15:31:42
Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiacych odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2021-2027 - (artykuł stracił ważność) 2023-06-07 15:30:09
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.46 z dnia 24 maja 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-31 09:21:55
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PVC wraz z przyłączami wody, na terenie działek nr 963/1, 963/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7 obręb Nawodna gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-30 13:42:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie istniejące wieży oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastruktur, na terenie działki nr 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-30 13:37:41
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - (artykuł stracił ważność) 2023-05-29 15:35:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obręb Lisie Pole i dz. 237, 243, 250, 380 obręb Rurka gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-24 14:41:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/319 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-05-23 13:48:33
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2023.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-23 08:40:57
Zawiadomienie nr DIR.6220.3.2023.MRK o wpływie wniosku Słoneczne Oze 5 Sp. z o. o., ul. Dolna 4, 42-200 Częstochowa, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Lisie Pole 1, Lisie Pole 2, Lisie Pole 3 – każda o mocy do około 1 MW i o łącznej mocy do około 3 MW, wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 836/1 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-22 15:01:22
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-22 14:55:19
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o. o. z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-22 14:06:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.20.2023 z dnia 19 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6730.58.2022 z dnia 12.07.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem oraz budynku gospodarczo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 120/19, 120/20 obręb Chojna 5 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-05-19 15:35:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.28.2023 z dnia 19 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/312 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-05-19 12:48:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.40 z dnia 9 maja 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-19 10:22:53
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.37 z dnia 10 maja 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-19 08:46:18
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2023 r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.36 - (artykuł stracił ważność) 2023-05-19 08:31:37
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-19 08:26:43
Informacja dotycząca 19 edycji Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim - (artykuł stracił ważność) 2023-05-19 08:22:52
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że w związku ze zmianą wniosku dla sprawy o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: DIR.6733.7.2023.JT, polegającej na zmianie zamierzenia inwestycyjnego na: budowę stalowego, naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną wraz z instalacją wodną, kanalizacyjną i sygnalizacyjną na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego, na terenie działki nr 2/3 obręb Bara gm. Chojna, wystąpiono do właściwych instytucji o ponowne uzgodnienie projektu decyzji dla ww. inwestycji - (artykuł stracił ważność) 2023-05-17 10:13:36
Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla - (artykuł stracił ważność) 2023-05-17 10:09:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.6.2023 z dnia 15 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 120/23 obręb Chojna 5 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 15:06:22
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 168, 155 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 15:03:44
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie drogi gminnej w Lisim Polu wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 732, 300/1, 300/4, 1373/2, 1373/1, 291, 290/2, 289/2, 288/1, 288/5, 288/4, 728, 296, 746, 327/9, 287/5, 287/4, 287/9, 287/7, 287/6, 286/1, 709, 705/1, 706, 708, 207, 208, 209/4, 209/3, 210/3, 211, 212/5, 212/6, 213/2, 213/1, 701, 724 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 15:02:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2023 z dnia 05 maja 2023 r. o umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRY0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną, na terenie działki nr 402 obręb Chojna 3 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-05-08 14:45:56
Ogłoszenie o możliwości uczestnictwa w skierowanym do inwestorów indywidualnych webinarium pt. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne – jak to zrobić z głową? - (artykuł stracił ważność) 2023-04-28 15:23:41
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.28 z dnia 19 kwietnia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 12:58:03
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zamiaru zawarcia umowy - (artykuł stracił ważność) 2023-01-23 12:02:42
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa węglowego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 07:53:46
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa węglowego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-04 14:23:08
Informacja dotycząca III edycji konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” realizowanego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap II” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.14 „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym”. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 10:45:19
Mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające ciepło średnich cen wytwarzanego ciepła na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-05 15:44:14
Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 09:16:42
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym na proekologiczne 2022-01-11 12:20:19
Program pomocowy "Mój Elektryk" na dofinansowanie zakupu/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-20 09:30:03
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-07-21 08:23:55
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2021 r. o wydanej w dniu 1 kwietnia 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.13.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), planowanego do realizacji na części działki nr 6/2 położonej w obrębie - (artykuł stracił ważność) 2021-04-02 10:05:45
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym na proekologiczne, który jest prowadzony na terenie administracyjnym przez Gminę Chojna - (artykuł stracił ważność) 2021-02-26 15:01:06
Rozporządzenie Wojewody nr 12/2020 z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż drogi krajowej S3 na obszarze powiatu myśliborskiego, powiatu pyrzyckiego, powiatu gryfińskiego oraz Miasta Szczecin 2020-11-24 09:33:30
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2020-11-16 14:21:08
Rozporządzenie nr 1/2020 powiatowego lekarza weterynarii w Gryfinie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Obwodu Łowieckiego nr 274 2020-11-06 12:19:11
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2020-10-13 12:30:11
Rozporządzenie Wojewody nr 9/2020 z dnia 2 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-08 10:37:57
Informacja o nowym akcie prawnym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020r. 2020-09-08 10:08:49
Ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy oświadczenie usług publicznych 2020-09-04 15:19:37
Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego - (artykuł stracił ważność) 2020-04-28 14:04:36
Ogłoszenie - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przekazuje informacje nt systemu monitoringu zjawisk meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim w szczególności dla rolników i producentów rolnych. - (artykuł stracił ważność) 2020-02-13 14:50:52
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020 2019-10-07 13:43:34
Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego i zwrot kosztów 2019-09-25 15:01:16
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu szkolnego marki Iveco 2019-07-18 14:48:17
Rozkład jazdy mikrobusów 2019-06-27 09:38:19
Informacja o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2019-06-21 14:36:23
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu szkolnego 2019-05-20 14:24:53
Ulotka: Nie wypalaj trwa. 2019-04-18 14:50:00
Informacja o zasileniu pól nawozem zwierzęcym - gnojownicą w rejonie wsi Bara, Graniczna, Chojna 2019-04-03 10:00:53
Kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych 2019-03-21 09:11:57
Konkurs -" Piękna Zachodniopomorska Wieś" 2019 2019-03-12 15:16:14
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO 2019-02-19 14:12:30
Konkurs - "Zachodniopomorski Rolnik Roku" 2019-02-05 13:58:42
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników z powiatu gryfińskiego na spotkanie informacyjno - szkoleniowe pod nazwą: "Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" 2019-02-05 09:35:24
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2023.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351 i 148 położonych w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 121 i 12 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 08:34:11
Zawiadomienie nr DIR.6220.2.2023.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351 i 148 położonych w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 121 i 12 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 08:34:14
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie stalowego, naziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody, na terenie działki nr 2/3 obręb Bara gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-04-26 09:14:30
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie istniejące wieży oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastruktur, na terenie działki nr 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-04-25 10:36:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.24.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania części poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne, na terenie działki nr 30 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-04-20 15:34:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.3.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową, na terenie działek nr 81/1, 87, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 258, 259, 271, 340/1, 340/4, 340/5 obręb Chojna 3 gm. Chojna oraz działek nr 268/10, 1/2, 273 obręb Chojna 4 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-04-13 11:27:59
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-13 09:58:44
Obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2023 r. o wydanej w dniu 06 kwietnia 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.12.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 11 kwietnia 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-11 11:58:14
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2023.MRK o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o. z siedzibą w Redle, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pan Grzegorz Szczepaniak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa bazy magazynowo-suszarniczej – Grzybno 3”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 141/26, 141/27, 141/25 i 141/22 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-07 09:39:21
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRY0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną, na terenie działki nr 402 obręb Chojna 3 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-04-05 14:35:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.13.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/331 obręb 8 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-04-04 14:59:16
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.24 z dnia 30 marca 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-04 14:49:53
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zawiadomienie, że decyzją z dnia 21 marca 2023 r., znak: DOK-4.774.59.2022.KM, ustalił charakter wód znajdujących się na dz. nr ew. 85 obręb Jelenin, gm. Chojna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-31 11:14:39
Obwieszczenie Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku - (artykuł stracił ważność) 2023-03-31 10:29:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2022 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie budynku szatni sportowej, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 15:37:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2023 z dnia 24 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.10.2021 z dnia 19.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku strażnicy OSP oraz budowie dwustanowiskowego garażu dla OSP w Mętnie, na terenie działek nr 77/1, 77/2, 96/1, 96/2, 102/1, 269/1 i 360/1 obręb Mętno gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 15:35:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 75, 120/2, 120/12, 120/21, 120/22, 120/23, 120/24 obręb 5 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 15:32:38
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.12.2023.MRK z dnia 21.03.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-23 08:25:20
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie pisma w sprawie przedłużenia terminu na przedłożenie wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-16 13:45:21
Obwieszczenie z dnia 09 marca 2023 r. o wydanej w dniu 09 marca 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-15 08:13:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2023 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej trafostacji 15/0,4kV, na terenie działek nr 381/1, 381/2, 381/3, 381/4 obręb Strzelczyn gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-03-13 15:15:29
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.12.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 14:43:53
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zawiadomienie o braku możliwości zakończenia postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód znajdujących się na dz. nr ew. 85 obręb Jelenin, gm. Chojna, pow. Gryfiński w terminie oraz o nowym przewidywanym terminie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 13:48:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.134.2022 z dnia 02 marca 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji lokali usługowych w parterach oraz możliwością realizacji garaży podziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 207/23 obręb 7 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-03-02 12:52:53
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie budynku szatni sportowej, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 11:37:57
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.10.2021 z dnia 19.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbiórce istniejącego budynku strażnicy OSP oraz budowie dwustanowiskowego garażu dla OSP w Mętnie, na terenie działek nr 77/1, 77/2, 96/1, 96/2, 102/1, 269/1 i 360/1 obręb Mętno gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 11:34:42
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową, na terenie działek nr 81/1, 87, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 258, 259, 271, 340/1, 340/4, 340/5 obręb 3 m. Chojna oraz działek nr 268/10, 1/2, 273 obręb 4 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 11:29:29
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 75, 120/2, 120/12, 120/21, 120/22, 120/23, 120/24 obręb 5 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-24 14:59:36
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.174.2022.GM z dnia 20 lutego 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-23 07:53:16
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-23 07:45:47
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 16 lutego 2023 r. w zebranych materiałów dowodowych niezbędnych do rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia charakteru wód znajdujących się na dz. nr ew. 85 obręb Jelenin, gm. Chojna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-22 07:55:05
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej trafostacji 15/0,4kV, na terenie działek nr 381/1, 381/2, 381/3, 381/4 obręb Strzelczyn gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-02-13 11:52:56
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-10 08:22:42
Obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 07:22:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.5 z dnia 18 stycznia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-26 11:17:04
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.184.2022.AP z dnia 11 stycznia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 10:37:47
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 10:21:43
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 10:17:34
Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2022.MRK o wpływie wniosku NRG Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW, magazynów energii o łącznej mocy do 0,2 GW, stacji SN/WN oraz infrastruktury towarzyszącej „Chojna”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 335/1 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-17 13:28:16
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6162.1.2022.MRK z dnia 12 stycznia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu należącego do osoby fizycznej. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-16 09:51:00
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR - (artykuł stracił ważność) 2023-01-12 15:00:04
Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o złożeniu przez PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu odpowiednim organom celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-12 14:49:07
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 29 grudnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (…) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-09 10:21:31
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.163 z dnia 28 grudnia 2022 r., w którym organ zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenbug z 15 listopada 2022 r. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-04 14:56:51
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.12.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-03 13:21:49
Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2022.MRK o wpływie wniosku ENERTRAG Projekt 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-03 13:19:06
Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2022 r. o wydanej w dniu 28 grudnia 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 02 stycznia 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 10:09:25
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.392.2021.KW z dnia 20 grudnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-30 12:06:13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.392.2021.KW z dnia 14 grudnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-23 08:44:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.117.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego celem legalizacji samowoli budowalnej, na terenie działki nr 268/3 obręb 4 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-12-16 09:34:00
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.391.2021.KW z dnia 09 grudnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-16 09:32:35
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 05 grudnia 2022r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-15 07:57:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 43/2, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 9 obręb 5 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-12-09 11:33:12
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-02 09:42:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.392.2021.KW z dnia 16 listopada 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-23 15:17:44
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.391.2021.KW z dnia 17 listopada 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-23 15:12:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z budynkiem szatni, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-11-21 11:42:19
Obwieszczenie o wydanej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 14 listopada 2022 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 08:10:31
Informację Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie nr RDW-2.421.1.2022.RZ z dnia 03 listopada 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 15:04:49
Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Lipianach nr O/SZ.Z-12.4203.2.2022.ps z dnia 12 września 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 14:30:57
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK z dnia 10.11.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień, które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. z siedzibą w Redle przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 08.11.2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.427.2022.KM z dnia 28.10.2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-15 10:19:42
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.154 z dnia 28 października 2022 r., w którym organ zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg stowarzyszeń wyszczególnionych w ww. zawiadomieniu, na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-08 12:38:43
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 43/2, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 9 obręb 5 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-11-07 15:12:45
ObwieszczeniaZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.148 z dnia 19 października 2022 r., w którym organ informuje strony postępowania, że postanowieniem z dnia 13 października 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.144, umorzył postępowanie w kwestii wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 11:25:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.146 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 18 października 2022 r., w którym organ informuje strony postępowania, że postanowieniem nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.143 z dnia 12 października 2022 r. sprostował oczywiste omyłki, a postanowieniem nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.145 z dnia 14 października 2022 r. wyjaśnił wątpliwości co do treści decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132 z dnia 16 sierpnia 2022 r. uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy lub umarzającej postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującej ww. decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 12:11:03
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 08:25:07
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z budynkiem szatni, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-10-18 13:34:48
Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 10:34:16
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 10:32:16
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 10:10:11
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 27 września 2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-30 15:36:15
Obwieszczenie z dnia 27 września 2022 r. o wydanej w dniu 27 września 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.8.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 28 września 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-29 12:06:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.130 z dnia 13.09.2022 r., w którym zawiadamia się, że w dniu 13.09.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie umorzył postępowanie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 wydanej w dniu 18.03.2020 r., pod znakiem WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, z uwagi na treść decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.08.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, która uchyliła pkt B.I.3.b, B.I.3.c (w części), B.I.3.f, B.I.4.a (w części), B.I.4.b, B.I.4.f, B.I.11, B.I.13 oraz B.IV.3 ww. decyzji RDOŚ i nadała warunkom nowe brzmienie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-19 15:21:29
Postanowienie nr DIR.6220.4.2022.MR z dnia 12 września 2022 r. o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 07:39:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2022 z dnia 07 września 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr ewid. 55/7 obręb 5 m. Chojna, na terenie działek nr 3/20, 55/1, 55/7 obręb 5 m. Chojna oraz działce nr 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-09-08 15:52:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2022 z dnia 02 września 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na terenie działek nr 297/2, 1/1, 1/3, 164, 174, 173, 1/2, 297/1, 175/1, 196, 312/1 obręb Strzelczyn gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-09-07 11:42:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.127 z dnia 30.08.2022 r., w którym zawiadamia się, że w dniu 26.08.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie umorzył postępowanie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 wydanej w dniu 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, z uwagi na treść decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.08.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, która uchyliła pkt B.III oraz B.IV ww. decyzji RDOŚ i nadała warunkom nowe brzmienie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-07 11:38:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.124 z dnia 26.08.2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.126 uchylającym w całości postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16.05.2022 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.107 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 i przekazującym kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści przywołanej decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zostanie wydane w późniejszym terminie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-07 11:36:33
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 15:13:44
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 31 sierpnia 2022 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 10:26:20
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.8.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości.” Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położonych w obrębie 1 miasta Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 14:18:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.78.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego w budynku wielorodzinnym na cele mieszkalne, na terenie działki nr 30 obręb 8 m. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 13:39:02
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.133 w sprawie poinformowania stron postępowania oraz społeczeństwa, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1. 2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 11:18:54
Zawiadomienie nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 19.08.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie - hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 14:20:15
Obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-22 09:08:52
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.8.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położonych w obrębie 1 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 15:12:47
Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2022.MR o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położonych w obrębie 1 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 15:10:32
Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2022.MR o wpływie wniosku 4Max Consulting Sp. z o. o., w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 15:08:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.63.2022 z dnia 05 sierpnia 2022 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na Budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 310/53 obręb Jelenin gm. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 11:34:03
Obwieszczenie z dnia 03 sierpnia 2022 r. o wydanej w dniu 03 sierpnia 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2022.MR orzekającej o zmianie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 25 stycznia 2021 r. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 08 sierpnia 2022 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji z dnia 03 sierpnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 11:28:19
Obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 02.08.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie:  hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4),  płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6),  zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o ponownym przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień z dnia 28.07.2022 r., które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 02.08.2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.222.2022.KM z czerwca 2022 r. oraz o ponownym stanowisku Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uzyskanym w związku z zaproponowanym przez wnioskodawcę rozszerzeniem koncepcji przedprojektowej przedsięwzięcia, polegającej na alternatywnej budowie do 4 hal magazynowych zamiast płyty magazynowej na nawóz stały. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 15:07:53
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr ewid. 55/7 obręb 5 m. Chojna, na terenie działek nr 3/20, 55/1, 55/7 obręb 5 m. Chojna oraz działce nr 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 12:27:22
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na terenie działek nr 297/2, 1/1, 1/3, 164, 174, 173, 1/2, 297/1, 175/1, 196, 312/1 obręb Strzelczyn gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 12:24:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.119 z dnia 28 lipca 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.126 uchylającym w całości postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16.05.2022 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.107 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. i przekazującym kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści przywołanej decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zostanie wydane w późniejszym terminie. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 09:30:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.121 z dnia 28.07.2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.127 uchylającym w całości postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16.05.2022 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.108 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. i przekazującym kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści przywołanej decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zostanie wydane w późniejszym terminie. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 09:26:15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6730.40.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-01 13:39:41
Obwieszczenie nr DIR.6220.5.2019.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe do rzeki Odry z terenu działek nr 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 93, 100/6, 92, 84/1, 85/2, 38, 2/9, 39/3, 2/7, 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-01 09:11:48
Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 r. o wydanej w dniu 25 lipca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2022.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, które jest planowane do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 28 lipca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ww. treść decyzji - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 11:30:09
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 11:35:39
Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2022 r. o wydanej w dniu 21 lipca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2022.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa stacji paliw SP621 Chojna na działce nr 339 położonej w obrębie 3 miasta Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 22 lipca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-22 08:20:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 58/8, 50 i 52 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 15:35:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami, na terenie działki nr 36/65 obręb 8 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 15:34:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/171/2010 z dnia 21.12.2010 r. zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/47/2010 z dnia 15.09.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 15:32:02
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.128 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 24 czerwca 2022 r., w którym podaje się do publicznej wiadomości, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.126, uchylił w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 maja 2022 r., znak: WONSOŚ.4233.1.2017.KK.107, odmawiające wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i przekazał kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOS w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 f. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-05 16:10:41
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.130 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 24 czerwca 2022 r., w którym podaje się do publicznej wiadomości, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.127, uchylił w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 maja 2022 r., znak: WONSOŚ.4233.1.2017.KK.108, odmawiające wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i przekazał kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOS w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 f. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-05 16:08:05
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2022.MR o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-30 07:49:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza do dz. nr ewid. 42/4 obręb Wilkoszyce, na terenie działki nr 3/20 obręb 5 m. Chojna oraz działkach nr 42/4, 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 12:43:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 50 obręb 6 m. Chojna.” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 12:42:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 369 obręb Nawodna gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 12:40:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.40.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, na terenie nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 16/7, 33/12, 33/13, 35, 36, 37, 13, 25/1, 29/2, 31, 28/4 obręb Białęgi gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 15:23:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 58/8, 50 i 52 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 15:22:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami, na terenie działki nr 36/65 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 09:53:25
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/171/2010 z dnia 21.12.2010 r. zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/47/2010 z dnia 15.09.2010 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A nr „BT 43472 Nawodna REPEATER” zlokalizowanej na wieży kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w miejscowości Nawodna dz. 312, ul. Kościelna 86, gm. Chojna, w zakresie zmiany nazwy, rodzaju inwestycji oraz parametrów technicznych - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 07:42:07
Obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień z dnia 13 czerwca 2022 r., które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 15 czerwca 2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.222.2022.KM.AC z dnia 25 maja 2022 r. oraz o ponownym wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie podtrzymania lub zmiany wydanych dotychczas opinii nr SZ.ZZŚ.4.4360.78.2022.MTW z dnia 13 maja 2022 r. (dotyczy PGW WP) i nr ZNS.9022.2.1.23.2022 z dnia 25 maja 2022 r. (dotyczy PPIS), w związku z zaproponowanym przez wnioskodawcę rozszerzeniem koncepcji przedprojektowej przedsięwzięcia, polegającej na alternatywnej budowie 4 hal magazynowych zamiast płyty magazynowej na nawóz stały. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 07:39:51
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2022 r. o wydanej w dniu 14 czerwca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.2.2022.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Powiększenie chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP, na działce nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 15 czerwca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-15 07:40:33
Zawiadomienie nr DIR.6220.7.2022.MR o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Lilla Łagodzińska – Usługi projektowe w zakresie ochrony środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin,, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR z dnia 25 stycznia 2022 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu magazynowo-suszarniczego na terenie działek nr 141/22 i 141/26 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-14 08:01:05
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.1.2022.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-13 07:42:08
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2022.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa stacji paliw SP621 Chojna na działce 339 obręb Chojna 3”. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 07:33:34
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.121 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 26 maja 2022 r., w którym zawiadamia się strony postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 26 maja 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.120, odmówił przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w toku postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 13:02:33
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza do dz. nr ewid. 42/4 obręb Wilkoszyce, na terenie działki nr 3/20 obręb 5 m. Chojna oraz działkach nr 42/4, 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-31 11:31:31
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 50 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 14:51:26
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 369 obręb Nawodna gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 12:33:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.111 z dnia 19 maja 2022 r., w którym zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowienia nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.108 z dnia 16 maja 2022 r. odmawiającego wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8.02.2022 r., znak: DOOŚ.WSŚZOO.420.24.2020.aka.94 uchylającym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.08.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.81 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak:WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 09:08:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.109 z dnia 19 maja 2022 r., w którym zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowienia nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.107 z dnia 16 maja 2022 r. odmawiającego wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8.02.2022 r., znak: DOOŚ.WDŚZOO.420.24.2020.aka.93 uchylającym w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 maja 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.74 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak:WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 08:54:13
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2022.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Powiększenie chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP, na działce nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna". - (artykuł stracił ważność) 2022-05-23 08:29:30
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji paliw SP621 Chojna na działce 339 obręb Chojna 3". - (artykuł stracił ważność) 2022-05-19 08:08:07
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2022.MR o wpływie wniosku PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pan Ryszard Indrunas, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw SP621 Chojna na działce nr 339 położonej w obrębie 3 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-19 08:05:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2022 r., znak: DOOS-WDSZOO.420.24.2020.aka.118, w sprawie poinformowania stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1. 2017.KK.68, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-18 14:34:40
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). - (artykuł stracił ważność) 2022-05-12 10:55:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.105 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 11:34:35
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.103 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 11:26:04
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6) i zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). - (artykuł stracił ważność) 2022-05-05 07:35:17
Zawiadomienie nr DIR.6220.6.2022.MR o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-05-02 10:18:19
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.4.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 08:37:17
Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2022.MR o wpływie wniosku 4Max Consulting Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 08:37:20
Zawiadomienie nr DIR.6220.2.2022.MR o wezwaniu inwestora, tj. Pana Andrzeja Szpilskiego do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP, które jest planowane do realizacji na terenie działki nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-15 08:16:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku na wielopokoleniowe miejsce spotkań (ogólnodostępny budynek kulturalny oraz budynek przeznaczony na zakład opieki medycznej – gabinet rehabilitacji) wraz z przebudową budynku oraz rozbiórką holu przed wejściem głównym i klatki schodowej (przebudowa na schody zewnętrzne), na terenie działki nr 250/1 obręb 3 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-04-14 10:08:47
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 11 kwietnia 2022 r., w którym wyjaśnia się wątpliwości co do treści decyzji organu nr DIR.6220.2.2020.MR wydanej w dniu 4 lutego 2022 r. i ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-12 08:02:55
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.1.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-08 08:05:46
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2022.MR o wpływie wniosku Rurka PV Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-06 12:42:27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.110 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 23 marca 2022 r., w którym informuje się, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zgromadzony został cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienie raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko. W zawiadomieniu organ wskazał również na możliwość zapoznania się z aktami sprawy przez strony postepowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 09:12:02
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP. Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 08:49:50
Zawiadomienie nr DIR.6220.2.2022.MR o wpływie wniosku Pana Andrzeja Szpilskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP. Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 08:34:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.99 z dnia 16 marca 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-23 14:00:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.101 z dnia 16 marca 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-23 13:53:16
Postanowienie z dnia 21 marca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.15.2021.MR z dnia 10 stycznia 2022 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-22 08:50:01
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku na wielopokoleniowe miejsce spotkań (ogólnodostępny budynek kulturalny oraz budynek przeznaczony na zakład opieki medycznej – gabinet rehabilitacji) wraz z przebudową budynku, na terenie działki nr 250/1 obręb 3 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:45:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.070.7.2022.KK.2 (stary znak sprawy: WONS-OŚ.4210.2.2015.DK) z dnia 11 marca 2022 r. o wydaniu postanowienia znak: WONS-OŚ.070.7.2022.KK (stary znak: WONS-OŚ.4210.2.2015.DK) z dnia 10 marca 2022 r., potwierdzającego aktualność warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na działkach: obręb Godków – działki nr 293/8, 293/9, 287, 297/8, obręb Jelenin – działki nr 83/1, 92, 176, 300/1, 477, 500, 352, 476, 188, 206/2, 206/3, 524/2, 85, 75, 479, 206/1, 190, 310/60, 301/6, 310/74, 310/80, 310/94, 310/120, 310/75, 470/2, 488 gmina Chojna, powiat gryfiński”, określonych w decyzji Nr 11/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 13 maja 2016 r. pod znakiem WONS-OŚ.4210.2.2015.DK. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-16 12:20:00
Obwieszczenie z dnia 11 marca 2022 r. o wydanej w dniu 11 marca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.21.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 896 i 897 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 16 marca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-16 08:30:14
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.22.2021.MR z dnia 9 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 23 i 24 położonych w obrębie Stoki w gminie Chojna”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-14 07:32:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie, na terenie działki nr 347/2 obręb 3 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-03-10 16:13:09
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.105 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 28 lutego 2022 r., w którym informuje się, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły nie mogło zostać zakończone w ustawowym terminie. W zawiadomieniu organ wskazał również przyczynę zwłoki, wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-08 08:11:43
Dowody osobiste - wymiana 2004-01-07 08:14:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Modernizacji istniejącej fermy tuczu trzody chlewnej w obrębie Bara 2004-03-22 08:46:31
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2007-12-19 14:23:03
Burmistrz Gminy Chojna informuje o prowadzonych pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Chojna i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Chojna 2008-01-07 09:18:50
Dzień 2 maja 2008 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2008-04-30 10:43:31
Burmistrz Gminy Chojna informuje, że dnia 29 maja 2008 roku o godz. 10 w sali posiedzeń BRM odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej. 2008-05-28 08:50:43
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2007 rok. 2008-05-28 08:57:22
Nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Krzymowie i Nawodnej 2009-03-06 13:20:33
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/214 2009-03-17 12:50:55
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa: 2009-03-20 10:36:43
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2009-03-20 10:39:52
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2009-05-29 07:28:04
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonej w obrębie Białęgi gm.Chojna 2009-05-29 07:31:06
Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Nr 2 w Chojnie. 2009-06-18 10:39:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2010-09-22 09:56:44
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: 1.1.7170/30-4/10[PM] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna 2011-01-11 14:51:14
W związku z upływem w styczniu 2011r. dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001r. zachęcam mieszkańców do sprawdzania terminu ważności posiadanych dowodów osobistych. 2011-02-08 11:26:29
Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Godkowie i Brwicach. 2011-03-01 13:52:00
REGULAMIN Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 2012-03-23 08:51:27
Informacja 2014-02-20 16:53:14
OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.12.2014.AA Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji regazyfikacji ciekłego metanu [LNG] na terenie działki nr 36/70, obręb 8 m. Chojna. 2014-10-16 11:15:52
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie raportu 2016-04-06 09:48:17
Europejska linia połączenia gazowego EUGAL 2017-09-06 13:29:31
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2017 r. 2017-12-28 12:42:21
Informacja o terminach polowań zbiorowych oraz polowań dewizowych - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie. 2018-11-28 07:39:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-05-28 12:10:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna 2019-05-28 12:38:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna 2019-05-28 12:40:59
Debata nad Raportem o stanie Gminy 2019-06-14 15:05:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DIR.6733.6.2019 z dn. 31.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej - 110mm PVC wraz z przyłączami na terenie działek nr: 74, 79/1, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działek nr: 87/1, 87/2, położonych w obrębie 7 m. Chojna - w rejonie ul. Słonecznej w Chojnie 2019-08-01 11:03:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1, 85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2019-11-05 13:48:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego podlegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń stanowiących zaplecze hali sportowej na funkcję oświatową ? oddział klasy ?0? szkoły podstawowej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym oraz zmianie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego wysokości do pomieszczenia dla klasy ?0?, na terenie działki nr 331, położonych w obrębie Nawodna, gm. Ch - (artykuł stracił ważność) 2019-11-05 13:52:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2019-11-13 07:35:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie - (artykuł stracił ważność) 2019-11-13 07:54:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiej w Chojnie ? na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna . . . - (artykuł stracił ważność) 2019-11-18 16:24:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działek nr 201/24 i 201/25, obręb 7 m. Chojna ? przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie - (artykuł stracił ważność) 2019-12-05 10:10:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna ? - (artykuł stracił ważność) 2019-12-12 15:12:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie... - (artykuł stracił ważność) 2019-12-12 15:15:12
Obwieszczenie ? INFORMACJA O INWESTYCJI ? Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - "Budowa infrastruktury postojowo ? cumowniczej na Odrze Dolnej i Granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego" - (artykuł stracił ważność) 2019-12-12 15:21:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiego w Chojnie - na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna ... - (artykuł stracił ważność) 2019-12-17 13:49:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" - (artykuł stracił ważność) 2020-01-10 10:43:49
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do "Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowaniu terenu na terenie działek: nr 111/2 obręb 6 m. Chojna i nr 187 obręb 2 m. Chojna " - (artykuł stracił ważność) 2020-02-03 13:30:14
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-02-03 13:32:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie drogi gminnej wraz z przyłączami na terenie działem nr 47, 33/2, 33/2, 33/3, 88 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-02-27 09:30:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w wprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/2, 117, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach nr 36/244 obręb 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. - (artykuł stracił ważność) 2020-02-28 14:04:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowanie terenu, na terenie działek na: 111/2 Obręb Chojna 6 oraz 187 obręb Chojna 2 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-03 10:03:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-04 12:45:07
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działek nr 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-11 14:27:27
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-11 14:28:00
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/15 obręb Rurka gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:54:52
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:56:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:57:04
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:58:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 14:00:39
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.03.2020 r. znak: DIR.6220.1.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 85/1, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości - (artykuł stracił ważność) 2020-03-20 11:14:56
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 25.03.2020 r. znak: DIR.6220.2.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2020-03-26 14:32:10
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 2.04.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-04-03 14:39:00
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 23.04.2020 r. o wydanej w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.1.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 851, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, - (artykuł stracił ważność) 2020-04-24 12:48:09
OBWIESZCZENIE - w dniu 29 kwietnia 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.5.2019.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obr - (artykuł stracił ważność) 2020-04-30 14:40:31
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej - (artykuł stracił ważność) 2020-05-05 10:41:54
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białę - (artykuł stracił ważność) 2020-05-08 14:13:30
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22 - (artykuł stracił ważność) 2020-05-08 14:16:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.18.2020 z dnia 22.05.2020 r. dal inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania powierzchni strychowej na cele mieszkaniowe w istniejącym budynku mieszkalnym wielkorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8 m. Chojna ... - (artykuł stracił ważność) 2020-05-22 15:05:28
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 9.06.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-09 14:12:06
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. znak: DIR.6220.5.2019.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Do - (artykuł stracił ważność) 2020-06-16 15:15:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. - (artykuł stracił ważność)