Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.46 z dnia 24 maja 2023 r. 2023-05-31 09:21:55
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PVC wraz z przyłączami wody, na terenie działek nr 963/1, 963/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7 obręb Nawodna gm. Chojna” 2023-05-30 13:42:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie istniejące wieży oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastruktur, na terenie działki nr 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna” 2023-05-30 13:37:41
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 2023-05-29 15:35:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn wraz z przyłączami, na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obręb Lisie Pole i dz. 237, 243, 250, 380 obręb Rurka gm. Chojna” 2023-05-24 14:41:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/319 obręb Chojna 8 gm. Chojna 2023-05-23 13:48:33
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2023.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. 2023-05-23 08:40:57
Zawiadomienie nr DIR.6220.3.2023.MRK o wpływie wniosku Słoneczne Oze 5 Sp. z o. o., ul. Dolna 4, 42-200 Częstochowa, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Lisie Pole 1, Lisie Pole 2, Lisie Pole 3 – każda o mocy do około 1 MW i o łącznej mocy do około 3 MW, wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 836/1 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna”. 2023-05-22 15:01:22
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. 2023-05-22 14:55:19
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o. o. z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój. 2023-05-22 14:06:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.20.2023 z dnia 19 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6730.58.2022 z dnia 12.07.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem oraz budynku gospodarczo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 120/19, 120/20 obręb Chojna 5 gm. Chojna 2023-05-19 15:35:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.28.2023 z dnia 19 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/312 obręb Chojna 8 gm. Chojna 2023-05-19 12:48:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.40 z dnia 9 maja 2023 r. 2023-05-19 10:22:53
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.37 z dnia 10 maja 2023 r. 2023-05-19 08:46:18
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2023 r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.36 2023-05-19 08:31:37
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-05-19 08:26:43
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że w związku ze zmianą wniosku dla sprawy o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: DIR.6733.7.2023.JT, polegającej na zmianie zamierzenia inwestycyjnego na: budowę stalowego, naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną wraz z instalacją wodną, kanalizacyjną i sygnalizacyjną na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego, na terenie działki nr 2/3 obręb Bara gm. Chojna, wystąpiono do właściwych instytucji o ponowne uzgodnienie projektu decyzji dla ww. inwestycji 2023-05-17 10:13:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.6.2023 z dnia 15 maja 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 120/23 obręb Chojna 5 gm. Chojna 2023-05-15 15:06:22
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 168, 155 obręb Chojna 6 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 15:03:44
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie drogi gminnej w Lisim Polu wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 732, 300/1, 300/4, 1373/2, 1373/1, 291, 290/2, 289/2, 288/1, 288/5, 288/4, 728, 296, 746, 327/9, 287/5, 287/4, 287/9, 287/7, 287/6, 286/1, 709, 705/1, 706, 708, 207, 208, 209/4, 209/3, 210/3, 211, 212/5, 212/6, 213/2, 213/1, 701, 724 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 15:02:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2023 z dnia 05 maja 2023 r. o umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRY0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną, na terenie działki nr 402 obręb Chojna 3 gm. Chojna 2023-05-08 14:45:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.28 z dnia 19 kwietnia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 12:58:03
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2023.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351 i 148 położonych w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 121 i 12 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2023-04-27 08:34:11
Zawiadomienie nr DIR.6220.2.2023.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do m. Grzybno”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 329, 331, 340, 328, 175/1, 185/1, 180, 184, 196, 369, 162/2, 351 i 148 położonych w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 121 i 12 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2023-04-27 08:34:14
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie stalowego, naziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody, na terenie działki nr 2/3 obręb Bara gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-04-26 09:14:30
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie istniejące wieży oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastruktur, na terenie działki nr 127/2 obręb Chojna 4 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-04-25 10:36:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.24.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania części poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne, na terenie działki nr 30 obręb Chojna 8 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-04-20 15:34:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.3.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową, na terenie działek nr 81/1, 87, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 258, 259, 271, 340/1, 340/4, 340/5 obręb Chojna 3 gm. Chojna oraz działek nr 268/10, 1/2, 273 obręb Chojna 4 gm. Chojna 2023-04-13 11:27:59
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-04-13 09:58:44
Obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2023 r. o wydanej w dniu 06 kwietnia 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.12.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 11 kwietnia 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2023-04-11 11:58:14
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2023.MRK o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o. z siedzibą w Redle, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pan Grzegorz Szczepaniak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa bazy magazynowo-suszarniczej – Grzybno 3”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 141/26, 141/27, 141/25 i 141/22 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2023-04-07 09:39:21
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRY0203B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną, na terenie działki nr 402 obręb Chojna 3 gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-04-05 14:35:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.13.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 36/331 obręb 8 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-04-04 14:59:16
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.24 z dnia 30 marca 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-04 14:49:53
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zawiadomienie, że decyzją z dnia 21 marca 2023 r., znak: DOK-4.774.59.2022.KM, ustalił charakter wód znajdujących się na dz. nr ew. 85 obręb Jelenin, gm. Chojna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-31 11:14:39
Obwieszczenie Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-31 10:29:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2022 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie budynku szatni sportowej, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 15:37:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2023 z dnia 24 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.10.2021 z dnia 19.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku strażnicy OSP oraz budowie dwustanowiskowego garażu dla OSP w Mętnie, na terenie działek nr 77/1, 77/2, 96/1, 96/2, 102/1, 269/1 i 360/1 obręb Mętno gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 15:35:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 75, 120/2, 120/12, 120/21, 120/22, 120/23, 120/24 obręb 5 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 15:32:38
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.12.2023.MRK z dnia 21.03.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. 2023-03-23 08:25:20
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie pisma w sprawie przedłużenia terminu na przedłożenie wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-03-16 13:45:21
Obwieszczenie z dnia 09 marca 2023 r. o wydanej w dniu 09 marca 2023 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-15 08:13:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2023 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej trafostacji 15/0,4kV, na terenie działek nr 381/1, 381/2, 381/3, 381/4 obręb Strzelczyn gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-03-13 15:15:29
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.12.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 14:43:53
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zawiadomienie o braku możliwości zakończenia postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód znajdujących się na dz. nr ew. 85 obręb Jelenin, gm. Chojna, pow. Gryfiński w terminie oraz o nowym przewidywanym terminie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 13:48:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.134.2022 z dnia 02 marca 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji lokali usługowych w parterach oraz możliwością realizacji garaży podziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 207/23 obręb 7 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-03-02 12:52:53
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie budynku szatni sportowej, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 11:37:57
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.10.2021 z dnia 19.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbiórce istniejącego budynku strażnicy OSP oraz budowie dwustanowiskowego garażu dla OSP w Mętnie, na terenie działek nr 77/1, 77/2, 96/1, 96/2, 102/1, 269/1 i 360/1 obręb Mętno gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 11:34:42
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową, na terenie działek nr 81/1, 87, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 258, 259, 271, 340/1, 340/4, 340/5 obręb 3 m. Chojna oraz działek nr 268/10, 1/2, 273 obręb 4 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 11:29:29
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 75, 120/2, 120/12, 120/21, 120/22, 120/23, 120/24 obręb 5 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-24 14:59:36
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.174.2022.GM z dnia 20 lutego 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-23 07:53:16
Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2023-02-23 07:45:47
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 16 lutego 2023 r. w zebranych materiałów dowodowych niezbędnych do rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia charakteru wód znajdujących się na dz. nr ew. 85 obręb Jelenin, gm. Chojna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-22 07:55:05
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej trafostacji 15/0,4kV, na terenie działek nr 381/1, 381/2, 381/3, 381/4 obręb Strzelczyn gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2023-02-13 11:52:56
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-02-10 08:22:42
Obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 07:22:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.5 z dnia 18 stycznia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-26 11:17:04
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.184.2022.AP z dnia 11 stycznia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 10:37:47
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:21:43
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2022.MRK o wpływie wniosku Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. 2023-01-20 10:17:34
Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2022.MRK o wpływie wniosku NRG Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW, magazynów energii o łącznej mocy do 0,2 GW, stacji SN/WN oraz infrastruktury towarzyszącej „Chojna”, planowanego do realizacji na terenie działki nr 335/1 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-17 13:28:16
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6162.1.2022.MRK z dnia 12 stycznia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu należącego do osoby fizycznej. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-16 09:51:00
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR 2023-01-12 15:00:04
Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o złożeniu przez PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu odpowiednim organom celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii. 2023-01-12 14:49:07
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 29 grudnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (…) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2023-01-09 10:21:31
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.163 z dnia 28 grudnia 2022 r., w którym organ zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenbug z 15 listopada 2022 r. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-04 14:56:51
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.12.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-03 13:21:49
Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2022.MRK o wpływie wniosku ENERTRAG Projekt 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-03 13:19:06
Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2022 r. o wydanej w dniu 28 grudnia 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 02 stycznia 2023 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 10:09:25
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.392.2021.KW z dnia 20 grudnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-30 12:06:13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.392.2021.KW z dnia 14 grudnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-23 08:44:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.117.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego celem legalizacji samowoli budowalnej, na terenie działki nr 268/3 obręb 4 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-12-16 09:34:00
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.391.2021.KW z dnia 09 grudnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-16 09:32:35
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr DOK-4.774.59.2022.KM z dnia 05 grudnia 2022r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-15 07:57:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 43/2, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 9 obręb 5 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-12-09 11:33:12
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-02 09:42:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.392.2021.KW z dnia 16 listopada 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-23 15:17:44
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.391.2021.KW z dnia 17 listopada 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-23 15:12:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z budynkiem szatni, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-11-21 11:42:19
Obwieszczenie o wydanej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 14 listopada 2022 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 08:10:31
Informację Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie nr RDW-2.421.1.2022.RZ z dnia 03 listopada 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 15:04:49
Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Lipianach nr O/SZ.Z-12.4203.2.2022.ps z dnia 12 września 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 14:30:57
Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK z dnia 10.11.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień, które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. z siedzibą w Redle przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 08.11.2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.427.2022.KM z dnia 28.10.2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-15 10:19:42
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.154 z dnia 28 października 2022 r., w którym organ zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg stowarzyszeń wyszczególnionych w ww. zawiadomieniu, na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-08 12:38:43
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 43/2, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 9 obręb 5 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-11-07 15:12:45
ObwieszczeniaZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.148 z dnia 19 października 2022 r., w którym organ informuje strony postępowania, że postanowieniem z dnia 13 października 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.144, umorzył postępowanie w kwestii wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 11:25:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.146 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 18 października 2022 r., w którym organ informuje strony postępowania, że postanowieniem nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.143 z dnia 12 października 2022 r. sprostował oczywiste omyłki, a postanowieniem nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.145 z dnia 14 października 2022 r. wyjaśnił wątpliwości co do treści decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132 z dnia 16 sierpnia 2022 r. uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy lub umarzającej postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującej ww. decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 12:11:03
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 08:25:07
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z budynkiem szatni, na terenie części działki nr 38/10 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-10-18 13:34:48
Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 10:34:16
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.9.2022.MRK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu hali łukowej do magazynowania płodów rolnych na działce nr 493/4 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 10:32:16
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 10:10:11
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 27 września 2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-30 15:36:15
Obwieszczenie z dnia 27 września 2022 r. o wydanej w dniu 27 września 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.8.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 28 września 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-29 12:06:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.130 z dnia 13.09.2022 r., w którym zawiadamia się, że w dniu 13.09.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie umorzył postępowanie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 wydanej w dniu 18.03.2020 r., pod znakiem WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, z uwagi na treść decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.08.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, która uchyliła pkt B.I.3.b, B.I.3.c (w części), B.I.3.f, B.I.4.a (w części), B.I.4.b, B.I.4.f, B.I.11, B.I.13 oraz B.IV.3 ww. decyzji RDOŚ i nadała warunkom nowe brzmienie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-19 15:21:29
Postanowienie nr DIR.6220.4.2022.MR z dnia 12 września 2022 r. o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 07:39:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2022 z dnia 07 września 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr ewid. 55/7 obręb 5 m. Chojna, na terenie działek nr 3/20, 55/1, 55/7 obręb 5 m. Chojna oraz działce nr 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-09-08 15:52:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2022 z dnia 02 września 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na terenie działek nr 297/2, 1/1, 1/3, 164, 174, 173, 1/2, 297/1, 175/1, 196, 312/1 obręb Strzelczyn gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-09-07 11:42:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.127 z dnia 30.08.2022 r., w którym zawiadamia się, że w dniu 26.08.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie umorzył postępowanie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 wydanej w dniu 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, z uwagi na treść decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.08.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, która uchyliła pkt B.III oraz B.IV ww. decyzji RDOŚ i nadała warunkom nowe brzmienie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-07 11:38:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.124 z dnia 26.08.2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.126 uchylającym w całości postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16.05.2022 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.107 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 i przekazującym kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści przywołanej decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zostanie wydane w późniejszym terminie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-07 11:36:33
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 15:13:44
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 31 sierpnia 2022 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 10:26:20
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.8.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości.” Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położonych w obrębie 1 miasta Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 14:18:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.78.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego w budynku wielorodzinnym na cele mieszkalne, na terenie działki nr 30 obręb 8 m. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 13:39:02
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.133 w sprawie poinformowania stron postępowania oraz społeczeństwa, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 16 sierpnia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.132, uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1. 2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 11:18:54
Zawiadomienie nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 19.08.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie - hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 14:20:15
Obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-22 09:08:52
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.8.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położonych w obrębie 1 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 15:12:47
Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2022.MR o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położonych w obrębie 1 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 15:10:32
Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2022.MR o wpływie wniosku 4Max Consulting Sp. z o. o., w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 15:08:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.63.2022 z dnia 05 sierpnia 2022 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na Budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 310/53 obręb Jelenin gm. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 11:34:03
Obwieszczenie z dnia 03 sierpnia 2022 r. o wydanej w dniu 03 sierpnia 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2022.MR orzekającej o zmianie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 25 stycznia 2021 r. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 08 sierpnia 2022 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji z dnia 03 sierpnia 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 11:28:19
Obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 02.08.2022 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie:  hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4),  płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6),  zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o ponownym przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień z dnia 28.07.2022 r., które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 02.08.2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.222.2022.KM z czerwca 2022 r. oraz o ponownym stanowisku Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uzyskanym w związku z zaproponowanym przez wnioskodawcę rozszerzeniem koncepcji przedprojektowej przedsięwzięcia, polegającej na alternatywnej budowie do 4 hal magazynowych zamiast płyty magazynowej na nawóz stały. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 15:07:53
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr ewid. 55/7 obręb 5 m. Chojna, na terenie działek nr 3/20, 55/1, 55/7 obręb 5 m. Chojna oraz działce nr 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 12:27:22
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na terenie działek nr 297/2, 1/1, 1/3, 164, 174, 173, 1/2, 297/1, 175/1, 196, 312/1 obręb Strzelczyn gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 12:24:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.119 z dnia 28 lipca 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.126 uchylającym w całości postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16.05.2022 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.107 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. i przekazującym kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści przywołanej decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zostanie wydane w późniejszym terminie. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 09:30:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.121 z dnia 28.07.2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2022 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.127 uchylającym w całości postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16.05.2022 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.108 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. i przekazującym kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści przywołanej decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zostanie wydane w późniejszym terminie. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 09:26:15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6730.40.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-01 13:39:41
Obwieszczenie nr DIR.6220.5.2019.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe do rzeki Odry z terenu działek nr 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 93, 100/6, 92, 84/1, 85/2, 38, 2/9, 39/3, 2/7, 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-01 09:11:48
Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 r. o wydanej w dniu 25 lipca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2022.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, które jest planowane do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 28 lipca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ww. treść decyzji - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 11:30:09
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 11:35:39
Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2022 r. o wydanej w dniu 21 lipca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2022.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa stacji paliw SP621 Chojna na działce nr 339 położonej w obrębie 3 miasta Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 22 lipca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-22 08:20:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 58/8, 50 i 52 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 15:35:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami, na terenie działki nr 36/65 obręb 8 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 15:34:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/171/2010 z dnia 21.12.2010 r. zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/47/2010 z dnia 15.09.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 15:32:02
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.128 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 24 czerwca 2022 r., w którym podaje się do publicznej wiadomości, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.126, uchylił w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 maja 2022 r., znak: WONSOŚ.4233.1.2017.KK.107, odmawiające wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i przekazał kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOS w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 f. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-05 16:10:41
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.130 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 24 czerwca 2022 r., w którym podaje się do publicznej wiadomości, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.127, uchylił w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 maja 2022 r., znak: WONSOŚ.4233.1.2017.KK.108, odmawiające wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i przekazał kwestię wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOS w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 f. do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-05 16:08:05
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2022.MR o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-30 07:49:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza do dz. nr ewid. 42/4 obręb Wilkoszyce, na terenie działki nr 3/20 obręb 5 m. Chojna oraz działkach nr 42/4, 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 12:43:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 50 obręb 6 m. Chojna.” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 12:42:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 369 obręb Nawodna gm. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 12:40:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.40.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, na terenie nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 16/7, 33/12, 33/13, 35, 36, 37, 13, 25/1, 29/2, 31, 28/4 obręb Białęgi gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 15:23:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 58/8, 50 i 52 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 15:22:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami, na terenie działki nr 36/65 obręb 8 m. Chojna” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 09:53:25
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/171/2010 z dnia 21.12.2010 r. zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Chojna Nr BPI.7331/47/2010 z dnia 15.09.2010 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A nr „BT 43472 Nawodna REPEATER” zlokalizowanej na wieży kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w miejscowości Nawodna dz. 312, ul. Kościelna 86, gm. Chojna, w zakresie zmiany nazwy, rodzaju inwestycji oraz parametrów technicznych - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 07:42:07
Obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnień z dnia 13 czerwca 2022 r., które pełnomocnik Farmy Redło Sp. z o. o. przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 15 czerwca 2022 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.222.2022.KM.AC z dnia 25 maja 2022 r. oraz o ponownym wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie podtrzymania lub zmiany wydanych dotychczas opinii nr SZ.ZZŚ.4.4360.78.2022.MTW z dnia 13 maja 2022 r. (dotyczy PGW WP) i nr ZNS.9022.2.1.23.2022 z dnia 25 maja 2022 r. (dotyczy PPIS), w związku z zaproponowanym przez wnioskodawcę rozszerzeniem koncepcji przedprojektowej przedsięwzięcia, polegającej na alternatywnej budowie 4 hal magazynowych zamiast płyty magazynowej na nawóz stały. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 07:39:51
Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2022 r. o wydanej w dniu 14 czerwca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.2.2022.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Powiększenie chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP, na działce nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 15 czerwca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-15 07:40:33
Zawiadomienie nr DIR.6220.7.2022.MR o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Lilla Łagodzińska – Usługi projektowe w zakresie ochrony środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, ul. Monte Cassino 18a/101, 70-467 Szczecin,, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR z dnia 25 stycznia 2022 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu magazynowo-suszarniczego na terenie działek nr 141/22 i 141/26 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-14 08:01:05
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.1.2022.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-13 07:42:08
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2022.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa stacji paliw SP621 Chojna na działce 339 obręb Chojna 3”. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 07:33:34
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.121 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 26 maja 2022 r., w którym zawiadamia się strony postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 26 maja 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.120, odmówił przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w toku postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 13:02:33
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „rozbudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza do dz. nr ewid. 42/4 obręb Wilkoszyce, na terenie działki nr 3/20 obręb 5 m. Chojna oraz działkach nr 42/4, 25/3 obręb Wilkoszyce gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-31 11:31:31
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 50 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 14:51:26
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 369 obręb Nawodna gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 12:33:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.111 z dnia 19 maja 2022 r., w którym zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowienia nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.108 z dnia 16 maja 2022 r. odmawiającego wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8.02.2022 r., znak: DOOŚ.WSŚZOO.420.24.2020.aka.94 uchylającym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.08.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.81 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak:WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 09:08:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.109 z dnia 19 maja 2022 r., w którym zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowienia nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.107 z dnia 16 maja 2022 r. odmawiającego wyjaśnienia treści decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8.02.2022 r., znak: DOOŚ.WDŚZOO.420.24.2020.aka.93 uchylającym w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 maja 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.74 wyjaśniające wątpliwości co do treści ww. decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak:WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, określającej środowiskowe uwarunkowania i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 08:54:13
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2022.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Powiększenie chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP, na działce nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna". - (artykuł stracił ważność) 2022-05-23 08:29:30
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.5.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji paliw SP621 Chojna na działce 339 obręb Chojna 3". - (artykuł stracił ważność) 2022-05-19 08:08:07
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2022.MR o wpływie wniosku PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pan Ryszard Indrunas, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw SP621 Chojna na działce nr 339 położonej w obrębie 3 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-19 08:05:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2022 r., znak: DOOS-WDSZOO.420.24.2020.aka.118, w sprawie poinformowania stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1. 2017.KK.68, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-18 14:34:40
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). - (artykuł stracił ważność) 2022-05-12 10:55:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.105 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 11:34:35
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.103 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 11:26:04
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.6.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6) i zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6). - (artykuł stracił ważność) 2022-05-05 07:35:17
Zawiadomienie nr DIR.6220.6.2022.MR o wpływie wniosku Farmy Redło Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-05-02 10:18:19
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.4.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 08:37:17
Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2022.MR o wpływie wniosku 4Max Consulting Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 168/1 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 08:37:20
Zawiadomienie nr DIR.6220.2.2022.MR o wezwaniu inwestora, tj. Pana Andrzeja Szpilskiego do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP, które jest planowane do realizacji na terenie działki nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-15 08:16:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku na wielopokoleniowe miejsce spotkań (ogólnodostępny budynek kulturalny oraz budynek przeznaczony na zakład opieki medycznej – gabinet rehabilitacji) wraz z przebudową budynku oraz rozbiórką holu przed wejściem głównym i klatki schodowej (przebudowa na schody zewnętrzne), na terenie działki nr 250/1 obręb 3 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-04-14 10:08:47
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 11 kwietnia 2022 r., w którym wyjaśnia się wątpliwości co do treści decyzji organu nr DIR.6220.2.2020.MR wydanej w dniu 4 lutego 2022 r. i ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-12 08:02:55
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.1.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-08 08:05:46
Zawiadomienie nr DIR.6220.1.2022.MR o wpływie wniosku Rurka PV Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW oraz magazynów energii o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą „RURKA”. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 208/2, 210, 213, 214/1, 214/2, 217, 218, 402 i 379 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-06 12:42:27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.110 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 23 marca 2022 r., w którym informuje się, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zgromadzony został cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienie raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko. W zawiadomieniu organ wskazał również na możliwość zapoznania się z aktami sprawy przez strony postepowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 09:12:02
Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.2.2022.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP. Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 08:49:50
Zawiadomienie nr DIR.6220.2.2022.MR o wpływie wniosku Pana Andrzeja Szpilskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu chowu i hodowli bydła mięsnego z 40,65 DJP do 48,25 DJP. Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 237 położonej w obrębie Krzymów w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 08:34:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.99 z dnia 16 marca 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-23 14:00:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.101 z dnia 16 marca 2022 r., w którym zawiadamia się, że postanowienie wyjaśniające zapisy decyzji nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.03.2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zostanie wydane w późniejszym terminie. W obwieszczeniu organ wskazał również przyczynę opóźnienia, wyznaczył nowy termin wydania postanowienia oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-23 13:53:16
Postanowienie z dnia 21 marca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.15.2021.MR z dnia 10 stycznia 2022 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna”. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-22 08:50:01
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku na wielopokoleniowe miejsce spotkań (ogólnodostępny budynek kulturalny oraz budynek przeznaczony na zakład opieki medycznej – gabinet rehabilitacji) wraz z przebudową budynku, na terenie działki nr 250/1 obręb 3 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:45:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.070.7.2022.KK.2 (stary znak sprawy: WONS-OŚ.4210.2.2015.DK) z dnia 11 marca 2022 r. o wydaniu postanowienia znak: WONS-OŚ.070.7.2022.KK (stary znak: WONS-OŚ.4210.2.2015.DK) z dnia 10 marca 2022 r., potwierdzającego aktualność warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na działkach: obręb Godków – działki nr 293/8, 293/9, 287, 297/8, obręb Jelenin – działki nr 83/1, 92, 176, 300/1, 477, 500, 352, 476, 188, 206/2, 206/3, 524/2, 85, 75, 479, 206/1, 190, 310/60, 301/6, 310/74, 310/80, 310/94, 310/120, 310/75, 470/2, 488 gmina Chojna, powiat gryfiński”, określonych w decyzji Nr 11/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 13 maja 2016 r. pod znakiem WONS-OŚ.4210.2.2015.DK. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-16 12:20:00
Obwieszczenie z dnia 11 marca 2022 r. o wydanej w dniu 11 marca 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.21.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 896 i 897 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 16 marca 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-16 08:30:14
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.22.2021.MR z dnia 9 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 23 i 24 położonych w obrębie Stoki w gminie Chojna”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-14 07:32:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie, na terenie działki nr 347/2 obręb 3 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2022-03-10 16:13:09
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.105 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 28 lutego 2022 r., w którym informuje się, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły nie mogło zostać zakończone w ustawowym terminie. W zawiadomieniu organ wskazał również przyczynę zwłoki, wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczył o prawie stron do wniesienia ponaglenia. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-08 08:11:43
Dowody osobiste - wymiana 2004-01-07 08:14:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Modernizacji istniejącej fermy tuczu trzody chlewnej w obrębie Bara 2004-03-22 08:46:31
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2007-12-19 14:23:03
Burmistrz Gminy Chojna informuje o prowadzonych pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Chojna i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Chojna 2008-01-07 09:18:50
Dzień 2 maja 2008 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2008-04-30 10:43:31
Burmistrz Gminy Chojna informuje, że dnia 29 maja 2008 roku o godz. 10 w sali posiedzeń BRM odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej. 2008-05-28 08:50:43
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2007 rok. 2008-05-28 08:57:22
Nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Krzymowie i Nawodnej 2009-03-06 13:20:33
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/214 2009-03-17 12:50:55
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa: 2009-03-20 10:36:43
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2009-03-20 10:39:52
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2009-05-29 07:28:04
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonej w obrębie Białęgi gm.Chojna 2009-05-29 07:31:06
Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Nr 2 w Chojnie. 2009-06-18 10:39:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2010-09-22 09:56:44
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: 1.1.7170/30-4/10[PM] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna 2011-01-11 14:51:14
W związku z upływem w styczniu 2011r. dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001r. zachęcam mieszkańców do sprawdzania terminu ważności posiadanych dowodów osobistych. 2011-02-08 11:26:29
Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Godkowie i Brwicach. 2011-03-01 13:52:00
REGULAMIN Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 2012-03-23 08:51:27
Informacja 2014-02-20 16:53:14
OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.12.2014.AA Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji regazyfikacji ciekłego metanu [LNG] na terenie działki nr 36/70, obręb 8 m. Chojna. 2014-10-16 11:15:52
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie raportu 2016-04-06 09:48:17
Europejska linia połączenia gazowego EUGAL 2017-09-06 13:29:31
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2017 r. 2017-12-28 12:42:21
Informacja o terminach polowań zbiorowych oraz polowań dewizowych - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie. 2018-11-28 07:39:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-05-28 12:10:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna 2019-05-28 12:38:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna 2019-05-28 12:40:59
Debata nad Raportem o stanie Gminy 2019-06-14 15:05:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DIR.6733.6.2019 z dn. 31.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej - 110mm PVC wraz z przyłączami na terenie działek nr: 74, 79/1, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działek nr: 87/1, 87/2, położonych w obrębie 7 m. Chojna - w rejonie ul. Słonecznej w Chojnie 2019-08-01 11:03:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1, 85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2019-11-05 13:48:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego podlegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń stanowiących zaplecze hali sportowej na funkcję oświatową ? oddział klasy ?0? szkoły podstawowej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym oraz zmianie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego wysokości do pomieszczenia dla klasy ?0?, na terenie działki nr 331, położonych w obrębie Nawodna, gm. Ch - (artykuł stracił ważność) 2019-11-05 13:52:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2019-11-13 07:35:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie - (artykuł stracił ważność) 2019-11-13 07:54:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiej w Chojnie ? na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna . . . - (artykuł stracił ważność) 2019-11-18 16:24:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działek nr 201/24 i 201/25, obręb 7 m. Chojna ? przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie - (artykuł stracił ważność) 2019-12-05 10:10:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna ? - (artykuł stracił ważność) 2019-12-12 15:12:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie... - (artykuł stracił ważność) 2019-12-12 15:15:12
Obwieszczenie ? INFORMACJA O INWESTYCJI ? Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - "Budowa infrastruktury postojowo ? cumowniczej na Odrze Dolnej i Granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego" - (artykuł stracił ważność) 2019-12-12 15:21:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiego w Chojnie - na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna ... - (artykuł stracił ważność) 2019-12-17 13:49:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" - (artykuł stracił ważność) 2020-01-10 10:43:49
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do "Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowaniu terenu na terenie działek: nr 111/2 obręb 6 m. Chojna i nr 187 obręb 2 m. Chojna " - (artykuł stracił ważność) 2020-02-03 13:30:14
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-02-03 13:32:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie drogi gminnej wraz z przyłączami na terenie działem nr 47, 33/2, 33/2, 33/3, 88 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-02-27 09:30:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w wprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/2, 117, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach nr 36/244 obręb 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. - (artykuł stracił ważność) 2020-02-28 14:04:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowanie terenu, na terenie działek na: 111/2 Obręb Chojna 6 oraz 187 obręb Chojna 2 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-03 10:03:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-04 12:45:07
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działek nr 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-11 14:27:27
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-11 14:28:00
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/15 obręb Rurka gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:54:52
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:56:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:57:04
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 13:58:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-03-13 14:00:39
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.03.2020 r. znak: DIR.6220.1.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 85/1, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości - (artykuł stracił ważność) 2020-03-20 11:14:56
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 25.03.2020 r. znak: DIR.6220.2.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2020-03-26 14:32:10
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 2.04.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-04-03 14:39:00
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 23.04.2020 r. o wydanej w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.1.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 851, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, - (artykuł stracił ważność) 2020-04-24 12:48:09
OBWIESZCZENIE - w dniu 29 kwietnia 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.5.2019.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obr - (artykuł stracił ważność) 2020-04-30 14:40:31
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej - (artykuł stracił ważność) 2020-05-05 10:41:54
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białę - (artykuł stracił ważność) 2020-05-08 14:13:30
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22 - (artykuł stracił ważność) 2020-05-08 14:16:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.18.2020 z dnia 22.05.2020 r. dal inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania powierzchni strychowej na cele mieszkaniowe w istniejącym budynku mieszkalnym wielkorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8 m. Chojna ... - (artykuł stracił ważność) 2020-05-22 15:05:28
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 9.06.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-09 14:12:06
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. znak: DIR.6220.5.2019.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Do - (artykuł stracił ważność) 2020-06-16 15:15:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 12:05:23
Obwieszczenie z dnia 22.06.2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PCW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) wraz z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/2 "Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km. 688,1 rz. Odra w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowo - (artykuł stracił ważność) 2020-06-23 08:59:33
Obwieszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-06-29 14:09:18
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.07.2020 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.3.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna, gm. Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2020-07-17 10:29:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-24 13:52:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-24 13:54:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działki nr: 394/15 obręb Rurka gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-24 13:57:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-24 14:03:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-24 14:05:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.10.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-24 14:07:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna|" - (artykuł stracił ważność) 2020-07-28 10:54:21
Obwieszczenie z dnia 27.07.2020 r. o wydanej w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak: DIR.6220.5.2019.MK dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana na działkach o numerach ewide - (artykuł stracił ważność) 2020-07-28 14:32:36
W dniu 30.07.2020 r. w dniu 30 lipca 2020 r. wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. - (artykuł stracił ważność) 2020-08-10 08:47:22
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 5.08.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. - (artykuł stracił ważność) 2020-08-10 08:50:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych , na terenie działek nr: 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-08-12 14:26:38
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-08-17 14:02:29
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-07 14:22:12
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 158/1, 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-07 14:28:12
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami, na działce nr ewid. 333 obręb 6 m. Chojna oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 334/7, 335/11, 336/13, 336/24, 338/13, 338/19, 338/20, 338/22, 338/23, 338/26, 338/28, 402 obręb 7 m. Chojna" 2020-09-08 11:53:25
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 18.09.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński - (artykuł stracił ważność) 2020-09-18 15:23:15
ZAWIADOMIENIE - W dniu 2 września 2020 r. wpłynął wniosek Farma Redło Sp. z o.o. Redło 13, 72-221 Osina w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Hubert Majchrzak w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu magazynowo - suszarniczego". Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek numer 141/26 i 141/22 obręb Grzybno, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-23 15:01:54
W dniu 27 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21 - (artykuł stracił ważność) 2020-09-24 15:22:15
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 24.09.2020 r. znak: DIR.6220.6.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 o - (artykuł stracił ważność) 2020-09-24 15:27:50
ZAWIADOMIENIE - W dniu 4 września 2020 r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Żygisa, ul. Konopnickiej 36/3, 71-135 Szczecin w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2MW. Inwestycja będzie realizowane na terenie działki numer 14/5 obręb Białęgi, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2020-09-25 15:13:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-28 09:10:25
Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/ - (artykuł stracił ważność) 2020-10-08 13:48:57
OBWIESZCZENIE. w dniu 7 października 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, wszczętego - (artykuł stracił ważność) 2020-10-08 13:54:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.10.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: "IA.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-13 12:20:58
Obwieszczenie o zmianie projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Remoncie, przebudowie i wyminie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-19 12:10:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Modernizacji zasilania sieci 15kV poprzez połączenie dwóch linii napowietrznych 15kV w celu zmniejszenia przerw w dostawie energii, na terenie działek nr: 292/1, 292/2, 291/1, 291/2, 290/1, 290/2, 290/3, 287/1, 286/1, 289/2, 285, 284 obręb Grzybno gm. Chojna". - (artykuł stracił ważność) 2020-10-28 07:29:48
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-28 07:38:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110 mm PVC PN 10 wraz z przyłączem wodociągowym dn 40 mm PE, na terenie działek nr 51/2 i 9 obręb 3 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-28 07:43:15
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 w Chojnie, wykonaniu ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 600 mb i szerokości ok. 2,5 m, na terenie działek nr 60/5, 58/2, 57, 58/1 obręb 5 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-28 07:49:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 158/1, 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-11-18 15:03:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6m. Chojna." - (artykuł stracił ważność) 2020-11-23 08:22:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami, na działce nr ewid. 333 obręb 6 m. Chojna oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 334/7, 335/11, 336/13, 336/24, 338/13, 338/19, 338/20, 338/22, 338/23, 338/26, 338/28, 402 obręb 7 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-11-23 08:44:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-4.7820.214-7.2020.MM z dnia 23.11.2020 r. dotyczące wydania decyzji nr 15/2020 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawieckiego etap III ? modernizacja stacji pomp Krajnik Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek". - (artykuł stracił ważność) 2020-11-30 15:14:47
Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2020.MR o wpływie wniosku PVE 179 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nad działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-02 12:34:19
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-02 12:44:11
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka.9 z dnia 30 listopada 2020 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Do - (artykuł stracił ważność) 2020-12-07 13:24:44
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.6.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Ch - (artykuł stracił ważność) 2020-12-11 12:32:50
Obwieszczenie o zmianie projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2, 369 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-12-18 14:46:27
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna." - (artykuł stracił ważność) 2020-12-18 14:49:37
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Towarowej w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 363/2, 363/3, 369/4, 369/5, 369/7, 369/11, 403 obręb 7 m. Chojna." - (artykuł stracił ważność) 2020-12-18 14:52:02
Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2020.MR wpływu wniosku Frankiewicz Energy Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Ganczarski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2020-12-23 12:22:10
Zawiadomienie - obwieszczenie DIR.6220.12.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 połozonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2020-12-23 12:29:51
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2020-12-28 12:53:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.20.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 w Chojnie, wykonaniu ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 600 mb i szerokości ok. 2,5 m, na terenie działek nr 60/5, 58/2, 57, 58/1 obręb 5 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-12-30 15:10:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.19.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110 mm PVC PN 10 wraz z przyłączem wodociągowym dn 40 mm PE, na terenie działek nr 51/2 i 9 obręb 3 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2020-12-30 15:14:27
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna 2020-12-30 15:20:45
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-01-07 14:22:57
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 115/1, 115/2, 116/3 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-01-07 14:31:19
Zawiadomienie nr DIR.6220.13.2020.MR o wpływie wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Paweł Molenda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). 2021-01-18 13:59:15
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2021-01-19 10:20:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.21.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2021-01-25 13:42:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.22.2020 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Towarowej w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 363/2, 363/3, 369/4, 369/5, 369/7, 369/11, 403 obręb 7 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-01-26 14:38:16
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2021r. o wydanej w dniu 25 stycznia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu magazynowo ? suszarniczego", realizowanego na działkach nr 141/22 i 141/26 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-27 14:37:26
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.15.2020 z dnia 17.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6 m. Chojna." - (artykuł stracił ważność) 2021-02-01 14:06:54
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o ponownym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna. 2021-02-01 15:20:15
Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2020.MR o wpływie wniosku Elektrowni PV Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 210 (obręb 0025) w miejscowości Stoki, gmina Chojna. 2021-02-02 11:39:12
Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2020.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Leszek Rajfur, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo ? garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 36/2 2021-02-08 11:20:54
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków garażowo - gospodarczych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. 2021-02-08 11:34:05
Zawiadomienie DIR.6220.1.2021.MR o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik ? Pan Paweł Blazer w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. . Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko - Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) 2021-02-09 13:48:53
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.1.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego a wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/13 i nr 134/19 położónych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko - Zdrój ( powiat gryfińs 2021-02-09 14:37:09
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2020.MR o wpływie wniosku Elektrowni PV 72 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna.. 2021-02-11 14:46:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.24.2020 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 115/1, 115/2, 116/3 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-02-11 14:58:08
Obwieszczenie o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowa budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-02-11 15:01:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.18.2020 z dnia 11lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2, 369 obręb 6 m. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-02-15 09:45:03
Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 16 lutego 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.12.2020.MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzeia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-02-17 11:28:09
Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 19 lutego 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.8.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-02-22 13:19:10
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna" 2021-02-24 15:03:59
Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 23 lutego 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.6.2020.MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie instalacji magazynowej gazu ziemnego, składająca się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 poł - (artykuł stracił ważność) 2021-02-24 15:09:19
Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 24 lutego r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.4.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków- Godków Osiedle". Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287 i 288 położonych w obrębie Godków w gminie Chojna oraz na działce nr 67/2 położonej - (artykuł stracił ważność) 2021-02-26 10:37:55
Obwieszczenie - nr DIR.6220.9.2020.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospoda 2021-03-01 15:19:03
Obwieszczenie nr DIR.6220.1.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębionych na cele rolne na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) 2021-03-02 11:12:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2021 z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR 6733.15.2020 z dnia 17.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2021-03-02 11:20:54
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. 2021-03-03 14:14:56
Zawiadomienie nr DIR.6220.3.2021.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farm do 4,6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna 2021-03-03 14:22:50
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej obejmująchych przebudowę ulicy Słowackiego w Chojnie - (artykuł stracił ważność) 2021-03-09 13:00:43
Obwieszczenie o o podjęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowa budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-03-10 14:26:58
Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2021.MR o wpływie wniosku Pani Dominiki Tarnowskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-03-11 08:35:37
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW planowanej do realizacji działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna. 2021-03-15 09:02:35
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2021.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o cąłkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/ położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna. 2021-03-15 09:09:37
Obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej do przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna 2021-03-18 14:59:53
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 22 marca 2021r. o wydanej w dniu 22 marca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2020.MR, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW na terenie działki nr 14/5 położonej w obrębie Białęgi w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2021-03-24 11:03:24
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie kanalizacji deszczowej (sieć i przykanaliki), na terenie działek nr 307, 287, 262 obręb 6 gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-03-24 11:23:14
Obwieszczenie nr DIR.6220.11.2020.MR o zawiadomieniu w charakterze stron prowadzonego postępowania osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 519/1, nr 527 i nr 529 położonych w obrębie Barnkowo w gminie Chojna. Postępowanie dotyczy sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w 2021-03-26 12:36:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn, zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx273-300810-XXX-01, ID11254 L27 Chojna 12 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERT MS, na terenie działki nr 268/19 obręb ewidencyjny 0004 miasto Chojna, powiat gryfiński - (artykuł stracił ważność) 2021-03-31 14:49:43
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 7 kwietnia 2021 r. o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna oraz o przedłużeniu przedmiotowego postępowania i 2021-04-08 10:17:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.23.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawi lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-04-12 14:44:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.23.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawi lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-04-12 14:50:51
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.31 z dnia 31 marca 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu O - (artykuł stracił ważność) 2021-04-14 08:22:10
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 kwietnia 2021 r., w którym informuje się strony postępowania o niedotrzymaniu terminu ustawowego wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP w przedmiotowej sprawie oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania ww. opinii nie później niż do dnia 10 maja 2021 r. 2021-04-15 07:51:50
Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.9.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i podziałem działki, planowanego do realizacji na terenie działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna 2021-04-15 07:57:43
Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna 2021-04-16 14:22:00
Obwieszczenie o wydanym w dniu dezyzji Nr DIR.6733.2.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie kanalizacji deszczowej (sieć i przykanaliki), na terenie działek nr 307, 287, 262 obręb 6 gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-04-23 14:10:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.22.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, polegające na "Remoncie dachu wraz z rozbiórką lukarn i zastąpieniem tych lukarn oknami połaciowymi w istniejącym budynku mieszkalnym, na terenie działki nr 297/1, obręb Godków gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-04-26 14:29:32
Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 29/2021 znak: AP-1.7840.27-2.2021.GZ o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury postojowo ? cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego. Odra km 688,0 ? Zatoń Dolna?, na działce nr 290, obręb 0002 Zatoń Dolna, gmina Chojna, powiat gryfiński" - (artykuł stracił ważność) 2021-04-29 11:59:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 19/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn, zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx273-300810-XXX-01, ID11254 L273 Chojna 12 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 268/19 obręb ewidencyjny 0004 miasto Chojna, powiat gryfiński - (artykuł stracił ważność) 2021-05-05 11:23:31
Obwieszczenie nr DIR.6220.11.2020.MR w którym zawiadamia się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oznaczonych ako działki nr 519/1, 527 i 529 położone w obrębie Barnkowo w gminie Chojna o wydanej w dniu 4 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą tow 2021-05-05 12:02:57
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydanej w dniu 4 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.11.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działacie nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna, 2021-05-05 12:09:48
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6162.1.2021.MR z dnia 11 maja 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu należącego do osób fizycznych. - (artykuł stracił ważność) 2021-05-12 10:07:21
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydanej w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2020MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięca pod nazwą Budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2021-05-12 11:35:09
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydajnej w dniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.3.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Cho - (artykuł stracił ważność) 2021-05-12 14:59:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.17.2021 z dnia 12 maja 2021 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na: Budowie dziesięciu budynków rekreacyjnych wraz z drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 310/24, 310/25, 310/36 obręb Jelenin gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-05-12 15:03:08
Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 13 maja 2021 r., w którym informuje się strony postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne, które będzie realizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój 2021-05-14 14:56:26
Postanowienie z dnia 19 maja 2021 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR z dnia 4 maja 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 ( obręb 0018 w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna 2021-05-20 10:23:02
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna 2021-05-24 14:18:08
Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2021.MR o wpływie wniosku firmy AJM-ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2,0 MW, składającej się z instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. 2021-05-24 14:27:04
Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2021.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW , planowanej do realizacji na działkach nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna 2021-05-26 13:16:18
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie działek nr 2/7, 16 obręb 4 gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-05-26 13:22:24
Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2021.MR o wpływie wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Ozga, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Swobnica na działkach nr 241, 255/3, 256/5, 299/2, 300/1, 300/2, 302/2, 302/3, 303/1 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2021-05-27 09:53:18
Obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięca oraz o ponownym wystąpieniu o opinie do RDOŚ, PPIS i PGW WP w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna 2021-05-28 14:01:09
Zawiadomienie nr DIR.6220.7.2021 o wpływie wniosku Gminy Chojn, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Grzegorz Pawlukowski - Stradia Design mgr. inż Grzekorz Pawlukowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411 i 417 2021-05-31 15:19:45
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2021.MR o wpływie wniosku firmy SIG Polska Portfolio 8 Sp. z o. o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Karolina Ceglarz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna 2021-06-11 10:29:43
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.11.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-06-11 10:33:58
Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2021.MR o wpływie wniosku firmy SIG Polska Portfolio 8 Sp. z o. o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Karolina Ceglarz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-06-11 12:56:43
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-06-11 12:59:02
Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2021 r. o wydanej w dniu 14 czerwca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarn 2021-06-17 11:49:38
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 22 czerwca 2021 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 2021-06-23 11:58:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.3.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami, na terenie działek nr 2/7, 16 obręb 4 gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-06-23 12:04:16
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Karoliny Ceglarz działającej w imieniu SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna oraz o możliwości wniesienia ponaglenia przez 2021-06-24 10:35:06
Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Karoliny Ceglarz działającej w imieniu SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna oraz o możliwości wniesienia ponaglenia przez 2021-06-24 10:39:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.42.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegajacej na: Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 339/17 obręb Strzelczyn gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2021-06-24 12:29:01
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" - (artykuł stracił ważność) 2021-07-05 14:02:58
Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2021 r. o wydanej w dniu 6 lipca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 6 lipca 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego g - (artykuł stracił ważność) 2021-07-06 14:09:10
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.49 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 1 lipca 2021 r., w którym organ zawiadamia strony postepowania, że postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.4200.24.2020.aka.44 odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds - (artykuł stracił ważność) 2021-07-08 13:16:37
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.46 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka.) z dnia 1 lipca 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w r - (artykuł stracił ważność) 2021-07-08 13:31:50
Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o wpływie wniosku firmy PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-07-12 14:17:51
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farm fotowoltaicznych do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-07-12 14:21:20
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna 2021-07-14 09:07:00
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.11.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-07-15 07:54:02
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-07-15 07:57:23
Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-16 15:12:25
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 16 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, do czasu przedłożenia prz 2021-07-19 07:40:50
Obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna 2021-07-29 09:41:53
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 2 sierpnia 2021 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postę 2021-08-03 15:05:37
Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 2 sierpnia 2021 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-08-03 15:08:32
Zawiadomienie nr DIR.6220.15.2021.MR o wpływie wniosku firmy PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. 2021-08-05 07:39:19
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięca, polegajacego na budowie farm fotowoltaicznych do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położónej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. 2021-08-05 07:47:45
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.53 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 5 sierpnia 2021 r., w którym organ zawiadamia o wpływie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.44, odmawiającym wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2 - (artykuł stracił ważność) 2021-08-12 10:49:09
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w - (artykuł stracił ważność) 2021-08-12 11:03:20
Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.12.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 13 sierpnia 2021 r. udostępnia na ok - (artykuł stracił ważność) 2021-08-13 11:12:59
Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 13 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.10.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Swobnica na działkach nr 241, 255/3, 256/5, 299/2, 300/1, 300/2, 302/2, 302/3 i 303/1 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna?. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 13 sierpnia 2021 r. udostępni - (artykuł stracił ważność) 2021-08-13 17:11:38
Zawiadomienie nr DIR.6220.16.2021.MR o wpływie wniosku firmy EPLANT 66 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Iga Kwiatkowska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfig 2021-08-17 12:20:52
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.16.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Cho 2021-08-17 12:24:11
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie zadaszeń targowiska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budynkiem toalety wraz z częścią wypoczynkową, na terenie działek nr 249/2, 249/1, 250/3 obręb 3 gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-08-18 15:18:33
Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2021.MR o złożeniu przez Panią Dominikę Tarnowską raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie celem uzyskania uzgodn 2021-08-19 11:08:09
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 19 sierpnia 2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, 2021-08-20 12:10:01
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2021.MR o złożeniu przez Pana Pawła Tarnowskiego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie celem uzyskania uzgodnienia 2021-08-23 07:24:16
Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o złożeniu przez Pana Pawła Tarnowskiego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, o przekazaniu raportu Regionalne 2021-08-23 07:26:08
Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 24 sierpnia 2021 r. o ponownym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna oraz o przedłużeniu przedmiotowego postępo 2021-08-25 07:31:05
Obwieszczenie o postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami w Chojnie, ul. Dębowa, Cisowa, dz. nr 38/80, na terenie działek nr 38/80, 38/124, 38/153, 38/169, 38/170, 38/171, 38/173, 38/174, 38/175, 38/176, 38/184, 38/200, obręb 8 m. Chojna." - (artykuł stracił ważność) 2021-08-25 10:45:14
Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawia 2021-08-27 13:40:11
Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 30 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.8.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący post - (artykuł stracił ważność) 2021-08-31 09:15:15
Zawiadomienie nr DIR.6220.16.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora EPLANT 66 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna" 2021-09-03 10:05:35
Zawiadomienie nr DIR.6220.17.2021o wpływie wniosku przez Pana Mariana Płóciennika - Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o. o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR z dnia 23 lutego 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojem 2021-09-08 15:03:56
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.17.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR z dnia 23 lutego 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na pły 2021-09-08 15:08:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ?budowie zadaszeń targowiska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budynkiem toalety wraz z częścią wypoczynkową, na terenie działek nr 249/2, 249/1, 250/3 obręb 3 gm. Chojna - (artykuł stracił ważność) 2021-09-13 14:23:10
Zawiadomienie nr DIR.6220.18.2021.MR o wpływie wniosku firmy EPLANT 54 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Beata Krężołek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfigura 2021-09-20 10:48:28
Zawiadomienie-? obwieszczenie nr DIR.6220.18.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Barnkowo, gmina Chojn 2021-09-20 11:10:02
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działki nr 67, na terenie działek nr 62 i 67 obręb 5 gm. Chojna" - (artykuł stracił ważność) 2021-09-20 14:32:08
Informację do publicznej wiadomości o postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa nr DIR.6220.4.2021.MR z dnia 28 września 2021 r., w której Burmistrz Gminy Chojna, w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia toczącego się na wniosek Pani Dominiki Tarnowskiej i polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 - (artykuł stracił ważność) 2021-09-29 10:29:12
Informację do publicznej wiadomości o postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 29 września 2021 r., w której Burmistrz Gminy Chojna, w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia toczącego się na wniosek Pana Pawła Tarnowskiego i polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1, - (artykuł stracił ważność) 2021-09-30 09:27:24
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna. 2021-09-30 09:31:23
Zawiadomienie nr DIR.6220.18.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Beaty Krężołek działającej w imieniu EPLANT 54 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miej 2021-09-30 09:37:58
Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.17.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 23 lutego 2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarn 2021-10-01 10:42:08
Obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.MR o zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięcia oraz o ponownym wystąpieniu o opinię do RDOŚ, PPIS i PGW WP w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. 2021-10-07 07:23:48
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.70 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 4 października 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej - (artykuł str