Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: Uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XLII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 2022-02-16 15:06:09
UCHWAŁA NR XLII/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Chojna 2022-02-16 15:01:41
UCHWAŁA NR XLII/325/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna 2022-02-16 14:55:15
UCHWAŁA NR XLII/324/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jelenin na lata 2016 2022 2022-02-16 14:48:30
UCHWAŁA NR XLII/323/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godków Osiedle na lata 2016 2022 2022-02-16 14:44:18
UCHWAŁA NR XLII/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Strzelczyn na lata 2016 2022? 2022-02-16 14:39:02
UCHWAŁA NR XLII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chojna 2022-02-16 14:32:16
UCHWAŁA NR XLII/320/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie 2022-02-16 14:10:56
UCHWAŁA NR XLII/318/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2022-02-16 13:45:55
UCHWAŁA NR XLII/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 2022-02-16 13:37:37
UCHWAŁA NR XLII/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok 2022-02-16 12:53:22
UCHWAŁA NR XLII/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 2022-02-16 12:20:53
Uchwała Nr K.50.148.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok 2022-01-26 12:10:59
Uchwała Nr K.50.145.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojna 2022-01-26 12:02:45
Gminny program opieki nad zabytkami miasta i gminy Chojna na lata 2021-2024 2022-01-24 10:25:30
UCHWAŁA Nr XLI/314/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna 2022-01-13 08:30:54
UCHWAŁA NR XLI/313/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata 2022-01-13 07:58:43
UCHWAŁA Nr XLI/312/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2022-01-13 07:48:03
UCHWAŁA Nr XLI/311/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu gminy Chojna 2022-01-12 15:04:13
UCHWAŁA Nr XLI/310/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Chojna na rok 2022 2022-01-12 15:01:33
UCHWAŁA Nr XLI/309/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2022 rok 2022-01-12 14:54:29
UCHWAŁA Nr XLI/308/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na 2022 rok 2022-01-12 13:57:38
Uchwała nr XLI/305/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 2022-01-12 12:26:18
UCHWAŁA Nr XLI/307/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2022-01-12 12:22:17
UCHWAŁA NR XLI/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Chojna 2022-01-12 12:12:44
UCHWAŁA NR XLI/305/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 2022-01-12 11:58:36
UCHWAŁA NR XLI/304/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 2022-01-12 11:46:44
Uchwała nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 2022-01-12 09:28:09
UCHWAŁA NR XLI/303/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033 2022-01-11 14:34:33
UCHWAŁA NR XLI/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2022-01-11 14:30:06
Uchwała Nr XXXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 2022-01-10 15:02:51
Uchwała Nr XXXVIII/284/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 2022-01-10 14:55:38
Uchwała Nr CCXXXVIII.577.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna 2021-12-21 08:43:10
Uchwała Nr CCXXXV.576.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2021 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojna na 2022 r. 2021-12-21 08:39:54
Uchwała Nr CCXXXVIII.575.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojna na 2022 rok 2021-12-21 08:27:31
Uchwała nr ccxlv.615.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w szczecinie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Chojna 2021-12-15 15:39:59
UCHWAŁA Nr XL/301/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojna do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 2021-12-10 14:51:59
UCHWAŁA Nr XL/299/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-12-10 14:44:47
UCHWAŁA Nr XL/300/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mieszkowice, nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna 2021-12-10 14:31:52
UCHWAŁA Nr XL/298/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Chojna oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2021-12-10 14:26:07
UCHWAŁA Nr XL/297/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 2021-12-10 14:19:28
UCHWAŁA Nr XL/296/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie 2021-12-10 14:06:46
UCHWAŁA Nr XL/295/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2021-12-10 13:58:44
UCHWAŁA Nr XL/294/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033 2021-12-10 13:48:33
UCHWAŁA Nr XL/293/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-12-10 13:34:24
UCHWAŁA Nr XXXIX/292/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata 2021-11-03 13:03:42
UCHWAŁA Nr XXXIX/291/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie 4 m. Chojna na rzecz jej użytkownika wieczystego 2021-11-03 12:57:56
UCHWAŁA Nr XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Grzybnie 35/2 na rzecz najemcy 2021-11-03 12:51:51
UCHWAŁA Nr XXXIX/289/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-11-03 12:13:37
UCHWAŁA Nr XXXVIII/288/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 55A/2 na rzecz najemcy 2021-10-08 13:18:43
UCHWAŁA Nr XXXVIII/287/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-10-08 13:15:58
UCHWAŁA Nr XXXVIII/286/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Murafa na Ukrainie w rejonie szarogrodzkim obwodu winnickiego 2021-10-08 13:10:50
UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 2021-10-08 13:06:16
UCHWAŁA Nr XXXVIII/284/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 2021-10-08 12:55:47
UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: umorzenia należności osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru osób prawnych 2021-10-08 12:45:52
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033 2021-10-08 12:36:46
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-10-07 12:28:00
UCHWAŁA Nr XXXVII/280/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2021-09-03 13:06:29
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 279 /2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nawodna 2021-09-03 12:45:58
UCHWAŁA Nr XXXVII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska 2021-09-03 12:30:04
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 2021-09-03 12:25:25
UCHWAŁA Nr XXXVII/276/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojna w roku szkolnym 2021/2022 2021-09-03 12:17:19
UCHWAŁA Nr XXXVII/275/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2021-09-03 12:06:43
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-09-03 11:03:29
UCHWAŁA NR XXXVI/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 2021-07-29 08:39:54
UCHWAŁA NR XXXVI/272/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-07-29 08:17:49
UCHWAŁA NR XXXV/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. 2021-07-08 12:06:05
UCHWAŁA NR XXXV/270/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-07-08 10:26:34
UCHWAŁA Nr XXXIV/269/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-06-24 13:14:37
UCHWAŁA Nr XXXIV/267/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb 2021-06-24 13:07:07
UCHWAŁA Nr XXXIV/266/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2021-06-24 13:02:39
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. 2021-06-24 12:57:10
UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-06-24 12:38:23
UCHWAŁA Nr XXXIV/263/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-06-24 12:11:57
UCHWAŁA Nr XXXIV/262/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2020 rok 2021-06-24 12:07:27
UCHWAŁA Nr XXXIV/261/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna wotum zaufania 2021-06-24 11:21:31
UCHWAŁA Nr XXXIII/260/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie 2021-06-08 12:32:03
UCHWAŁA Nr XXXIII/259/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu ich rozliczania 2021-06-08 12:22:25
UCHWAŁA Nr XXXIII/258/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 2021-06-08 12:05:22
UCHWAŁA Nr XXXIII/257/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 2021-06-08 11:54:02
UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-06-08 11:41:57
UCHWAŁA Nr XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojna 2021-05-06 13:43:46
UCHWAŁA Nr XXXII/254/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na zmianę granic miasta Chojna 2021-05-06 13:38:10
UCHWAŁA Nr XXXII/253/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 19/2 na rzecz najemcy 2021-05-06 13:33:14
UCHWAŁA Nr XXXII/252/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Chojna na lata 2021-2024 2021-05-06 13:28:14
UCHWAŁA Nr XXXII/251/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna 2021-05-06 13:15:33
UCHWAŁA Nr XXXII/250/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 2021-05-06 13:11:42
UCHWAŁA NR XXXII/249/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 2021-05-06 13:05:46
UCHWAŁA NR XXXII/248/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-05-06 12:51:26
Uchwała nr LXIX.179.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chojna za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 2021-04-21 10:30:32
UCHWAŁA Nr XXXI/247/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Chojnie 2021-04-01 09:58:38
UCHWAŁA Nr XXXI/246/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie 2021-04-01 09:36:02
UCHWAŁA Nr XXXI/245/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach, Brwice 35 2021-04-01 09:31:10
UCHWAŁA Nr XXXI/244/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129 2021-03-31 14:22:25
UCHWAŁA Nr XXXI/243/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 2021-03-31 14:17:47
UCHWAŁA Nr XXXI/242/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33 2021-03-31 13:47:30
UCHWAŁA Nr XXXI/241/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10 2021-03-31 13:40:21
UCHWAŁA Nr XXXI/240/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna 2021-03-31 13:30:29
UCHWAŁA Nr XXXI/239/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 3/2 na rzecz najemcy 2021-03-31 13:02:26
UCHWAŁA Nr XXXI/238/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna 2021-03-31 12:53:13
UCHWAŁA Nr XXXI/237/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Chojeńska Karta Mieszkańca 2021-03-31 12:43:34
UCHWAŁA Nr XXXI/236/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2021-03-31 12:36:53
UCHWAŁA NR XXXI/235/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. 2021-03-31 12:14:09
UCHWAŁA NR XXXI/234/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-03-31 12:03:32
UCHWAŁA Nr XXX/233/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Katarzyny Puchała 2021-03-05 10:11:35
UCHWAŁA Nr XXX/232/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Teresy Garland 2021-03-05 10:07:54
UCHWAŁA Nr XXX/231/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Piotra Sterkowskiego 2021-03-05 10:04:24
UCHWAŁA Nr XXX/230/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego 2021-03-05 10:00:47
UCHWAŁA Nr XXX/229/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości, położonej w obrębie 5 m. Chojna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/2 na cele publiczne 2021-03-05 09:42:30
UCHWAŁA Nr XXX/228/2021 RADY MIEJSKEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/1 2021-03-05 09:36:46
UCHWAŁA Nr XXX/227/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2021-03-05 09:30:41
UCHWAŁA Nr XXX/226/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia kierownikowi świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 2021-03-04 14:43:58
Uchwała Nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-03-04 14:37:59
UCHWAŁA Nr XXX/224/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców gminy Trzcińsko - Zdrój 2021-03-04 13:02:47
UCHWAŁA Nr XXX/223/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 2021-03-04 12:57:52
UCHWAŁA Nr XXIX/222/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2021-02-01 09:48:12
UCHWAŁA Nr XXIX/221/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie kolei SKM 2021-02-01 09:37:59
UCHWAŁA Nr XXIX/220/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 60B/15 na rzecz najemcy 2021-02-01 09:33:20
UCHWAŁA Nr XXIX/219/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2021-02-01 09:24:11
UCHWAŁA Nr XXIX/218/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi 2021-02-01 09:18:37
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-01-26 08:31:27
UCHWAŁA Nr XXVIII/216/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr P-1.4131.314.2020.AA z dnia 21 grudnia 2020 r. 2021-01-26 08:11:39
Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2021 rok 2021-01-25 13:31:13
Uchwała Nr XXI.59.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna 2021-01-25 13:28:26
Uchwała nr XXIII/174/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 2021-01-12 15:27:47
UCHWAŁA Nr XXVII/215/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2021 rok 2021-01-12 12:59:01
UCHWAŁA Nr XXVII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2021 2021-01-12 12:46:03
UCHWAŁA NR XXVII/213/2020 |RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 2021-01-12 12:36:33
UCHWAŁA NR XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 2021-01-12 12:30:11
UCHWAŁA Nr XXVII/211/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2021-01-12 11:27:48
Uchwała Nr XXVII/210/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030. 2021-01-12 10:57:50
UCHWAŁA NR XXVII/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2021-01-12 10:53:25
UCHWAŁA Nr XXVI/208/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Chojna 2020-12-29 10:19:54
UCHWAŁA Nr XXVI/207/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gminie Widuchowa udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie 2020-12-29 08:29:30
UCHWAŁA Nr XXVI/206/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29 2020-12-28 14:59:28
UCHWAŁA Nr XXVI/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach, Brwice 35 2020-12-28 14:32:35
UCHWAŁA Nr XXVI/204/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93, poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129 2020-12-28 13:58:35
UCHWAŁA Nr XXVI/203/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lisim Polu, Lisie Pole 129, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 2020-12-28 13:52:46
UCHWAŁA Nr XXVI/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33 2020-12-28 13:33:51
UCHWAŁA Nr XXVI/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Godkowie, Godków 33, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10 2020-12-28 13:26:21
UCHWAŁA Nr XXVI/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2020-12-28 13:18:47
UCHWAŁA Nr XXVI/199/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojna w roku szkolnym 2020/2021 2020-12-28 12:53:52
UCHWAŁA Nr XXVI/198/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu gminy Chojna 2020-12-28 12:22:42
UCHWAŁA Nr XXVI/197/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Chojna na rok 2021 2020-12-28 12:16:12
UCHWAŁA Nr XXVI/196/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 2020-12-28 11:59:15
UCHWAŁA Nr XXVI/195/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chojna 2020-12-28 11:50:09
UCHWAŁA Nr XXVI/194/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 7/1 na rzecz najemcy 2020-12-28 11:37:12
UCHWAŁA NR XXVI/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030. 2020-12-28 11:27:37
UCHWAŁA NR XXVI/192/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-12-28 11:24:55
Uchwała Nr CCLII.529.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2021 rok 2020-12-07 13:32:20
Uchwała Nr CCLII.530.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 2020-12-07 13:31:07
UCHWAŁA Nr XXV/191/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania własnego Gminy Widuchowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 2020-12-03 14:36:59
UCHWAŁA Nr XXV/190/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-03 14:33:11
UCHWAŁA Nr XXV/189/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-03 14:27:52
UCHWAŁA Nr XXV/188/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna 2020-12-03 14:17:58
UCHWAŁA Nr XXV/187/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna 2020-12-03 14:01:43
UCHWAŁA Nr XXV/186/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2020-12-03 13:35:03
UCHWAŁA Nr XXV/185/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-12-03 12:42:48
UCHWAŁA NR XXV/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030 2020-12-03 12:18:08
UCHWAŁA NR XXV/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-12-03 11:40:26
UCHWAŁA Nr XXIII/173/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 2020-11-19 14:41:28
UCHWAŁA Nr XXIV/182/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2020-11-10 14:25:58
UCHWAŁA Nr XXIV/181/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na przedstawicieli Rady Miejskiej do pełnienia funkcji członków Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Chojna za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, twórczość artystyczną i społeczną dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2020-11-10 14:20:31
UCHWAŁA Nr XXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Godków 2020-11-10 13:56:57
UCHWAŁA Nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Kościuszki 7/1A na rzecz najemcy 2020-11-10 13:50:02
UCHWAŁA Nr XXIV/178/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030 2020-11-10 13:14:13
UCHWAŁA Nr XXIV/177/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-11-10 11:27:07
UCHWAŁA Nr XXIV/176/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/170/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-11-10 10:56:16
UCHWAŁA Nr XXIV/175/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna 2020-11-09 14:54:26
UCHWAŁA Nr XXIII/174/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-10-05 09:26:02
UCHWAŁA Nr XXIII/173/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 2020-10-05 09:00:30
UCHWAŁA Nr XXIII/172/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2020-10-02 13:39:23
UCHWAŁA Nr XXIII/171/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-10-02 09:09:50
Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-10-02 08:47:43
UCHWAŁA Nr XXII/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026 2020-09-15 11:34:48
UCHWAŁA Nr XXII/168/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-09-15 11:27:08
UCHWAŁA Nr XXII/167/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m 2020-09-15 11:23:49
Uchwałą nr CXCIX.367.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 września 2020r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna za pierwsze półrocze 2020r. 2020-09-11 11:29:00
UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 55A/2 na rzecz najemcy 2020-09-03 11:20:14
UCHWAŁA NR XXI/165/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chojna 2020-09-03 11:17:15
UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna 2020-09-03 11:15:09
UCHWAŁA NR XXI/162/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026 2020-09-03 11:05:51
UCHWAŁA NR XXI/161/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-09-03 10:58:15
UCHWAŁA Nr XX/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna 2020-07-08 11:53:42
UCHWAŁA Nr XX/160/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryfinie wraz z odpowiedzią na skargę 2020-07-03 14:57:38
UCHWAŁA Nr XX/158/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Chojna za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, twórczość artystyczną i społeczną dla uczniów szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Chojna 2020-07-03 14:28:36
UCHWAŁA Nr XX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna 2020-07-03 14:24:35
UCHWAŁA Nr XX/156/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2020-07-03 14:20:15
UCHWAŁA Nr XX/155/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026 2020-07-03 14:18:30
UCHWAŁA Nr XX/154/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-07-03 14:15:21
UCHWAŁA Nr XX/153/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-03 14:12:01
UCHWAŁA Nr XX/152/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2019 rok 2020-07-03 14:08:37
UCHWAŁA Nr XX/151/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna wotum zaufania 2020-07-03 14:06:06
UCHWAŁA Nr XIX/150/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Chojna 2020-06-04 13:59:52
UCHWAŁA Nr XIX/149/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie 2020-06-04 13:56:24
UCHWAŁA Nr XIX/148/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Chojna 2020-06-04 13:52:34
UCHWAŁA Nr XIX/147/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Chojna na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Chojna, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne 2020-06-04 13:49:09
UCHWAŁA NR XIX/146/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chojna 2020-06-04 13:44:01
UCHWAŁA NR XIX/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-06-04 13:38:18
Uchwała Nr XCIII.193.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chojna za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 2020-05-05 14:04:49
UCHWAŁA Nr XVIII/144/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie pełniącego funkcję w okresie od dnia 05.03.2007 r. do dnia 15.04.2019 r. 2020-04-24 09:22:58
UCHWAŁA Nr XVIII/143/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Chojna. 2020-04-24 09:15:41
UCHWAŁA Nr XVIII/142/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Chojna na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Chojna, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2020-04-24 09:11:36
UCHWAŁA Nr XVIII/141/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 23/4 Gmina Chojna na rzecz najemcy. 2020-04-24 09:08:06
UCHWAŁA Nr XVIII/140/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna. 2020-04-24 09:05:18
UCHWAŁA Nr XVIII/139/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna. 2020-04-24 09:03:46
UCHWAŁA Nr XVIII/138/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. 2020-04-24 08:59:48
UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. 2020-04-24 08:55:05
UCHWAŁA Nr XVII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez miejscowości Chojna, Kaliska, Godków do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia jej przebiegu 2020-03-04 11:00:48
UCHWAŁA Nr XVII/135/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Chojna na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2020-03-04 10:57:35
UCHWAŁA Nr XVII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojna na lata 2020-2024 2020-03-04 10:52:01
UCHWAŁA Nr XVII/133/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2020-03-04 10:46:11
UCHWAŁA Nr XVII/132/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2020-03-04 10:42:24
UCHWAŁA Nr XVII/131/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2020-03-04 10:39:08
UCHWAŁA Nr XVII/130/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie 2020-03-04 10:36:13
UCHWAŁA NR XVII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu, opłat dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 roku. 2020-03-04 10:32:33
UCHWAŁA NR XVII/128/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok 2020-03-04 10:27:12
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie 2020-01-30 13:22:45
Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 02.12.2019 r. 2020-01-30 13:14:35
Uchwała Nr XXI.66.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna 2020-01-27 10:58:00
Uchwała Nr XXI.65.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale gminy Chojna na 2020 rok 2020-01-27 10:53:32
UCHWAŁA Nr XVI/127/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2020 rok. 2020-01-09 14:40:33
UCHWAŁA Nr XVI/126/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2020 2020-01-09 14:38:34
UCHWAŁA Nr XVI/125/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Chojna 2020-01-09 14:35:58
UCHWAŁA Nr XVI/124/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2020 2020-01-09 14:33:12
UCHWAŁA NR XVI/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojna w roku szkolnym 2019/2020 2020-01-09 14:30:16
UCHWAŁA Nr XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. 2020-01-09 14:10:23
UCHWAŁA Nr XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2020-01-09 14:07:46
UCHWAŁA Nr XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-09 14:02:17
UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. 2020-01-09 13:59:21
UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2020. 2020-01-09 13:56:23
UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2020-01-09 13:46:08
UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2020-01-09 13:44:02
UCHWAŁA Nr XIV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2020-01-09 12:53:39
Uchwała Nr CDXV.743.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026 2020-01-03 12:58:15
Uchwała Nr CDXV.742.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna 2020-01-03 12:56:19
Uchwała Nr CDXV.741.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2020 rok 2020-01-03 12:50:58
Uchwała Nr XII/95/20159 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 2019-12-06 12:18:15
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - ustalenie stawki podatku leśnego 2020r. 2019-12-06 12:08:48
UCHWAŁA NR XV/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2019-12-02 13:20:13
UCHWAŁA NR XV/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2019-12-02 13:14:39
UCHWAŁA NR XV/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 2019-12-02 13:03:37
UCHWAŁA NR XV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 listopada 2019 oku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-12-02 12:59:34
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2020 oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020 -2026 2019-11-26 13:31:33
UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania własnego Powiatu Gryfińskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych, polegającym na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Grzybno oraz partycypacji kosztów przez Gminę Chojna 2019-11-14 11:47:19
UCHWAŁA Nr XIV/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2019-11-14 11:44:53
UCHWAŁA Nr XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2019-11-14 11:43:38
UCHWAŁA Nr XIV/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-14 11:41:00
UCHWAŁA Nr XIV/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2019-11-14 11:37:52
UCHWAŁA Nr XIV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. 2019-11-14 11:30:28
UCHWAŁA NR XIV/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026. 2019-11-14 11:28:14
UCHWAŁA NR XIV/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-11-14 11:22:48
UCHWAŁA NR XIV/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii/Programu Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019 - 2027 2019-11-14 11:10:37
UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026. 2019-10-24 14:31:27
UCHWAŁA NR XIII/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-10-24 14:22:32
Uchwała Nr XII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Bałtyckiej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2019-10-04 12:34:51
Uchwała Nr XII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Naroście na rzecz ich użytkownika wieczystego 2019-10-04 12:31:54
Uchwała Nr XII/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic 2019-10-04 12:28:34
Uchwała Nr XII/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ustalania i przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-10-04 12:25:12
Uchwała Nr XII/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna 2019-10-04 12:20:02
Uchwała Nr XII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 2019-10-04 12:17:17
Uchwała Nr XII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-10-04 12:12:38
XII SESJA - 26.09.2019 R. 2019-10-04 12:08:01
Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania kierunków działania w sprawie wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Chojna 2019-09-11 15:00:55
Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości - Sołectwo Lisie Pole na lata 2016 - 2022." 2019-09-11 14:58:44
Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości - Sołectwo Czartoryja na lata 2016 - 2022." 2019-09-11 14:55:51
Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Brwice na lata 2016 - 2022." 2019-09-11 14:52:58
Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac remontowych wewnątrz wieży zabytkowego obiektu sakralnego w Naroście w 2019 roku 2019-09-11 14:48:25
Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2019-09-11 14:46:38
Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Chojna przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 3a 2019-09-11 14:42:53
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Chojna przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 3 2019-09-11 14:40:10
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miejskiej do Kapituły Nagrody Burmistrza 2019-09-11 14:38:31
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojna 2019-09-11 14:32:30
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-09-11 14:28:40
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac remontowych dachu Kościoła Mariackiego w Chojnie w 2019 roku 2019-07-04 13:21:05
Uchwała Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-07-04 13:17:59
Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna 2019-07-04 13:06:17
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej z bonifikatą, położonej w obrębie Garnowo, gmina Chojna 2019-07-04 13:00:12
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Paderewskiego 11/5 na rzecz najemcy 2019-07-04 12:54:48
Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 2019-07-04 12:48:37
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-07-04 12:45:45
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 12:42:21
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok 2019-07-04 12:39:04
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Chojna wotum zaufania 2019-07-04 12:36:51
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-06-05 15:01:29
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-05 14:55:38
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem 2019-06-05 14:52:52
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stwaki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej 2019-06-05 14:48:20
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finsnsowej dla Powiatu Gryfińskiego 2019-06-05 14:44:40
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026. 2019-06-05 14:40:08
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-06-05 14:35:05
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/313/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna 2019-04-30 12:20:26
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2019-04-30 12:16:21
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2019-04-30 12:13:03
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojna do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 2019-04-30 12:09:00
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna 2019-04-30 12:02:51
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna 2019-04-30 11:58:41
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac remontowych wewnątrz wieży zabytkowego obiektu sakralnego w Naroście w 2019 roku 2019-04-30 11:55:38
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2019-04-30 11:51:50
Uchwała Nr VIII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-04-30 11:47:08
UCHWAŁA NR CXXXVI.234.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chojny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia 2019-04-18 14:46:40
UCHWAŁA NR CXXVIII.218.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Chojna na 2019 rok 2019-04-16 12:15:34
UCHWAŁA NR CXXVIII.217.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Chojna na 2019 rok 2019-04-16 12:14:10
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna 2019-04-05 10:51:38
Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 55B/3 na rzecz najemcy 2019-04-05 10:49:04
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 3 na rzecz jej użytkownika wieczystego 2019-04-05 10:47:12
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 2019-04-05 10:44:54
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-04-05 10:30:59
Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 2019-04-05 10:25:37
Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-04-05 10:22:46
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chojnie 2019-04-05 10:19:22
ZARZĄDZENIE NR 58/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna. 2019-03-05 09:39:05
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane-na rok 2019 2019-03-05 08:36:25
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania 2019-03-05 08:30:29
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2019-03-05 08:28:22
Uchwała NR VI/44/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2019 rok 2019-03-05 08:25:11
UCHWAŁA NR XLV.95.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna 2019-01-30 10:27:34
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna 2019-01-28 09:48:11
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2019 2019-01-28 09:45:56
UCHWAŁA Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2019 rok 2019-01-28 09:43:57
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki 2019-01-28 09:40:30
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2019-01-28 09:37:19
Uchwała Nr V/38/2019 r. Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 41E/3 na rzecz najemcy 2019-01-28 09:34:31
Uchwała NR V/37/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-01-28 09:31:00
Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019 - 2026 2019-01-18 10:32:53
Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2019 rok 2019-01-18 10:22:41
Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dn. 27 grudnia 2018 roku 2019-01-10 13:23:22
NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE 2019-01-08 12:59:09
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019 - 2026 2019-01-04 13:22:39
Projekt budżetu Gminy Chojna na 2019 rok 2019-01-04 13:20:46
Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Chojna w organizacji Douzelage 2019-01-02 12:55:06
UCHWAŁA Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023 2019-01-02 12:52:08
UCHWAŁA NR IV/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 2019-01-02 12:41:57
UCHWAŁA NR IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2019 rok 2019-01-02 12:38:11
Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2019-01-02 12:32:43
UCHWAŁA NR IV/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 2019-01-02 12:29:46
UCHWAŁA NR IV/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2019-01-02 12:26:13
Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Chojna przy ul. Łużyckiej 2019-01-02 12:21:46
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a 2019-01-02 12:19:13
UCHWAŁA Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Chojna 2019-01-02 12:16:58
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych 2019-01-02 12:14:34
Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok 2019-01-02 12:11:20
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej Uchw 2019-01-02 12:10:21
Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok 2019-01-02 12:08:59
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 2019-01-02 12:07:07
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2019-01-02 12:04:40
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2019-01-02 12:02:19
Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2019-01-02 11:59:38
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich 2018-12-18 13:56:10
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie 2018-12-18 13:54:37
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-12-18 13:45:18
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna 2018-12-18 13:29:28
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna 2018-12-18 13:25:37
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-12-18 13:23:29
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chojna 2018-12-18 13:21:46
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Łużyckiej 8/18 na rzecz najemcy 2018-12-18 13:17:18
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019 2018-12-18 13:02:36
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019 2018-12-18 12:47:01
UCHWAŁA Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023. 2018-12-18 12:08:33
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Chojna z Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy 2018-12-18 11:50:23
UCHWAŁA NR CDLXVII.898.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019 ? 2026 2018-12-14 10:12:07
UCHWAŁA NR CDLXVII.897.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna na 2019 rok 2018-12-14 10:10:42
UCHWAŁA NR CDLXVII.896.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2019 rok 2018-12-14 10:07:25
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Chojna 2018-12-03 14:01:29
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chojnie oraz wyboru przewodniczącego komisji 2018-12-03 13:58:45
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności Rady Miejskiej w Chojnie oraz wyboru przewodniczącego komisji 2018-12-03 13:56:27
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Miejskiej w Chojnie oraz wyboru przewodniczącego komisji 2018-12-03 13:55:08
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego komisji 2018-12-03 13:52:47
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie 2018-12-03 13:50:54
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 2018-12-03 13:47:50
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2018-12-03 13:44:12
Uchwała Nr I/ 2 /2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chojnie 2018-11-29 11:24:03
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie 2018-11-29 11:21:57
Uchwała Nr XLIX/377/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 2018-11-21 09:53:57
Uchwała Nr XLIX/376/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki. 2018-11-21 09:51:54
Uchwała Nr XLIX/375/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa. 2018-11-21 09:51:02
UCHWAŁA Nr XLIX/374/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie-Osiedlu 4/1 na rzecz najemcy 2018-11-21 09:49:20
UCHWAŁA Nr XLIX/373/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Wilsona 4/4 na rzecz najemcy 2018-11-21 09:47:34
UCHWAŁA Nr XLIX/372/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku 2018-11-21 09:44:32
Uchwała Nr XLIX/371/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2018-11-21 09:35:30
UCHWAŁA Nr XLIX/370/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice przez Gminę Chojna 2018-11-21 09:31:13
Uchwała Nr CCCXCIII.686.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 października 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna 2018-10-15 15:07:06
Uchwała Nr XLVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chojna 2018-10-09 10:09:03
Uchwała Nr XLVIII/368/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej w miejscowości Godków Osiedle, Gmina Chojna w związku z budowaną ścieżką rowerową. 2018-10-09 10:05:33
U C H W A Ł A Nr XLVIII/367/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna 2018-10-09 10:03:06
U C H W A Ł A Nr XLVIII/366/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna nieruchomości niezabudowanej. 2018-10-09 09:58:39
Uchwała Nr XLVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna. 2018-10-09 09:56:36
Uchwała Nr XLVIII/364/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026. 2018-10-09 09:53:34
Uchwała Nr XLVIII/363/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. 2018-10-09 09:47:29
UCHWAŁA NR CCCXLVII.608.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-09-13 09:46:52
Uchwała Nr XLVII/362/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2018-09-05 13:31:19
UCHWAŁA Nr XLVII/361/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. 2018-09-05 13:28:37
Uchwała Nr XLVII/360/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026. 2018-09-05 13:26:57
Uchwała Nr XLVII/359/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. 2018-09-05 13:22:33
Uchwała Nr XLVII/358/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie byłego lotniska wojskowego w Chojnie. 2018-09-05 13:16:52
Uchwała Nr XLVII/357/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie do reprezentowania Rady Miejskiej w Chojnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 2018-09-05 13:14:14
Uchwała Nr XLVI/356/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Chojnie 2018-07-25 10:04:05
Uchwała Nr XLVI/355/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Chojna 2018-07-25 10:02:07
Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 11 na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-07-25 09:59:52
Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2018-07-25 09:56:23
Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 2018-07-25 09:51:27
Uchwała Nr XLVI/351/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 roku 2018-07-25 09:47:03
Uchwała Nr XLVI/350/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-07-25 09:43:43
Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2018-06-28 10:20:27
Uchwała Nr XLV/348/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Chojna 2018-06-28 10:16:49
Uchwała Nr XLV/347/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno wschodniego, w gminie Chojna 2018-06-28 10:09:09
Uchwała Nr XLV/346/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego obiektu sakralnego w 2018 roku 2018-06-28 10:04:51
Uchwała Nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata 2018-06-28 10:02:40
Uchwała Nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Chojna 2018-06-28 09:59:23
Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-28 09:57:43
Uchwała Nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej z bonifikatą, położonej w Chojnie przy ul. Odrzańskiej 2018-06-28 09:52:25
Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2018-06-28 09:50:20
UCHWAŁA NR XLV/340/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-28 09:47:59
Uchwała Nr XLV/339/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2017 rok 2018-06-28 09:42:49
Uchwała Nr XLV/338/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie 2018-06-28 09:30:31
Druk nr 15 likwidacja ZGM 2018-06-15 11:53:03
Druk nr 14 zmiana uchwały dot. inkaso 2018-06-15 11:52:20
Druk nr 13 umorzenie zaległości 2018-06-15 11:45:42
Druk nr 12 regulamin placów zabaw 2018-06-15 11:42:58
Druk nr 10 sporządzenie zmiany w planie obr. 8 m. Chojna 2018-06-15 11:40:13
Druk nr 9 przekazanie dotacji 2018-06-15 11:38:47
Druk nr 8 zawarcie umowy dzierżawy 2018-06-15 11:37:42
Druk nr 7 zamiana działek obr. Chojna 2018-06-15 11:36:48
Druk nr 6 sprzedaż użytkowania wieczystego ul. Jagiellońska 2018-06-15 11:35:13
Druk nr 5 sprzedaż z bonifikatą ul.Odrzańska 2018-06-15 11:33:50
Druk nr 4 zmiany w budżecie 2018-06-15 11:32:31
Druk nr 3 absolutorium za 2017 rok 2018-06-15 11:30:38
Druk nr 2 zatwierdzenie sprawozdań za 2017 rok 2018-06-15 11:29:34
Druk nr 1 rezygnacja z Komisji Rewizyjnej 2018-06-15 11:10:35
UCHWAŁA Nr XLIV/337/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z przeprowadzonej kontroli w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2018-05-29 12:31:40
Uchwała Nr XLIV/336/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 2018-05-29 12:26:18
UCHWAŁA Nr XLIV/335/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 2018-05-21 11:42:14
UCHWAŁA NR XLIV/334/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów ustawy Prawo łowieckie 2018-05-21 11:40:13
UCHWAŁA Nr XLIV/333/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna 2018-05-21 11:33:50
Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie 2018-05-21 11:32:30
Uchwała Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2018-05-21 11:29:50
UCHWAŁA NR CXLVII.280.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chojny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-04-24 12:44:19
UCHWAŁA NR CXLVI.278.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Chojna na rok 2018 2018-04-24 12:39:31
Uchwała Nr XLIII/322/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2018-03-30 09:54:09
Uchwała Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 2018-03-30 09:51:20
Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2018-03-30 09:38:08
Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna 2018-03-30 09:35:30
Uchwała Nr XLIII/326/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej z bonifikatą, położonej w obrębie Mętno 2018-03-30 09:32:53
Uchwała Nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chojna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-30 09:31:14
Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie 2018-03-30 09:29:35
Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2018-03-30 09:27:39
Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Szczecin przez Gminę Chojna 2018-03-30 09:26:22
Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie 2018-03-22 09:46:43
Uchwała Nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2018 rok. 2018-03-16 11:17:57
Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2018-03-16 11:16:19
Uchwała Nr XLI/308/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2018-03-16 11:13:56
Uchwała Nr XLI/309/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/215/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Rurka na lata 2016 ?2022.? 2018-03-16 11:11:40
Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Strzelczyn na lata 2016 ? 2022.? 2018-03-16 10:59:39
Uchwała Nr XLI/311/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym. 2018-03-16 10:55:37
U C H W A Ł A Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Chojna. 2018-03-16 10:53:54
U C H W A Ł A Nr XLI/313/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przyległej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Orląt 4 w Chojnie. 2018-03-16 10:47:39
U C H W A Ł A Nr XLI/314/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 8 miasta Chojna. 2018-03-16 10:45:48
Uchwała Nr XLI/315/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 miasta Chojna. 2018-03-16 10:43:29
Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Chojna. 2018-03-16 10:42:26
Uchwała Nr XLI/317/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-03-16 10:39:29
Uchwała Nr XLI/318/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2018-03-16 10:34:06
Uchwała Nr XLI/319/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Krajnik Dolny- Zatoń Dolna, Gmina Chojna do kategorii dróg gminnych publicznych 2018-03-13 15:04:30
Uchwała Nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna 2018-03-13 14:17:46
U C H W A Ł A Nr XLI/321/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-13 14:11:25
UCHWAŁA NR XL/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok 2018-01-24 09:24:17
Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. 2018-01-24 09:23:05
Uchwała Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2018. 2018-01-24 09:21:34
Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026. 2018-01-24 09:18:26
Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chojnie nr XVI/109/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowisku w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2018-01-24 09:15:48
Uchwała Nr XL/303/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2018. 2018-01-24 09:14:59
Uchwała Nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Chojna. 2018-01-24 09:13:55
Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gminy Chojna na lata 2017-2032" 2018-01-24 09:13:03
Uchwała Nr XXIV.81.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Chojna na 2018 rok 2018-01-24 07:51:37
Uchwała Nr XXIV.80.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna 2018-01-24 07:50:32
Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 2018-01-15 10:08:13
Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 2018-01-15 10:05:53
Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2018-01-15 10:05:22
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 - 2026 2018-01-04 12:32:42
Budżet Gminy Chojna na 2018 rok 2018-01-04 12:28:58
UCHWAŁA Nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15. 2017-12-12 08:48:53
UCHWAŁA NR XXXIX/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok 2017-12-12 08:48:13
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-12-12 08:47:44
U C H W A Ł A Nr XXXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów gmina Chojna. 2017-12-12 08:47:04
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Czartoryi 20/5 na rzecz najemcy 2017-12-12 08:46:26
UCHWAŁA Nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 2017-12-12 08:45:21
Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-12-12 08:44:56
Uchwała Nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna. 2017-12-12 08:44:22
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok 2017-12-12 08:43:20
Uchwała nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017 ? 2026. 2017-12-12 08:42:47
Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 2017-12-12 08:38:52
Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2017-12-12 08:38:24
UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chojna za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. 2017-12-12 08:37:49
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2017-12-12 08:37:08
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2017-12-12 08:36:33
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2017-12-12 08:36:00
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2017-12-12 08:35:15
Uchwała Nr XXXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-12-11 14:50:59
Uchwała NR XXXII/239/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów klas III i IV z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie 2017-12-11 14:48:55
Uchwała Nr CCCLXI.609.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 ? 2026 2017-12-07 10:25:10
Uchwała Nr CCCLXI.608.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna na 2018 rok 2017-12-07 10:23:43
Uchwała Nr CCCLXI.607.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2018 rok 2017-12-07 10:22:46
Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/161/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych. 2017-10-09 13:30:44
UCHWAŁA NR XXXVII/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok 2017-10-09 13:30:08
Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 2017-10-09 13:28:19
U C H W A Ł A Nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 4 miasta Chojna. 2017-10-09 12:30:39
UCHWAŁA Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/299/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2017-10-09 12:29:57
Uchwała Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chojna i Gminą Moryń dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. 2017-10-09 12:29:30
Uchwała Nr CCXXXIX.411.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chojna 2017-07-17 13:30:54
Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego przyjęcia Karty Samorządności. 2017-06-27 12:14:15
UCHWAŁA NR XXXIV/255/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok 2017-06-27 12:13:42
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57. 2017-06-27 12:13:06
U C H W A Ł A Nr XXXIV/257/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 4 miasta Chojna. 2017-06-27 12:12:22
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie złożenia zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Szczecinie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Chojna 2017-06-27 12:11:44
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. 2017-05-16 07:42:06
Uchwała Nr 3/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. 2017-05-16 07:29:39
Uchwała Nr CXXVIII.241.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chojny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2017-05-05 11:31:18
Uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla działki nr ewid. 2001 w obrębie 2. miasta Chojna 2017-04-07 10:17:32
UCHWAŁA NR XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok 2017-04-07 10:16:37