Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za rok 2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za rok 2022
Kwiecień 2023

1. Cel przygotowania analizy

Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za rok 2022 sporządzono w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 2519)

Celem sporządzenia przedmiotowej analizy jest dokonanie oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za 2022 r. oraz weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podstawowe założenia niniejszej analizy to weryfikacja niżej wymienionych zagadnień:

 • możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno -biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • koszty finansowe poniesione w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • liczba mieszkańców Gminy Chojna,
 • liczba mieszkańców, którzy nie wywiązali się z obowiązków określonych w ustawie,
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy,
 • ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu Gminy oraz przeznaczonych
  do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego i sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna.

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał, do których należą m.in.:

 • Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chojna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usług.

2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna

Całkowita powierzchnia terenu Gminy Chojna wynosi 332, 89 km2.. W skład Gminy wchodzą 23 sołectwa: Białęgi, Brwice, Czartoryja, Rurka, Jelenin, Lisie Pole, Grzybno, Garnowo, Grabowo, Strzelczyn, Kamienny Jaz, Stoki, Narost, Łaziszcze, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Godków, Godków Osiedle, Krzymów, Graniczna, Mętno, Zatoń Dolna, Nawodna.

Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, Gminy tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w dniu 7 stycznia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Chojna a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszej umowy było świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 6r ust 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rada Miejska w Chojnie ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy tj. od liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, w związku z czym opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty. 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. Zgodnie z Uchwałą nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka opłaty została ustalona w wysokości 28,50 zł/os. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła 85,50 zł/os. miesięcznie. Ponadto uchwałą NR XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia
2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł za miesiąc od mieszkańca nieruchomości.

W roku 2022 stawka opłaty nie uległa zmianie.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.

System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła”. Zbiórka odpadów na terenie Gminy Chojna w zabudowie wielorodzinnej odbywa się w systemie pojemnikowym, natomiast w zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów odbywa się w systemie pojemnikowo -workowym. W pojemnikach mieszkańcy gromadzą odpady zmieszane, a w workach odpady selektywne. Segregację odpadów mieszkańcy prowadzą w podziale na 5 frakcji:

 • pojemnik/worek żółty- przeznaczony na metal i tworzywa sztuczne,
 • pojemnik/worek zielony- przeznaczony na szkło,
 • pojemnik/worek niebieski- przeznaczony na papier,
 • pojemnik/worek brązowy- przeznaczony na bioodpady,
 • pojemnik czarny- przeznaczony na odpady zmieszane tj. takie, których nie da się posegregować.

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcom przysługiwał:

 • odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości jednorodzinnej,
 • odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości jednorodzinnej,
 • odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości wielorodzinnej,
 • odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości wielorodzinnej,
 • odbiór bioodpadów z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości jednorodzinnej,
 • odbiór bioodpadów w przypadku nieruchomości wielorodzinnej z częstotliwością - w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu. W pozostałych okresach raz na dwa tygodnie,
 • dostarczenie worków na odpady segregowane dla nieruchomości jednorodzinnych,
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku.

Mieszkańcy Gminy Chojna mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska.

W PSZOK- u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
 • odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
 • bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 500 kg na rok na gospodarstwo domowe,
 • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 • zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 • zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok na gospodarstwo domowe (w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej - pustaków, cegieł, dachówek, kafli oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu i cementu),
 • odpady tekstyliów i odzieży.

 

3.Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Chojna nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna jest instalacja komunalna – w miejscowości Dalsze 36, zarządzana przez “EKO-MYŚL” Sp. z o.o. adres siedziby: Dalsze 36,74-300 Myślibórz. W roku 2022 z terenu Gminy Chojna przekazano do wskazanej instalacji - 2499,66 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.

Celem funkcjonowania instalacji jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych, deponowanych bezpośrednio na kwaterze składowiska, poprzez ich stopniowe unieszkodliwianie w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Na terenie instalacji w miejscowości Dalsze realizowane są następujące działania:

 • Sortowanie odpadów komunalnych oraz doczyszczanie surowców wtórnych,
 • Odzysk odpadów- produkcja paliwa alternatywnego,
 • Odzysk biogazu składowiskowego i produkcja zielonej energii,
 • Kompostowanie,
 • Składowanie odpadów.

Wykaz instalacji, do których trafiły odpady z terenu Gminy Chojna

L.p

Nazwa instalacji

1.

EKO-MYŚL SP. Z O.O.

2.

REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.

3.

LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH - PAPIERNIA

4.

APIS SP. Z O.O. - INSTALACJA DO PRODUKCJI PAPIERU I TEKTURY

5.

INNEKO SP. Z O.O.

6.

ZUO CLEAN CITY SP. Z O.O.

7.

ELEKTRORECYKLING S.A.- ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZSEIE

8.

NOVELIS SHEET INGOT GMBH - HUTA

9.

 SIBELCO GREEN SOLUTIONS POLAND S.A

10.

„CONKRET” Z.R. TREJDEROWSCY SPÓŁKA JAWNA,

11.

MONDI ŚWIECIE S.A.

12.

KRONOSPAN POLSKA SP. Z O.O.

13.

ATUS GROUP SP. Z O.O.

14.

THEO STEIL GMBH ANGERMUNDERSTR;

15.

VEOLIA UMWELTSERVICE NORD GMBH

16.

INDORAMA VENTURES RECYCLING POLAND SP. Z O.O.

17.

PROGROUP PAPER PM2GMBH

4. Analiza potrzeb inwestycyjnych oraz przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami związane są z doskonaleniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze całej gmin, w szczególności w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzimy działania w celu zaniechania powstawania „dzikich wysypisk”, a także utrzymania czystości na terenie całej Gminy. Priorytetowym zadaniem Gminy na kolejne lata jest uszczelnienie systemu poprzez prowadzenie weryfikacji składanych przez mieszkańców deklaracji, kontroli przedsiębiorstw w zakresie umów zawartych na odbiór odpadów, a także w zakresie prawidłowej segregacji odpadów prowadzonej „u źródła”.

Przy większości budynków wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Gminy powstały wiaty śmietnikowe. Takie rozwiązania przyczyniają się do poprawy estetyki Gminy oraz ograniczenia podrzucania odpadów do koszy należących do wspólnot.

W roku 2022 Gmina Chojna zakupiła Miejski Punkt Elektroodpadów. Jest to innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie kilka funkcji. Pierwszą i najważniejszą jest zbiórka elektroodpadów z podziałem na siedem rodzajów m. in. sprzęt komputerowy, pozostała drobna elektronika, telefony i ładowarki, żarówki, żarówki energooszczędne, pyty CD/DVD, tonery. Miejski Punkt elektroodpadów w przestrzeni miejskiej zwraca uwagę na problem elektroodpadów i potrzebę ich osobnej segregacji.

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wartość kosztów systemu to kwota, jaką należy uzyskać z opłat, aby utrzymać system. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zapewnić pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, który z mocy ustawy jest systemem „samofinansującym się”. Wydatki obejmują odbiór odpadów, transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz miejsca zagospodarowania odpadów, unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie PSZOK-u oraz obsługę administracyjną systemu.

W 2022 r. zgodnie z zawartą umową, Gmina Chojna płaciła Wykonawcy wynagrodzenie
za odbiór i zagospodarowanie odpadów zależne od ilości odebranych odpadów. Dla każdej z frakcji zostały ustalone jednostkowe ceny za 1 Mg odpadu.

 1. Dochody:

 1. przypis za rok 2022 (wartość wynikająca z deklaracji) – 3 920 323,61 zł,
 2. planowane dochody – 3 636 612,00 zł,
 3. dochody wykonane- 3 589 121,98 zł,
 4. zaległości mieszkańców na dzień 31.12.2022 r. – 373 853,79 zł,
 5. umorzenia zaległości – 12 878,29 zł,
 6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 11 902,10 zł
 7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 5 826,19 zł

2. Wydatki poniesione w 2022 r. w związku z gospodarowaniem odpadami:

Rodzaj kosztu

w zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

3 319 115,77 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

168 776,57 zł

Różne opłaty i składki

 11,50 zł

Szkolenia

409,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 3 150,87 zł

RAZEM

3 491 463,71 zł*

* w kwocie zostały zawarte środki niewykorzystane z 2021 roku - 233 841,40 zł

3. Nadwyżka budżetowa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

3 589 121,98 zł (Dochody wykonane) – 3 257 622,31 zł (Wydatki wykonane) = 331 499,67 zł (Nadwyżka)

W roku 2022 Gmina wydatkowała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2021. Środki zostały przeznaczone
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
w tym:

 • utworzenie na terenie Gminy Chojna Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 159 887,70 zł,
 • wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych:
 • zakup koszy ulicznych – 34 391,93 zł,
 • zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów do gromadzenia posortowanych elektroodpadów – 24 598,77 zł.

6. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Ilość (Mg) odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna w 2022 roku:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (Mg)

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

196,7100 Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

327,7500 Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

95,0900 Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

254,7300 Mg

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2414,5400 Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

259,7800 Mg

 

Ilość (Mg) odebranych odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (Mg)

16 01 03

Zużyte opony

11,3900 Mg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

152,8100 Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,0500 Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

6,9700 Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

3,6700 Mg

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

149,4400 Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

58,8300 Mg

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

1,6100 Mg

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

5,0700 Mg

 

Informacje o masie odpadów powstałych po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, które przekazano do składowania

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (mg)

19 05 99

Inne niewymienione odpady

578,5100

19 12 08

Tekstylia

569,0600

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne

39,33

19 12 12

Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

847,12

 

Informacja o masie odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych, przekazanych do składowania

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (mg)

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

139,8100

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne

156,1200

19 12 12

Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

348,3200

 

Na terenie Gminy Chojna w 2022 roku przeprowadzono 2 razy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Podczas zbiórki gabarytów w marcu 2022 roku zostało zebranych93,11 Mg odpadów, natomiast podczas zbiórki we wrześniu 2022 roku zostało zebranych 103,6 Mg odpadów.

7. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy

W roku 2022 Gmina Chojna osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych - papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie 13,95 %.

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2022 rok wynosi 42,43 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2022 roku - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 49,18 %.

Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania w tonach - 1,3962 Mg.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych - 0,03 %.

8. Liczba mieszkańców Gminy Chojna, liczba właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna naliczana jest od ilości osób, które zamieszkują nieruchomość. Podstawą naliczenia opłaty jest złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie są obowiązani do wnoszenia opłaty na rzecz Gminy, w związku z czym są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów w zakresie odbioru odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Gmina prowadzi rejestr umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkańców Gminy wynosiła 12 925 osób,
w tym: liczba mieszkańców miasta- 6 964 osób, liczba mieszkańców wsi- 5 961 osób.

Ilość mieszkańców objętych opłatą na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 10 610 osób.

Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców z ewidencji, a liczbą mieszkańców ze złożonych deklaracji wynika m.in. z pobytu mieszkańców Gminy za granicą w celach zarobkowych, wyjazdem do szkół, podjęciem pracy poza miejscem zameldowania.

Ponadto są również osoby, które pomimo zamieszkiwania na nieruchomości uchylają się od obowiązku złożenia deklaracji bądź podają zaniżoną liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości.

Gmina prowadzi działania zmierzające do „uszczelnienia” systemu. Weryfikowane są dane zawarte w złożonych deklaracjach, a także wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji. W przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach, wszczynane są postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których rezultatem jest wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieruchomości weryfikowane są także pod względem zużycia wody na danej nieruchomości. Uzyskujemy również dane odnośnie urodzonych dzieci, aby sprawdzić, czy są one ujmowane w deklaracjach, a także odnośnie tymczasowych meldunków obcokrajowców.

Gmina wystosowała 192 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź złożenia wyjaśnień co do danych zawartych w deklaracji. Ponadto wysłano 32 wezwania do uprzątnięcia terenu nieruchomości.

Gmina prowadzi również działania windykacyjne wobec osób, które uchylają się z obowiązku dokonywania płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2022 wystawiono 1069 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 335 tytułów wykonawczych.

9. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12 ustawy

W roku 2022 Gmina nie prowadziła postępowań administracyjnych wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

10. Podsumowanie

Priorytetowym zadaniem na kolejne lata będzie edukacja mieszkańców odnośnie świadomego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności ich właściwa segregacja a także uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2022 r. na 151 nieruchomościach położonych na terenie gminy Chojna przeprowadzono kontrolę realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

W ramach szerzenia postaw ekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców Gminy w roku 2022 zorganizowano konkurs ekologiczny dla dzieci uczęszczających do „Bajkowego Przedszkola Miejskiego” w Chojnie. Konkurs pt.: Nauczymy dzieci, po co segregować śmieci” miał na celu pokazanie jak istotne jest prawidłowe segregowanie odpadów oraz ich recykling. Dzieci miały za zadanie przygotowanie ozdób świątecznych z różnych materiałów pochodzących z recyklingu.

Od 2021 roku mieszkańcy Gminy Chojna mogą bezpłatnie korzystać z aplikacji Eco Harmonogram, dzięki której mają dostęp do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, zasad segregacji obowiązujących na terenie Gminy, gier edukacyjnych dla dzieci a także do komunikacji z Urzędem. Główne funkcje aplikacji to:

 • wyszukiwanie harmonogramu wywozu odpadów za pomocą adresu nieruchomości,
 • przypomnienie o nadchodzących terminach wywozu odpadów oraz o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
 • wyszukiwarka odpadów z informacją jak sortować odpady,
 • dostęp do informacji odnośnie obowiązujących stawek opłat,
 • informacje na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • możliwość informowania Gminy o nieprawidłowościach związanych z wywozem odpadów
  na terenie Gminy,
 • możliwość śledzenia danych odnośnie jakości powietrza,
 • gry edukacyjne.

Gmina wyposażyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontener biurowy przeznaczony dla obsługi PSZOK oraz w oprogramowanie „easypszok” dzięki, któremu usprawniono pracę PSZOK poprzez możliwość prowadzenia pełnej ewidencji przyjmowanych odpadów. Nieruchomości wielolokalowe otrzymały naklejki na pojemniki do segregacji odpadów, na których znajdują się zasady prawidłowej segregacji tj. informacja jakie odpady mogą trafiać do danej frakcji. Ma to wpływ na zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, a także niweluje zjawisko nieprawidłowej segregacji odpadów. Naklejki umieszczone na pojemnikach są czytelne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Działania te mają na celu poszerzanie świadomości mieszkańców Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, co przyczyni się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.

Sporządziła:
P. Turkiewicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Turkiewicz

Data wytworzenia:
27 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
27 kwi 2023, godz. 07:54

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 kwi 2023, godz. 07:54