Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 443/2 o pow.0,2845ha, obręb Mętno

                                                                                                                                                                                          Chojna, dnia 6.02.2024r.

   BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr  443/2
o pow. 0,2845ha, położona w obrębie Mętno, KW nr SZ1Y/00041780/6.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na obrzeżach strefy wiejskiej, w bezpośredni, sąsiedztwie gruntów rolnych i zabudowy mieszkaniowej, z dostępem do drogi gminnej. Urządzeń komunalnych brak. Działka zadrzewiona, zakrzewiona z lekki spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego – obszar rolnictwa, w zasięgu leja depresji eksploatacyjnej ujęcia wody, w granicach terenów miejscowości rozwojowych, proponowane miejscowości do rozwoju agroturystyki, natura 2000- Obszary Specjalnej Ochrony, cedyński park Krajobrazowy. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako RIIIb,RIVa,RIVb.

cena wywoławcza wynosi 68 000,00zł                                                  wadium: 6 800,00zł

minimalne postąpienie 680,00zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2024r.  o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 11.03.2024r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).
 • Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.
 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się 7.12.2023r. i zakończył wynikiem negatywnym. Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.                                                                                                         

                                                                                                                                                                               

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Mętno 443 2 (PDF, 69.61Kb) 2024-02-07 12:29:55 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
07 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
07 lut 2024, godz. 12:29

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
07 lut 2024, godz. 12:29