Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych (letniskowe) położone w Jeleninie

Chojna, dnia 11.09.2023r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIĄTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Jelenin gm. Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00058047/8, 

 1. działka nr 173/8 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce nr 173/11-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 63 020,00 zł         WADIUM: 6 300,00 zł
 Minimalne postąpienie wynosi 630,00 zł

 1. działka nr 173/9 o pow. 0,0907 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce nr 173/11-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 63 020,00 zł         WADIUM: 6 300,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi 630,00 zł

 1. działka nr 173/10 o pow. 0,0906 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce nr 173/11-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 63 020,00 zł         WADIUM: 6 300,00 zł
 Minimalne postąpienie wynosi 630,00 zł

 1. działka nr 173/12 o pow. 0,1022 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce nr 173/11-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 78,020,00 zł         WADIUM: 7 800,00 zł
 Minimalne postąpienie wynosi 630,00 zł

 1. działka nr 173/13 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce nr 173/11-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 78,020,00 zł         WADIUM: 7 800,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi 630,00 zł

 1. działka nr 173/14 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce nr 173/11-droga wewnętrzna

CENA WYWOŁAWCZA: 78,020,00 zł         WADIUM: 7 800,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi 630,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Jelenin gmina Chojna, nad jeziorem Jeleńskim, w obszarze zabudowy mieszkaniowej i działek rekreacyjnych niezabudowanych oraz działek z zabudową stałymi budynkami letniskowymi. Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna dla funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Nieruchomości porośnięte drzewami samosiejki. Dostęp do nieruchomości drogą utwardzoną i drogą wewnętrzną gruntową.

Dla nieruchomość brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna działka posiada oznaczenie: użytki zielone, tereny wskazane do zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego na bazie istniejącego zainwestowania, w granicach terenów miejscowości rozwojowych, proponowane miejscowości do rozwoju agroturystyki; tereny dla których należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tereny o unikalnych walorach przyrodniczych, tereny przyrodniczo-krajobrazowe, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako ŁIII, R IVa, RIVb.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Przetargi odbędą się 26 października 2023r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 w godzinach:

 1. działka nr 173/8 o godzinie 10.00
 2. działka nr 173/9 o godzinie 10.10
 3. działka nr 173/10 o godzinie 10.20
 4. działka nr 173/12 o godzinie 10.30
 5. działka nr 173/13 o godzinie 10.40
 6. działka nr 173/14 o godzinie 10.50

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 23.10.2023r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).
 2. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 2. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 3. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.
 4. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.
 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwsze przetargi odbyły się 8.12.2022r. drugie 11.05.2023, trzecie 29.06.2023r., czwarte 24.08.2023r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter).Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Jelenin letniskowe (PDF, 89.58Kb) 2023-09-11 12:40:02 22
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
11 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
11 wrz 2023, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
11 wrz 2023, godz. 12:40