Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzula informacyjna – podatki i opłaty lokalne

Klauzula informacyjna – podatki i opłaty lokalne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, tel. 91 414 10 35, e-mail: info@chojna.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@chojna.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
 • dokonania zwrotu nadpłaty lub zaliczenia na poczet innego zobowiązania: dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, łącznego zobowiązania, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, opłaty przekształceniowej, gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu lub w opłacie przekształceniowej lub stwierdzające stan zaległości – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • opodatkowania podatkiem od nieruchomości – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • opodatkowania podatkiem rolnym – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • opodatkowania podatkiem leśnym – ustawa z dnia 30 października 2002 r. podatku leśnym oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • opodatkowania podatkiem od środków transportowych – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • wydawania zaświadczeń o ilości gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • umorzenia zaległości, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty spłat należności podatkowych i innych należności do których zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana niewynikające z obowiązującego przepisu prawa są podawane dobrowolnie i przetwarzane na podstawie zgody.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Leczyk

Data wytworzenia:
10 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
10 lis 2022, godz. 12:50

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
18 lis 2022, godz. 12:47