Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski

Klauzula informacyjna
dotycząca skarg i wniosków

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4,
74-500 Chojna, email: info@chojna.pl, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna.

  1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@chojna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w rozpatrzenia skargi bądź wniosku. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przepisy prawne Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku, gdy Gmina Chojna okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi/wniosku to Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotowi właściwemu do ich rozpatrzenia.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia skargi bądź wniosku.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Leczyk

Data wytworzenia:
04 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
04 sie 2022, godz. 12:14

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
04 sie 2022, godz. 12:14