Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Misja województwa zachodniopomorskiego

Misja województwa zachodniopomorskiego

Propozycja misji dla województwa zachodniopomorskiego[1]:

“... Rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza Zachodniego zagwarantuje osiągnięcie standardów europejskich.

 [optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych walorów województwa (materialnych i niematerialnych) pozwoli na uzyskanie zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz złagodzenie ujemnych skutków szybkiego osiągnięcia standardów Unii Europejskiej] ...”

Dążenie do osiągnięcia standardów Unii Europejskiej poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów przy jednoczesnym łagodzeniu ujemnych skutków realizacji misji, oznacza podejmowanie działań ukierunkowanych na dynamizowanie rozwoju istniejących centrów wzrostu przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji w społeczno-gospodarczym rozwoju gmin. Należy oczekiwać, że w toku prac nad strategią rozwoju województwa zostaną zdefiniowane standardy Unii Europejskiej oraz wskaźniki pozwalające oceniać ich osiąganie. Kierując się zasadami stosowanymi w polityce regionalnej UE należy oczekiwać, że największe wsparcie uzyskają gminy czy też obszary, dla których poziom wskaźników służących pomiarowi stopnia osiągania celów będzie niższy od 70% średniej wojewódzkiej. Tylko w ten lub zbliżony sposób można będzie zmniejszać dysproporcje w rozwoju gmin. Akceptacja przez wszystkie siły polityczne nowego podejścia do polityki regionalnej i samorządności gmin pozwala założyć, że środki służące wspieraniu obszarów posiadających niekorzystne wskaźniki rozwojowe kierowane będą według rzeczywistych potrzeb, a nie klucza politycznego. Tym bardziej, że podstawową zasadą demokracji jest umiejętność “dogadywania” się grup o zróżnicowanych poglądach w sprawach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Cele i kierunki rozwoju ziemi gryfińskiej

(na lata 2000 - 2006)

Kierunki rozwoju ziemi gryfińskiej na lata 2000 – 2006 zostały wskazane w czasie warsztatów poświęconych wypracowaniu strategii rozwoju dla powiatu gryfińskiego. Wynikają one z doświadczenia i wiedzy grupy planującej. Daje to gwarancję, że znajdą się również w ostatecznej wersji strategii powiatowej. Podstawowe cele i kierunki rozwoju obejmują:

Stwarzanie warunków dla rozwoju turystyki

ˇ Utworzenie centrum informacji turystycznej

ˇ Wprowadzenie w życie planu ochrony parków krajobrazowych

ˇ Nadanie różnych kategorii ochronnych cennym obszarom przyrodniczym w celu podniesienia ich atrakcyjności turystycznej

ˇ Wyznaczenie nowych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych o walorach edukacyjnych

ˇ Wspólna promocja powiatu:

- Promocja wszystkich form turystyki: agro- i eko- turystyka, łowiectwo, wędkarstwo, zbieractwo, turystyka (wodna, piesza i kwalifikowana), sporty wodne

Utworzenie infrastruktury turystycznej dla gości z Polski, Berlina, Europy

ˇ Odwrócenie powiatu “twarzą” do Odry

ˇ Stworzenie silnej bazy noclegowej i turystyczno-wypoczynkowej (w tym, w oparciu o Odrę)

ˇ Rozwój żeglugi śródlądowej:

- transport Regalicą i Odrą

- żeglarstwo

ˇ Zmiana kategorii przejścia granicznego Gryfino – Mescherin z udostępnieniem dla ruchów samochodowych

ˇ Rozwój gospodarstw agroturystycznych

ˇ Wydłużenie sezonu turystycznego

Rozwój współpracy transgranicznej

ˇ Współpraca młodzieżowa, sportowa, kulturalna

ˇ Współpraca z partnerami Euroregionu “Pomerania” – wymiana doświadczeń

Budowa infrastruktury technicznej

ˇ Budowa infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów

ˇ Przebudowa sieci dróg

ˇ Drożność komunikacji drogowej

ˇ Budowa nowej drogi nr 118 na odcinku Szczecin – Gryfino

ˇ Budowa obwodnic Gryfina i Chojny przez teren byłego lotniska

ˇ Gazyfikacja południowej części powiatu gryfińskiego

ˇ Telefonizacja wsi

Poprawa stanu ochrony zdrowia

ˇ Podniesienie jakości usług medycznych

ˇ Utworzenie specjalistycznej przychodni w Chojnie dla potrzeb południowej części powiatu

Zwiększenie efektywności kształcenia

ˇ Rozwój oświaty - dokształcanie, większa efektywność kształcenia

ˇ Rozwój bazy szkolnictwa – modernizacja bazy szkół podstawowych i średnich

ˇ Kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy (ukierunkowanie kształcenia społeczności wiejskiej pod nowe wezwania: agroturystyka, drobna przedsiębiorczość, usługi, itp.)

ˇ Inwestowanie w młodzież

Wspieranie rozwoju MŚP

ˇ Wspieranie uruchamiania małych i średnich podmiotów gospodarczych

ˇ Rozwój zaplecza rolnego (szczególnie przetwórstwo warzyw i owoców)

ˇ Utworzenie parku technologicznego (Centrum Przedsiębiorczości) w oparciu o Lotnisko w Chojnie:

- Wykorzystanie części technicznej byłego lotniska w Chojnie pod Strefę Rozwoju Gospodarczego dla powiatu

- Wykorzystanie pasa startowego lotniska w Chojnie na obwodnicę miasta oraz na parking samochodów ciężarowych oczekujących w okresie piątek - niedziela

Pozyskiwanie inwestorów poprzez odpowiednią promocję potencjału powiatu

ˇ Przygotowanie i promocja terenów do zagospodarowania na obszarach wiejskich

ˇ Promocja terenów budowlanych

Dbałość o środowisko jako podstawę przyszłego rozwoju

ˇ Budowa wspólnego wysypiska odpadów dla powiatu !!!

ˇ Rozwiązanie problemu oczyszczania odpadów płynnych

ˇ Rozwiązanie problemu składowania i utylizacji odpadów – środków ochrony roślin, i in.

ˇ Doprowadzenie wód (rzeki, jeziora) do II i I klasy czystości

ˇ Zalesianie nieużytków i gruntów niższych klas bonitacyjnych

ˇ Budowa oczyszczalni przyzagrodowych wokół jezior

Aktywne zwalczanie bezrobocia

ˇ Zmniejszenie stopy bezrobocia (do poziomu ok. 9%)

ˇ Ograniczenie rozmiarów bezrobocia poprzez:

- zmniejszenie bezrobocia na wsi

- pomoc w zatrudnieniu kobiet

- aktywizację zawodową młodzieży

- aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

ˇ Utworzenie nowych miejsc pracy z wykorzystaniem tanich kredytów

Zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno – ekonomicznym

ˇ Zmniejszenie dysproporcji między miastem i gminami wiejskimi

ˇ Rozwój sfery usług (m.in. dla odchodzących z rolnictwa)

ˇ Tworzenie gospodarstw agroturystycznych

ˇ Rozwój bazy kulturalnej – domy kultury, kino, teatr, itp.

Inwestycje w obiekty sportowo - rekreacyjne

ˇ Rozbudowa Centrum Sportowego

ˇ Wykorzystanie w większym stopniu centrum wodnego Laguna

Rozwiązanie problemu bezdomnych ludzi

Rozwiązanie problemu  bezdomnych zwierząt

Utworzenie oddziału straży Pożarnej i Ratownictwa Technicznego w Chojnie

Uporządkowanie stanu własności:

ˇ Przejęcie terenów będących w dyspozycji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przez gminy do celowego zagospodarowania

Stwarzanie warunków dla rozwoju budownictwa komunalnego

Powyższe kierunki rozwoju ziemi gryfińskiej (powiatu gryfińskiego) wykazują wysoki stopień zgodności z kierunkami rozwoju i celami wynikającymi z niniejszej strategii lokalnego rozwoju gminy Chojna. Potwierdza to duże znaczenie miasta i gminy Chojna w ramach powiatu dla jego prawidłowego rozwoju. Analizując położenie gminy i jej potencjał rozwojowy można stwierdzić, że stworzenie warunków dla przyśpieszonego rozwoju miasta i gminy Chojna warunkuje rozwój całego obszaru ziemi gryfińsko - chojeńskiej.

Szansa jaką stwarza infrastruktura byłego lotniska i bliskość miasta Schwedt nie powinna być zaprzepaszczona. Powodzenie w pozyskaniu inwestorów dla "Parku Technologicznego" wykracza poza możliwości gminy, dlatego tez należy przyznać temu przedsięwzięciu priorytet powiatowy, a nawet wojewódzki. Tylko wtedy można będzie spełnić oczekiwania mieszkańców, osiągnąć właściwe tempo rozwoju gospodarczego i zapewnić pełną zgodność interesów gminy z planami utrzymania i rozwoju "Cedyńskiego Parku Krajobrazowego".


[1] Zaczerpnięto z materiałów roboczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
04 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
04 cze 2003, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
04 cze 2003, godz. 13:20