Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy oświadczenie usług publicznych

Chojna, dnia 24.08.2020r.

DIR.7240.1.2.2020

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) Burmistrz Gminy Chojna ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Chojna – Burmistrz Gminy Chojna, (ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna) organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chojna.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1.

3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

Określenie linii komunikacyjnych: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Chojna, dla której Gmina Chojna jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozpoczęcie postępowania związanego z zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

5. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016/S 215-392005 z dn. 08.11.2016r.

- Biuletyn Informacji Publicznej

- Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chojnie

- Strona internetowa organizatora

Polska-Chojna: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2020/S 167-405843
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chojna Krajowy numer identyfikacyjny: 8581726144 Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 4 Miejscowość: Chojna Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Kod pocztowy: 74-500 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Piotr Sobczyński E-mail: psobczynski@chojna.pl Tel.: +48 914141035Faks: +48 914141117
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.chojna.pl

I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4)Rodzaj właściwego organu

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chojna.
Numer referencyjny: DIR.7240.1.2.2020  
II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego  
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)  
II.2)Opis

 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Chojna, POLSKA  
II.2.4)Opis zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chojna.
Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.
Gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Chojna, dla której Gmina Chojna jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)  
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/09/2021
Okres w miesiącach: 12  

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)  

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje dodatkowe:

 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2020

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04 09 2020 15 19 37 wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace umowy o swiadczenie uslug publicznych (PDF, 66.88Kb) 2020-09-04 15:19:37 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
24 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
04 wrz 2020, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 wrz 2020, godz. 22:19