Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Szanowni Państwo

Przypominamy o Konsultacjach społecznych Projektu AKPOŚK 2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko…
 


Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Dokumenty w wersji papierowej udostępnione są do wglądu w siedzibie:

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie *

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Ochrony Wód

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 630

Dokumenty projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej można pobrać za pomocą poniższych linków :

Projekt aktualizacji
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/projekt-AKPOSK2015.pdf

Tabela AKPOŚK2015
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/tabela-glowna-AKPOSK2015.xls

Prognoza
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/prognoza-AKPOSK2015.pdf

Załączniki do prognozy

1.http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-1-raport-metodologiczny.pdf

2.http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/zalacznik-2-analiza-zgodnosci.pdf

3.http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/formularz-zglaszania-uwag.doc

Pliki są również dostępne na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi i wnioski do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia, w terminie od 9.11.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.anczarska@kzgw.gov.pl oraz wojciech.nasilowski@kzgw.gov.pl

- drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „*konsultacje społeczne SOOŚ AKPOŚK2015*".

 W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 29.11.2015 roku.

- osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

*Proszę pamiętać o korzystaniu z **_formularza zgłaszania uwag. _*

*Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.*

Na chwilę obecną nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska został poinformowany o możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

UWAGA:

W dokumencie AKPOŚK2015 uwzględnione są tylko i wyłącznie aglomeracje posiadające obowiązujące rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa podjętą do 28.02.2015 r.  Nie przewiduje się uwzględniania aglomeracji bez aktywnego aktu prawa miejscowego lub wyznaczonych po ustalonym terminie.

Zakres zgłaszanych uwag nie stanowi podstawy do aktualizacji nowych planów inwestycyjnych, których nie przedstawiono w ankietach na potrzeby opracowania dokumentu.

Informujemy ponadto, że /Master plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG/ zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska dnia 15.05.2015 r. ,który posłużył do przygotowania projektu AKPOŚK2015, jest dokumentem zamkniętym i nie ma możliwości dokonywania w nim zmian.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Malaga

Data wytworzenia:
23 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Łukasz Malaga

Data publikacji:
23 lis 2015, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Malaga

Data aktualizacji:
23 lis 2015, godz. 12:58