Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół z LV sesji 24.03.2023 r.

Protokół Nr LV/2023 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 24 marca 2023 r.

Do punktu 1, 2 i 3.

Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 i trwała do godz. 14.20. Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady Radosław Karwan. Przywitał wszystkich zgromadzonych na sesji – radnych, panią burmistrz, zastępcę burmistrza, skarbnika Gminy, panią mecenas, dyrektorów jednostek gminy, sołtysów oraz pracowników Urzędu Miejskiego.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji udział bierze 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Obecni:

 1. Marek Bednarz
 2. Michał Burak
 3. Radosław Karwan
 4. Beata Malecka
 5. Bartosz Michno
 6. Monika Odróbka
 7. Norbert Oleśków
 8. Anna Panas
 9. Małgorzata Przybylska
 10. Agnieszka Sikora
 11. Marlena Witek
 12. Małgorzata Wójcik

Nieobecni: Elżbieta Lach, Wojciech Łosowski, Halina Szczygieł

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący rady stwierdził, że protokoły z przebiegu LIII sesji (26.01.2023 r.) i LIV sesji nadzwyczajnej (07.02.2023 r.) zostały sporządzone, uwag do nich nie wniesiono. W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszych protokołów.

Głosowano w sprawie:

przyjęcie protokołu z LIII sesji (26.01.2023 r.) i LIV sesji nadzwyczajnej (07.02.2023 r.).

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas, Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora, Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach, Wojciech Łosowski, Halina Szczygieł

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do punktu 4.

Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz B. Rawecka – 30 stycznia podpisałam umowę na zadanie „Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie”. Wykonawcą tego zadania będzie firma Dankom z Lisiego Pola, wartość zadania to jest 4.468.071 zł 52 gr brutto. Zakończenie robót planowane jest na 30 maja. Jest to zadanie, które jest realizowane z Ładu Polskiego. W ramach tej umowy przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących ulice: część Owocowej od przepustu w stronę tak zwanej pierwszej kolonii i lotniska; Słowackiego; Tęczową i Narciarską w Chojnie. W ulicy Narciarskiej będzie to część za sklepem, za którym będzie również wykonany parking. 6 lutego podpisałam umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 264.000 zł. 14 lutego uczestniczyłam w spotkaniu, które odbyło się w Nadleśnictwie w Chojnie. W spotkaniu uczestniczyli: Nadleśniczy Sylwan Barcz, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych Andrzej Szelążek oraz przedstawiciele Koła Wędkarskiego Rurzyca, czyli prezes Tomasz Szkuciak i pan Henryk Mąka. Tematem spotkania były możliwości zagospodarowania jeziora Barnkowskiego. 17 lutego podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wielopokoleniowe Centrum Spotkań”. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Polski Ład, koszt zadania to 4.000.000 zł. W ramach tego zadania zostanie wyremontowany obiekt, który stoi w centrum, po starym kinie. Zakładamy, że w tym Wielopokoleniowym Centrum Spotkań będzie możliwość spotkań zarówno juniorów, seniorów, jak i tych pośrednich, czyli młodzieży. Ma również służyć organizacjom pozarządowym. 25 lutego uczestniczyłam przy wręczaniu promes na samochody ratowniczo-gaśnicze. Spotkanie odbyło się w OSP w Węgorzynie. Wśród 24 jednostek znalazła się również jednostka z Lisiego Pola. Będzie to duży montaż finansowy, ponieważ będą to pieniądze rządowe od Komendanta Straży Pożarnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z gminy, a także to, co pozyskają również strażacy. 3 marca uczestniczyłam w zawiązaniu się Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodnej. Poprzednie Koło Gospodyń Wiejskich przestało funkcjonować, obecne Koło Gospodyń właściwie rozpoczęło już współpracę, jest zarejestrowane, posiada już wszystkie dane i dzięki temu będzie mogło funkcjonować, jak każde inne stowarzyszenie, starać się o pozyskanie środków. Koło mieści się w siedzibie świetlicy, czyli Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń są w jednym budynku i myślę, że będzie to ciekawa współpraca. 10 marca uczestniczyłam w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie. Ci najlepsi uczniowie od miejsca od 1-4 reprezentować będą Gminę Chojna w Powiatowych Zawodach Pożarniczych. 13 marca wzięłam udział w konferencji prasowej i podpisaniu umowy na dofinansowanie w ramach drugiego naboru z Rządowego Funduszu Autobusowego. Dzięki funduszowi gwarantujemy dojazd nie tylko dzieciom do szkół podstawowych, ale również młodzieży do szkół ponadpodstawowych i osobom już starszym, do pracy, do lekarza, sądu czy też na zakupy. Podpisałam również z Wojewodą Zachodniopomorskim dwie umowy na projekty: Asystent Osoby Niepełnosprawnej na kwotę 66.000 zł oraz Opieka Wytchnieniowa na prawie 21.000 zł. Opieka Wytchnieniowa ma polegać na wsparciu rodzin osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych, aby mogły sobie odpocząć, pójść do fryzjera czy załatwić inne swoje sprawy. 16 marca na zaproszenie firmy Enertag zajmującej się stawianiem wiatraków i fotowoltaiką uczestniczyliśmy w spotkaniu. Przedstawiono nam sposób pozyskania zielonego wodoru, który być może będzie wykorzystywany zamiast paliw kopalnych, pokazano możliwości wykorzystania nadmiaru produkcji energii elektrycznej, gdzie mieszkańcy mogą pozyskać ciepłą wodę, ciepło do grzejników. Jest jakaś nadzieja, że gdyby nam się tak udało, to pewnie mieszkańcy gminy Chojna mogliby korzystać z tańszej energii elektrycznej. 17 marca uczestniczyłam w Gryfinie w przysiędze ponad 130 żołnierzy Drugiej Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. To była pierwsza przysięga żołnierzy, którzy wstąpili do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 20 marca uczestniczyłam w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie w uroczystości przekazania dwóch samochodów pożarniczych dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gryfinie. Był to samochód średni ratowniczo-gaśniczy oraz lekki samochód rozpoznania ratowniczego. W ubiegłym roku przekazaliśmy Państwowej Straży Pożarnej kwotę 50 tysięcy złotych łącznie z innymi gminami. 23 marca odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do trzech samochodów strażackich, w tym 2 były dla gminy Chojna. Jako gospodarz gościliśmy jednostkę OSP z Czachowa. Do OSP w Chojnie trafił średni samochód Renault Trucks d15, który kosztował prawie 1.000.000 złotych z montażu finansowego: KSRG 460.000 zł, Wojewódzki Fundusz 100.000 zł, a z budżetu gminy 439.990 zł plus koszt ubezpieczenia. Samochód powędrował do OSP w Chojnie, a OSP w Chojnie w ramach współpracy przekazało dotychczasowy samochód Starmann do Mętna. Samochód na pewno jest w lepszym stanie, bo mętnowski miał już blisko 50 lat, czyli prawie już zabytek. Będą również ogłaszane przetargi na wykonanie świetlic, o których już wcześniej mówiliśmy, np. budowa świetlicy wiejskiej w Krajniku wraz z garażem straży pożarnej.

Sprawozdanie z prac burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 5.

Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady R. Karwan – 10 lutego 2023 roku wpłynęła informacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie na temat dotacji celowej w kwocie 35.000 zł na naprawę konstrukcji elewacji wieży Kościoła filialnego pod wezwaniem Najświętszej Panny Królowej Polski w Naroście. 27 lutego, 8 i 14 marca wpłynęły wykazy: nieruchomości położonej w obrębie Strzelczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie Godków i obrębie Brwice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. 14 marca wpłynęła informacja od pani burmistrz Barbary Raweckiej o podmiotach, do których w 2023 roku prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie może kierować nieletnich w celu wykonywania prac społecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie. Pisma są do wglądu w biurze Rady.

Do punktu 6.

Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2022 rok.

Do informacji nie było uwag. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 7.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za rok 2022.

Do sprawozdania nie było uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Do punktu 8.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2023 rok.
Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Skarbnik A. Górska – Zaproponowane zmiany w budżecie Gminy Chojna na 2023 rok to zwiększenia i zmniejszenia, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet wzrasta o kwotę 540.152,31 zł, po stronie wydatkowej budżet wzrasta o 2.364.146,80 zł. Planowany deficyt na poziomie 7.598.279,27 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych. Jest to nadwyżka, czyli udziały w podatku dochodowym, które otrzymaliśmy jeszcze w tamtym roku w wysokości 2.888.419 zł. Środki niewykorzystane z poszczególnych funduszy, które pozostają na koncie, to jest 910.004,58 zł. Wolne środki, czyli wypracowane środki z ubiegłego roku w kwocie 2.549.855,69 zł oraz z zaciągniętego kredytu kwota 1.000.250 zł. Wśród zaproponowanych zmian jest między innymi wprowadzenie projektu związanego z realizacją programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko orlik 2012”. Tutaj dofinansowanie na poziomie 338.200 zł. To zadanie będzie realizowane z wkładem własnym. Łączna wartość tego zadania to 676.714 zł , a wkład gminy Chojna to 338.514 zł. Wprowadzamy też program „Ciepłe mieszkanie”, gdzie dofinansowanie jest w 100%, czyli 180.000 zł, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatkowej. To zadanie będzie również realizowane w przyszłym roku w tej samej wysokości. Jesteśmy pośrednikiem dofinansowania, które jest przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Również zabezpieczamy środki na zadania związane z gospodarką komunalną, czyli z mieszkaniami komunalnymi, z oświetleniem ulicznym, jak również wprowadzamy środki, jako zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Czartoryja.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2023 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/429/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2023 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Do punktu 9.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Dyrektor ASiIS w Chojnie W. Kotlińska - Zgodnie z artykułem 42 ustęp 6 Karty nauczyciela zobowiązuje się organ prowadzący jednostki oświatowej do określenia w drodze uchwały zasad ustalania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin stanowisk kierowniczych. Interpretacja wyżej wymienionego artykułu się zmieniła i muszą być ogólnie określone zasady, co do zniżek godzin, a nie stanowisk kierowniczych w ściśle oznaczonej placówce. W związku z powyższym projekt uchwały został dostosowany pod potrzeby kierowników jednostek, został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe i w związku z powyższym podjęcie przedłożonej uchwały jest zasadne. 

Radny N. Oleśków - W uzasadnieniu jest, że projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania. Jakie są opinie tych związków zawodowych?

Dyrektor ASiIS w Chojnie W. Kotlińska – Wysłany został do trzech związków zawodowych. Otrzymaliśmy odpowiedź jedynie z Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chojnie, opiniujący pozytywnie projekt uchwały. Pozostałe nie udzieliły odpowiedzi.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski, Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/430/2023 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Do punktu 10.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/424/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Kierownik OPS w Chojnie A. Horwat-Makowska - Projekt uchwały dotyczy zmiany w uchwale wcześniej już podjętej dotyczącej odpłatności za usługi opiekuńcze. Zmiana polega na uzupełnieniu tabeli odpłatności o pominięty wcześniej wiersz w zakresie odpłatności, gdzie dochód jest powyżej 250% i sięga do 280%.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/424/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/431/2023 zmieniająca uchwałę Nr LIII/424/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Do punktu 11.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/138/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Chojna.

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Naczelnik wydziału USCO M. Andrzejewska - Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku w sprawie nadania statutów sołectwom z terenu Gminy Chojna, a zmiana dotyczy okresu kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Mając na względzie zmianę okresu kadencji rady gminy, która obecnie trwa 5 lat licząc od dnia wyboru, zasadne jest dokonanie również zmiany okresu kadencyjności sołtysów i rad sołeckich, wydłużając go z czterech lat do pięciu. W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmian w statutach sołectw gminy Chojna zgodnie z przeprowadzonymi podczas zebrań wiejskich konsultacjami społecznymi, w wyniku których pozytywnie zaopiniowana została wyżej wspomniana zmiana.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/138/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Chojna.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/432/2023 zmieniającej uchwałę Nr XIII/138/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Chojna została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Do punktu 12.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna służebnościami przesyłu.

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska - Projekt uchwały dotyczy zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna służebnościami przesyłu. Do tej pory przedsiębiorca, któremu udostępniono nieruchomość gminy na potrzeby umieszczenia infrastruktury, zobowiązany jest do obciążania nieruchomości służebnością przesyłu. Służebność ustanawiana jest odpłatnie i zawierana jest w formie aktu notarialnego. W związku z tym, że obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy wymagają zgody Rady Miejskiej, dlatego też podjęcie uchwały jest zasadne.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna służebnościami przesyłu.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/433/2023 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna służebnościami przesyłu została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Do punktu 13.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna.
Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska - Projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojna. Projekt uchwał jest spełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/434/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Do punktu 14.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna.

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska - Projekt uchwały dotyczy zmiany w regulaminie, dokładnie dotyczy to paragrafu 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna. Projekt uchwały ma na celu dostosowanie przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zmian wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw w zakresie nieczystości ciekłych. W projekcie dokonano zmian wprowadzonych odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/435/2023 zmieniająca uchwałę Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Do punktu 15.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Chojna.

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska - Projekt uchwały dotyczy ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna. Obecne stawki opłat cmentarnych wprowadzone zostały uchwałą Rady Miejskiej w 2013 roku i od tamtej pory nie były aktualizowane. Nowy cennik jest załącznikiem do niniejszego projektu uchwały.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Chojna.

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (11)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Norbert Oleśków

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/436/2023 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Chojna została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Do punktu 16.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Wietrzna)

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska – Kolejne projekty uchwał dotyczą nadania nazw ulic: ulicy Wietrznej na działce 47/5 o powierzchni 597 m2 w obrębie 1 miasta Chojna, ulicy Fiołkowej na działce 188/5 o powierzchni 527 m2 w obrębie 5 miasta Chojna oraz ulicy Widokowej na działce 306 o powierzchni 1553 m2 w obrębie 4 miasta Chojna.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Wietrzna)

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/437/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy (Wietrzna) została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Do punktu 17.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Widokowa)

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Widokowa)

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/438/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy (Widokowa) została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Do punktu 18.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Fiołkowa)

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- wszyscy za; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Fiołkowa)

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/439/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy (Fiołkowa) została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Do punktu 19.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chojna do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego.

Stanowiska komisji: Komisja Finansowa- 3 głosy za, 1 wstrzymujący się; Komisja Komunalna - wszyscy za; Komisja Oświatowa - brak kworum.

Naczelnik wydziału DIR Ł. Podleśny - Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chojna do porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Innych Instrumentów Terytorialnych dla partnerstwa powiatu gryfińskiego. Porozumienie określa zasady współpracy przy wdrażaniu Innych Instrumentów Terytorialnych dla skutecznej realizacji zadań publicznych i pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych. Jest niezbędne zawarcie porozumienia międzygminnego oraz opracowanie wspólnej strategii dla całego obszaru. Istotą IIT jest realizacja zintegrowanych partnerskich projektów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. W ramach dotychczasowych prac opracowany został raport diagnostyczny stanowiący kluczowy element procesu opracowania strategii terytorialnej, który posłużył w dalszej części prac do określenia ścieżki rozwojowej obszaru partnerstwa. Dokument porozumienia umożliwi pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich na przedsięwzięcia wynikające ze strategii.

Radny Norbert Oleśków - Ja mam takie pytanie, bo pan powiedział, że to jest dokument niezbędny do pozyskiwania środków zewnętrznych. Czy tylko taka forma istnieje, żeby pozyskiwać inne środki? Czy inne Starostwa też muszą podpisać takie umowy, mam na myśli Starostwa w innych powiatach, aby pozyskiwać fundusze?

Naczelnik wydziału DIR Ł. Podleśny - Tutaj chodzi o partnerstwo Powiatu Gryfińskiego, dlatego to porozumienie jest konieczne, żeby w ramach tego partnerstwa móc pozyskiwać te środki, a jeżeli chodzi o drugie pytanie, to nie mam wiedzy. Tutaj jest po prostu nasza wspólna inicjatywa gmin i powiatu gryfińskiego.

Burmistrz B. Rawecka - Panie przewodniczący, panie radny, Wysoka Rado, jeżeli tu mówimy o tym Instrumencie Terytorialnym, to jest tak, że gminy plus powiat, bo to nie musi być też powiat, a akurat w naszym przypadku jest powiat. Jeżeli podpiszą takie partnerstwo będą mogły pozyskiwać tak zwane środki pozakonkursowe. Generalnie w momencie, jak przystąpimy do tego partnerstwa, dla tych gmin, które tutaj były wskazane plus dla powiatu gryfińskiego, mamy przyznaną już pulę ponad 8 milionów euro. To 8 milionów euro to jest tak zwana część, która już jest zagwarantowana ze środków unijnych, które będą i wtedy nie startuje się w trybie konkursowym, tylko są tak zwane fiszki. Wcześniej ustalamy na przykład, że jest tam podział środków, może one są niewielkie, jak na nasze gminy, ale załóżmy, że teraz mamy, na przykład, na ścieżki rowerowe czy coś, tam jest około miliona złotych. Każda gmina ma około 1.000.000 zł i może sobie w tym zakresie wykonać na przykład ścieżkę rowerową. Wtedy wypełniamy fiszki tak zwane i na podstawie tej fiszki otrzymujemy środki. Jeżeli mamy tereny zielone, parki, łącznie z retencją sztuczną i mamy na przykład 400. 000 zł, to tylko na przykład dostajemy na to i wypełniamy fiszkę. Tylko musimy po prostu zaproponować, co w tym zakresie będziemy robić, ale musimy się mieścić w tymże akurat zadaniu. I tak to wygląda właśnie w ten sposób, ale to nie wyklucza gminy do startowania w konkursach. Ale wtedy już startujemy w konkursach, tak, jak przystało, wypełniamy wszystkie wnioski i startujemy w konkursie. Jednak w konkursie jest tak, że albo zdobędę te środki albo wypadnę i nie zdobędę. Wiadomo, że konkurs rządzi się swoimi prawami. Tu, tak jak wstąpimy, to mamy zagwarantowane te środki po prostu i na tym to polega to partnerstwo. A czy jest tak, że województwo zachodniopomorskie ? W większości gminy i powiaty miały już kiedyś założone ZITy, bo to wtedy tak to się nazywało. Niestety przy poprzednim rozdaniu, nasze gminy, te, które są tu wykazane plus powiat, nie mieliśmy założonego takiego ZITu i musieliśmy startować zawsze w konkursach. Teraz, zgodnie z tą propozycją, możemy przystąpić do partnerstwa i jest opracowywana teraz strategia, i w ramach tej strategii, i tego partnerstwa, możemy pozyskać część środków drodze bez konkursowej.

Radny Norbert Oleśków - Nie do końca zrozumiałem. Czyli jest pewna kwota pieniędzy już przeznaczona i teraz jaki jest podział tych pieniędzy na gminy? Proszę mnie poprawić, bo może źle zrozumiałem, czy ta kwota jest wydzielona na gminy? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Od mieszkańca, od powierzchni czy po prostu są zadania, na które są przeznaczone i wtedy gminy się zgłaszają do wydania tych pieniędzy na poszczególne zadania? Tutaj tego nie rozumiem.

Burmistrz Barbara Rawecka - A tego nie powiedziałam, to znaczy zaraz powiem. Generalnie to wygląda tak, że są takie tutaj zadania, które są tylko przypisane Powiatowi Gryfińskie jest oświata ponadgimnazjalna, a szczególnie szkolnictwo zawodowe. Z tej kwoty 8 milionów, kwota 1,5 mln € jest przeznaczona na oświatę. Tutaj żadna gmina nie może konkurować w tym zakresie, ponieważ jest to tylko szkolnictwo zawodowe. W drugiej części, jeżeli chodzi o ścieżki i o pozostałe zadania, które tam są ujęte, wszystkie zostały ujęte, na razie podzielono po równo, aczkolwiek gminy w ramach tego, że jeżeli gmina na przykład nie ma jakiegoś zadania albo ma za mało środków i nie chce realizować tego zadania, może z inną gminą dokonać zamiany tych środków i na przykład, załóżmy, akurat u nas wszystkie gminy mają, ale taki przykład, bo mamy miasta warowne. Dostajemy na przykład część środków na ewentualnie rewitalizację murów obronnych, zabytkowych budowli i załóżmy, że któraś z gmin nie chce tego robić, to może zaproponować drugiej gminie tak: daję ci te 400.000, ty rób dalej sobie tamte mury czy inną rzecz, ale ty mi daj na przykład te 400.000 na tereny zielone, parki. Można dokonać takiej zamiany, ale generalnie jest tak, że wszystkie jednostki, tak uzgodniono na spotkaniu, że dzielą po równo. Gdyby względem ludności albo powierzchni , to zabrali byśmy tak mniej więcej jedną trzecią tego wszystkiego. Ale to ma być partnerstwo. Trzeba też spojrzeć na to, że obok są gminy, które są zdecydowanie mniejsze i wtedy to nie byłoby już partnerstwo, tylko po prostu przekomarzalibyśmy się, dlaczego akurat tyle Chojna ma dostać, a na przykład gmina, która ma tam, nie wiem 4 tysiące mieszkańców, ma dostać mniej. Ścieżka kosztuje tyle samo w każdej gminie. A jeżeli podzielimy to w taki sposób, to gmina, która dostanie 300. 000 na ścieżkę, nie jest w stanie jej wybudować. Położenie kilometra ścieżki, o ile się nie mylę, to około półtora miliona złotych, a nawet więcej. To Państwo widzicie, jak to wygląda. W ramach tego partnerstwa gminnego, czyli takich negocjacji, trzeba próbować osiągnąć jakieś zadanie, aczkolwiek jestem zwolenniczką tego, żeby zrobić jedno wspólne zadanie dla wszystkich gmin. To zawsze jest tak, bo jak dla Chojny to ten milion złotych na ścieżkę niewiele znaczy. Może dla drugiej Gminy znaczyć wiele, bo będzie na przykład stanowiło uzupełnienie jakieś tam ścieżki rowerowej, którą już tam częściowo mają zrobioną, ale istnieje możliwość pozyskania jeszcze innych środków, także tutaj tak na razie wygląda, aczkolwiek to nie jest jeszcze dokończone. Takie są zamierzenia.

Uwag do projektu uchwały nie było. Przewodniczący rady przystąpił do uruchomienia procedury głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chojna do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Marek Bednarz, Michał Burak, Radosław Karwan, Beata Malecka, Bartosz Michno, Monika Odróbka, Norbert Oleśków, Anna Panas , Małgorzata Przybylska, Agnieszka Sikora , Marlena Witek, Małgorzata Wójcik

NIEOBECNI (3)

Elżbieta Lach , Wojciech Łosowski , Halina Szczygieł

Uchwała Nr LV/440/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chojna do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Do punktu 20.

Wolne wnioski i informacje.

Szymon Różański - Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie
- Chciałbym przekazać informację odnośnie taryf, które są przez nas składane do Wód Polskich. Po całej procedurze, po raz czwarty złożyliśmy taryfę do Wód Polskich. Nie została zaakceptowana i odrzucona. Wzrosty z poziomu pierwsze j taryfy do dzisiejszej to jest prawie 108%. My ze swojej strony staramy się realizować podstawowe zadania, jako operatora, czyli dostarczanie wody, ale sytuacja jest już bardzo tragiczna. Nasza firma w tamtym roku zanotowała stratę rzędu 3 milionów zł, co powoduje, że dzisiaj w marcu pensję dla pracowników będą wypłacane w 60 procentach. Składaliśmy do Państwa prośbę o dopłaty, nie udało się tych dopłat zrobić, a Wody Polskie bez dopłat nie zatwierdzają taryfy. W związku z tym, te straty oczywiście narastają i woda powinna w systemie kroczącym zwiększać swoją cenę, a tak naprawdę to od 2017 roku, czyli 6 lat woda, cena się nie zmieniła. Prędzej czy później to wybuchnie, bo tylko odkładamy w czasie. Cena wody wzrośnie dość wysoko, ponieważ koszty będą musiały się zrównać. Pytanie tylko, czy wybuchnie w naszym przedsiębiorstwie czy wybuchnie w ZUKu. Nawet, jeżeli oddamy infrastrukturę, to i tak cena, w przyszłości będzie znacznie wyższa niż to, co przedsiębiorstwo proponuje. Przedsiębiorstwo proponowało 14 tysięcy dopłaty w tym roku. W stosunku do ścieżki za 1,5 mln zł to są śmieszne pieniądze, niemniej jednak sytuacja jest tak tragiczna. Proszę mieć świadomość, że nasza firma zgłosiła do Najwyższej Izby Kontroli kontrolę dotyczącą taryf w Chojnie po to, żeby przedstawić te argumenty, że jesteśmy na granicy, właściwie to już ją przekroczyliśmy. Generujemy straty nie w tysiącach, tylko w setkach tysięcy. Wody Polskie niestety są regulatorem hamulcowym, który doprowadza do sytuacji, że przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce wpadają w pułapkę finansową i są likwidowane, praktycznie upadają. To dotyczy całej branży, nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce. Niektóre gminy, tak jak Bielice, czy inne, dopłacają do taryfy. Nie jest to element wynikający z tego, że to jest coś nadzwyczajnego, ale raczej element, który doprowadza do sytuacji zrównoważenia tych kosztów, które są na tym terenie. Cena, która jest z 2017 roku, czyli 6 lat, nie może funkcjonować w nowej rzeczywistości gospodarczej. Zwracam się do Przewodniczącego, do pani Burmistrz i do Najwyższej Rady, żebyście Państwo przemyśleli to jeszcze raz i pochylili się nad sytuacją, która jest katastrofalna. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia w naszej firmie, są one na tyle niskie, że mamy pogotowie strajkowe Solidarności, które domaga się podwyżek od kwietnia tamtego roku. Ludzie zaczęli odchodzić z pracy, nie mamy kim robić w firmie. To są elementy, które nawet w rozwiązaniu między nami umowy, to i tak wrócą do Zakładu Usług Komunalnych, ale nie w postaci drobnych dopłat, tylko znacznie, znacznie większych kosztów. Matematyka jest dla wszystkich taka sama, więc czy z jednej strony czy z drugiej strony, to i tak to wróci do gminy. Bardzo dziękuję i proszę najmocniej o pochylenie się nad tą sprawą. Jestem w stanie przyjechać z główną księgową i wszystko też przesłać, cały wniosek. To wszystko jest otwarte i poprosiliśmy NIK o skontrolowanie tego wszystkiego, całego procesu z Wodami Polskimi. Dzisiaj to już jest taka sytuacja, gdzie odgórnie blokuje się wzrost na poziomie 19%, a oddolnie te wzrosty są na poziomie 100%, a my jeszcze mamy cenę energii za 530 zł. Wiemy o tym, że od 2024 roku cena energii będzie wynosić 1300, więc nasze przedsiębiorstwo na pewno nie będzie utrzymywało tej infrastruktury i na pewno to odda. Prosimy teraz tylko o 14 000 zł w stosunku do tego, co Państwo wydadzą później, jako kosztów związanych z ZUKiem i przejęciem całej infrastruktury. Jeszcze raz dziękuję za umożliwienie mi wypowiedzi, dziękuję serdecznie i jestem w stanie przyjechać na każdą komisję i z każdym z Państwa porozmawiać po kolei, przedstawiając wszystkie argumenty. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to przybiera taką formułę, że za poprzedniego burmistrza cena była zbijana i efekt jest taki, że dzisiaj cena startowa jest zdecydowanie niższa w stosunku do tego, która powinna być. Tylko tyle. Dziękuję.

Burmistrz Barbara Rawecka - Nie chcę się odnosić teraz do słów pana dyrektora, ale chciałam przypomnieć panu dyrektorowi, że początkowo Państwo składaliście w ogóle nie o taką kwotę i tę kwotę to my wyliczyliśmy, po uzyskaniu informacji dopiero od Państwa, ponieważ ukrywaliście. Ale panie dyrektorze, na miłość boską, błagam pana, niech pan nie mówi, że 14.000 to są śmieszne pieniądze, bo to są pieniądze i zawsze to są pieniądze, o których trzeba pamiętać, bo to są ludzkie. Proszę nie używać takich zwrotów, bo to naprawdę źle brzmi.

Radny N. Oleśków - Mam krótką sprawę, bo dzisiaj rozmawiałem z panią burmistrz, ponieważ ciepło się zrobiło, dzieci wyszły na dwór i zaczęły jeździć na rowerach, na rolkach, na wszystkim, co się kręci. Mam sygnały od rodziców dzieci z Barnkowa, że nawierzchnia asfaltu jest bardzo fajna, dzieci się bawią na ulicy, na szosie, natomiast po tej stronie Bankowa, gdzie jest kościół, nie ma żadnych ograniczeń, dodatkowych ograniczeń, no i tam niestety część samochodów jeździ szybciej niż trzeba. Jest to łącznik do tej chojeńskiej obwodnicy i stwarza to niestety zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Sprawa była już poruszana w ubiegłym roku. Ponieważ jest to droga powiatowa, zostało wystosowane pismo, ale tutaj się dowiaduję, że nie mamy żadnej niestety informacji zwrotnej z tego tytułu. Tutaj pani burmistrz mi podpowiada o pewnej formie rozwiązania.

Burmistrz B. Rawecka - Panie radny, generalnie to jest tak, że zawsze możemy usłyszeć, że to jest droga publiczna i każdy może jeździć, ale my wiemy o tym, że Barnkowo jest bardzo specyficznym miejscem. Na Barnkowie nie ma chodników, nie ma ścieżki rowerowej i dzieci, które tam są, nawet idąc na plac zabaw czy też na boisko piłkarskie, muszą przejść drogą. Uważam, że postawienie znaków drogowych z pewnością ograniczy trochę prędkość, a dodatkowo jeszcze pomoc policji. Uważam też, że na takich osiedlach można zastosować spowalniacze. Powiedziałam panu radnemu, że podpisy mieszkańców... Ale ci mieszkańcy na naszym spotkaniu już wspólnie to zgłaszali, no i nadal zgłaszają, proszą o to, żeby właśnie tam było bezpiecznie. Jeszcze raz przygotujemy pismo z podpisami wszystkich mieszkańców do powiatu z prośbą, żeby się pochylono nad bezpieczeństwem dzieci i osób korzystających z tej drogi, ponieważ tam nie ma nawet pobocza, żeby przejść spokojnie. Byłoby dobrze, żeby powiat zrobił to zabezpieczenie, ponieważ jest to rzeczywiście nieformalny skrót do obwodnicy. Barnkowo to zwykłe osiedle, na którym 30 km to maksymalna prędkość, jaka tam powinna być rozwijana. Zawsze znajdzie się jakiś szaleniec, ale będzie jedyny,
a nie nagminne przejeżdżanie z dużą prędkością. Sama widzę, ile osób sobie skraca przejazd z obwodnicy i wjeżdża na drogę osiedlową, na Barnkowo.

Radny Norbert Oleśków - Uzupełniając, mieszkańcy wiedzą o sytuacji i jeżdżą tam w miarę ostrożnie, ale jest gro kierowców, którzy po prostu traktują to, jako skrót, bo nawigacja tak prowadzi. To jest naprawdę duże niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo.

Do punktu 21.

Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku głosów dyskusji, przewodniczący R. Karwan zakończył i zamknął obrady LV sesji Rady Miejskiej w Chojnie. Na tym protokół zakończono. Koniec obrad godz.14.20.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan
 

Przygotowała: Teresa Będzak


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Protokół z LV sesji 24.03.2023 r. (PDF, 204.01Kb) 2023-05-25 10:51:22 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Będzak

Data wytworzenia:
24 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
20 mar 2023, godz. 07:48

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 10:51