Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

REGULAMIN Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

 

REGULAMIN

Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Organizatorem Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, zwanego dalej „Konkursem" jest Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, zwany dalej „Konwentem".

2.             Konwent reprezentowany jest przez Dyrektora Biura Konwentu Pana Zbigniewa Zychowicza.

3.             Celem Konkursu jest wyłonienie logo dla Konwentu, które będzie najlepiej ilustrowało obszar działania i cele, będzie rozpoznawalne i niepowtarzalne.

4.             Celem logo jest wywołanie pozytywnych emocji i skojarzeń związanych z ideą Konwentu.

5.             Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

6.             Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki uczestnictwa w Konkursie.

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.             Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.             Do Konkursu przystąpić mogą wyłącznie przedstawiciele uczelni plastycznych oraz środowiska zawodowych plastyków, będący stałymi mieszkańcami Gmin i Powiatów Członkowskich.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie pracy w terminie do 15 maja 2012 r. dogodź. 15.00.

4. Uczestnik, zgłaszając prace do Konkursu oświadcza, że [Załącznik nr 1]:

a) jest ich jedynym autorem,

b) praca konkursowa nie została wykonana na zamówienie, na podstawie jakiejkolwiek umowy,

c) przenosi na Konwent prawa autorskie do zgłoszonej pracy.

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną propozycję logo.

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

7. Dostarczone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

8. Prace dostarczone bez wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę.

§3 ZASADY SKŁADANIA PROJEKTU LOGO

1.  Uczestnik Konkursu dostarcza Komisji Konkursowej - pod adres: ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin - w kopercie z dopiskiem „logo" pracę w dwóch postaciach:

•         forma papierowa (wersja czarno-biała i kolorowa), format A4,

•         forma elektroniczna w formacie JPG, TIFF (płyta CD).

2.  Logo w formie elektronicznej zapisane musi być w rozdzielczości przynajmniej 2560 x 2048 pikseli.

3.  Praca konkursowa złożona w formie papierowej czy płycie CD opatrzona musi być imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem zamieszkania, numerem telefonu oraz zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby niniejszego Konkursu i w związku z jego przebiegiem - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). [Załącznik nr 2]

§4 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. 15 maja 2012 r. do godz. 15.00-ostateczny termin nadsyłania prac,

2. do 5 czerwca 2012 r. - ocena wszystkich nadesłanych propozycji i wyłonienie przez Komisję Konkursową laureatów,

3. w trakcie uroczystości otwarcia nowej siedziby Konwentu - ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród.

§5 KOMISJA KONKURSOWA

1. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową wybraną przez Konwent. Komisja Konkursowa decyduje o wynikach Konkursu.

2. Komisja Konkursowa złożona jest z pięciu równorzędnych członków.

3. Członkami Komisji Konkursowej są:

a)   Dr Danuta Dąbrowska Wojciechowska, Katedra Rysunku, Wzornictwa i Rzeźby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego -Przewodnicząca Komisji,

b)   Dyrektor Biura Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina Pan Zbigniew Zychowicz - Z-ca przewodniczącej Komisji,

c)   Pani Joanna Mieszko-Nita - Sekretarz Komisji,

d)   Prezes Zarządu Des Agencji Reklamowej Sp. z o.o. Pani Beata Kawecka -Członek Komisji,

e)   Asystent Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie Pani Oksana Kłosowska - Członek Komisji.

4.   Konsultantem Komisji Konkursowej jest Pan Marek Dymsza, Wiceprezes Zarządu MP Polskie Klastry sp. z o.o.

§6 KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.  Komisja  Konkursowa  dokonuje   oceny  prac   konkursowych  biorąc   pod  uwagę następujące kryteria:

a) wywoływanie    pozytywnych    skojarzeń    z    Konwentem    Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina,

b) czytelność,

c) estetyka,

d) oryginalność,

e) łatwość rozpoznania i zapamiętania,

f) dopasowanie do wszelkiego typu akcesoriów, na których logo będzie umieszczane, typu: teczka, kubek, długopis, koszulka itp.,

g) nawiązanie  do  charakterystycznych  dla kraju  i  Członków  atrybutów geograficznych, społecznych, przyrodniczych.

§7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1.             Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  uroczystości   otwarcia  nowej   siedziby Konwentu oraz na stronach internetowych Konwentu oraz Członków.

2.             Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o dacie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną.

§8 NAGRODY

Nagrody  otrzymają  laureaci  trzech miejsc  w konkursie.  Ustanowiono  także

wyróżnienia.

Wręczone zostaną nagrody finansowe w następujących wysokościach:

a)    Zwycięzca - 2000 złotych,

b)    Laureat 2. miejsca- 1200 złotych,

c)    Laureat 3. miejsca - 800 złotych,

d)      Zdobywcy trzech wyróżnień - po 500 złotych.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Konwent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę i treść logo. Prace konkursowe stanowią przejaw ekspresji twórczej ich autorów i do nich kierowane będą wszelkie roszczenia związane z naruszeniem jakichkolwiek dóbr lub praw osób trzecich.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym Konkursu.

Uczestnik zobowiązuje  się  do  pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Konwent w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw lub dóbr osób trzecich.

§11 PRAWA AUTORSKIE

Wyłącznym dysponentem logo wyłonionego w konkursie jest Konwent.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać od Członków Komisji.

2.       Konwent    zastrzega    sobie   prawo    ingerencji    w   projekt   bez    zgody    autora w przypadku wykorzystania zwycięskich prac w przyszłości.

3.       Konwent nie gwarantuje Zwycięzcy, że jego projekt w całości lub części będzie użyty jako logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

4.       Konwent zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji Regulaminu.  Sprawy sporne nie objęte Regulaminem rozstrzyga Konwent.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU NA LOGO

1.  Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy konkursowej.

2.  Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca konkursowa nie została wykonana na zamówienie, na podstawie jakiejkolwiek umowy.

3.  Oświadczam, że prawa autorskie do zgłoszonej pracy przenoszę na Organizatora konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

(czytelny podpis)

(miejscowość, data)

 

 

Załącznik nr 2

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU NA LOGO

Imię i nazwisko autora:.....................................................................

Adres zamieszkania:.........................................................................

Nr telefonu:......................................................................................

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu i w związku z jego przebiegiem - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nrl33,poz. 883).

(podpis) (miejscowość, data)


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
regulamin (PDF, 228.76Kb) 2012-03-23 08:51:27 34
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Radziszewski

Data wytworzenia:
23 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
23 mar 2012, godz. 08:51

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2020, godz. 21:23