Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/336/2022
Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2022 r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Chojna, na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska.
 2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych (objętych systemem gospodarki odpadami) wytworzone przez mieszkańców Gminy Chojna.
 3. Odpady w PSZOK gromadzone są w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach/kontenerach bądź w wyznaczonych miejscach.
 4. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK.
 5. Wstęp na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą obsługi.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu mieszkańców na teren PSZOK podczas wymiany kontenerów oraz rozładunku odpadów.
 7. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może zostać wstrzymane.

§ 2. Ustalenia szczegółowe

 1. PSZOK czynny jest (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
 • od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, w soboty od 10.00 do 15.00.
 1. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Chojna.
 2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
 4. Do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów:
 1. papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
 2. odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 3. metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
 4. bioodpady, w tym odpady zielone,
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nieprzekraczającej 500 kg na rok na gospodarstwo domowe,
 6. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 8. chemikalia i opakowania po chemikaliach  w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 9. zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 11. zużyte opony, w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok na gospodarstwo domowe (w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej - pustaków, cegieł, dachówek, kafli oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu i cementu),
 13. odpady niebezpieczne,
 14. odpady tekstyliów i odzieży.
 1. Do PSZOK nie zostaną przyjęte:
 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. zmieszane odpady budowlane,
 3. opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 4. odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
 5. wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynków),
 6. części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 7. odpady medyczne i weterynaryjne,
 8. opakowania po środkach ochrony roślin wskazujące na użycie w gospodarstwie rolnym,
 9. folia i agrowłóknina rolnicza,
 10. butle gazowe,
 11. gaśnice,
 12. odpady w ilościach wskazujących na to, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
 1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być prawidłowo posegregowane i wolne od zanieczyszczeń. Odpady płynne lub wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu pod nadzorem pracownika PSZOK.
 3. W przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich informacji na temat pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie pod numerem telefonu 91 414 10 35 wew. 63 lub pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., pod numerem telefonu 91 414 16 44.
 2. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej www.chojna.pl, bip.chojna.pl oraz www.pukchojna.pl     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Turkiewicz

Data wytworzenia:
01 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
01 kwi 2022, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
01 kwi 2022, godz. 10:23