Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public za 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public za 2020 r.

 

Maj 2021 r.

I. Wprowadzenie.

 

Na terenie gminy Chojna w 2020 r. zarejestrowanych było ponad 50 organizacji pozarządowych działających m. in. w sferze:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Roczny Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 28 listopada 2019 r.

Ustawodawca na podstawie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjęty Roczny Program Współpracy określał główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Wskazywał m. in. na cele i formy współpracy, określał katalog zadań przy wykonywaniu, których powinna być realizowana współpraca pomiędzy Gminą Chojna a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna.

 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI.

Zgodnie z zarządzeniem nr 307/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. projekt programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej Gminy Chojna www.chojna.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

            Konsultacje projektu programu zostały zaplanowane na dzień 15.11.2019 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail pzatorski@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag, ani propozycji do projektu programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. została podjęta w dniu 28 listopada 2019 r.

 

III. WSPÓŁPRACA GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

            Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz udzielania dotacji w trybie uproszczonym na realizację zadań publicznych.

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Burmistrz Gminy Chojna w 2020 r. ogłosił sześć otwartych konkursów ofert w tym pięć na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz jeden na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Dwa konkursy zostały unieważnione w związku z wprowadzonym na całym terenie Polski stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zakazem organizacji imprez sportowych. Natomiast w ramach rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert podpisanych zostało 11 umów na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna na kwotę 212.200,00 zł. 

 

Wykaz organizacji pozarządowych wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nr i nazwa zadania publicznego

 

 

Termin realizacji zadania

 

Wysokość przyznanej dotacji

1.

MKS Odra Chojna

zadanie nr SO/S/1/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, i seniorów oraz lekkiej atletyki, w tym  utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym

zadanie nr SO/S/10/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, młodzieży, i dorosłych oraz lekkiej atletyki, w tym  utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym

06.03.2020 r. - 30.06.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.2020 r. - 15.12.2020 r.

75.200,00 zł

Aneks do umowy zmniejszający kwotę dotacji na 30.000,00 zł

 

 

 

 

 

65.000,00 zł

2.

UKS Sekwoja Brwice

zadanie nr SO/S/11/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

wykonania zadania

27.08.2020 r. - 06.12.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

3.

UKS Chrobry Lisie Pole

zadanie nr SO/S/3/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/12/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

06.03.2020 r. - 30.06.2020 r.

 

 

 

 

 

 

27.08.2020 r. - 06.12.2020 r.

 

 

 

 

7.000,00 zł

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy. Zwrot całości dotacji

 

 

 

7.000,00 zł

 

 

 

 

4.

UKS Rurzyca Nawodna

zadanie nr SO/S/4/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/13/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

06.03.2020 r.- 30.06.2020 r.

 

 

 

 

 

27.08.2020 r. - 06.12.2020 r.

7.000,00 zł

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy. Zwrot całości dotacji

 

 

7.000,00 zł

5.

UKS Klon Krzymów

zadanie nr SO/S/5/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/14/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

09.03.2020 r. - 30.06.2020 r.

 

 

 

 

03.09.2020 r. – 23.11.2020 r.

5.000,00 zł

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy. Kwota w wysokości 3.000 zł została wykorzystana  pozostała część dotacji została zwrócona

 

5.000,00 zł

6.

UKS-T Victoria Chojna

zadanie nr SO/S/17/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

27.08.2020 r. – 15.12.2020 r.

 

 

 

15.000,00 zł

 

 

 

7.

KB Garda Chojna

zadanie nr SO/S/15/2020

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki - boks

27.08.2020 r. - 15.12.2020 r.

12.000,00 zł

 

 

 

 

Razem:

 

212.200,00 zł

           

 

            Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) organizacje pozarządowe  złożyły dwie oferty na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym tzw. trybie „małych grantów”.

            Wysokość udzielonych dotacji wyniosła 13.500,00 zł.

            Wykaz organizacji pozarządowych wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

Termin realizacji zadania

 

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Klub Motorowy Chojna

Zapewnienie warunków do uprawiania sportów motorowych na torze motocrossowym w Chojnie

01.06.2020 r. - 20.08.2020 r.

 

3.500,00 zł

2.

Klub Motorowy Chojna

Udział zawodników Klubu Motorowego Chojna w zawodach motocrossowych oraz organizacja III rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie

30.07.2020 r. - 25.10.2020 r.

10.000,00 zł

 

 

Razem:

13.500,00 zł

           

 

W ramach realizacji powyższych zadań publicznych zarówno w trybie otwartego konkursu ofert i trybie uproszczonym organizacje pozarządowe były uczestnikami i organizatorami wydarzeń sportowych w tym  imprez, turniejów, zawodów i treningów sportowych.

Otrzymane środki finansowe z dotacji zostały przeznaczone  m.in. na:

 • uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • uczestnictwo w turniejach i zawodach bokserskich i organizację gali boksu;
 • uczestnictwo w zawodach i turniejach motocrossowych oraz organizację zawodów o mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie;
 • uczestnictwo w turniejach i organizację turniejów w tenisie stołowym.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

            W ramach współpracy Gmina Chojna udzieliła dotacji dla Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie na realizację zadania publicznego pt. Wydanie i promocja XII tomu Rocznika Chojeńskiego w wysokości 5.700,00 zł. Niestety ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią COVID – 19, które uniemożliwiły finalizację zadania jak i również pobyt na kwarantannie osób z kolegium redakcyjnego odpowiedzialnego za wykonanie  kluczowych elementów wydania publikacji, XII tomu Rocznika Chojeńskiego nie udało się wydać. Dotacja została zwrócona w całości do budżetu Gminy Chojna.

             W dniu 07 lipca 2020 r. ramach współpracy Gminy Chojna z Klubem Krótkofalowców SP1KZE PZK w Chojnie odbyła się VII edycja zdobywania dyplomu „Chojna 2020”, którego celem było popularyzowanie krótkofalarstwa oraz poznanie ziemi chojeńskiej. Klub krótkofalowców przeprowadził również warsztaty z krótkofalarstwa podczas ferii zimowych dla uczestników zajęć organizowanych przez Centrum Kultury w Chojnie. Gmina Chojna  przekazała w użyczenie na rzecz klubu krótkofalowców radiotelefon, która służy do łączności m.in. w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

 3. Ochrona i promocja zdrowia.

Gmina Chojna zawarła trzy umowy ze Stowarzyszeniem Amazonek „Teresa” w Chojnie  na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wykaz zawartych umów wraz z wysokością udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

Termin realizacji zadania

 

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Organizacja Światowego Dnia Chorego

07.02.2020 r. - 18.02.2020 r.

 

2.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny

19.06.2020 r. - 15.07.2020 r.

1.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny

15.09.2020 r. - 15.10.2020 r.

1.000,00 zł

 

 

Razem:

4.000,00 zł

           

 

            Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID -19 nie odbył się corocznie organizowany przez Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie „Marsz Życia”.

4. Koła Gospodyń Wiejskich.

Niestety ze względu na panującą pandemię COVID -19 większość  zaplanowanych wydarzeń we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chojna nie odbyła się.

            W ramach nielicznych wydarzeń z przed początku pandemii Koła Gospodyń Wiejskich wspomagały Centrum Kultury w Chojnie podczas organizowanych imprez w postaci przygotowywania poczęstunku dla  strażaków i wolontariuszy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowania cateringu dla Orkiestry Dętej ze Świebodzina oraz  oprawy święta Bożego Ciała.

 

5. Ochotnicze Straże Pożarne.

            Gmina Chojna w 2020 r. współpracowała z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Chojny, Krajnika Dolnego, Nawodnej, Brwic, Lisiego Pola i Mętna. W ramach współpracy finansowej na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Chojna poniosła wydatki w łącznej wysokości 357.072.89 zł.

            Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia za udział w akcjach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów, środków żywności, opłaty za energię, zlecenia usług remontowych remiz, opłaty ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych, zlecenia usług, podróży zagranicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odszkodowania i koszty postępowania sądowego.

            Gmina Chojna kontynuowała w 2020 r. budowę remizy strażackiej w m. Nawodna. Inwestycja została zaplanowana do realizacji na lata 2018-2020. W roku 2020 nakłady  na kontynuację inwestycji wyniosły 265.322,34 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały również z budżetu gminy Chojna kwotę 18.959,00 zł jako wkład własny do projektów na realizację zadań pn. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto gmina pozyskała na rzecz  Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości kwotę 228.959,55 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa.    

            W celu poprawy wyposażenia, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienia działań ratowniczo – gaśniczych na rzecz ochrony zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami , klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami  w ramach projektu  pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” nr INT 116 współfinansowany z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Gmina Chojna dokonała zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej za kwotę 1.316.798,00 zł. Gmina Chojna na zakup samochodu otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.113.457,50 zł, a wkład własny gminy w ramach projketu wyniósł 196.492,50 zł oraz dodatkowo samochód został ubezpieczony na łączną kwotę 6.848,00 zł.

 

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Gmina Chojna podpisała z Chojeńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” umowę w wysokości 135.000,00 zł w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa kulturowego dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna.

Gmina Chojna Chojeńskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” w 2020 r. nadal użyczała teren o pow. 10.000 m2 na terenie działki nr 36/225 obr. 8 m. Chojna z przeznaczeniem na prowadzenie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt oraz na działalność statutową stowarzyszenia.

            Ponadto w ramach współpracy z organizacją Gmina Chojna regulowała płatności za energię elektryczną i usługi dystrybucji na ww. działce.

 

7. Współpraca Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała również na użyczaniu w sposób cykliczny pomieszczenia Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych  znajdującego się w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a. dla działających na jej terenie organizacji pozarządowych na realizację ich celów statutowych. Swoje spotkania w  GCOP w Chojnie organizowały nw. organizacje:

 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Koło Międzygminne w Chojnie;
 • Związek Sybiraków. Koło Terenowe w Chojnie;
 • Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie;
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Chojnie;
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Sekcja Chojna;
 • Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie. Koło Pszczelarzy w Chojnie.

Pomieszczenie GCOP  w Chojnie było również wykorzystywane na doraźne zebrania,  spotkania i uroczystości związane z działalnością organizacji pozarządowych.

W ramach zawartych umów ze stowarzyszeniami Gmina Chojna użyczała inne nieruchomości dla nw. stowarzyszeń:

 • Miejski Klub Sportowy Odra Chojna – Stadion Miejski w Chojnie;
 • Klub Motorowy Chojna – tor motocrossowy;
 • Klub Krótkofalowców PZK SP1 KZE w Chojnie – pomieszczenie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie;
 • Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” w Chojnie – pomieszczenie w budynku przy ul. Orląt 10 w Chojnie.

Pozostałe formy współpracy Gminy Chojna ze stowarzyszeniami polegały na:

 • udostępnianiu sali obrad Rady Miejskiej w Chojnie;
 • zamieszczaniu na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji pozarządowych lub ogłoszonych konkursów;
 • konsultowaniu programów odpowiednio do zakresu działania organizacji;
 • udzielaniu i przekazywaniu informacji o możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
13 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
13 maj 2021, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
13 maj 2021, godz. 14:49