Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

maj 2022

I. Wprowadzenie.

Na terenie gminy Chojna do końca 2021 r. zarejestrowanych było ponad 50 organizacji pozarządowych działających m. in. w sferze:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Roczny Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 26 listopada 2020 r.

Ustawodawca na podstawie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjęty Roczny Program Współpracy określał główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Wskazywał m. in. na cele i formy współpracy, określał katalog zadań przy wykonywaniu, których powinna być realizowana współpraca pomiędzy Gminą Chojna a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna.

 

II. Tworzenie programu oraz przebieg konsultacji

Zgodnie z zarządzeniem nr 579/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2020 r. projekt programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej Gminy Chojna www.chojna.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Konsultacje projektu programu zostały zaplanowane w dniach 23-27.10.2020 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail pzatorski@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag, ani propozycji do projektu programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. została podjęta w dniu 26 listopada 2020 r.

 

III. Współpraca Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz udzielania dotacji w trybie uproszczonym na realizację zadań publicznych.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Burmistrz Gminy Chojna w 2021 r. ogłosił cztery otwarte konkursy ofert w tym dwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz dwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w tym jeden konkurs został unieważniony.

W ramach rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert podpisanych zostało 18 umów na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna na kwotę 231.000,00 zł. 

Wykaz organizacji pozarządowych wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nr i nazwa zadania publicznego

 

 

Termin realizacji zadania

 

Wysokość przyznanej dotacji

1.

MKS Odra Chojna

zadanie nr SO/S/1/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lekkiej atletyki, w tym  utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym

zadanie nr SO/S/10/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, młodzieży, i dorosłych oraz lekkiej atletyki, w tym  utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym

26.02.2021 r. -30.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2021 r. -15.12.2021 r.

70.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000,00 zł

2.

UKS Sekwoja Brwice

zadanie nr SO/S/2/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/11/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

20.03.2021 r. -30.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

16.09.2021 r. –15.12.2021 r.

7.500,00 zł

 

 

 

7.500,00 zł

 

 

 

 

 

3.

UKS Chrobry Lisie Pole

zadanie nr SO/S/3/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/12/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

22.03.2021 r. -30.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

16.09.2021 r. -15.12.2021 r.

 

 

 

 

7.500,00 zł

 

 

 

 

 

 

7.500,00 zł

 

 

 

4.

UKS Rurzyca Nawodna

zadanie nr SO/S/4/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/13/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

13.03.2021 r.- 30.06.2021 r.

 

 

 

 

 

16.09.2021 r. -15.12.2021 r.

7.500,00 zł

 

 

 

 

 

7.500,00 zł

5.

UKS Klon Krzymów

zadanie nr SO/S/5/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/14/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

01.04.2021 r. -30.06.2021 r.

 

 

 

 

16.09.2021 r. –07.11.2021 r.

5.000,00 zł

 

 

 

 

5.000,00 zł

6.

UKS Kłos Kamienny Jaz

zadanie nr SO/S/15/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

potrzeby wykonania zadania

16.09.2021 r. –07.11.2021 r.

5.000,00 zł

 

 

 

 

7.

KB Garda Chojna

zadanie nr SO/S/6/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki – boks

zadanie nr SO/S/16/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki – boks

21.03.2021 r. -30.06.2021 r.

 

 

16.09.2021 r. -15.12.2021 r.

10.000,00 zł

 

 

10.000,00 zł

 

8.

UKS Karate Kyokushin Shodan w Chojnie

zadanie nr SO/S/7/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki – karate

15.03.2021 r. -30.06.2021 r.

 

 

9.000,00 zł

9.

UKS-T Victoria Chojna

zadanie nr SO/S/8/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

zadanie nr SO/S/17/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

11.03.2021 r. –30.06.2021 r.

 

16.09.2021 r. –15.12.2021 r.

 

9.000,00 zł

 

5.000,00 zł

 

 

10.

Klub Motorowy Chojna

zadanie nr SO/S/9/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych w tym utrzymanie toru motocrossowego na potrzeby wykonania zadania

zadanie nr SO/S/18/2021

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych w tym utrzymanie toru motocrossowego na potrzeby wykonania zadania

20.03.2021 r. –30.06.2021 r.

 

 

 

16.09.2021 r. –30.11.2021 r.

 

14.000,00 zł

 

 

 

 

4.000,00 zł

 

Razem:

 

231.000,00 zł

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe  złożyły dwie oferty na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym tzw. trybie „małych grantów”.

Wysokość udzielonych dotacji wyniosła 9.800,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

Termin realizacji zadania

 

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce

Sport kluczem do zdrowia

08.06.2021 r. - 15.08.2020 r.

 

1.800,00 zł

2.

Stowarzyszeniem na rzecz osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” z siedzibą w Chojnie

Na sportowo – aktywni niepełnosprawni

02.11.2021 r. – 10.12.2021 r.

8.000,00 zł

 

 

Razem:

9.800,00 zł

W ramach realizacji powyższych zadań publicznych zarówno w trybie otwartego konkursu ofert i trybie uproszczonym organizacje pozarządowe były uczestnikami i organizatorami wydarzeń sportowych w tym  imprez, turniejów, zawodów i treningów sportowych.

Otrzymane środki finansowe z dotacji zostały przeznaczone  m.in. na:

 • uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • uczestnictwo w turniejach i zawodach bokserskich i organizację gali boksu;
 • uczestnictwo w turniejach i zawodach karate;
 • uczestnictwo w zawodach i turniejach motocrossowych oraz organizację zawodów o mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie;
 • uczestnictwo w turniejach i organizację turniejów w tenisie stołowym.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W dniu 03 lipca 2021 r. Klub Krótkofalowców SP1KZE PZK w Chojnie był organizatorem Międzynarodowego Zlotu Krótkofalowców „Lotnisko 2021”,. Zlot był skierowany do krótkofalowców i ich rodzin oraz osób zainteresowanych tematyką krótkofalarstwa w kraju i zagranicą. W zlocie udział wzięli goście z Niemiec, Litwy, Prezes Zarządu Głównego PZK oraz Zarząd Zachodniopomorskiego oddziału PZK w Szczecinie. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Chojna. W ramach współpracy z Klubem Krótkofalowców, Gmina Chojna przekazała nieodpłatnie materiały i gadżety promocyjne gminy Chojna z przeznaczeniem na nagrody w konkursach i promocje miasta Chojna.

 3. Ochrona i promocja zdrowia.

Gmina Chojna zawarła dwie umowy ze Stowarzyszeniem Amazonek „Teresa” w Chojnie  na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wykaz zawartych umów wraz z wysokością udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

Termin realizacji zadania

 

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny

01.05.2021 r. - 21.05.2021 r.

 

2.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny

02.10.2021 r. - 21.10.2021 r.

2.000,00 zł

Razem:

4.000,00 zł

 

4. Koła Gospodyń Wiejskich.

Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chojna odbywała się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Gminy Chojna – Centrum Kultury w Chojnie. Większość wydarzeń realizowana była na podstawie wspólnie opracowanego kalendarza imprez. Najprężniej działające koła w 2021 r. to: KGW Krzymów, Lisie Pole, Kamienny Jaz, Grzybno, Strzelczyn , Rurka, Brwice, Czartoryja, Godków Os.

Koła Gospodyń Wiejskich wspomagały Centrum Kultury w Chojnie podczas organizowanych imprez w postaci przygotowywania poczęstunku dla wolontariuszy, turystów, strażaków oraz użyczały niezbędne naczynia.

Centrum Kultury w Chojnie w ramach współpracy wspierało organizacyjnie koła gospodyń wiejskich. Polegało to na udostępnianiu terenu na Placu Konstytucji 3 Maja, zamku dmuchanego, nagłośnienia, oraz pomocy przy prowadzeniu organizowanych imprez okolicznościowych.

 

5. Ochotnicze Straże Pożarne.

Gmina Chojna w 2021 r. współpracowała z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Chojny, Krajnika Dolnego, Nawodnej, Brwic, Lisiego Pola i Mętna. W ramach współpracy finansowej na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Chojna poniosła wydatki w łącznej wysokości 344.250.93 zł.

Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia za udział w akcjach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów, środków żywności, opłaty za energię, zlecenia usług remontowych remiz, opłaty ubezpieczeń oraz zlecenia usług.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały również z budżetu gminy Chojna dotacje na kwotę 87.815,00 zł na zadania własne gminy oraz jako wkłady własne OSP do projektów na realizację zadań w ramach ogłaszanych konkursów przez instytucje zewnętrzne.

W celu poprawy wyposażenia, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienia działań ratowniczo – gaśniczych na rzecz ochrony zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami  w ramach kontynuacji projektu partnerskiego pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” nr INT 116 współfinansowany z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Gmina Chojna dokonała zakupu łodzi ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajniku Dolnym za kwotę 124.722,00 zł oraz zestaw narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej za kwotę 118.000,00 zł.

 

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Gmina Chojna podpisała z Chojeńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” umowę w wysokości 144.000,00 zł w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna.

Gmina Chojna Chojeńskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” w 2021 r. nadal użyczała teren o pow. 12,12 ha na terenie działki nr 36/225 obr. 8 m. Chojna z przeznaczeniem na prowadzenie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt oraz na działalność statutową stowarzyszenia.

Ponadto w ramach współpracy z organizacją Gmina Chojna regulowała płatności za energię elektryczną i usługi dystrybucji na ww. działce.

 

7. Współpraca Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała również na użyczaniu w sposób cykliczny pomieszczenia Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych  znajdującego się w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a. dla działających na jej terenie organizacji pozarządowych na realizację ich celów statutowych. Swoje spotkania w  GCOP w Chojnie organizowały nw. organizacje:

 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Koło Międzygminne w Chojnie;
 • Związek Sybiraków. Koło Terenowe w Chojnie;
 • Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie;
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Chojnie.

Pomieszczenie GCOP  w Chojnie było również wykorzystywane na doraźne zebrania,  spotkania i uroczystości związane z działalnością organizacji pozarządowych. Pod koniec 2021 r. gmina udostępniła dla ww. organizacji pomieszczenie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie.

W ramach zawartych umów ze stowarzyszeniami Gmina Chojna użyczała inne nieruchomości dla nw. stowarzyszeń:

 • Miejski Klub Sportowy Odra Chojna – Stadion Miejski w Chojnie przy ul. Wojska Polskiego 18;
 • Klub Motorowy Chojna – tor motocrossowy przy drodze nr 124;
 • Klub Krótkofalowców PZK SP1 KZE w Chojnie – pomieszczenie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie;
 • Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” w Chojnie – pomieszczenie w budynku przy ul. Orląt 10 w Chojnie;
 • Stowarzyszenie AutoManiak w Chojnie – schrono-hangar przy ul. Lotniarzy w Chojnie;
 • Polski Związek Wędkarski. Koło „Rurzyca” w Chojnie, pomieszczenie w baszcie przy ul. Podmurze 3 w Chojnie.
 • Ochotnicze Straże Pożarne w Mętnie, Lisim Polu, Brwicach i Nawodnej pomieszczenia remiz ww. miejscowościach.

Pozostałe formy współpracy Gminy Chojna ze stowarzyszeniami polegały na:

 • zamieszczaniu na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji pozarządowych lub ogłoszonych konkursów;
 • konsultowaniu programów odpowiednio do zakresu działania organizacji;
 • udzielaniu i przekazywaniu informacji o możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
19 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
24 maj 2022, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
24 maj 2022, godz. 11:24