Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chojna  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok

I. WPROWADZENIE.

Na terenie gminy Chojna do końca 2022 r. zarejestrowanych było 60 organizacji pozarządowych działających m. in. w sferze:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Roczny Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XL/299/2021 Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 25 listopada 2021 r.

Ustawodawca na podstawie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjęty Roczny Program Współpracy określał główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Wskazywał m. in. na cele i formy współpracy, określał katalog zadań przy wykonywaniu, których powinna być realizowana współpraca pomiędzy Gminą Chojna a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna.

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI.

Zgodnie z zarządzeniem nr 247/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2021 r. projekt programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

            Konsultacje projektu programu zostały zaplanowane w dniach 04-07.11.2021 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail pzatorski@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag i propozycji do projektu programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Uchwała Nr XL/299/2021 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. została podjęta w dniu 25 listopada 2021 r.

III. WSPÓŁPRACA GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

            Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz udzielania dotacji w trybie uproszczonym na realizację zadań publicznych.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Burmistrz Gminy Chojna w 2022 r. ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W ramach rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert podpisanych zostało 9 umów na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna na kwotę 257.000,00 zł. 

Wykaz organizacji pozarządowych wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nr i nazwa zadania publicznego

Termin realizacji zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1

MKS Odra Chojna

Zadanie nr SO/S/1/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej i lekkiej atletyki,
w tym  utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym

 

 

17.02.2022 r. 15.12.2022 r.

 

120.000,00 zł

2

UKS Sekwoja Brwice

zadanie nr SO/S/2/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego
na potrzeby wykonania zadania

 

 

17.02.2022 r. 15.12.2022 r.

 

 

 

17.000,00 zł

3

UKS Chrobry Lisie Pole

Zadanie nr SO/S/3/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole w tym utrzymanie boiska sportowego
na potrzeby wykonania zadania

17.02.2022 r. 15.12.2022 r.

 

 

17.000,00 zł

 

 

4

UKS Rurzyca Nawodna

Zadanie nr SO/S/4/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

17.02.2022 r. 15.12.2022 r.

 

 

17.000,00 zł

 

 

5

UKS Klon Krzymów

Zadanie nr SO/S/5/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego
na potrzeby wykonania zadania

17.02.2022 r. 15.11.2022 r.

 

 

12.000,00 zł

 

 

6

UKS Kłos Kamienny Jaz

Zadanie nr SO/S/6/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

17.02.2022 r. 15.11.2022 r.

 

 

12.000,00 zł

 

 

7

KB Garda Chojna

 

Zadanie nr SO/S/7/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki – boks

24.03.2022 r. 15.12.2022 r.

 

 

25.000,00 zł

 

 

8

UKS-T Victoria Chojna

Zadanie nr SO/S/8/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

17.02.2022 r. 15.12.2022 r.

 

 

16.000,00 zł

 

 

9

Klub Motorowy Chojna

zadanie nr SO/S/9/2022

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych w tym utrzymanie toru motocrossowego na potrzeby wykonania zadania

17.02.2022 r. 30.11.2022 r.

 

 

21.000,00 zł

 

 

Razem:

257.000,00 zł

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe  złożyły dwie oferty na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym tzw. trybie „małych grantów”.

Wysokość udzielonych dotacji wyniosła 9.800,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

Termin realizacji zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1

Klub Motorowy Chojna

Odkrywanie motocyklowych talentów – przyjdź i spróbuj

16.05.2022 r. - 10.08.2022 r.

10.000,00 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska M-Gol Chojna

Piłka nożna dla dzieci

12.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

6.000,00 zł

Razem:

16.000,00 zł

 

W ramach realizacji powyższych zadań publicznych zarówno w trybie otwartego konkursu ofert jak  i w trybie uproszczonym organizacje pozarządowe były uczestnikami i organizatorami wydarzeń sportowych w tym  imprez, turniejów, zawodów i treningów sportowych.

Otrzymane środki finansowe z dotacji zostały przeznaczone  m.in. na:

 • uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • uczestnictwo w turniejach i zawodach bokserskich i organizację gali boksu;
 • uczestnictwo w zawodach i turniejach motocrossowych oraz organizację zawodów o mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie;
 • uczestnictwo w turniejach i organizację turniejów w tenisie stołowym.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Po raz kolejnych tym razem w dniach 4-5 czerwca 2022 r. Klub Krótkofalowców SP1KZE PZK w Chojnie był organizatorem konkursu krótkofalarskiego pn. „Chojna 2022” Konkurs kierowany był do osób zainteresowanych tematyką krótkofalarstwa w kraju
i zagranicą. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Chojna.

W ramach współpracy z Klubem Krótkofalowców, Gmina Chojna przekazała nieodpłatnie materiały i gadżety promocyjne gminy Chojna z przeznaczeniem na nagrody w konkursach i promocję Gminy Chojna.

3. Ochrona i promocja zdrowia.

Gmina Chojna zawarła na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cztery umowy na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wykaz zawartych umów wraz z wysokością udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

Termin realizacji zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny

01.04.2022 r. - 20.04.2022 r.

 

3.000,00 zł

2

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny

07.10.2022 r. - 21.10.2022 r.

3.000,00 zł

3

Stowarzyszenie Amazonek „TERESA” w Chojnie

Warsztaty dla zdrowia

19.11.2022 r. - 21.11.2022 r.

3.000,00 zł

4

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”

Zajęcia z integracji sensorycznej

19.12.2022 r. – 23.12.2022 r.

3.600,00 zł

Razem:

12.600,00 zł

4. Koła Gospodyń Wiejskich.

Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chojna odbywała się za pośrednictwem Centrum Kultury w Chojnie. Większość wydarzeń realizowana była na podstawie wspólnie opracowanego kalendarza imprez. Najprężniej działające koła w 2022 r. to KGW Krzymów, KGW Rurka, KGW Lisie Pole, KGW Kamienny Jaz, KGW Grzybno, KGW Strzelczyn, KGW Mętno i KGW Nawodna.

Koła Gospodyń Wiejskich wspomagały Centrum Kultury w Chojnie podczas organizowanych imprez w postaci przygotowywania poczęstunku dla wolontariuszy, turystów, strażaków oraz użyczały niezbędne naczynia, oraz samodzielnie organizowały wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym oraz turystycznym.

Centrum Kultury w Chojnie w ramach współpracy wspierało organizacyjnie koła gospodyń wiejskich. Polegało to na udostępnianiu terenu na Placu Konstytucji 3 Maja, zamku dmuchanego, nagłośnienia, oraz pomocy przy prowadzeniu organizowanych imprez okolicznościowych.

5. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na terenie gminy Chojna w roku 2022 funkcjonowało 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z którymi Gmina Chojna współpracowała w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego oraz innych działań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Naszej Gminy. Były to jednostki w Brwicach, Chojnie, Krajniku Dolnym, Lisim Polu, Mętnie i Nawodnej. Trzy z nich zaliczone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Chojna, Krajnik Dolny i Nawodna.

W ramach współpracy finansowej na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Chojna poniosła wydatki w łącznej wysokości 946 853,04 zł.

Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia za udział w akcjach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów, środków żywności, opłaty za energię, zlecenia usług remontowych remiz, opłaty ubezpieczeń oraz zlecenia usług.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały również z budżetu gminy Chojna dotacje
na kwotę 543 843,01 zł na zadania własne gminy oraz jako wkłady własne OSP do projektów
na realizację zadań w ramach ogłaszanych konkursów przez instytucje zewnętrzne.

W celu poprawy wyposażenia, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienia działań ratowniczo – gaśniczych na rzecz ochrony zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami  w ramach kontynuacji projektu partnerskiego pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” nr INT 116 współfinansowany z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Gmina Chojna dokonała zakupu bezzałogowego statku powietrznego – drona, którego koszt wyniósł 93 480,00 zł.

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Gmina Chojna podpisała z Chojeńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” umowę w wysokości 160.000,00 zł w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna.

Gmina Chojna Chojeńskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” w 2022 r. nadal użyczała teren o pow. 12,12 ha na terenie działki nr 36/225 obr. 8 m. Chojna z przeznaczeniem na prowadzenie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt oraz
na działalność statutową stowarzyszenia.

Ponadto w ramach współpracy z organizacją Gmina Chojna regulowała płatności za energię elektryczną i usługi dystrybucji na ww. działce.

7. W 2022 r. Gmina Chojna udostępniała dla organizacji pozarządowych pomieszczenia w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie, oraz sale w Centrum Kultury w Chojnie. W związku z trwającym remontem pomieszczenia Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie były wyłączone z użytkowania.

Ponadto w ramach zawartych umów ze stowarzyszeniami Gmina Chojna użyczała inne nieruchomości dla nw. stowarzyszeń:

 • Miejski Klub Sportowy Odra Chojna – Stadion Miejski w Chojnie przy ul. Wojska Polskiego 18;
 • Klub Motorowy Chojna – tor motocrossowy przy drodze nr 124;
 • Klub Krótkofalowców PZK SP1 KZE w Chojnie – pomieszczenie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie;
 • Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” w Chojnie – pomieszczenie w budynku przy ul. Orląt 10 w Chojnie;
 • Stowarzyszenie AutoManiacy w Chojnie – schrono-hangar przy ul. Lotniarzy w Chojnie;
 • Polski Związek Wędkarski. Koło „Rurzyca” w Chojnie, pomieszczenie w baszcie przy ul. Podmurze 3 w Chojnie;
 • Ochotnicze Straże Pożarne w Mętnie, Lisim Polu, Brwicach i Nawodnej pomieszczenia remiz ww. miejscowościach.

Pozostałe formy współpracy Gminy Chojna ze stowarzyszeniami polegały na:

 • zamieszczaniu na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji pozarządowych lub ogłoszonych konkursów;
 • konsultowaniu programów odpowiednio do zakresu działania organizacji;
 • udzielaniu i przekazywaniu informacji o możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową organizacji.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
19 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
19 maj 2023, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
19 maj 2023, godz. 10:30