Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

STATUT GMINY CHOJNA

Uchwała Nr XLVIII/369/2018

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chojna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminy Chojna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/207/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 67, poz. 1203; zm. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. Nr 14, poz. 298 i z 2011 r. Nr 7, poz. 88).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującym po kadencji, w czasie której uchwała została uchwalona.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Żebrowski

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/369/2018

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 września 2018 r.

 

STATUT GMINY CHOJNA

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Chojna,

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Chojna,

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Chojnie,

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chojnie,

5) Przewodniczącym Rady lub Wiceprzewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie,

6) radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej w Chojnie,

7) komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Chojnie,

8) klubie – należy przez to rozumieć klub radnych Rady Miejskiej w Chojnie,

9) sesji – należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Chojnie,

10) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Chojna,

11) zastępcy Burmistrza – należy przez to rozumieć zastępcę Burmistrza Gminy Chojna,

12) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę Chojna w celu realizacji jej zadań,

13) jednostce pomocniczej - należy przez to rozumieć jednostki pomocnicze gminy Chojna,

tj. sołectwa Gminy Chojna.

§ 2.  Gmina Chojna jest wspólnotą samorządową osób mieszkających w jej granicach administracyjnych.

§ 3.  1. Gmina Chojna położona jest w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar o powierzchni 333 km2.

2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Chojna.

§ 4.  1. Herbem Gminy Chojna jest popiersie mężczyzny bez zarostu przedstawione
w błękitnym polu z rozpuszczonymi białymi włosami, ze złotą koroną na głowie i płaszczu czerwonym ze złotą spinką.

2. Wzór herbu zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

§ 5.  1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy, Rada może przyznać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Chojna.

2. Zasady nadawania oraz wzór aktu nadania tytułu, o którym mowa w ust. 1 określa Rada w odrębnej uchwale.

 

Rozdział 2

Władze gminy

 

§ 6.      1. Organami Gminy są Rada Miejska oraz Burmistrz.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz wyboru Burmistrza określa ustawa.

§ 7.      Referendum gminne przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym ustawą.

§ 8.      W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

 

Rozdział 3.

Jawność działania organów Gminy

§ 9.  Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 10.  1. Udostępnianie dokumentów organów Gminy, wynikających z wykonywania zadań publicznych polega na:

1) zamieszczaniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) umożliwieniu zapoznania się z nimi, przeglądaniu i sporządzaniu z nich notatek na miejscu w Urzędzie lub w jednostce organizacyjnej Gminy, udostępniającej dokumenty,

3) wydaniu kopii lub wydruku dokumentu,

4) przeniesieniu ich na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik – o ile istnieje techniczna możliwość,

5) przesłaniu pocztą elektroniczną.

2. Udostępnianie dokumentów, które nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, skierowany do Burmistrza, wskazujący sposób udostępnienia dokumentu. W przypadku, gdy możliwe jest udostępnienie dokumentu niezwłocznie, może ono odbyć się bez pisemnego wniosku.

3. Udostępnianie dokumentów dotyczących pracy Rady odbywa się w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę Rady, udostępnianie pozostałych dokumentów odbywa się w merytorycznych komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, w dniach i godzinach pracy tych podmiotów. Protokoły z posiedzeń Rady, projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady, uchwały stanowione przez Radę oraz zarządzenia Burmistrza zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Jeżeli część dokumentu nie podlega udostępnieniu, wówczas udostępnia się pozostałą część lub sporządza wyciąg z nieobjętej wyłączeniem części dokumentu.

§ 11. Osobie korzystającej z dokumentów nie wolno:

1) wyjmować, usuwać dokumentów z akt, teczek lub zbiorów,

2) dokonywać na dokumentach oraz teczkach lub okładkach zbiorów dokumentów poprawek, przeróbek, uzupełnień lub znaków,

3) wynosić dokumentów poza siedzibę Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy udostępniającej dokumenty.

 

Rozdział 4.

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 12. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

§ 13. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

§ 14. Obsługę Rady, komisji, Przewodniczącego Rady i radnych zapewnia Burmistrz.

§ 15. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 16. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Do zadań Przewodniczącego Rady, o których mowa w ust. 1 należy
w szczególności:

1) zwoływanie sesji,

2) ustalanie porządku obrad,

3) przewodniczenie obradom,

4) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem sesji,

5) podpisywanie podjętych przez Radę uchwał,

6) inicjowanie prac Rady i czuwanie nad ich terminowością,

7) współdziałanie z przewodniczącymi komisji i Burmistrzem przy realizacji planu pracy Rady,

8) przyjmowanie skarg, wniosków i petycji mieszkańców oraz nadawanie im biegu,

9) delegowanie radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

10) zapewnienie reprezentacji Rady na zewnątrz w trakcie oficjalnych uroczystości.

 

Rozdział 5.

Radni

§ 17. Radny utrzymuje więź z mieszkańcami, w szczególności poprzez:

1) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

2) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

3) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,

4) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych Gminy,

5) wnoszenie interpelacji i zapytań.

§ 18. Radny, realizując swoje uprawnienia, może w sprawach dotyczących gminy przyjmować mieszkańców w Urzędzie, w wyznaczonych przez siebie dniach i godzinach.

§ 19.  1. W przypadku wniosku pracodawcy radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do zbadania okoliczności sprawy, przedkładając poczynione ustalenia na piśmie Przewodniczącemu Rady.

2. W punkcie porządku obrad dotyczącym rozpatrzenia sprawy, o której mowa w ust. 1, przed podjęciem uchwały, Rada umożliwia radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 20.  1. Radny może składać interpelacje i zapytania do burmistrza.

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

4. Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

5. Interpelacje i zapytania składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi.

6. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Przewodniczący Rady czuwa nad terminowością udzielania radnym odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania oraz nad ich niezwłocznym podaniem do publicznej wiadomości.

 

Rozdział 6.

Kluby radnych

§ 21.    1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Co najmniej 3 radnych, deklarując swoje uczestnictwo w klubie, tworzy klub radnych.

3. Klub radnych wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zgłasza Przewodniczącemu Rady w formie pisemnego zawiadomienia fakt utworzenia klubu i jego skład osobowy.

4. O każdej zmianie w składzie osobowym lub we władzach klubu, przewodniczący klubu jest obowiązany niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady.

5. Kluby radnych działają na podstawie własnych zasad organizacyjnych.

6. Obsługę organizacyjną klubu radnych zapewnia Burmistrz.

7. Klubom radnych przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej.

8. Klub radnych co najmniej na 7 dni przed terminem sesji może złożyć do Rady nie więcej niż jeden projekt uchwały. Przewodniczący Rady wprowadza projekt do porządku obrad, jeśli spełnia on wymogi formalne, o których mowa w § 62 i 63.

9. Podczas obrad Rady klub może prezentować stanowisko i wyrażać opinie na temat przedmiotu obrad.

10. Klub radnych ulega rozwiązaniu z upływem kadencji Rady oraz w przypadku woli jego rozwiązania, wyrażonej na piśmie przez członków klubu, a także wówczas, gdy liczba członków klubu spadnie poniżej liczby, o której mowa w ust. 2.

 

Rozdział 7.

Komisje Rady

§ 22. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Komisję Rewizyjną,

2) Komisję Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego,

3) Komisję Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności,

4) Komisję Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej,

5) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 23. 1. Posiedzenia komisji są jawne.

2. W przypadku wyłączenia jawności posiedzenia komisji, § 46 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. Rada w uzasadnionych przypadkach może powoływać komisje doraźne.

2. Przedmiot działania i skład osobowy komisji doraźnych ustala Rada w uchwale
o ich powołaniu.

§ 25. Rada nie może powoływać komisji dla realizacji innych zadań niż zadania Gminy.

§ 26. 1. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdaniaz działalności.

2. W skład komisji wchodzi od 3 do 6 radnych.

3. Przewodniczących i członków komisji powołuje i odwołuje Rada zwykłą większością głosów.

4. Zastępcę przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród członków tej komisji.

5. W trakcie kadencji Rada może dokonywać zmian w składach osobowych i liczbowych komisji stałych.

§ 27. 1. Radny może być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego tylko jednej komisji stałej Rady.

2. Radny, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady, zobowiązany jest być członkiem co najmniej jednej stałej komisji.

§ 28.  1. Do zadań komisji, o których mowa w § 22 pkt 1-4 należy:

1) kontrola Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,

2) opiniowanie spraw przekazanych komisjom przez Radę, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i mieszkańców,

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

4) opiniowanie projektów uchwał,

5) kontrola wykonania uchwał Rady,

§ 29.  Do zadań komisji, o której mowa w § 22 pkt 5 należy:

1) rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych do Rady,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach, o których mowa w pkt 1.

§ 30. 1. Komisje, z wyłączeniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, działają zgodnie z rocznymi planami pracy, przedkładanymi Radzie najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok objęty planem.

2. Komisje składają Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności na pierwszej sesji w roku następującym po roku objętym sprawozdaniem.

3. Za przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań oraz za przedłożenie ich Radzie do zatwierdzenia, odpowiadają przewodniczący komisji.

§ 31. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 32. 1. Przewodniczący komisji przygotowuje i zwołuje posiedzenia komisji, ustala porządek oraz czas i miejsce obrad.

2. Przewodniczący komisji powiadamia członków komisji o terminie, miejscu i ustalonym porządku obrad najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach może on zwołać posiedzenie w trybie pilnym.

3. Na pisemny wniosek co najmniej 2 członków komisji lub Przewodniczącego Rady, przewodniczący komisji jest zobowiązany zwołać jej posiedzenie.

4. Przewodniczący komisji może wystąpić do Burmistrza o przygotowanie i przedłożenie informacji w sprawach ujętych w porządku obrad komisji.

5. Przewodniczący komisji może na posiedzenia zapraszać osoby w celu uzyskania informacji w sprawach będących przedmiotem obrad komisji. Pracowników Urzędu odpowiedzialnych za udzielenie informacji na posiedzeniach komisji, w szczególności w zakresie przedstawionych projektów uchwał, wyznacza Burmistrz.

6. Stanowiska komisji na posiedzeniach Rady prezentuje przewodniczący komisji lub sprawozdawca upoważniony przez komisję.

§ 33.  1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

2. Przewodniczący komisji przedkłada członkom komisji listy obecności celem złożenia na nich podpisów, potwierdzających obecność na posiedzeniu.

3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami.
Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu.

4. Przewodniczący komisji prowadzi obrady komisji, udziela głosu radnym, osobom zaproszonym oraz czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku posiedzenia. Przewodniczący komisji może udzielić głosu innym osobom uczestniczącym w posiedzeniu. W zakresie uprawnień przewodniczącego komisji § 51 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.

5. Komisje uchwalają opinie, stanowiska oraz wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i przedkładają je Burmistrzowi lub Radzie.

§ 34.  1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

2. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia, porządek obrad oraz przebieg obrad, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowań.

3. Do protokołu załącza się w szczególności:

1) listy obecności radnych,

2) projekty uchwał opiniowane przez komisję,

2) pisemne wystąpienia radnych i innych osób,

3) oświadczenia i inne dokumenty złożone przewodniczącemu komisji,

4) pisemne sprawozdania i inne materiały, które były przedmiotem obrad komisji.

4. Za zgodność protokołu z przebiegiem obrad odpowiedzialny jest przewodniczący obrad komisji. Protokół podlega zatwierdzeniu przez komisję w drodze głosowania na kolejnym posiedzeniu.

5. Radny będący członkiem komisji oraz osoba uczestnicząca w trakcie posiedzenia w dyskusji ma prawo wnieść na piśmie uwagi i zastrzeżenia do projektu protokołu przed jego zatwierdzeniem.

6. O uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń decyduje przewodniczący obrad komisji po sprawdzeniu nagrania z posiedzenia komisji i wysłuchaniu wyjaśnień protokolanta.

7. Protokół podpisuje przewodniczący obrad komisji i protokolant.

8. Przebieg posiedzenia komisji jest nagrywany, a nagranie przechowuje się do zakończenia kadencji Rady.

§ 35.    1. Informacje o terminie i porządku obrad posiedzeń komisji Rady publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy posiedzeń komisji zwoływanych w trybie pilnym.

§ 36.    1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. W przypadku wspólnego posiedzenia komisji przewodniczący poszczególnych komisji wspólnie ustalają porządek posiedzenia i zawiadamiają członków komisji o jego zwołaniu.

3. O prawomocności wspólnego posiedzenia decyduje odrębnie quorum każdej z komisji.

4. Wspólne posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący jednej z komisji uzgodniony przez przewodniczących komisji odbywających posiedzenie.

5. Głosowania przeprowadzane są odrębnie w każdej z komisji.

6. Z posiedzenia sporządzany jest jeden protokół, który podpisują przewodniczący każdej z komisji.

§ 37. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z organizacjami politycznymi, społecznymi i zawodowymi działającymi na terenie Gminy.

 

Rozdział 8.

Tryb pracy Rady

§ 38.    1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości.

2. Rada podejmuje również uchwały:

1) proceduralne

2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania bądź podjęcia określonych działań,

3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele – zawierające formalne, niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

3. Projekty uchwał deklaracji, oświadczeń i apeli winny być przedłożone Przewodniczącemu Rady na piśmie.

§ 39.  1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesja Rady może być zwołana w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

3. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

4. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nieprzewidziane w planie, a zwoływane w trybie określonym w § 42.

5. Dla uczczenia ważnych wydarzeń lub nadania szczególnego charakteru obchodom świąt i rocznic, może być zwołana sesja uroczysta.

§ 40. 1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy, który jest uchwalany w pierwszym roku kadencji w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia. W następnych latach plan uchwalany jest na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.

2. Rada na bieżąco może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

 

 

Rozdział 9.

Przygotowanie i przebieg sesji

§ 41. 1. O terminie i miejscu sesji zwoływanej w trybie zwyczajnym zawiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.

2. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i inne niezbędne materiały, związane z porządkiem obrad.

3. Na wniosek radnego zawiadomienie o sesji, porządek obrad, projekty uchwał i inne dokumenty związane z pracami Rady mogą być przesyłane radnemu pocztą elektroniczną.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 4 dni przed terminem sesji.

§ 42. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym zawiadamia się radnych nie później niż 1 dzień przed terminem sesji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sesja może odbyć się w dniu jej zwołania.

§ 43.  1. Porządek obrad sesji zwołanej w trybie zwyczajnym ustala Przewodniczący Rady.

2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2) rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,

3) przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań,

4) informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5) informację Przewodniczącego Rady dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym,

6) rozpatrzenie projektów uchwał,

7) wolne wnioski i informacje.

3. Porządek obrad sesji poświęconej rozpatrzeniu raportu o stanie gminy, przewiduje przeprowadzenie debaty publicznej.

4. Na wniosek Burmistrza, Przewodniczący Rady jest zobowiązany wprowadzić
do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeśli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 44. Porządek obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym może nie zawierać kwestii,
o których mowa w § 43 ust. 2.

§ 45.  1. Przewodniczący Rady po konsultacji z Burmistrzem może ustalić przed sesją listę osób zaproszonych na sesję.

2. O sesjach Rady Przewodniczący Rady zawiadamia przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.

§ 46.  1. Sesje Rady są jawne.

2. Wyłączenie jawności sesji lub jej części dopuszczalne jest jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

3. O wyłączeniu jawności decyduje Rada zwykłą większością głosów.

4. W przypadku wyłączenia jawności, Przewodniczący Rady zarządza opuszczenie sali przez osoby nieuprawnione. Wówczas Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§ 47.    1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. W trakcie obrad mogą być przez Przewodniczącego zarządzane przerwy.

2. Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić
ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Przerwa w sesji nie powinna trwać dłużej niż 14 dni, chyba, że za ogłoszeniem przerwy dłuższej przemawiają szczególne okoliczności.

5. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, jeżeli liczba radnych obecnych
w miejscu odbywania sesji spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

6. Jeżeli z powodu braku quorum nie można podjąć uchwał przewidzianych
w porządku obrad, Przewodniczący Rady przerywa obrady i wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

7. Radnych obecnych na sesji w chwili przerwania obrad uznaje się
za powiadomionych o terminie kolejnego posiedzenia.

8. Radnych nieobecnych zawiadamia się niezwłocznie o terminie kolejnego posiedzenia.

9. Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum odnotowuje się w protokole.

§ 48.    1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 49. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram (kolejny numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Chojnie”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza prawomocność obrad.

3. W przypadku stwierdzenia braku quorum lub zaistnienia istotnych nieprawidłowości przy zwoływaniu sesji, Przewodniczący Rady wyznacza kolejny termin tej samej sesji.

§ 50. 1. Przewodniczący Rady prowadzi sesję według porządku obrad.

2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Do wprowadzenia zmiany w porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

§ 51. 1. Przewodniczący Rady otwiera i zamyka każdą dyskusję przewidzianą w porządku obrad. Rada może zdecydować o przeprowadzeniu łącznej debaty nad więcej niż jednym punktem, jeśli przemawiają za tym względy merytoryczne.

2. Przewodniczący Rady czuwa nad zachowaniem porządku obrad i sprawnym przebiegiem sesji. Jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

3. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

4. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu także poza kolejnością.

5. Radny lub osoba spoza składu Rady nie może zabierać głosu bez zgody Przewodniczącego Rady.

6. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

7. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu i czasu trwania wystąpień, a w przypadku, gdy wypowiedź radnego znacznie odbiega od tematu, może przywołać mówiącego „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu Przewodniczący Rady może odebrać mu głos.

8. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

9. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się również do osób spoza Rady zaproszonych
na sesję i do publiczności. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem
lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 52.    Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 53.    1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, dotyczących:

1) zmiany porządku obrad,

2) ograniczenia lub przedłużenia czasu wystąpienia,

3) sprecyzowania wniosku lub uchwały,

4) przeliczenia głosów,

5) stwierdzenia quorum,

6) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

7) uchwalenia posiedzenia przy drzwiach zamkniętych,

8) przestrzegania porządku obrad,

9) zarządzenia przerwy w obradach,

10) przestrzegania zasad prowadzenia obrad,

11) wyrażenia opinii przez radcę prawnego bądź inną osobę przed przystąpieniem do głosowania,

12) reasumpcji głosowania.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje głosowaniu, a wyniki głosowania wpisuje się do protokołu.

§ 54. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak w uzasadnionych przypadkach postanowić inaczej.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1 ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska
w sprawie.

§ 55.    1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.
W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

§ 56.  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam (kolejny numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Chojnie”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 57.  1. Z każdej sesji sporządza się protokół.

2. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Nagrania sesji stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady.

§ 58. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia
oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) porządek obrad,

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg głosowań z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,

8) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 59.    1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji, łamanymi przez rok kalendarzowy.

2. Do protokołu dołącza się w szczególności:

1) listy obecności radnych,

2) listę zaproszonych gości,

3) uchwały podjęte przez Radę,

4) dokumenty złożone do protokołu,

5) inne materiały, które były przedmiotem obrad sesji.

§ 60.    1. Radny oraz każda osoba uczestnicząca w trakcie sesji w dyskusji może zgłosić zastrzeżenie lub poprawkę do projektu protokołu z sesji, nie później jednak
niż do rozpoczęcia kolejnej sesji

2. O uwzględnieniu zastrzeżeń lub poprawki do protokołu rozstrzyga Przewodniczący Rady, po odsłuchaniu fragmentu nagrania posiedzenia i wyjaśnień złożonych przez protokolanta.

3. Protokół z sesji, po jego zatwierdzeniu w drodze głosowania na kolejnej sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu i niezwłocznie publikuje się
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół niezatwierdzony przez Radę opatruje się stosowną informacją o tym fakcie.

4. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy tych sesji, które odbyły się przy drzwiach zamkniętych.

 

Rozdział 10.

Procedura uchwałodawcza. Tryb głosowania

§ 61. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

1) grupa co najmniej 4 radnych,

2) klub radnych,

3) komisje Rady,

4) Przewodniczący Rady,

5) Burmistrz,

6) grupa mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego gminy.

§ 62.  1. Projekty uchwał składane są Przewodniczącemu Rady w formie pisemnej.

2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną jej wydania,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,

5) określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały,

7) uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały.

§ 63. Projekt uchwały wymaga opinii radcy prawnego lub adwokata, co do jego zgodności z prawem.

§ 64. Zasady składania projektów uchwał, o których mowa w § 61 pkt 6, reguluje odrębna uchwała.

§ 65.  1. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał w celu rozpatrzenia i zaopiniowania przez komisje Rady.

2. Po zakończeniu prac komisji, projekty uchwał rozpatruje Rada na najbliższej sesji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skierować projekt uchwały na sesję bez opinii komisji.

§ 66. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 67. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania.

2. Jeżeli przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozwiązań, wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno na każdą jego alternatywę.

3. Jeżeli celem głosowania jest wybór określonej liczby osób, za wybrane uważa się osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę głosów „za”.

§ 68. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy „przeciw” i „wstrzymujących się”.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę ważnych głosów, oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

§ 69.  1. Zgłoszone autopoprawki lub poprawki przyjęte przez projektodawcę na wniosek radnych, komisji, klubów lub Burmistrza nie podlegają głosowaniu.

2. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

3. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady po konsultacji z radcą prawnym lub adwokatem, wykonującym obsługę prawną Urzędu. Jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

4. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady po wyczerpaniu zgłoszeń kandydatów, każdego z nich zapytuje, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

5. Na liście kandydatów umieszcza się także tych kandydatów, którzy uprzednio złożyli na piśmie zgodę na kandydowanie.

§ 70.  1. Jeżeli przy rozpatrywaniu projektu uchwały zostanie zgłoszony wniosek o jego odrzucenie - Rada głosuje w pierwszej kolejności wniosek o odrzucenie.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub punktów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości
ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

5. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 4 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania
nad zmianą uchwały.

§ 71.  1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady.

2. Głosowanie jawne odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowania poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku w momencie oddawania głosu. Elektroniczny system do głosowania umożliwia sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych.

3. W przypadku głosowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu za formalny wynik głosowania uznaje się wynik ustalony przez ten system. Przewodniczący Rady porównuje wynik głosowania z listą obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, ogłasza i nakazuje odnotowanie w protokole sesji.

4. W przypadku, gdy głosowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowania nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.

§ 72.  W głosowaniu imiennym Przewodniczący Rady odczytuje z listy obecności nazwiska radnych. Wyczytany radny głosuje ustnie wypowiadając formułę „za”, „przeciw”
lub „wstrzymuję się”. Przewodniczący Rady każdorazowo odnotowuje w imiennym wykazie głosowań sposób oddania przez radnego głosu.

§ 73.  Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 74. 1. Głosowanie tajne stosuje się tylko w przypadkach określonych ustawowo.

2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, licząca nie mniej niż 3 członków, z wybranym spomiędzy siebie przewodniczącym.

3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady i opatrzonych podpisem przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, ustala, a następnie objaśnia sposób głosowania.

5. Radni wyczytywani w porządku alfabetycznym przez członka komisji skrutacyjnej wrzucają wypełnione karty do głosowania do urny. Komisja skrutacyjna odnotowuje ten fakt na liście radnych.

6. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

7. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.

8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 75.    1. Wniosek o reasumpcję głosowania może zostać zgłoszony tylko w ramach rozpatrywanego punktu porządku obrad.

2. Rada może dokonać reasumpcji głosowania wyłącznie, gdy:

1) zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do przebiegu głosowania lub obliczenia jego wyników,

2) doszło do błędnego zrozumienia zasad głosowania,

3) w przypadku uchwał osobowych wybrany kandydat niezwłocznie zrezygnował z wyboru.

3. Wniosek o reasumpcję głosowania może zostać zgłoszony przez:

1) Przewodniczącego Rady,

2) radnego uczestniczącego w głosowaniu.

4. O reasumpcji głosowania rozstrzyga Rada zwykłą większością głosów.

5. Przeprowadzenie ponownego głosowania jest równoznaczne z unieważnieniem poprzedniego głosowania w tej samej sprawie.

§ 76. 1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§ 77.  Radny może zgłosić zdanie odrębne wobec podjętej uchwały wnosząc je do protokołu.

§ 78. 1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał
w sprawach proceduralnych, które odnotowuje się w protokole sesji.

2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.

3. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i oznaczenie roku podjęcia uchwały.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami sesji Rady.

 

 

Rozdział 11.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

§ 79.  1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym przez siebie dniu tygodnia.

2. Informację o przyjęciach skarg i wniosków, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 80. Skargi, wnioski i petycje złożone do Rady, Przewodniczący kieruje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 81.  1. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią skargi, wniosku lub petycji niezwłocznie zwołuje posiedzenie Komisji.

2. W celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady może ustalić rodzaj koniecznych do podjęcia czynności.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadza postępowanie wyjaśniające
w sprawie, a w szczególności:

1) zawiadamia skarżącego, wnioskodawcę lub składającego petycję o posiedzeniu Komisji,

2) w przypadku rozpatrywania skargi wzywa osobę, której skarga dotyczy, do złożenia wyjaśnień odnośnie podniesionych w stosunku do niej zarzutów,

3) zwraca się o opinię prawną, jeżeli wystąpią wątpliwości natury prawnej,

4) może zasięgnąć wyjaśnień i opinii właściwych jednostek organizacyjnych.

4. Po wyjaśnieniu okoliczności sprawy Komisja zajmuje stanowisko, przedstawiając Przewodniczącemu Rady na piśmie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

5. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.

§ 82.    Rada rozpatruje kierowane do niej skargi, wnioski i petycje na sesji.

§ 83.    O sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę, zgodnie z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego albo podmiot wnoszący petycję, przesyłając kopię podjętej w sprawie uchwały.

§ 84.    Zbiór akt dotyczący skarg, wniosków i petycji, do rozpatrzenia i załatwienia których właściwa jest Rada, prowadzony jest w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę Rady.

 

Rozdział 12.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 85.    1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności,

2) gospodarności i oszczędności,

3) rzetelności,

4) celowości.

2. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.

4. Zadaniem komisji jest:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

5. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności podmiotów kontrolowanych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

§ 86. 1. Komisja pracuje według planu pracy, który przedstawia Radzie do akceptacji do 31 grudnia roku poprzedzającego rok objęty planem.

2. Komisja składa Radzie sprawozdania ze swej działalności przynajmniej raz w roku oraz każdorazowo na żądanie Rady.

3. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym, określając szczegółowy zakres i przedmiot kontroli.

§ 87.    Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 85 ust. 1.

§ 88. 1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. W protokole wskazuje się fakty stanowiące podstawę oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne.

3. Protokół powinien ponadto zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej,

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3) określenie zakresu przedmiotu kontroli,

4) czas trwania kontroli,

5) ewentualne wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej,

6) wykaz załączników.

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, jest on obowiązany do złożenia Przewodniczącemu Rady - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

5. Komisja w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu z kontroli formułuje wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia i wnioski w sprawie:

1) usunięcia przez jednostkę kontrolowaną stwierdzonych nieprawidłowości,

2) ewentualnego skierowania sprawy za pośrednictwem Rady do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.

6. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 5 Komisja przekazuje Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady celem przedstawienia Radzie.

7. Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosków, zaleceń oraz propozycji pokontrolnych Komisji.

§ 89.    Burmistrz lub kierownik jednostki kontrolowanej, do której zalecenia pokontrolne zostały skierowane, jest obowiązany w terminie 21 dni od otrzymania uchwały pisemnie zawiadomić Radę o sposobie wykorzystania wniosków, zaleceń i propozycji pokontrolnych.

§ 90.  1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 6 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych. O liczbie członków Komisji decyduje Rada.

2. Każdy klub radnych powinien przedłożyć Przewodniczącemu Rady w formie pisemnej oświadczenie wskazujące proponowanego przedstawiciela klubu w komisji, nie później niż do rozpoczęcia punktu porządku obrad sesji Rady przewidującego wybór lub zmianę składu osobowego komisji.

3. W przypadku niewybrania przez Radę wskazanego przedstawiciela, klub składa pisemne oświadczenie wskazujące innego proponowanego przedstawiciela.

4. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród wybranych członków komisji.

5. Członek komisji może zrezygnować z członkostwa w komisji w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Przewodniczącego Rady. Członkostwo w komisji wygasa z dniem otrzymania oświadczenia przez Przewodniczącego Rady.

6. W przypadku rezygnacji przedstawiciela klubu radnych, albo, gdy z innych przyczyn przedstawiciel ten przestał być członkiem komisji, klub ten powinien niezwłocznie przedłożyć Przewodniczącemu Rady w formie pisemnej oświadczenie wskazujące proponowanego kolejnego przedstawiciela klubu w komisji.

7. W przypadku zmniejszenia ustalonej przez Radę liczby członków Komisji zgodnie z ust. 1 Rada dokonuje uzupełnienia składu Komisji.

§ 91.  1. Przewodniczący komisji:

1) organizuje pracę komisji,

2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,

3) czuwa nad prawidłową obsługą biurową komisji, podpisuje pisma, dokumenty, protokoły z posiedzeń komisji,

4) przedstawia Radzie sprawozdania z działalności komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub na podstawie jego upoważnienia, zadania i kompetencje przewodniczącego wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 92.  1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby.

2. O terminie posiedzenia komisji należy zawiadomić jej członków w skuteczny sposób przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem, a w sytuacji szczególnie pilnej
przynajmniej na 1 dzień przed posiedzeniem.

3. Przewodniczący komisji zobowiązany jest niezwłocznie zwołać komisję na pisemny wniosek co najmniej 2 członków komisji lub Przewodniczącego Rady. Jeżeli komisja nie zostanie zwołana w ciągu 7 dni od złożenia wniosku i zawiadomienia o tym przewodniczącego komisji, wówczas uprawnienie do zwołania komisji przysługuje Przewodniczącemu Rady, który jednakże nie może prowadzić jej posiedzenia.

4. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w czynnościach wyjaśniających i kontrolnych w sprawach, w których może powstać uzasadnione obiektywnie podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. Kwestię wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu na posiedzeniu komisji reguluje ustawa.

5. Uchwały i inne rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.

6. Na wniosek członka komisji głosowanie jest imienne. W takim przypadku radni kolejno ustnie i publicznie oznajmiają swój głos w sposób umożliwiający protokolantowi zapisanie do protokołu z posiedzenia. Radni głosują w kolejności wymienionej przez przewodniczącego obrad.

7. Z każdego posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

§ 93.    1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia czynności wyjaśniających i kontrolnych.

2. Podczas dokonywania czynności wyjaśniających i kontrolnych komisja jest zobowiązana do przestrzegania:

1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

2) przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

3. Czynności komisji w miarę możliwości nie powinny naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy oraz powinny być dokonywane w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

4. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej jednostki, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

5. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

6. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki inspekcji, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

7. Na żądanie komisji Burmistrz lub kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany do przedłożenia dokumentów, innych materiałów, bądź wyjaśnień, co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, w granicach określonych zakresem działania komisji, nie później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisma.

8. Czynności wyjaśniających i kontrolnych na miejscu w kontrolowanej jednostce dokonują w imieniu komisji co najmniej dwaj członkowie komisji upoważnieni przez przewodniczącego. Pisemne upoważnienie wydane przez przewodniczącego komisji określa kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

9. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienia, a na żądanie dowody tożsamości.

10. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki.
Na żądanie kontrolujących, obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

11. Kierownik kontrolowanej jednostki, który odmówi wykonania czynności,
o których mowa w ust. 7 i 10, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia
do Przewodniczącego Rady pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska.

§ 94.    1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, przewodniczący komisji przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady celem wystąpienia
ze stosownym wnioskiem do Burmistrza.

3. Komisja może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. Współdziałanie może polegać
w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania
oraz unikania zbędnych kontroli.

 

Rozdział 13.

Burmistrz

§ 95.    1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Burmistrz prowadzi wykaz jednostek organizacyjnych Gminy oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy. Wykaz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 96.    1. Przewodniczący Rady wykonuje w stosunku do Burmistrza czynności określone w prawie pracy w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, a pozostałe czynności – wyznaczony przez Burmistrza zastępca lub sekretarz Gminy, z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie Burmistrza określa Rada.

§ 97.    1. Stosunek pracy z zatrudnionym w Urzędzie skarbnikiem nawiązuje Burmistrz
na podstawie uchwały Rady o powołaniu skarbnika.

2. W drodze zarządzenia Burmistrz powołuje jednego zastępcę Burmistrza.

3. Pozostali pracownicy Urzędu są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

4. Zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu oraz osoby, o której mowa w ust. 1 jest Burmistrz.

 

Rozdział 14.

Jednostki pomocnicze gminy

§ 98.    W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla.

§ 99.    1. O utworzeniu, połączeniu, podziale, zniesieniu oraz o zmianie granic jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

2. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy.

§ 100.  1. Jednostka pomocnicza prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy w przypadku, gdy Rada wyrazi zgodę w drodze uchwały na wyodrębnienie środków finansowych na rok budżetowy.

2. Jednostki pomocnicze uczestniczą w pracach nad tworzeniem budżetu Gminy zgodnie z zasadami ustalonymi przez Burmistrza.

§ 101. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki finansowej, o ile jednostce pomocniczej przekazano część mienia gminnego lub środki budżetowe.

 

Rozdział 15.

Postanowienia końcowe

§ 102. Zmiany Statutu Gminy Chojna mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załącznik Nr 1

Mapka granic Gminy Chojna

Załącznik Nr 2

Herb Gminy Chojna

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/369/2018

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chojna

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy i jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), nakazała wprowadzenie szeregu zmian
w treści dotychczas obowiązujących regulacji statutowych. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do kadencji następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca weszła w życie.

Do pobrania oryginał dokumentu w formie skanu PDF status Gminy Chojna  (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 października 2018 r. poz. 4939)

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Będzak

Data wytworzenia:
27 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
05 gru 2018, godz. 09:48

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
16 paź 2020, godz. 09:01