Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr XXXVIII/384/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna

Uchwała Nr XXXVIII/384/2005

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 roku Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

 

§1.Zgodnie z uchwałą Nr XXX/283/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna uchwalonego Uchwałą Nr XLII /443/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2001r.

§2. Przedmiotem zmiany Studium w tekście Studium są:

1) W ustępie 10.2. Kierunki i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, punkt 10.2.2. Turystyka; w odniesieniu do obszaru wyznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jelenin, w pierwszej kolejności, ustęp pod nazwą „Zasady kształtowania funkcji rekreacyjnej” ,(str. 103) który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Zasady kształtowania funkcji rekreacyjnej.

Celem przedstawionych zasad i ustaleń jest kształtowanie funkcji rekreacyjnej gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju. Znaczna część obszaru (teren Cedyńskiego Parku Krajobrazowego) predestynowana jest przede wszystkim do rozwoju turystyki kwalifikowanej (specjalistycznej), a zwłaszcza krajoznawczej. Jest to zgodne z preferowanymi formami rekreacji o charakterze indywidualnym na obszarach o dużych wartościach przyrodniczych, które w pełni wykorzystują walory, są mało agresywne dla środowiska. Możliwości rozwoju masowych form rekreacji wodnej są znacznie ograniczone ze względu na stosunkowo małą ilość dużych jezior i koncentrację na tych akwenach wyróżniających się wartości przyrodniczych.

Ruch i zagospodarowanie rekreacyjne powinny być rozwijane przede wszystkim przez:

- preferencję turystyki krajoznawczej i form ruchu o charakterze specjalistycznym,

- preferencję wykorzystania rezerw w obrębie zabudowy wsi,

- ograniczony rozwój terenów z obiektami kubaturowymi nad jeziorami poza zabudową wsi.

W kształtowaniu funkcji rekreacyjnej podstawowe znaczenie mają zagadnienia ochrony i kształtowania wartości krajobrazowych.

W ochronie jezior, dominującego waloru rekreacyjnego, decydujące znaczenie ma poprawa gospodarki ściekowej terenów zainwestowanych nad akwenami. .

Jako generalna zasadę w zagospodarowaniu turystycznym przyjmuje się

zasadę preferencji form ruchu i zagospodarowania rekreacyjnego najmniej agresywnych dla krajobrazu a zwłaszcza środowiska przyrodniczego.

W odniesieniu do zagospodarowania turystycznego zaleca i ustala się:

- Zasadę preferencji wykorzystania dla rekreacji rezerw w obrębie zwartej zabudowy wsi w postaci adaptacji obiektów, wynajem pomieszczeń

(w tym tzw. agroturystyka), odtwarzanie siedlisk i zabudowę wolnych działek.

- Zasadę zagospodarowania wszystkich przydatnych dla rekreacji terenów nad jeziorami w postaci utworzenia plaż, miejsc wypoczynkowych i pól namiotowych z parkingami.

- Zakaz zwiększania ilości miejsc noclegowych w istniejących, rekreacyjnych obiektach kubaturowych zlokalizowanych poza zwartą zabudową wsi na obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

- Poprawę stanu technicznego, wyposażenia i estetyki obiektów rekreacyjnych.

- Zakaz lokalizacji rekreacyjnych, noclegowych obiektów kubaturowych w miejscach o niekorzystnym topoklimacie (zagłębienia, tereny o wysokim poziomie wody gruntowej, strome stoki o ekspozycji północnej).

Wyznacza się obszar do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności na wschód od miejscowości Jelenin nad jeziorem Jeleńskim zgodnie z częścią graficzną zmiany Studium:

- uwzględnić wariantowy przebieg międzynarodowej trasy rowerowej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.

W planach nowych zespołów domków letniskowych poza zabudową wsi (przyjmuje się) stosowanie następujących zasad:

- kształtowanie nowej zabudowy letniskowej w formie zespołów nie przekraczających 30 działek grupowanych w odległościach od siebie nie mniejszych niż 40 m, przedzielonych zielenią,

- minimalna powierzchnia działki 1000 m2,

- ( zapis usunięty),

- obiekty o podobnym charakterze: wysokość do 1,5 kondygnacji, strome, symetryczne dachy, zakaz budowy obiektów typu szałas i z płaskim dachem,

- wspólna plaża, pomosty (ilość ograniczona) i inne urządzenia małej rekreacji,

-teren zabudowany wszystkimi obiektami na działce nie może przekraczać 15% jej powierzchni,

-odległość sytuowania nowej zabudowy od brzegów jezior ustalana indywidualnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Jako potencjalne wsie rekreacyjne wyznacza się wsie: Białęgi, Brwice, Czartoryja, Garnowo, Jelenin, Kamienny Jaz, Mętno, Mętno Małe, Narost, Nawodna, Raduń, Rurka, Stoki, Zatoń Dolna. Są one położone w pobliżu akwenów względnie lasów. Przez te wsie przeważnie nie prowadzą drogi o znacznym ruchu pojazdów. Nie występują także duże obiekty (głównie hodowlane) uciążliwe dla otoczenia.

W wymienionych wsiach należy unikać lokalizacji obiektów kolizyjnych z funkcją rekreacyjną.

Wyznacza się tereny zagospodarowania rekreacyjnego nad jeziorami: Mętno (projektowane na północ od wsi), Jelenin (przy wsi), Narost (przy brzegu wschodnim).

Uwarunkowania dotyczące zagospodarowania turystycznego, a wynikające z analizy stanu władania przedstawiono w rozdziale 14 - Polityka przestrzenna gminy.

W odniesieniu do szlaków turystycznych i tras turystycznych zaleca się:

- Kształtowanie sieci znakowanych szlaków pieszych według następujących zasad: prowadzenie szlaków tylko przez obszary atrakcyjne krajobrazowo i poza obszarami stale lub czasowo wyłączonymi z penetracji ludzi, unikanie dłuższych odcinków po drogach o nawierzchni utwardzonej, wytyczenie w pierwszej kolejności szlaków w pobliżu miejsc pobytu potencjalnych turystów.

- Weryfikacja i udostępnienie (ścieżki przyrodniczo edukacyjne) dla turystyki specjalistycznej obszarów o wyróżniających się wartościach przyrodniczych.

- Kształtowanie sieci regionalnych i lokalnych ścieżek rowerowych według następujących zasad: prowadzenie tras przez obszary atrakcyjne krajobrazowo, prowadzenie szlaków poza obszarami stale lub czasowo wyłączonymi z penetracji ludzi, unikanie dłuższych odcinków po drogach o znacznym ruchu pojazdów, wytyczenie w pierwszej kolejności tras w pobliżu miejsc pobytu potencjalnych turystów, koordynacja przebiegu ze szlakami pieszymi.”

2) W ustępie 11. Struktura funkcjonalno przestrzenna miasta Chojna; w odniesieniu do obszaru wyznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu byłego lotniska w Chojnie, w pierwszej kolejności; punkt 11.4. pod nazwą „Kierunki rozwoju”, (str. 110) który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„11.4.Kierunki rozwoju.

Obszary rozwojowe miasta.

Wyznacza się najbardziej predysponowane do rozwoju miasta tereny zlokalizowane w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Narciarskiej, łączącej centrum miasta z osiedlem mieszkaniowym na lotnisku, o bardzo dobrych warunkach gruntowo-wodnych.

- Należy przeprowadzić scalenie gruntów w środkowym odcinku ulicy Narciarskiej umożliwiając lokalizację zespołu handlowo-usługowego.

- Zaleca się ograniczenie wysokości zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji z dachem stromym.

- Forma nowej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej.

Obszary wymagające rehabilitacji:

teren Starego Miasta charakteryzujący się zachowanym historycznym układem przestrzennym:

- realizacje zabudowy należy podporządkować warunkiem konserwatorskim,

- należy zagospodarować pas średniowiecznych obwałowań, fos i murów obronnych przywracając funkcję plant miejskich,

- ustala się konieczność zachowania rezerw terenowych w zakresie usług: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty stopnia podstawowego, kultury szczególnie w zakresie placówek upowszechniania, kultury fizycznej, rekreacji, sportu, ze względu na konieczność realizacji obowiązkowych zadań własnych gminy.

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

- należy zagospodarować tereny otwarte zielenią urządzoną i małą architekturą,

- zaleca się zapewnienie miejsc garażowych i parkingowych,

tereny zabudowy podmiejskiej mieszkaniowej i produkcyjno-składowej charakteryzujące się chaotycznym przemieszaniem funkcji:

- należy uporządkować przeznaczenie terenów,

- formę architektoniczną istniejącej i nowej zabudowy należy podporządkować warunkom krajobrazowym.

Obszary wvłączone z zabudowv:

Teren doliny Rurzycy z tworzącymi ją dopływami i rozlewiskami charakteryzujący się słabonośnymi gruntami rzecznymi i zastoiskowymi:

- należy uporządkować i nadać odpowiednie przeznaczenie zieleni po obydwu stronach rzeki Rurzycy w północnej części miasta,

- zaleca się włączenie w/w zieleni o dużych walorach wizualnych i klimatotwórczych w system terenów rekreacyjnych miasta.

 

Obszary przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną:

teren byłego lotniska w Chojnie:

- ustala się obszary rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych (park technologiczny),

- należy opracować zasady i warunki ofert promocyjnych.

Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki wykorzystania terenu:

Wyznacza się obszar do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności obejmujący część północno zachodnią terenu byłego lotniska w Chojnie, zgodnie z częścią graficzną Studium i ustala:

- Funkcję mieszkaniową o niskiej intensywności zabudowy z funkcją usługową nieuciążliwą

-Minimalną powierzchnię działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na 1000 m2.

- Zabudowę działki mieszkalnictwa jednorodzinnego wszystkimi obiektami na działce nie przekraczającej 20% jej powierzchni.

-Zabudowę działki usługowej nie przekraczającej 40% jej powierzchni.

-Wysokość zabudowy mieszkaniowej do 10 m ( od poziomu terenu przed głównym wejściem do kalenicy dachu).

-Wysokość zabudowy usługowej do 12 m ( od poziomu terenu przed głównym wejściem do kalenicy dachu).

- Uwzględnienie w maksymalnym stopniu ustaleń dotychczas obowiązującego na tym obszarze planu uproszczonego w zakresie przebiegu, klasyfikacji i szerokości dróg oraz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.”

3) Ustęp 14. Polityka przestrzenna gminy, (str. 135) który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„14. Polityka przestrzenna gminy.

Realizacja przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach administracyjnych, wydawanych na podstawie planów oraz poprzez programy rozwoju gospodarczego gminy, programy rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej.

14.1.Plany miejscowe i opracowania specjalistyczne.

A. Potrzeba sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego związana jest z udostępnieniem terenów wyznaczonych w studium na cele osadnictwa i pod rozwój funkcji gospodarczych: stref rozwoju gospodarczego i turystyki.

W wyniku analizy potrzeb terenowych, przeprowadzonych w niniejszym studium proponuje się opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zmian w obowiązującym planie) dla obszarów:

- Miasto Chojna wraz ze strefą rozwoju gospodarczego- teren byłego lotniska:

w obszarze dla którego gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w granicach wykazanych w części graficznej Studium wydziela się obszar do sporządzenia planu w pierwszej kolejności o funkcji mieszkaniowej,

- Krajnik Dolny,

- Tereny wyznaczone dla rozwoju funkcji turystycznej w sąsiedztwie jezior: Mętno, Narost, Jelenin i Stoki oraz nad Odrą w Krajniku Dolnym (przystań żeglarska):

w obszarze dla którego gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jelenin obejmujący teren w granicach wykazanych w części graficznej Studium wydziela się obszar do sporządzenia planu w pierwszej kolejności z wskazaniem funkcji rekreacyjnej jako zmiany funkcji części terenów rolnictwa ekstensywnego.

Dla pozostałych obszarów przewiduje się (słowo usunięte) sporządzenie planów miejscowych w następujących przypadkach:

- jeżeli będzie to podyktowane potrzebami ewentualnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy o ile nie będą mogli zrealizować swoich zamierzeń w sposób określony w projekcie studium to znaczy na bazie istniejących obiektów,

( zapis usunięty).

Dla wszystkich obszarów, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania.

B. Opracowania specjalistyczne dotyczące:

- przebiegu obwodnicy miasta Chojna,

- przebiegu obwodnicy we wsi Lisie Pole i Krajnik Dolny,

- przebiegu rurociągu gazu wysokoprężnego w południowym rejonie gminy.

C. Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego uchwalone po dniu 1 stycznia 1995r.

1.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Krajnik Dolny, działki nr 380/7, 381/1, 381/2 teren obsługi komunikacyjnej ( stacja paliw) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/374/98 z dnia 27 kwietnia 1998r. Dz. U. Woj. Szczecińskiego z 1998r. Nr 16, poz. 103.

2.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Kamienny Jaz, działka nr 261 ( cmentarz komunalny) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXI/206/2000 z dnia 9 marca 2000r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000r. Nr 18, poz. 199.

3.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Mętno, działki nr 30/1, 31, 65/2) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXV/272/2000 z dnia 7 września 2000r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000r. Nr 33, poz. 420.

4.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie na obwodnicę drogową, działki nr 36/87, 36/140) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXVIII/320/2000 z dnia 15 grudnia 2000r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 1, poz. 4.

5.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Krajnik Dolny, ( zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXVIIII/321/2000 z dnia 15 grudnia 2000r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 2, poz. 15.

6.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie z przeznaczeniem na cele usługowo handlowe, działka nr 38/47 - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXII/351/2001 z dnia 22 marca 2001r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 13, poz. 263.

7.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Narost, działki nr 76, 77, 78, 79) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIV/364/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 29, poz. 620.

8.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Narost, działki od nr 1/12 do 1/32 - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIV/363/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 29, poz. 619.

9.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie na cele mieszkalno socjalne, działka nr 38/5 - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXV/379/2001 z dnia 31 maja 2001r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 29, poz. 621.

10.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Krajnik Dolny - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVIII/410/2001 z dnia 13 września 2001r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 38, poz. 883.

11.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Narost, działki nr 81, 82, 83 - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIX/414/2001 z dnia 25 października 2001r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 49, poz. 1326.

12.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Wilkoszyce, działki nr 62/2, 156 - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIX/415/2001 z dnia 25 października 2001r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 49, poz. 1327.

13.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Białęgi, część działki nr 3 (budowa bazowej stacji telefonii komórkowej) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/510/2002 z dnia 4 października 2002r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 83, poz. 1679.

14.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Jelenin,dla działek nr 426/2, 426/4-6, 426/8-12, 426/21-23, 426/25-44, 426/47-64 oraz czść działki nr 426/65 ( funkcja rekreacyjna z dopuszczeniem zabudowy) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/508/2002 z dnia 4 października 2002r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 83, poz. 1677.

15.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Narost, działki nr 223/1, 223/2( zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/511/2002 z dnia 4 października 2002r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 83, poz. 1680.

16.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna, działka nr 74/1 ( zabudowa mieszkaniowa z usługami nieuciążliwymi) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/509/2002 z dnia 4 października 2002r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 83, poz. 1678.

17.Zmiana w uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego sektora mieszkalno socjalnego na terenie byłego lotniska w Chojnie, obręb 8, działka nr 23 ( funkcja mieszkalno usługowa) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XI/68/2003 z dnia 18 września 2003r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 103, poz. 1730.

18.Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna ( zabudowa mieszkaniowo usługowa) - uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XI/69/2003z dnia 18 września 2003r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 104, poz. 1746.”

4) W ustępie 6. „Środowisko kulturowe” punkt 6.6. Warunki ochrony konserwatorskiej miasta Chojny w odniesieniu do obszaru wyznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu byłego lotniska w Chojnie, w pierwszej kolejności na str. 70 dodaje się punkt 6.6.10. w brzmieniu:

6.6.10. Chojna - teren byłego lotniska

 

Proponuje się ustanowienie strefy B - ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego i zabudowy.”

 

5) W ustępie 6. „Środowisko kulturowe” w punkcie 6.7.„Warunki ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” w odniesieniu do obszaru wyznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu byłego lotniska w Chojnie, w pierwszej kolejności na str. 84

po punkcie 6.7.7 dodaje się punkt 6.7.8. w brzmieniu:

6.7.8. Tereny nierozpoznane pod względem występowania stanowisk archeologicznych

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji związanej z pracami ziemnymi obowiązuje przeprowadzenie nadzoru archeologicznego, a w przypadku odkrycia warstwy kulturowej, obiektów zabytkowych, przeprowadzenie prac interwencyjnych badań ratunkowych na koszt inwestora”.

§3.Przedmiotem zmiany Studium na rysunku Studium są:

1)granice i funkcje obszarów do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności wyznaczone na planszy podstawowej Studium w skali 1: 10 000;

2)wniesione symbolicznie obszary do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności na mapie w skali 1: 100 000 zamieszczonej za str. 135 Studium pod nazwą „ Rodzaj i zakres prac planistycznych”.

§4.Integralną część uchwały stanowią:

1)ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z wprowadzonymi zmianami wyróżnionymi pogrubioną i pochyłą czcionką ;

2)załącznik graficzny - plansza podstawowa Studium w skali 1:10 000 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z wniesionymi zmianami w sposób wykazany w legendzie w części „Rodzaj i zakres prac planistycznych”;

3)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Janusz Kowalczyk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Radziszewski

Data wytworzenia:
02 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
02 wrz 2011, godz. 11:17

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
02 wrz 2011, godz. 11:17