Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Finansowo-Księgowy ( symbol SKF )

Naczelnik Wydziału: Agnieszka Górska tel. 91 414 10 35 wew. 55 e-mail: skf@chojna.pl

 

Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Chojnie

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).) i § 20 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 98/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 maja 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Chojnie stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchylam Zarządzenie Nr 189/2021  Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Chojnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

 

 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 107/2023
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 9 maja 2023 r.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN  ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Merytoryczny zakres działania Wydziału Finansowo - Księgowego określa § 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie.

§ 2. Nadzór i kontrolę nad działalnością Wydziału Finansowo - Księgowego sprawuje Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału. W czasie jego nieobecności Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 3. Całokształtem pracy Wydziału Finansowo - Księgowego zwanego dalej „Wydziałem” kieruje Skarbnik (Naczelnik Wydziału). Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. wykonywanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem budżetu Gminy, w tym przygotowanie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
 2. przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w tym:  układu wykonawczego budżetu;
 3. przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 4. prowadzenie korespondencji dotyczącej zmian planów finansowych jednostek budżetowych,
 5. obsługa programu Bestia-wersja JST oraz programów księgowych w następującym zakresie: planowanie budżetu, obsługa uchwał i zarządzeń budżetu, obsługa sprawozdań budżetowych,
 6. ewidencja planów finansowych jednostek i organu,
 7. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych,
 8. przyjmowanie i weryfikacja od podległych jednostek sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych,
 9. sporządzanie sprawozdań zbiorczych budżetowych oraz zbiorczych sprawozdań z operacji finansowych,
 10. przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań budżetowych,
 11. przygotowywanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojna oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 12. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej jednostki budżetowej - Urząd Miejski,
 13. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 14. sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
 15. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 16. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 17. kontrola dowodów księgowych bezgotówkowych i gotówkowych pod względem merytorycznym,
 18. współpraca z bankami prowadzącymi obsługę bankową gminy,
 19. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 20. obsługa zobowiązań w obrocie bezgotówkowym (przelewy),
 21. przyjmowania wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego,
 22. przekazywanie dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
 23. prowadzenie obsługi księgowej Organu wg obowiązującego planu kont (księgowanie i uzgadnianie ),
 24. uzgadnianie kont bankowych z księgowością syntetyczną,
 25. prowadzenie bieżącej obsługi zobowiązań długoterminowych oraz poręczeń i gwarancji,
 26. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie dochodów  i wydatków (księgowanie i uzgadnianie),
 27. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz w zakresie rachunku sum depozytowych (księgowanie i uzgadnianie),
 28. prowadzenie ewidencji księgowej faktur zakupu i sprzedaży,
 29. prowadzenie ratalnej sprzedaży mienia gminnego,
 30. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych, w tym, m.in.: z tytułu umów dzierżawy, najmu, świadczonych usług z tytułu odpłatnego korzystania z mediów, umów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości (księgowanie i uzgadnianie),
 31. prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej obciążeń z tytułu czynszów za lokale gminne (księgowanie i uzgadnianie),
 32. windykacja należności w tym: wystawianie upomnień, pozwów do sądu,
 33. prowadzenie obsługi księgowej zakresie środków trwałych,
 34. nadzór nad pracą komisji inwentaryzacyjnej w okresie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 35. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
 36. sporządzanie rocznych sprawozdań do GUS,
 37. prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 38. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług VAT,
 39. sporządzanie deklaracji podatkowych VAT – 7 i terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w Gryfinie,
 40. współpraca z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego,
 41. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim,
 42. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 43. sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (OŚ-4g),
 44. współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy, realizowanych przez w/w Urzędy odnośnie udzielania ulg, odroczeń, umorzeń na Jego wniosek w drodze postanowienia,
 45. weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych przedłożonych przez organizacje pozarządowe,
 46. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 47. prowadzenie ewidencji księgowej zaległości z tytułu mandatów gotówkowych i innymi wymierzonymi grzywnami oraz ich windykacja,
 48. prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych wraz z rozliczeniem rocznym, na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Organizacyjnego sporządzanie list płac oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 49. naliczanie i odprowadzanie składek na Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe ubezpieczenia grupowe,
 50. wydawanie zaświadczeń w zakresie wynagrodzeń,
 51. współpraca z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 52. sporządzanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
 53. sporządzanie informacji przekazane do poszczególnych jednostek pomocniczych o wysokości przyznanych środków z funduszu sołeckiego ujętego w budżecie gminy na kolejny rok,
 54. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych z terenu miasta i Gminy Chojna od osób fizycznych i od osób prawnych,
 55. wydawanie na żądanie podatnika duplikatu nakazu płatniczego (decyzji wymiarowej),
 56. wydawanie zaświadczeń w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych (o figurowaniu, o zaleganiu /niezaleganiu),
 57. stwierdzanie stanu faktycznego w zakresie obowiązku podatkowego w oparciu o akta własne,
 58. przygotowanie do rozpatrzenia i wydawanie decyzji dotyczących ulg w formie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych zgodnie z ordynacją podatkową oraz ulg i zwolnień oraz ich realizacja,
 59. prowadzenie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i czynności sprawdzających w zakresie powszechności i prawidłowej podstawy opodatkowania,
 60. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, uchwał dotyczących wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz wysokości opłaty prolongacyjnej,
 61. prowadzenie postępowań w zakresie pomocy publicznej pozostających w kompetencjach wydziału oraz sprawozdań przekazanych z jednostek i wydziałów,
 62. prowadzenie obsługi księgowej( podatkowej ) z zakresu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku zniesionego,  podatku od środków transportowych z terenu miasta i Gminy Chojna od osób fizycznych i od osób prawnych,
 63. sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
 64. sporządzanie sprawozdania SP-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 65. windykacja należności podatkowych w tym: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 66. współpraca z Komornikami Sądowymi i Urzędami Skarbowymi oraz sądami, do których kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji,
 67. organizowanie i nadzorowanie inkasa należności podatkowych w tym rozliczanie inkasentów z terminowego odprowadzania zainkasowanej gotówki na konto Gminy Chojna, naliczanie prowizji inkasentom,
 68. naliczanie i przekazywanie na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§ 4. Pracownicy Wydziału odpowiadają przed Naczelnikiem Wydziału za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i obowiązków, zgodnie z przydzielonym im zakresem czynności.

§ 5. Podstawowe obowiązki pracowników określają postanowienia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Poza tymi obowiązkami pracownicy Wydziału powinni:

 1. wzajemnie współdziałać i współpracować przy wykonywaniu obowiązków służbowych;
 2. inicjować oraz stosować i upowszechniać zasady nowoczesnej organizacji pracy;
 3. przestrzegać godzin urzędowania oraz organizować sprawne przyjmowanie interesantów;
 4. udzielać interesantom informacji niezbędnych lub przydatnych przy załatwianiu spraw oraz wyjaśniać treść obowiązujących przepisów prawnych;
 5. na bieżąco orientować się w zakresie spraw załatwianych przez pracowników, których zastępują w czasie ich nieobecności;
 6. przyjmować interesantów - a na żądanie interesantów - wnoszone przez nich podania, wnioski,  skargi itp., przyjmować do protokołu;
 7. ułatwiać interesantom załatwianie spraw poprzez dokonywanie uzgodnień, potwierdzeń danych będących w posiadaniu innych komórek organizacyjnych Urzędu, udostępnianie interesantom przepisów prawa;
 8. uzyskiwać w miarę możliwości, we własnym zakresie określone dokumenty, potwierdzenia, niezbędne do załatwienia spraw, a będących w posiadaniu innych urzędów lub instytucji;
 9. umożliwiać zainteresowanym wgląd w żądaną dokumentację w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 10. przedstawiać przełożonym sprawy w sposób precyzyjny w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zgłaszać problemy uniemożliwiające samodzielne realizowanie zleconego zadania.

§ 6. Zasady znakowania akt określa Jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 7. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie Wydział Finansowo - Księgowy stosuje symbol literowy: SKF

Rozdział 2.
Zakres czynności pracowników Wydziału

§ 8. 1.Zakres czynności pracowników ustala na podstawie niniejszego regulaminu i podpisuje Naczelnik Wydziału oraz zatwierdza Burmistrz.

2. Zakres czynności Naczelnika Wydziału ustala Burmistrz.

3. Zakresy czynności każdorazowo ulegają zmianie w przypadku nałożenia na wydział nowych zadań wynikających z przepisów prawa lub z wewnętrznych uregulowań.

4. Zakres czynności sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu:

 1. doręcza się pracownikowi, którego zakres czynności dotyczy;
 2. przekazuje się do teczki akt osobowych pracownika;
 3. przechowuje Naczelnik Wydziału.

5. Data potwierdzenia odbioru zakresu czynności przez pracownika jest datą jego obowiązywania.

Rozdział 3.
Aprobata

§ 9. 1. Do aprobaty Naczelnika Wydziału zastrzega się:

 1. podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;
 2. podpisywanie pism (korespondencji) do kierowników urzędów w zakresie niezastrzeżonym do aprobaty Burmistrza;
 3. podpisywanie pism (korespondencji) wychodzących z Wydziału;
 4. przedstawianie materiałów o charakterze informacyjnym, analitycznym i sprawozdawczym, sporządzonych dla potrzeb Burmistrza i Rady Miejskiej w Chojnie;
 5. udzielanie zwolnień pracownikom na wyjście w sprawach osobistych w godzinach służbowych;
 6. wstępną akceptację podania o urlop.

2. Naczelnik Wydziału przedkłada Burmistrzowi projekty uchwał, zarządzeń, umów, porozumień opracowanych przez pracowników wydziału.

3. Naczelnik Wydziału odpowiada za prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych projektów pism, co potwierdza podpisem na kopii tych projektów.

Rozdział 4.
Szczegółowy zakres zadań:

§ 10. Do zakresu zadań naczelnika należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Wydziałem Finansowo Księgowym, opisane w Rozdziale 1 § 3 oraz:

 1. zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Gminy,
 2. koordynowanie i wykonywanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem budżetu Gminy, w tym przygotowanie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
 3. koordynowanie i przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 4. nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu Gminy, w tym przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym stosownie do zapisów uchwalonego budżetu Gminy,
 6. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
 7. kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
 8. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 9. kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych przez Burmistrza w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 10. koordynowanie i opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
 11. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 12. sporządzanie sprawozdań: sprawozdanie Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
 13. współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,
 14. udzielanie pracownikom urzędu i jednostkom powiązanym z budżetem Gminy instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych,
 15. sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału Finansowo - Księgowego,
 16. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 17. opiniowanie wniosków do Burmistrza,
 18. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

§ 11. Do zakresu zadań zastępcy naczelnika wydziału należy w szczególności:

 1. wykonywanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem budżetu Gminy, w tym przygotowanie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
 2. przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w tym:  układu wykonawczego budżetu;
 3. przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 4. prowadzenie korespondencji dotyczącej zmiany planów finansowych jednostek budżetowych;
 5. obsługa programu Bestia-wersja JST w następującym zakresie: planowanie budżetu, obsługa uchwał i zarządzeń budżetu, obsługa sprawozdań budżetowych,
 6. obsługa programów księgowych w zakresie ewidencji planów finansowych jednostek  i organu,
 7. przyjmowanie i weryfikacja od podległych jednostek sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych,
 8. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań jednostek z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych,
 9. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych, w tym:
 • sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • sprawozdanie Rb-50  kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • sprawozdanie Rb-27S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna,
 • sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Chojna,
 • sprawozdanie Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 • sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
 • sprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
 • sprawozdanie zbiorcze Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną,
 • sprawozdanie zbiorcze Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności, jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną,
 1. przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań budżetowych,
 2. przygotowywanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojna oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu;
 3. sporządzanie skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej jednostki samorządu terytorialnego,
 4. sporządzenie sprawozdania SP-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 5. sporządzenie sprawozdania RF-03 sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych  i samorządowych,
 6. kontrola księgowa przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 7. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. kontrola dowodów księgowych bezgotówkowych i gotówkowych pod względem merytorycznym,
 11. kontrola dowodów księgowych bezgotówkowych i gotówkowych pod względem formalno – rachunkowym,
 12. obsługa zobowiązań w obrocie bezgotówkowym (przelewy),
 13. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 14. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 15. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 12. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi finansowej budżetu (płace) należy w szczególności:

 1. prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych wraz z rozliczeniem rocznym,
 2. sporządzanie list płac na podstawie dokumentów otrzymanych z właściwego wydziału merytorycznego oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 3. naliczanie i odprowadzanie składek na Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe ubezpieczenia grupowe,
 4. wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Chojnie,
 5. współpraca z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 6. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie rachunku sum depozytowych wg obowiązującego planu kont (księgowanie i uzgadnianie),
 7. prowadzenie obsługi księgowej w zakresie ewidencji dochodów nieprzypisanych (księgowanie i uzgadnianie),
 8. uzgadnianie kont (ewidencji dochodów nieprzypisanych) z rejestrem wydanych decyzji administracyjnych na podstawie wykazów wydanych decyzji administracyjnych przedłożonych przez poszczególne wydziały i komórki organizacyjne w zakresie wniesionych opłat,
 9. sporządzanie sprawozdania Rb-27S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów w zakresie dochodów nieprzypisanych Gminy Chojna,
 10. kontrola dowodów księgowych bezgotówkowych i gotówkowych pod względem formalno – rachunkowym,
 11. obsługa zobowiązań w obrocie bezgotówkowym (przelewy),
 12. sporządzanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
 13. sporządzanie informacji przekazane do poszczególnych jednostek pomocniczych o wysokości przyznanych środków z funduszu sołeckiego ujętego w budżecie gminy na kolejny rok,
 14. przyjmowanie wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego,
 15. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi  i wewnętrznymi),
 16. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 17. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 18. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 13. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi finansowej budżetu (Organ) należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi księgowej Organu wg obowiązującego planu kont (księgowanie i uzgadnianie),
 2. uzgadnianie kont bankowych z księgowością syntetyczną,
 3. prowadzenie bieżącej obsługi zobowiązań długoterminowych oraz poręczeń i gwarancji,
 4. prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 5. prowadzenie ewidencji księgowa przedłożonych przez podległe jednostki sprawozdań Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych Gminy Chojna (Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej, Przedszkole, Szkoły Podstawowe),
 6. prowadzenie ewidencji księgowej przedłożonych przez podległe jednostki sprawozdań Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek budżetowych Gminy Chojna (Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej, Przedszkole, Szkoły Podstawowe),
 7. sporządzanie sprawozdań:
 • sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • sprawozdanie Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • sprawozdanie Rb-27S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna,
 • sprawozdanie Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 • sprawozdanie Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
 • sprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
 • sprawozdanie Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
 1. przekazywanie dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
 2. współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy, realizowanych przez w/w Urzędy odnośnie udzielania ulg, odroczeń, umorzeń na Jego wniosek w drodze postanowienia,
 3. kontrola dowodów księgowych bezgotówkowych i gotówkowych pod względem formalno – rachunkowym,
 4. obsługa zobowiązań w obrocie bezgotówkowym ( przelewy ),
 5. przyjmowanie wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego,
 6. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 7. kontrola księgowa przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 8. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
 9. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 10. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 11. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 14. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi finansowej budżetu (wydatki) należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie wydatków (księgowanie i uzgadnianie),
 2. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie w zakresie inwestycji (księgowanie, uzgadnianie ),
 3. prowadzenie ewidencji księgowej faktur zakupu,
 4. prowadzenie wyodrębnionej obsługi księgowej wydatków finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 5. prowadzenie obsługi księgowej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej,
 6. sporządzanie bilansu rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej - Urząd Miejski,
 7. sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (OŚ-4g),
 8. uzgadnianie kont bankowych z księgowością syntetyczną,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 10. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 11. sporządzanie sprawozdań jednostkowych:
 • sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Chojna,
 • sprawozdanie Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 1. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
 2. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 3. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 4. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 15. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi finansowej budżetu (dochody) należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie dochodów (księgowanie i uzgadnianie),
 2. prowadzenie obsługi księgowej faktur sprzedaży,
 3. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (księgowanie i uzgadnianie ),
 4. prowadzenie ratalnej sprzedaży mienia gminnego (windykacja, naliczanie odsetek).
 5. uzgadnianie konta bankowego w/w rachunków z księgowością syntetyczną,
 6. prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej dochodów budżetowych, w tym, w zakresie prowadzonych rejestrów (programy dziedzinowe), tj.m.in. obciążeń z tytułu innych opłat, umów dzierżawy i świadczonych usług z tytułu odpłatnego korzystania z mediów, umów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, innych  powstałych w toku realizacji wykonania budżetu wg potrzeb,
 7. uzgadnianie kont z rejestrem przypisów i odpisów oraz uzgadniania przypisów należnego podatku od towarów i usług VAT,
 8. sporządzanie przynajmniej raz na kwartał wykazów dłużników, porównywanie obciążeń z właściwymi wydziałami merytorycznymi,
 9. należyta windykacji należności,
 10. sporządzanie sprawozdań cząstkowych Rb 27-S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna w zakresie prowadzonych rejestrów ( programy dziedzinowe),
 11. wystawianie upomnień, pozwów w postępowaniu uproszczonym do sądu, do którego kierowany jest pozew oraz wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy sądzie, do którego kierowana jest egzekucja,         
 12. współpraca z Komornikami Sądowymi oraz sądami, do których kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji,
 13. gospodarowanie mandatami gotówkowymi i kredytowymi i innymi wymierzonymi grzywnami oraz ich windykacja,
 14. sporządzanie sprawozdań jednostkowych sprawozdanie Rb-27S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna,
 15. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
 16. przyjmowanie wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego,
 17. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 18. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 19. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny  z przepisami.

§ 16. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi finansowej budżetu (VAT) należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej obciążeń z tytułu umów dzierżawy i najmu (DZG, LOK - ewidencja analityczna ),
 2. uzgadnianie kont z rejestrem przypisów i odpisów oraz uzgadniania przypisów należnego podatku od towarów i usług VAT w zakresie umów dzierżaw i najmu,
 3. należyta windykacji należności w zakresie umów dzierżaw i najmu,
 4. prowadzenie ewidencji księgowej ( rejestrów ) sprzedaży i zakupu zgodnie z ustawą  o podatku od towarów i usług VAT,
 5. uzgadnianie na koniec każdego miesiąca rejestru sprzedaży z księgowością analityczną w zakresie podziałek klasyfikacji budżetowej,
 6. sporządzanie deklaracji podatkowych VAT – 7 i terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w Gryfinie,
 7. współpraca z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w zakresie spraw dotyczących podatku od towarów i usług VAT,
 8. prowadzenie ewidencji księgowej ( księgowanie i uzgadnianie) kasy zapomogowo pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Chojnie
 9. sporządzanie przynajmniej raz na kwartał wykazów dłużników, porównywanie obciążeń z właściwymi wydziałami merytorycznymi w zakresie umów dzierżaw i najmu,
 10. wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla byłych pracowników PBO w Chojnie,
 11. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 12. kontrola dowodów księgowych bezgotówkowych i gotówkowych pod względem formalno – rachunkowym,
 13. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 14. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 17. Do zakresu zadań inspektora ds. wymiaru podatków lokalnych (miasto Chojna) należy w szczególności:

 1. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu miasta Chojna od osób fizycznych i podatku od nieruchomości z terenu miasta i gminy Chojna od osób prawnych,
 2. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 3. prowadzenie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i czynności sprawdzających w zakresie powszechności i prawidłowej podstawy opodatkowania,
 4. wydawanie na żądanie podatnika duplikatu nakazu płatniczego ( decyzji wymiarowej),
 5. przygotowanie do rozpatrzenia i wydawanie decyzji dotyczących ulg w formie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych zgodnie z ordynacją podatkową oraz ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,
 6. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, uchwał dotyczących wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 7. przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdania SP-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (sprawozdanie cząstkowe)
 8. prowadzenie postępowań w zakresie pomocy publicznej pozostających w kompetencjach wydziału,
 9. sporządzanie sprawozdań z udzielenia pomocy publicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne,
 10. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 11. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 12. przekazywanie dokumentów podatkowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 18. Do zakresu zadań referenta ds. wymiaru podatków lokalnych (gmina Chojna) należy w szczególności:

 1. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu gminy Chojna  (z wyłączeniem miasta ) od osób fizycznych i podatku rolnego i leśnego z terenu miasta i gminy Chojna od osób prawnych,
 2. dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych,
 3. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych,
 4. prowadzenie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i czynności sprawdzających w zakresie powszechności i prawidłowej podstawy opodatkowania,
 5. wydawanie na żądanie podatnika duplikatu nakazu płatniczego (decyzji wymiarowej),
 6. przygotowanie do rozpatrzenia i wydawanie decyzji dotyczących ulg w formie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych zgodnie z ordynacją podatkową oraz ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
 7. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, uchwał dotyczących wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 8. przygotowanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych w podatku od środków transportowych,
 9. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 10. przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdania SP-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (sprawozdanie cząstkowe).
 11. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 12. przekazywanie dokumentów podatkowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 19. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi księgowej  podatków i opłat lokalnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi księgowej (podatkowej) z zakresu podatku od nieruchomości łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu miasta Chojna od osób fizycznych i podatku od nieruchomości z terenu miasta i gminy Chojna od osób prawnych (ewidencja analityczna),
 2. sporządzanie sprawozdań Rb 27-S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna w zakresie podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu miasta Chojna od osób fizycznych i podatku od nieruchomości z terenu miasta i gminy Chojna od osób prawnych,
 3. realizacja decyzji dotyczących ulg w formie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych zgodnie z ordynacją podatkową,
 4. sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych ( jednostkowe),
 5. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz bieżąca ich realizacja,
 6. współpraca z Komornikami Sądowymi i Urzędami Skarbowymi oraz sądami, do których kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji,
 7. wydawanie zaświadczeń o zaleganiu/niezaleganiu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 8. prowadzenie ewidencji księgowej obciążeń z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 9. sporządzanie sprawozdań Rb 27-S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna w zakresie użytkowania wieczystego nieruchomości,
 10. wystawianie wezwań, pozwów w postępowaniu uproszczonym do sądu, do którego kierowany jest pozew oraz wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy sądzie, do którego kierowana jest egzekucja,
 11. uzgadnianie kont z rejestrem przypisów i odpisów,
 12. przyjmowania wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego,
 13. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 14. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi  i wewnętrznymi),
 15. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 16. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 17. przekazywanie dokumentacji do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 20. Do zakresu zadań referenta ds. obsługi księgowej podatków lokalnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi księgowej (podatkowej) z zakresu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, z terenu gmina Chojna (z wyłączeniem miasta ) od osób fizycznych i podatku rolnego i leśnego z terenu miasta i gminy Chojna od osób prawnych, (ewidencja analityczna),
 2. prowadzenie obsługi księgowej (podatkowej) z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (ewidencja analityczna),
 3. przygotowanie projektów uchwał dotyczących: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz wysokości opłaty prolongacyjnej,
 4. sporządzanie sprawozdań Rb 27-S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna w zakresie podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego (z wyłączeniem miasta) od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 5. realizacja decyzji dotyczących ulg w formie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych zgodnie z ordynacją podatkową,
 6. sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych ( jednostkowe i zbiorcze),
 7. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz bieżąca ich realizacja,
 8. współpraca z Komornikami Sądowymi i Urzędami Skarbowymi oraz sądami, do których kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji,
 9. wydawanie zaświadczeń o zaleganiu/niezaleganiu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych,
 10. prowadzenie ewidencji księgowej obciążeń z tytułu opłaty przekształceniowej,
 11. sporządzanie sprawozdań Rb 27-S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna w zakresie opłaty przekształceniowej,
 12. wystawianie wezwań, pozwów w postępowaniu uproszczonym do sądu, do którego kierowany jest pozew oraz wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy sądzie, do którego kierowana jest egzekucja,
 13. uzgadnianie kont z rejestrem przypisów i odpisów,
 14. przyjmowania wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego,
 15. organizowanie i nadzorowanie inkasa należności podatkowych,
 16. rozliczanie sołtysów i inkasentów z terminowego odprowadzania zainkasowanej gotówki na konto gminy Chojna,
 17. naliczanie prowizji sołtysom i inkasentom z tytułu inkasa,
 18. rozliczanie kosztów dojazdu sołtysów do Urzędu Miejskiego,
 19. terminowe naliczanie i przekazywanie na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 20. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
 21. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 22. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 23. przekazywanie dokumentacji do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 21. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi księgowej opłat lokalnych i środków trwałych należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi księgowej (ewidencja analityczna) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. należyta windykacji należności,
 3. wystawianie upomnień, pozwów w postępowaniu uproszczonym do sądu, do którego kierowany jest pozew oraz wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy sądzie, do którego kierowana jest egzekucja,
 4. współpraca z Komornikami Sądowymi i Urzędami Skarbowymi oraz sądami, do których kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji,
 5. przygotowanie, wydawanie i realizacja decyzji o udzielonych ulgach w formie: odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. uzgadnianie kont z rejestrem przypisów i odpisów ( współpraca z wydziałem merytorycznym),
 7. sporządzanie sprawozdania Rb 27-S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. prowadzenie obsługi księgowej zakresie środków trwałych,
 9. w zakresie inwentaryzacji środków trwałych w drodze spisu z natury prowadzenie pełnej ewidencji arkuszy spisu z natury oraz ich rozliczanie ( wycena i ustalenie wartości spisanych składników majątku oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych),
 10. w zakresie inwentaryzacji środków trwałych w drodze weryfikacji sald  (grunty) ustalenie stanu ewidencyjnego i porównanie z odpowiednimi dowodami w wydziale merytorycznym ( gminny zasób nieruchomości),
 11. sporządzanie rocznych sprawozdań SG – 01 Statystyka gminy zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 12. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi  i wewnętrznymi),
 13. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 14. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 15. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

§ 22. Do zakresu zadań inspektora ds. obsługi księgowej czynszów za lokale gminne (komunalnych i socjalnych) należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej obciążeń z tytułu czynszów za lokale gminne (księgowanie i uzgadnianie),
 2. uzgadnianie kont z rejestrem przypisów i odpisów oraz uzgadniania przypisów należnego podatku od towarów i usług VAT,
 3. sporządzanie przynajmniej raz na kwartał wykazów dłużników, porównywanie obciążeńz wydziałem merytorycznym,
 4. należyta windykacji w/w należności,
 5. sporządzanie sprawozdań cząstkowych Rb 27-S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Chojna w zakresie realizacji wpływów z tytułu czynszów za lokale gminne,
 6. wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, pozwów w postępowaniu uproszczonym do sądu, do którego kierowany jest pozew oraz wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy sądzie, do którego kierowana jest egzekucja,
 7. współpraca z Komornikami Sądowymi oraz sądami, do których kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji,
 8. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w zakresie objętych zadań na stanowisku pracy w drodze porównania sald (z kontrahentami), w drodze weryfikacji sald (porównanie z odpowiednimi dokumentami zewnętrznymi  i wewnętrznymi),
 9. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 10. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 11. przekazywanie dokumentów księgowych do archiwum w sposób zgodny z przepisami.

Rozdział 5.
Zastępstwa pracowników

§ 23. 1. Zastępstwa pracowników ustala Naczelnik Wydziału w szczegółowych zakresach czynności pracowników.

2. Do pracowników zastępujących należy przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w § 5 pkt 5 niniejszego regulaminu.

3. W razie jednoczesnej nieobecności pracownika zastępowanego i zastępującego oraz w przypadku, gdy w zakresie czynności nie określono zastępstwa nieobecnego pracownika - Naczelnik Wydziału doraźnie wyznacza pracownika do zastępowania osoby nieobecnej ustalając zarazem zakres zastępstwa.

Rozdział 6.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24. Zmiana Regulaminu następuje w trybie w jakim został przyjęty.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie.107.2023.2023-05-09 podpisany (PDF, 480.22Kb) 2023-06-05 11:18:30 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
20 maj 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:41

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
05 cze 2023, godz. 11:18