Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Finansowo-Księgowy ( symbol SKF)

Naczelnik Wydziału: Agnieszka Górska tel. 91 414 10 35 wew. 55   e-mail: skf@chojna.pl

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. wykonywanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem budżetu Gminy, w tym przygotowanie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
 2. przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie w tym: układu wykonawczego budżetu;
 3. przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 4. prowadzenie korespondencji dotyczącej zmian planów finansowych jednostek budżetowych,
 5. obsługa programu Bestia-wersja JST oraz programów do obsługi księgowej w następującym zakresie: planowanie budżetu, obsługa uchwał i zarządzeń budżetu, obsługa sprawozdań budżetowych,
 6. ewidencja planów finansowych jednostek i organu,
 7. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych,
 8. przyjmowanie i weryfikacja od podległych jednostek sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych,
 9. sporządzanie sprawozdań zbiorczych budżetowych oraz zbiorczych sprawozdań z operacji finansowych,
 10. przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań budżetowych,
 11. przygotowywanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojna oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 12. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej - Urząd Miejski,
 13. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 14. sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
 15. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 16. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 17. kontrola dowodów księgowych bezgotówkowych i gotówkowych pod względem merytorycznym,
 18. współpraca z bankami prowadzącymi obsługę bankową gminy,
 19. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 20. obsługa zobowiązań w obrocie bezgotówkowym (przelewy),
 21. przekazywanie dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
 22. prowadzenie obsługi księgowej Organu wg obowiązującego planu kont (księgowanie i uzgadnianie ),
 23. uzgadnianie kont bankowych z księgowością syntetyczną,
 24. prowadzenie bieżącej obsługi zobowiązań długoterminowych oraz poręczeń i gwarancji,
 25. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie dochodów i wydatków (księgowanie i uzgadnianie),
 26. prowadzenie obsługi księgowej wg obowiązującego planu kont w zakresie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz w zakresie rachunku sum depozytowych (księgowanie i uzgadnianie),
 27. prowadzenie ewidencji księgowej faktur zakupu i sprzedaży,
 28. prowadzenie ratalnej sprzedaży mienia gminnego,
 29. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych, w tym, m.in.: z tytułu umów dzierżawy, najmu, świadczonych usług z tytułu odpłatnego korzystania z mediów, umów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości (księgowanie i uzgadnianie),
 30. prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej obciążeń z tytułu czynszów za lokale gminne (księgowanie i uzgadnianie),
 31. windykacja należności w tym: wystawianie upomnień, pozwów do sądu,
 32. prowadzenie obsługi księgowej zakresie środków trwałych,
 33. nadzór nad pracą komisji inwentaryzacyjnej w okresie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 34. sporządzanie rocznych sprawozdań do GUS,
 35. prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 36. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług VAT,
 37. sporządzanie deklaracji podatkowych VAT – 7 i terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w Gryfinie,
 38. współpraca z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego,
 39. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim,
 40. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 41. sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (OŚ-4g),
 42. współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy, realizowanych przez w/w Urzędy odnośnie udzielania ulg, odroczeń, umorzeń na Jego wniosek w drodze postanowienia,
 43. weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych przedłożonych przez organizacje pozarządowe,
 44. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompetencji wydziału,
 45. prowadzenie ewidencji księgowej gospodarowanie mandatami gotówkowym i kredytowymi i innymi wymierzonymi grzywnami oraz ich windykacja,
 46. prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych wraz z rozliczeniem rocznym, na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Organizacyjnego sporządzanie list płac oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 47. naliczanie i odprowadzanie składek na Fundusz Pracy oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 48. wydawanie zaświadczeń w zakresie wynagrodzeń,
 49. współpraca z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 50. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych z terenu miasta i Gminy Chojna od osób fizycznych i od osób prawnych,
 51. wydawanie zaświadczeń w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych (o figurowaniu, o zaleganiu /niezaleganiu),
 52. stwierdzanie stanu faktycznego w zakresie obowiązku podatkowego w oparciu o akta własne,
 53. przygotowanie do rozpatrzenia i wydawanie decyzji dotyczących ulg w formie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych zgodnie z ordynacją podatkową oraz ulg i zwolnień oraz ich realizacja,
 54. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, uchwał dotyczących wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz wysokości opłaty prolongacyjnej,
 55. prowadzenie postępowań w zakresie pomocy publicznej oraz sprawozdań,
 56. prowadzenie obsługi księgowej (podatkowej) z zakresu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku zniesionego,  podatku od środków transportowych z terenu miasta i Gminy Chojna od osób fizycznych i od osób prawnych,
 57. sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
 58. windykacja należności podatkowych w tym: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 59. współpraca z Komornikami Sądowymi i Urzędami Skarbowymi oraz sądami, m.in. do których kierowane są wnioski o wszczęcie egzekucji,
 60. organizowanie i nadzorowanie inkasa należności podatkowych w tym rozliczanie inkasentów z terminowego odprowadzania zainkasowanej gotówki na konto Gminy Chojna, naliczanie prowizji inkasentom,
 61. naliczanie i przekazywanie na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Link do regulaminu :

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Wydziału SKF w wersji PDF


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
20 maj 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:41

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 sie 2020, godz. 23:55