Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (symbol GN)

Naczelnik Wydziału: Barbara Krygiel tel. 91 414 10 35 wew. 31   e-mail: nieruchomosci@chojna.pl

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr …..…/2023
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 10.05.2023r.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Merytoryczny zakres działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego określa § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie.

§2

Nadzór i kontrolę nad działalnością Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego sprawuje Burmistrz Gminy.

§3

Całokształtem pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zwanego dalej „Wydziałem” kieruje Naczelnik i w związku z tym:

 1. koordynuje pracą podległych pracowników oraz sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału, w tym:
 1. przydziela pracownikom Wydziału zadania wynikające z indywidualnych zakresów czynności oraz inne wynikające z doraźnej potrzeby zadania związane z zakresem działalności Wydziału,
 2. dekretuje pisma wpływające do Wydziału,
 3. decyduje o sposobie wykonywania zadań,
 1. sprawdza pod względem merytorycznym i redakcyjnym korespondencję z nadzorowanych stanowisk pracy oraz wszelkie inne projekty opracowywane przez pracowników,
 2. czuwa nad przestrzeganiem przez pracowników terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw,
 3. udziela podległym pracownikom niezbędnej pomocy i instruktażu w zakresie wykonywanych przez nich zadań i obowiązków,
 4. inspiruje podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 5. inicjuje usprawnienie procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,
 6. wykonuje kontrolę wewnętrzną w Wydziale,
 7. nadzoruje dyscyplinę i kulturę pracy,
 8. odpowiada za właściwe zabezpieczenie na stanowiskach pracy dokumentów służbowych i innych materiałów,
 9. dokonuje oceny wyników pracy podległych pracowników i na tej podstawie wnioskuje o przyznanie nagród, kar i awansów,
 10. odpowiada za pozostające w jego władaniu środki finansowe związane z wykonywanymi zadaniami Wydziału,
 11. odpowiada przed Burmistrzem Gminy Chojna za realizację zadań i prawidłową organizację Wydziału, sprawuje merytoryczny nadzór nad stanowiskami urzędniczymi:
 1. stanowiskiem ds. sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wykupu, zamiany nieruchomości,
 2. stanowiskiem ds. sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  na terenie Gminy Chojna, numeracji porządkowej,
 3. stanowiskiem ds. dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych,
 4. stanowiskiem ds. rolnictwa, melioracji świetlic wiejskich, Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych i targowiska gminnego,
 5. stanowiskiem ds. utrzymania czystości w gminie i zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 6. stanowiskiem ds. gospodarki mieszkaniowej,
 7. stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi miasta Chojna
 8. stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi gminy Chojna (obszar wiejski),
 9. sprawuje merytoryczny nadzór nad stanowiskami nie urzędniczymi:
  - pomocą administracyjną.
 1. Do zakresu zadań  Naczelnika należy:
 1. zlecanie podziałów nieruchomości i innych prac geodezyjnych jednostkom geodezyjnym, przygotowanie umowy,
 2. rozgraniczanie nieruchomości.
§4
 1. Pracownicy Wydziału odpowiadają przed Naczelnikiem Wydziału za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i obowiązków, zgodnie z przydzielonym im zakresem   czynności.
 2. Podstawowe obowiązki pracowników określają postanowienia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. Poza tymi obowiązkami pracownicy Wydziału powinni:
 1. wzajemnie współdziałać i współpracować przy wykonywaniu obowiązków służbowych;
 2. inicjować oraz stosować i upowszechniać zasady nowoczesnej organizacji pracy;
 3. przestrzegać godzin urzędowania oraz organizować sprawne przyjmowanie interesantów;
 4. udzielać interesantom informacji niezbędnych lub przydatnych przy załatwianiu spraw oraz wyjaśniać treść obowiązujących przepisów prawnych;
 5. na bieżąco orientować się w zakresie spraw załatwianych przez pracowników, których zastępują w czasie ich nieobecności;
 6. przyjmować interesantów - a na żądanie interesantów- wnoszone przez nich podania, wnioski,  skargi itp., przyjmować do protokołu;
 7. ułatwiać interesantom załatwianie spraw poprzez dokonywanie uzgodnień, potwierdzeń danych będących w posiadaniu innych komórek organizacyjnych Urzędu, udostępnianie interesantom przepisów prawa;
 8. uzyskiwać w miarę możliwości, we własnym zakresie określone dokumenty, potwierdzenia, niezbędne do załatwienia spraw, a będących w posiadaniu innych urzędów lub instytucji;
 9. umożliwiać zainteresowanym wgląd w żądaną dokumentację w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 10. przedstawiać przełożonym sprawy w sposób precyzyjny, w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zgłaszać problemy uniemożliwiające samodzielne realizowanie zleconego zadania.
§5
 1. Zasady znakowania akt określa Jednolity rzeczowy wykaz akt.
 2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie Wydział   Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stosuje symbol literowy:  GN.

ROZDZIAŁ 2
Zakres czynności pracowników Wydziału

§6
 1. Zakres czynności pracowników ustala na podstawie niniejszego regulaminu i podpisuje Naczelnik Wydziału oraz zatwierdza Burmistrz.
 2. Zakres czynności Naczelnika Wydziału ustala Sekretarz Gminy.
 3. Zakresy czynności każdorazowo ulegają zmianie w przypadku nałożenia na wydział nowych zadań wynikających z przepisów prawa lub z wewnętrznych uregulowań.
 4. Zakres czynności sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu:
 1. doręcza się pracownikowi, którego zakres czynności dotyczy;
 2. przekazuje się do teczki akt osobowych pracownika;
 3. przechowuje Naczelnik Wydziału.
 1. Data potwierdzenia odbioru zakresu czynności przez pracownika jest datą jego obowiązywania.

ROZDZIAŁ 3
Aprobata

§7
 1. Do aprobaty Naczelnika Wydziału zastrzega się:
 1. podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
 2. podpisywanie pism (korespondencji) do kierowników urzędów w zakresie niezastrzeżonym do aprobaty Burmistrza,
 3. podpisywanie pism (korespondencji) wychodzących z Wydziału,
 4. przedstawianie materiałów o charakterze informacyjnym, analitycznym i sprawozdawczym, sporządzonych dla potrzeb Burmistrza i Rady Miejskiej w Chojnie,
 5. udzielanie zwolnień pracownikom na wyjście w sprawach osobistych
  w godzinach służbowych,
 6. wstępną akceptację podania o urlop.
 1. Naczelnik Wydziału przedkłada Burmistrzowi projekty uchwał, zarządzeń, umów, porozumień opracowanych przez pracowników wydziału.
 2. Naczelnik Wydziału odpowiada za prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych projektów pism, co potwierdza podpisem na kopii tych projektów.

ROZDZIAŁ 4
Zakresy działania na poszczególnych stanowiskach pracy

§ 8

Do zakresu działania na poszczególnych stanowiskach pracy należy:

 1. Do stanowiska ds. sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wykupu, zamiany nieruchomości należy w szczególności:
 1. Przejmowanie nieruchomości do zasobów Gminy Chojna oraz jednostek posiadających osobowość prawną (KOWR w Szczecinie, PKP Szczecin),
 2. Prowadzenie spraw związanych z wykupem i zamianą nieruchomości między gminą a osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi,
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 1. przyjmowanie i sprawdzenie kompletności wniosków,
 2. zlecenie wyceny prawa użytkowania wieczystego i prawa własności oraz współpraca z rzeczoznawcami,
 3. prowadzenie ewidencji przekształcenia użytkowania wieczystego,
 4. współpraca z Sądem Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych
 1. Prowadzenie ewidencji użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, w tym prowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
 1. przyjmowanie i sprawdzenie kompletności wniosków,
 2. zlecenie wycen prawa użytkowania wieczystego i prawa własności,
 3. sporządzenie protokołów uzgodnień,
 4. współpraca z rzeczoznawcą majątkowym oraz Kancelarią Notarialną,
 1. Sprzedaż nieruchomości w trybie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (poprawa warunków działki przyległej):
 1. przygotowanie nieruchomości do zbycia pod względem prawnym,
 2. zlecenie wycen rzeczoznawcom majątkowym,
 3. przygotowanie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
 4. sporządzenie protokołów uzgodnień
 1. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów gminy:
 1. przygotowywanie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
 2. zlecenie wycen rzeczoznawcom majątkowym,
 3. prowadzenie rejestru sprzedanych lokali, współpraca z Kancelarią Notarialną.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu udostępniania nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej i ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej,
 2. Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
 3. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości oraz infrastruktury:
 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji
 2. zlecenie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu
 1. Przygotowanie dokumentów spraw zakończonych, w celu przekazania do archiwum zakładowego,
 2. współpraca z Wydziałem SKF
 1. Do stanowiska ds. sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie Gminy Chojna, numeracji porządkowej należy w szczególności:
 1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chojna:
 1. przygotowanie nieruchomości do zbycia w trybie przetargu,
 2. zlecenie wycen rzeczoznawcom majątkowym,
 3. sporządzenie protokołów z przetargów i protokołów uzgodnień,
 4. prowadzenie rejestru sprzedanych nieruchomości,
 5.  współpraca z Kancelarią Notarialną,
 1. Wydawanie zaświadczeń w sprawie wykreślenia obciążenia hipotecznego z tytułu
  nabycia nieruchomości,
 2. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeracji porządkowej budynków,
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zmiana administracyjną granic miasta na terenie Gminy Chojna,
 4. Prowadzenie spraw nadawania nazw ulic i miejscowości,
 5. Zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych
 6. Przygotowanie dokumentów spraw zakończonych, w celu przekazania do archiwum
  zakładowego,
 7. Współpraca z Wydziałem SKF.
 1. Do stanowiska ds. dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych należy w szczególności:
 1. dzierżawa gruntów na cele rolnicze i  nierolnicze na terenie miasta i gminy: pod ogrody warzywne, pod tereny rekreacyjne, pod garaże, na cele składowe, na cele handlowe
  i usługowe oraz na inne cele:

 

 1. zawieranie umów dzierżawy,
 2. wystawianie faktur VAT ,
 3. przygotowywanie stosownych uchwał w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat,
 4. rozliczanie zaksięgowanych kwot z tytułu czynszu dzierżawnego wspólnie z Wydziałem SKF,
 5. współpraca z  Wydziałem DIR w sprawie przygotowania terenów do dzierżawy,
 6. ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów w sprawie dzierżawy gruntów na cele  rolnicze i nierolnicze,
 1. najem nieruchomości komunalnych, w tym lokali użytkowych:
 1. zawieranie umów,
 2. wystawianie faktur VAT ,
 3. przygotowywanie stosownych uchwał w sprawie najmu powyżej 3 lat,
 4. rozliczanie zaksięgowanych kwot z tytułu  najmu wspólnie  z Wydziałem SKF,
 5. ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 6. rozliczanie mediów,
 1. wydawanie postanowień i zaświadczeń w sprawie spłaty ciężaru realnego,
 2. współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w przedmiocie potwierdzenia praw  do rekompensaty z tytułu pozostawionych nieruchomości  poza obecnymi granicami  Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. zgłoszenie mienia w celu objęcia ubezpieczeniem
 4. przygotowywanie  dokumentów spraw  zakończonych, w celu  przekazania  ich 
  do  archiwum zakładowego
 5. udział w pracach związanych ze spisem rolnym.
 1. Do stanowiska ds. rolnictwa, melioracji świetlic wiejskich, Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych i targowiska gminnego należy w szczególności:
 1. wydawanie zaświadczeń w sprawach posiadania gospodarstwa rodzinnego,
 2. nadzór nad uprawą maku i konopi:
 1. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 2. przeprowadzenie kontroli upraw,
 1. prowadzenie spraw związanych z melioracją, współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Starostwem Powiatowym,
 2. prowadzenie spraw związanych z produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą), współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę leśną:
 1. współpraca z Nadleśnictwami,
 2. współpraca z Kołami Łowieckimi,
 1. prowadzenie zbioru aktów notarialnych,
 2. współpraca z innymi jednostkami: Inspekcją Weterynaryjną, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołami Pszczelarskimi, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach,  KOWR w Szczecinie ,
 3. nadzór nad realizacją zadań w ramach funduszy Sołeckich,
 4. realizacja i nadzór prac społeczno-użytkowych w sołectwach Gminy Chojna,
 5. współpraca z Wydziałem SKF,
 6. udział w pracach związanych ze spisem rolnym,
 7. naliczanie wysokości opłat za usługi wodne (zgodnie z art.272 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
 8. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych;
 9. w zakresie świetlic wiejskich,  Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych i targowiska gminnego:
 1. prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganych przez przepisy prawa budowlanego,
 2. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń  stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 3. zlecanie wykonania bieżącej konserwacji i bieżących napraw dot. utrzymania nieruchomości,
 4. przygotowanie do budżetu gminy zadań związanych z utrzymaniem budynków,
 5. przygotowanie projektów uchwał dotyczących regulaminu targowiska i uchwał o opłatach targowych,
 6. nadzór i koordynowanie realizowanych zadań, dotyczących bieżących napraw  i konserwacji obiektów budowlanych,
 7. sporządzanie projektów umów o administrowanie targowiskiem - rozliczanie inkasenta i administratora z pobranych opłat targowych,
 8. prowadzenie szczegółowej ewidencji z tytułu usług za korzystanie z pomieszczeń świetlic wiejskich, tj. ewidencja umów oraz wystawianie faktur,
 9. wystawianie faktur za odpłatne korzystanie z mediów,
 10. opisywanie faktur dot. świetlic wiejskich,  targowiska  w zakresie korzystania z mediów,
 11. gospodarowanie środkami trwałymi w zakresie targowiska i świetlic wiejskich (dokonywanie wpisów: OT, LT, PT),
 12. sporządzanie umów do bezpłatnego i odpłatnego  użytkowania obiektów gminy,
 13. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie opłaty targowej - dowód wpłaty KP
 14. zgłaszanie mienia, w celu objęcia ubezpieczeniem,
 15. przygotowywanie  dokumentów spraw  zakończonych, w celu  przekazania  ich 
  do  archiwum zakładowego.
 1. Do stanowiska ds. utrzymania czystości w gminie i zbiorowego zaopatrzenia w wodę należy w szczególności:
 1. w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:
 1. sporządzanie zezwoleń na wykonywanie usług odbierania  nieczystości płynnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 2. sprawowanie nadzoru przedsiębiorstw wykonujących usługi w zakresie działalności regulowanej i ścieków na terenie gminy,
 3. prowadzenie rejestru zawartych umów na odbieranie odpadów i ścieków, prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych w nieruchomościach nie przyłączonych do kanalizacji sanitarnej,
 4. opracowywanie regulaminu czystości i porządku w gminie
 5. bieżące utrzymanie terenów zielonych,
 6. bieżące utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych,
 7. przygotowywanie projektów uchwał.
 1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
 1. sporządzanie zezwoleń dla przedsiębiorstw na wykonywanie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 2. nadzorowanie przedsiębiorstw wodociągowych w zakresie realizacji regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 4. współdziałanie z Inspekcją Sanitarną,
 5. przygotowywanie projektów uchwał,
 1. w zakresie nadzoru nad zwierzętami bezdomnymi:
 1. zlecenie odłowienia bezdomnych zwierząt,
 2. zlecanie czipowania psów przed wywiezieniem do schroniska,
 3. zlecanie utylizacji padłych zwierząt,
 4. prowadzenie rejestru odłowionych psów,
 5. zgłaszanie do schroniska gotowości przekazania psów i nadzór nad przygotowaniem psa do transportu,
 6. przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami,
 7. przygotowywanie umów do prawidłowego systemu ochrony zwierząt: umowy
  ze schroniskiem, lekarzem weterynarii, dot. utylizacji padłych zwierząt,
 8. współpraca ze Stowarzyszeniem „Psijaciele”
 1. prowadzenie rejestru psów w gminie i wydawanie numerków identyfikacyjnych,
 2. rejestracja i wydawanie decyzji na utrzymywanie psów rasy uznawanych za   niebezpieczne,
 3. nadzór nad cmentarzami komunalnymi w mieście i gminie:
 1. sprawowanie kontroli nad utrzymaniem czystości na terenie cmentarzy,
 2. przygotowywanie dokumentacji dot. utrzymanie czystości i administrowania cmentarzy
 1. przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt głównie w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na gminę,
 2. współpraca z Wojewodą oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Chojnie oraz miejsc pamięci:
 3. sprawowanie kontroli nad utrzymaniem czystości na terenie cmentarza,
 4. rozliczanie dotacji celowych do Urzędu Marszałkowskiego,
 5. składanie wniosku o dofinansowanie do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wykonanie prac remontowych, oraz przeprowadzanie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy prac remontowych,
 6. sporządzanie informacji o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych w zakresie cmentarza wojennego,
 7. nadzór nad utrzymaniem czystości nad jeziorami w Gminie Chojna,
 8. dokonywanie archiwizacji dokumentacji otrzymanej i wytworzonej na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do  stanowiska ds. gospodarki mieszkaniowej należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z systemem gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy,
 2. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, nadzorowaniem oraz rozwiązywaniem umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych;
 3. sporządzanie zawiadomień dotyczących wysokości czynszu oraz pozostałych opłat wynikających z użytkowania lokalu;
 4. prowadzenie ewidencji umów najmu lokali komunalnych;
 5. dokonywanie rozliczeń opłat za media najemców lokali w budynkach komunalnych;
 6. sporządzanie rozliczeń opłat za media najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych na podstawie informacji otrzymywanych od zarządców nieruchomości;
 7. przygotowywanie umów o dostawy mediów do zarządzanych nieruchomości i o usługi związane z eksploatacją zarządzanych budynków i terenów;
 8. dokonywanie przypisów, odpisów należności z tytułu czynszu najmu, umorzeń, rozliczeń za media oraz pozostałych opłat,
 9. wprowadzanie danych do programów komputerowych wykorzystywanych na potrzeby wykonywania zadań w zakresie pracy wydziału;
 10. tworzenie i aktualizacja bazy danych najemców lokali;
 11. tworzenie i aktualizacja bazy danych lokali komunalnych;
 12. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem merytorycznym wniosków do prac Komisji Mieszkaniowej, prowadzeniem rejestrów wniosków o najem i zamianę lokali mieszkalnych, załatwiania spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z pracami Komisji Mieszkaniowej,
 14. analiza, koordynacja, nadzór i kontrola komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz realizacja innych postanowień wynikających z ustawy o najmie lokali,
 15. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,
 16. opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zasad polityki czynszowej;
 17. prowadzenie egzekucji administracyjnych w sprawach lokalowych,
 18. współpraca z zarządcami i administratorami nieruchomości w zakresie lokali komunalnych, w tym przy weryfikacji danych w teczkach lokalowych;
 19. potwierdzanie danych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
  we wnioskach o wykup lokalu;
 20. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących komunalnego zasobu mieszkaniowego;
 21. opisywanie faktur dotyczących komunalnego zasobu mieszkaniowego;
 22. gospodarowanie środkami trwałymi;
 23. dokonywanie archiwizacji dokumentacji otrzymanej i wytworzonej na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi miasta Chojna należy w szczególności:
 1. weryfikacja sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne,
 2. sporządzanie rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanego do Marszałka Województwa oraz WIOŚ,
 3. przygotowywanie rocznej analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 4. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i weryfikacja danych zawartych w deklaracjach,
 5. udzielanie informacji odnośnie stanu konta, pomoc w wypełnieniu deklaracji
  o wysokości opłaty,
 6. wprowadzanie deklaracji do systemu, nadawanie indywidualnych numerów kont,
 7. prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości,
 8. prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. przygotowywanie projektów decyzji w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, wskazujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. przygotowywanie projektów decyzji w przypadku, gdy po zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty, właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty w wysokości podanej
  w zawiadomieniu,
 11. przygotowanie projektów decyzji ustalających obowiązek ponoszenia opłat na rzecz gminy z tytułu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w tym zakresie umów z uprawnionymi podmiotami,
 12. przygotowanie projektów decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 13. nadzór nad realizacją umowy o świadczeniu usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegających
  na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenów miejskich,
 14. prowadzenie spraw, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków, związanych
  z działalnością - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
 15. przygotowywanie zestawień danych niezbędnych do prawidłowego odbioru odpadów,
 16. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku,
 17. współpraca z innymi podmiotami w zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach oraz wydanego na jej podstawie Regulaminu,
 18. prowadzenie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 19. wydawanie decyzji w przypadku wpisu przedsiębiorcy do RDR oraz wypisu przedsiębiorcy  z RDR, prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej,
 20. prowadzenie kontroli stanu czystości terenów miejskich oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uwag jednostkom  i podmiotom odpowiedzialnym za ich utrzymanie,
 21. opracowywanie dokumentacji w tym aktów prawa miejscowego, regulujących obowiązki gminy, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z aktów wykonawczych,
 22. współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami ekologicznymi w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów,
 23. nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym aktualizacja tych planów oraz sporządzanie sprawozdań ze stanu ich realizacji;
 24. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną;
 25. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska i ochronie przyrody;
 26. przygotowywanie wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 27. przygotowywanie wezwań do złożenia korekty deklaracji w przypadku wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 28. przygotowywanie zawiadomień odnośnie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 29. przygotowywanie wezwań do uprzątnięcia „dzikich wysypisk”,
 30. dokonywanie archiwizacji dokumentacji otrzymanej i wytworzonej na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi gminy Chojna ( obszar wiejski) należy w szczególności:
 1. weryfikacja sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne,
 2. sporządzanie rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanego do Marszałka Województwa oraz WIOŚ,
 3. przygotowywanie rocznej analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 4. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i weryfikacja danych zawartych w deklaracjach,
 5. udzielanie informacji odnośnie stanu konta, pomoc w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty,
 6. wprowadzanie deklaracji do systemu, nadawanie indywidualnych numerów kont,
 7. prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 8. prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. przygotowywanie projektów decyzji w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, wskazujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. przygotowywanie projektów decyzji w przypadku, gdy po zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty, właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty w wysokości podanej
  w zawiadomieniu,
 11. przygotowanie projektów decyzji ustalających obowiązek ponoszenia opłat na rzecz gminy z tytułu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w tym zakresie umów z uprawnionymi podmiotami,
 12. przygotowanie projektów decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 13. nadzór nad realizacją umowy o świadczeniu usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenów wiejskich,
 14. prowadzenie spraw, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków, związanych z działalnością - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
 15. przygotowywanie zestawień danych niezbędnych do prawidłowego odbioru odpadów,
 16. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku,
 17. współpraca z innymi podmiotami w zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanego na jej podstawie Regulaminu,
 18. prowadzenie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 19. wydawanie decyzji w przypadku wpisu przedsiębiorcy do RDR oraz wypisu przedsiębiorcy  z RDR, prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej,
 20. prowadzenie kontroli stanu czystości terenów miejskich oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uwag jednostkom  i podmiotom odpowiedzialnym za ich utrzymanie,
 21. opracowywanie dokumentacji w tym aktów prawa miejscowego, regulujących obowiązki gminy, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z aktów wykonawczych,
 22. współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami ekologicznymi w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów,
 23. nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym aktualizacja tych planów oraz sporządzanie sprawozdań ze stanu ich realizacji;
 24. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną;
 25. przygotowywanie wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 26. przygotowywanie wezwań do złożenia korekty deklaracji w przypadku wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 27. przygotowywanie zawiadomień odnośnie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 28. przygotowywanie wezwań do uprzątnięcia „dzikich wysypisk”,
 29. dokonywanie archiwizacji dokumentacji otrzymanej i wytworzonej na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9
 1. Zastępstwa pracowników ustala Naczelnik Wydziału w szczegółowych zakresach czynności pracowników.
 2. Do pracowników zastępujących należy przestrzeganie obowiązku, o którym mowa  w § 4 ust. 2 pkt 5 niniejszego regulaminu.
 1. W razie jednoczesnej nieobecności pracownika zastępowanego i zastępującego oraz  w przypadku, gdy w zakresie czynności nie określono zastępstwa nieobecnego pracownika - Naczelnik Wydziału doraźnie wyznacza pracownika do zastępowania osoby nieobecnej ustalając zarazem zakres zastępstwa.

Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza.

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Krygiel

Data wytworzenia:
27 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:28

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
02 cze 2023, godz. 15:57