Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ( symbol GN)

Naczelnik Wydziału: Barbara Krygiel tel. 91 414 10 35 wew. 31   e-mail: nieruchomosci@chojna.pl

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego należy
w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym,
 2. zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej według zasad i trybu określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także uchwałami Rady Miejskiej,
 3. gospodarka mieszkaniowa, w tym przydział lokali mieszkalnych, lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wskazanie pomieszczenia tymczasowego,
 4. prowadzenie postępowań w zakresie zamiany lokali mieszkalnych,
 5. prowadzenie postępowań w zakresie przekwaterowania do lokali zamiennych, między innymi ze względu na rozbiórkę budynku, zły stan techniczny, klęski żywiołowe itp.,
 6. prowadzenie postępowań w zakresie podnajęcia komunalnego lokalu mieszkalnego,
 7. współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w szczególności finansowanie remontów części wspólnych w nieruchomościach do wysokości udziału gminy oraz rozliczanie zaliczek przekazywanych przez gminę na fundusz bieżący i remontowy,
 8. współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomościami, w których gmina Chojna posiada procentowe udziały
 9. umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości czynszowych lokatorom lokali komunalnych,
 10. udział w sporządzaniu informacji na temat sytuacji lokalowej wydawanych decyzji,
 11. realizacja zadań wynikających z ustawy o własności lokali,
 12. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz bieżące utrzymanie cmentarza wojennego,
 13. utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 14. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
 15. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 16. prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 17. organizacja i prowadzenie spisów rolnych,
 18. nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych,
 19. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub prowadzeniu gospodarstw rolnych,
 20. współpraca z rolnikami oraz instytucjami, których przedmiotem działania są sprawy dotyczące rolnictwa,
 21. prowadzenie spraw związanych z melioracją,
 22. prowadzenie spraw związanych ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę leśną,
 23. ustalanie, dokonywanie zmiany i znoszenie urzędowych nazw miejscowości i ich części, nazw placów i ulic oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych,
 24. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
 25. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd),
 26. nabywanie mienia na mocy ustaw szczególnych,
 27. ustalanie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości,
 28. przygotowanie dokumentacji dla urządzenia ksiąg wieczystych lub ich zmiany,
 29. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 30. regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 31. prowadzenie postępowania o wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne lub inne infrastrukturalne inwestycje gminne,
 32. prowadzenie postępowania w sprawach pierwokupu nieruchomości,
 33. ustalanie opłat za nieruchomości oraz ich aktualizacja, w tym udzielanie bonifikat osobom fizycznym od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 34. prowadzenie spraw i nadzór nad świetlicami wiejskimi i Centrum Organizacji Pozarządowych,
 35. prowadzenie spraw i nadzór nad ogródkami placami zabaw na terenie Gminy Chojna.

Link do regulaminu:

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Wydziału GN w wersji PDF


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
27 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:28

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
31 sie 2020, godz. 08:22