Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami (symbol DIR)

Naczelnik Wydziału: Łukasz Podleśny tel. 91 414 10 35 wew. 32   e-mail: inwestycje@chojna.pl

Do zadań Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami należy
w szczególności:

 1. współpraca i opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych gminy i innych panów inwestycyjnych,
 2. koordynacja dotycząca procesu planowania inwestycji gminnych,
 3. przygotowywanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej planowanych zadań inwestycyjnych,
 4. przygotowywanie terenów budowlanych i współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,
 5. nadzór i koordynowanie realizacji zadań remontowych, w tym planowanie wydatków na te cele,
 6. sporządzanie kwartalnej i rocznej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych inwestycji i remontów,
 7. opracowywanie programów rozwoju gospodarczego gminy, w tym opracowywanie strategii rozwoju gminy,
 8. inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu rozbudowy infrastruktury komunalnej zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminy,
 9. realizowanie zadań związanych z utrzymaniem i bieżącymi remontami dróg gminnych, tym:
 1. remonty dróg i chodników,
 2. utrzymanie i remonty oświetlenia drogowego i wiat przystankowych,
 3. oznakowanie dróg,
 4. organizacja ruchu drogowego,
 5. koordynacja robót w pasie drogowym,
 6. wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg,
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie wydawania dokumentów uprawniających przewoźników do wykonywania autobusowej komunikacji zbiorowej,
 2. organizacja funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy,
 3. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 4. pozyskiwanie zewnętrznych funduszy krajowych i zagranicznych na realizacje projektów inwestycyjnych wraz z ich rozliczaniem i prowadzeniem sprawozdawczości,
 5. realizowanie programu usuwania azbestu,
 6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:
 1. ochrona przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 2. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
 3. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia form ochrony przyrody,
 4. prowadzenie postępowań w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
 5. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 6. opracowywanie programów z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdań,
 7. udostępnianie informacji o środowisku,
 8. rozliczanie wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 9. prowadzenie edukacji ekologicznej,
 1. współdziałanie z zarządami dróg publicznych w zakresie utrzymania czystości dróg i zieleni,
 2. współpraca z właściwymi rzeczowo organami w zakresie wydawanych pozwoleń wodno-prawnych, opiniowanie ocen wodnoprawnych,
 3. sporządzanie informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów Urzędu,
 4. naliczanie i wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 5. sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 7. sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (procedura administracyjna),
 8. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach podziału nieruchomości,
 9. przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków,
 10. przygotowanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego,
 11. prowadzenie procedur sporządzania/zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. prowadzenie procedur sporządzania/zmiany studium,
 13. współpraca z autorami projektów koncepcji urbanistycznych i zagospodarowania terenu,
 14. sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń,
 15. opiniowanie dla innych komórek organizacyjnych zgodności projektowanych zamierzeń z planem miejscowym,
 16. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 17. wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne, a w szczególności:
 1. planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 2. planowanie oświetlenia miejsc publicznych dróg gminnych,
 3. nadzór nad dostawą energii elektrycznej,
 1. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych: pomocowych i dotacji na realizację zadań własnych gminy,
 2. przygotowywanie i przeprowadzanie na postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 3. opracowywanie planu zamówień publicznych,
 4. prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
 5. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,
 6. prowadzenie centralnego rejestru umów,
 7. opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych,
 8. pomoc formalno-prawna jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie zamówień publicznych.

Link do regulaminu:

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Wydziału DIR w wersji PDF


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
17 maj 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
17 maj 2019, godz. 10:24

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
01 wrz 2020, godz. 09:45