Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z Umową o dofinansowanie Nr 2023CM0714S z dnia 6 marca 2023 r. w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie", zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Chojna.

2. Zasady udzielania dofinansowania zostały określone w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” i umowie Nr 2023CM0714S z dnia 6 marca 2023 r., podpisaną pomiędzy Gminą Chojna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

3. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o naborze.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 maja 2023 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Chojna

Gmina Chojna ogłasza, iż od dnia 23.05.2023 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami / uprawnionymi z ograniczonego prawa rzeczowego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Chojna. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Chojna. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) do dnia 20.11.2023 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Budżet

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu na terenie gminy Chojna wynosi 360 000,00 zł. tj.

- 180 000,00 zł w 2023 r.

- 180 000,00 zł w 2024 r.

Okres wdrażania

Program w gminie Chojna realizowany będzie w latach 2023-2024, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 31.07.2023r. (podpisywanie umów z beneficjentami) lub do momentu wyczerpania środków - dla wniosków złożonych w 2023 r.

2) Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta (data ostatniej faktury lub równoważnego dowodu księgowego) nie może przekroczyć daty 20.11.2023r.

3) środki wydatkowane będą do końca roku kalendarzowego w którym, Beneficjent podpisał umowę nie częściej niż raz na kwartał.

Terminy i sposób składania wniosków:

1) nabór prowadzony jest w trybie ciągłym,

2) prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w sposób określony w Regulaminie naboru,

3) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w Regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie internetowej i BIP Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Beneficjentem końcowym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Chojna oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

Dla kogo dofinansowanie?

1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym

- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d),

dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

- kotła gazowego kondensacyjnego,

- kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

- ogrzewania elektrycznego,

- pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze

- podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

- instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

- wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

- dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

- Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).

- Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

- w formie papierowej: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, parter; Biuro Obsługi Klienta, pok. Nr 2,

- w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Chojna znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: /6u96c5hmwj/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 91 414 1035 w. 57

e-mail:  psobczynski@chojna.pl  

Załączniki:

1. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne w Programie „Ciepłe Mieszkanie” (Załącznik nr 1 do Programu) 

załącznik do załącznika nr 1 - Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne w Programie "Ciepłe Mieszkanie"

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 maja 2023 r.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego
„CIEPŁE MIESZKANIE” w Gminie Chojna
§ 1
Informacje ogólne

1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Chojna (zwany dalej „Regulaminem”) stosuje się do wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

2. Dofinansowanie udzielane jest z dotacji pozyskanej przez Gminę Chojna (zwana dalej „Gminą”) w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

3. Regulamin określa sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w naborze, do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie.

4. Warunki, zasady, w tym ograniczenia, udzielania dofinansowania i realizacji przedsięwzięcia określa Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” (zwany dalej „Programem”), który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2. Składanie wniosków o dofinansowanie

1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnie, www.chojna.pl  

2. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (zwany dalej „Urzędem”).

3. Wniosek składa się w formie papierowej lub elektronicznej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

5. W celu złożenia wniosku w wersji elektronicznej należy pobrać wniosek, wypełnić i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy i przesłać na skrzynkę podawczą Gminy Chojna (zwaną dalej „Gminą”) znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /6u96c5hmwj/SkrytkaESP.

W tym przypadku, konieczne jest załączenie do wniosku załączników w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

6. W celu złożenia wniosku w formie papierowej należy pobrać wniosek, wypełnić i opatrzyć go własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy i dostarczyć wraz z podpisanymi załącznikami do tut. Urzędu.

7. Wniosek o dofinansowanie składany w formie papierowej może zostać złożony przez Pełnomocnika Wnioskodawcy. W takim przypadku do formy papierowej wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa sporządzony jako dokument w formie papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.

8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6, powinno obejmować umocowanie do złożenia oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy wobec Gminy Jakie są niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie. Dodatkowo pełnomocnictwo może dotyczyć prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie oraz jej zmiany.

9. Wniosek składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie. O zachowaniu terminu decyduje:

1) Data nadania wniosku – w przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną;

2) Data wpływu do Kancelarii urzędu – w przypadku wniosku składanego w formie papierowej w urzędzie przez Wnioskodawcę.

3) Data nadania - w przypadku papierowej formy wniosku nadanej w placówce pocztowej.

10. Wniosek złożony poza terminem naboru wniosków pozostaje bez rozpatrzenia.

11. Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego lokalu mieszkalnego.

12. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia na ten sam lokal mieszkalny, rozpatrzeniu podlega pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

13. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek składając pisemne oświadczenie z jednoczesnym wskazaniem wniosku, którego to oświadczenie dotyczy.

14. Rozpatrzenie przez Gminę kolejnego wniosku na ten sam lokal mieszkalny możliwe jest po lub równocześnie z wycofaniem wniosku wcześniejszego.

15. W przypadku śmierci Wnioskodawcy istnieje możliwość podtrzymania wniosku o dofinansowanie na jego lokal mieszkalny przez osobę spełniająca warunki dofinansowania określone Programem.

16. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

17. W przypadku wpływu do Urzędu wniosków o dofinansowanie na kwotę wyższą niż przyznana Gminie na ten cel dotacja, o otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków o dofinansowanie spełniających wszystkie warunki Programu.

18. Wnioski o dofinansowanie, które spełniają wszystkie warunki Programu, ale ze względu na wyczerpanie środków z dotacji nie otrzymały dofinansowania, zostają wpisane na listę rezerwową w kolejności wpływu do Urzędu i mają pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania w przypadku powstania oszczędności przy rozliczaniu dotacji.

§ 3. Ocena wniosków o dofinansowanie

1. Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu do tut. Urzędu.

2. Złożony wniosek o dofinansowanie podlega ocenie pod względem spełnienia wszystkich warunków Programu.

3. Istnieje możliwość jednokrotnej korekty wniosku o dofinansowanie w zakresie niespełnionego warunku Programu możliwego do poprawy na wezwanie Gminy.

4. Wezwanie do korekty wniosku o dofinansowanie kierowane jest do Wnioskodawcy w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany we wniosku o dofinansowanie.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia korekty wniosku, uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień, zgodnie z wezwaniem do korekty wniosku o dofinansowanie, w terminie 10 dni roboczych liczonych od następnego dnia po doręczeniu pisma.

6. W indywidualnych przypadkach, na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy, istnieje możliwość wydłużenia terminu, o którym mowy w ust. 5. Prośba o wydłużenie terminu musi być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej przed upływem tego terminu.

7. Po dokonaniu korekty/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę następuje ponowna jego ocena pod względem spełnienia wszystkich warunków Programu.

8. Wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) niespełniony jest którykolwiek z warunków wynikających z Programu niemożliwy do poprawy;

2) Wnioskodawca pomimo wezwania w wyznaczonym terminie, nie złożył korekty wniosku, uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów, wyjaśnień;

3) z oceny, o której mowa w ust. 2 wynika, że nadal niespełniony jest którykolwiek z warunków wynikających z Programu.

9. Odrzuceniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany we wniosku o dofinansowanie.

§ 4. Decyzja o udzieleniu dofinansowania i zawarcie umowy o dofinansowanie

1. Decyzja o udzieleniu dofinansowania jest podejmowana przez Gminę dla wniosków o dofinansowanie spełniających warunki Programu, które otrzymały pozytywną ocenę.

2. Odmowa udzielenia dofinansowania jest możliwa dla wniosków o dofinansowanie spełniających wszystkie warunki Programu w przypadku wyczerpania dotacji otrzymanej przez Gminę na ten cel.

3. O odmowie udzielenia dofinansowania Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany we wniosku o dofinansowanie.

4. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, Gmina informuje o tym Wnioskodawcę w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany we wniosku o dofinansowanie i wyznacza termin podpisania umowy o dofinansowanie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Chojna.

5. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą Chojna. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

6. Wnioskodawca z dniem podpisania umowy o dofinansowanie staje się Beneficjentem końcowym Programu.

7. Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga Gmina.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w naborze w ramach Programu oznacza:

1) akceptację Programu, postanowień niniejszego Regulaminu oraz załączników do Regulaminu;

2) wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez przedstawicieli Gminy lub przedstawicieli WFOŚiGW w Szczecinie lub NFOŚiGW lub inny podmiot upoważniony przez te instytucje, kontroli realizacji przedsięwzięcia, w tym podczas wizytacji końcowej, aż do czasu zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia.

3. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Gminy o każdej zmianie danych adresowych do korespondencji, pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji przez Gminę, przesłanej na dotychczas znany Gminie adres Wnioskodawcy.

4. Korespondencję do Gminy należy kierować na adres: ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna.

5. Wskazane w Regulaminie terminy rozpatrywania wniosków przez Gminę mają charakter instrukcyjny i ich naruszenie przez Gminę nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wnioskodawcy.

6. Gmina może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić postanowienia Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikiem.

Załącznik nr 1 do załącznika Nr 2 - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 do załącznika Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 3 do załącznika Nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 – lista sprawdzająca

Załącznik nr 4 do załącznika Nr 2 – lista sprawdzająca

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 maja 2023 r.

UMOWA Nr ……………………………….
na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego
„Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Chojna

zawarta w dniu ……………… w Chojnie, pomiędzy:

Gminą Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, reprezentowaną przez Barbarę Rawecką - Burmistrza Gminy Chojna

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Górskiej – Skarbnika Gminy Chojna,

zwaną dalej „Gminą” NIP 8581726144, REGON 811684574

a

Panią/Panem* ……………………………………. zam. ………………………………………………,

Nr PESEL ……………………………………

zwaną/ym dalej „Beneficjentem”

Preambuła

Zważywszy, że:

1. w dniu …………………… r. Gmina Chojna podpisała Umowę o dofinansowanie nr ……………. z dnia ………………….. roku w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

2. zgodnie z § 1 pkt 3 Umowa określa również prawa i obowiązki Gminy w związku
z udzielaniem przez Gminę, zgodnie Programem, dofinansowania beneficjentom końcowym
w ramach Przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę.

3. zgodnie z § 3 pkt 2 […] Gmina zobowiązuje się stosować Wytyczne dla gmin dotyczące przygotowania naboru wniosków dla beneficjentów końcowych, oraz rozliczania umów o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych Programu „Ciepłe Mieszkanie” stanowiące załącznik nr 2 do Umowy.

4. zgodnie z § 3 pkt 4 po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu, Gmina zawrze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Beneficjent oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w ……………….….., Gmina Chojna. (-)

1. Beneficjent oświadcza, że jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego położonego
w ……………….., Gmina Chojna i jako współwłaściciel tego lokalu oświadcza, że posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli lokalu na realizację przedsięwzięcia opisanego poniżej, na zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania i przekazanie dofinansowania wyłącznie dla Beneficjenta. (-)

1. Beneficjent oświadcza, że udzielił pełnomocnictwa Pani/Panu …………………………………… zam. …………………………. Nr PESEL ………………… do reprezentowania i działania w imieniu właściciela lokalu mieszkalnego położonego w ………………………………….., Gmina Chojna. (-)

- pozostawić stosowny zapis, niepotrzebny usunąć.

2. W oparciu o Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” zwany dalej „Programem” określający zasady i tryb udzielania dofinansowania przedsięwzięć realizujących cel programu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w gminie Chojna, Gmina udziela Beneficjentowi dofinansowania na pokrycie kosztów przedsięwzięcia planowanego do realizacji w nieruchomości, o której mowa w ust.1, określonego we wniosku o dofinansowanie do programu „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Chojna (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) zwanego dalej „Wnioskiem”.

3. Dofinasowaniem objęte są tzw. koszty kwalifikowane, poniesione podczas realizacji przedsięwzięcia na:

a) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego,

b) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

c) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 12 pkt 9 i 10 Części 1), Części 2) lub Części 3) Programu.

Dodatkowo dofinasowaniem objęte są:

d) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

e) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

f) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

g) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

4. Dofinansowanie nie obejmuje:

1) kosztów nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia,

2) kosztów robót wykonywanych siłami własnymi przez Wnioskodawcę,

3) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych,

4) kosztów dostawy, uruchomienia, przeszkolenia z obsługi, serwisowania, ubezpieczenia.

§ 2. Sposób wykonywania przedsięwzięcia

1. Termin zakończenia przedsięwzięcia to data wystawienia lub opłacenia ostatniej faktury/równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac i powinien nastąpić nie później niż ………………………. r.

2. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru jego dostawcy i instalatora, który dokona wymiany systemu ogrzewania.

3. Beneficjent oświadcza, że:

1) zapoznał się z Programem, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy i zobowiązuje się do jego stosowania;

2) przy realizacji przedsięwzięcia dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa;

3) przedsięwzięcie zostanie wykonane zgodnie z „Wnioskiem” i na zasadach określonych niniejszą umową.

4. Beneficjent zobowiązany jest wymienić i zlikwidować wszystkie dotychczasowe służące ogrzewaniu piece lub kotły c.o. opalane paliwem stałym lub biomasą, za wyjątkiem:

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym,

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym.

5. W przypadku zachowania źródeł ogrzewania, o których mowa w ust. 4, Beneficjent zlikwiduje połączenie pieca z przewodem kominowym, czego potwierdzeniem będzie opinia kominiarska.

6. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją przedsięwzięcia.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i warunków realizacji przedsięwzięcia pod warunkiem zachowania celu Programu. W takim wypadku kwota dofinansowanie dotyczyć będzie faktycznie zrealizowanego przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż kwota wskazana w § 3 ust.1 umowy.

8. Zmiana, o której mowa w ust. 7, wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 3. Wysokość dofinansowania oraz sposób jego wypłaty

1. Gmina zobowiązuje się do przekazania dofinasowania do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł). (-)

1. Gmina zobowiązuje się do przekazania dofinasowania do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż 25.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł). (-)

1. Gmina zobowiązuje się do przekazania dofinasowania do wysokości 90% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż 37.500 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 zł). (-)

- pozostawić stosowny zapis, niepotrzebny usunąć.

2. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do dnia 30.11.2023 roku.

3. Gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o płatność w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu jego złożenia. Gmina zastrzega sobie możliwość wezwania Beneficjenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, które wstrzymują czas weryfikacji wniosku.

4. Gmina przekaże dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przelewem na rachunek Beneficjenta nr ………………………………………………, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność i jego zatwierdzenia, oraz w ciągu 7 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Chojna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

5. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dofinansowania określonego w ust. 1 w przypadku nieuznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie części wydatków poniesionych przez Inwestora i wykazanych we wniosku o wypłatę dofinansowania za koszty kwalifikowane według § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 4. Rozliczenie dofinansowania

1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie określonym § 2 ust. 1, Beneficjent przedłoży w Urzędzie Miejskim w Chojnie wniosek o płatność zgodnie ze wzorem załączonym do Ogłoszenia z następującymi załącznikami:

a) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych zgodnie z Umową (oryginał)

b) Protokół odbioru, którego wzór jest załącznikiem do Ogłoszenia (oryginał).

c) Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone czytelnym podpisem przez Beneficjenta.

d) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Programu (kopia).

e) Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (kopia).

f) Protokół - odbiór kominiarski-protokół (w przypadku montażu kotła na pellet kopia).

g) Protokołu ze sprawdzenia szczelności instalacji gazowej (kopia).

h) Dowodu zapłaty (potwierdzenie z przelewu/wyciąg bankowy) (kopia).

i) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (kopia)

j) Projekt budowalny (kopia).

2. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania przedsięwzięcia, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia w całości.

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o płatność, Gmina do 14 dni od daty wpływu w/w wniosku może wezwać Beneficjenta do uzupełnienia braków.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykonanie przedsięwzięcia, Beneficjent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Urząd Miejski w Chojnie.

§ 5. Kontrola przedsięwzięcia

1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania przedsięwzięcia przez Beneficjenta, w tym wydatkowania przyznanego dofinansowania.

2. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić trwałość przedsięwzięcia przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3. Przez trwałość przedsięwzięcia rozumie się niedokonanie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego zdefiniowanego w Programie oraz niedokonanie demontażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także niezainstalowanie dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków Programu.

4. Zbycie lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem nie zwalnia Beneficjenta z realizacji niniejszej umowy, w szczególności zapewnienia zachowania trwałości przedsięwzięcia. W umowie zbycia nieruchomości jej nabywca może przejąć wszystkie obowiązki Beneficjenta z niniejszej umowy, wówczas to na Beneficjencie spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania, o tym fakcie Gminę Chojna, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zbycia lokalu mieszkalnego.

5. Do zakończenia okresu trwałości Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych oraz innych dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, w tym zaświadczenia wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska lub dokumentów potwierdzających dochód Beneficjenta albo zaświadczenia potwierdzającego ustalone prawo do otrzymywania zasiłku, dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocnika.

6. Beneficjent akceptuje możliwość przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) lub osoby/podmioty wskazane przez NFOŚiGW/WFOŚiGW, Urząd Miejski w Chojnie kontroli w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także w okresie trwałości przedsięwzięcia, w lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem oraz dokumentów związanych z dofinansowaniem.

§ 6. Zwrot udzielonego dofinansowania i naliczanie odsetek

1. W przypadku, jeżeli w okresie 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia Beneficjent usunie nowe źródło ciepła, na realizację które zostało udzielone dofinansowanie, zainstaluje inne (drugie) źródło c.o., które nie spełnia wymagań Programu, bądź zaniecha korzystania z paliw ekologicznych, Beneficjent jest zobowiązany w terminie 30 od momentu wystąpienia wymienionej okoliczności do zwrotu udzielonego dofinansowania wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Dofinansowanie podlegające zwrotowi wraz z odsetkami określonymi w ust. 1, przekazane będzie na rachunek bankowy Urzędu nr ………………………………….., prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chojnie.

§ 7. Rozwiązanie umowy

1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę Chojna ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach określonych w § 8 niniejszej umowy.

3. Za dzień wypowiedzenia umowy uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie na adres wskazany w umowie, przy czym pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za prawidłowo doręczone z dniem zwrotu przesyłki do nadawcy.

§ 8. Odmowa wypłacenia dofinansowania

1. Gmina odmówi wypłacenia dofinansowania w przypadku stwierdzenia:

1) niewykonania przedsięwzięcia określonego w § 1 niniejszej umowy;

2) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako załączniki do wniosku o płatność;

3) niezrealizowania przedsięwzięcia w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

4) niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;

5) niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

6) dofinansowanie nie podlega wypłacie, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dofinansowania lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

2. Odmowa wypłaty dofinansowania, o której mowa w ust. 1 zostanie potwierdzona przesłanym do Beneficjenta pismem.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdyby któreś z postanowień umowy lub jego wykonanie było sprzeczne z umową o dofinasowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zawartą przez Gminę Chojna, o której mowa w preambule umowy, znajdują zastosowanie regulacje, oddające najwierniej wolę stron, a które będą zgodne z ww. umową o dofinansowanie lub takie regulacje zostaną przez strony wprowadzone.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Gminy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze umowy dla Gminy, jeden egzemplarz umowy dla Beneficjenta.

………………………………………… …………………………………………

Gmina: Beneficjent

Załączniki do umowy:

1. Wzór wniosku o płatność.

Załącznik nr 1 do załącznika Nr 3 - Wzór wniosku o płatność

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

Załącznik nr 2 do załącznika Nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

3. Protokół odbioru prac.

Załącznik nr 3 do załącznika Nr 3 - Protokół odbioru prac

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego.

Załącznik nr 4 do załącznika Nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 116/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 maja 2023 r.
Wniosek o płatność w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Chojna


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
24 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
25 maj 2023, godz. 10:06

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 10:06