Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie nr 27/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2024 roku

Zarządzenie Nr 27/2024
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 lutego 2011 r. Nr 12 poz. 198) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2024 roku.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2024
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem finansowania są zadania służące rozwojowi sportu na terenie gminy Chojna.

Rodzaje i numery zadań objętych konkursem:

1. zadanie nr USCO/S/3/2024 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

- kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

2. zadanie nr USCO/S/5/2024 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

- kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);

3. zadanie nr USCO/S/7/2024 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki – boks;

- kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert jest organizowany na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie gminy Chojna.

Miejsce, w którym można zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojna,

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Termin realizacji zadań.

1. Zadania przeznaczone do realizacji: w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Miejsce, termin i sposób składania ofert.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu, rodzajem zadania oraz pieczątką klubu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, lub przesłać pocztą – (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie) w terminie do dnia 7 lutego 2024 r. do godz.1515. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie zostaną złożone w kopercie opisanej jw. – nie zostaną rozpatrzone.

Termin i tryb rozpatrzenia ofert.

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

2. Burmistrz Gminy Chojna na podstawie opinii komisji konkursowej dokona wyboru oferenta.

Finansowanie zadania.

1. Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Wydatki niekwalifikowane:

1) wypłata wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego;

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) zakup nieruchomości;

6) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;

8) opłaty za korzystanie z telefonu, internetu i tv.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna na podstawie § 5 Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna.

2. Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Kryteria stosowane przy ocenie ofert:

ocena formalna i merytoryczna:

1) czy realizowane zadanie będzie spełniać cel publiczny zgodnie z § 1 ust 2. Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna;

2) czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu;

3) czy oferta jest przedstawiona na formularzu według obowiązującego wzoru;

4) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji;

5) czy w złożonej ofercie przedstawiono harmonogram zadania zgodny z kosztorysem;

6) czy w złożonej ofercie przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów;

7) czy została rozliczona dotacja przekazana przez Gminę Chojna w latach poprzednich;

8) czy do oferty dołączone są właściwe załączniki tj.:

a) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,

b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku kopii podpisany i opieczętowany za zgodność z oryginałem - wyciąg musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.

6. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w terminie 3 dni od powiadomienia o brakach nie będą podlegać ocenie.

7. Burmistrz Gminy Chojna dokonuje wyboru ofert biorąc pod uwagę:

1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenia w realizacji podobnego zadania;

2) zgodność oferty z opisem zadania;

3) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania);

4) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne;

5) rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

8. Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie.

9. Kwota na realizację zadania może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty w konkursie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Burmistrz Gminy Chojna może odwołać konkurs bez podania przyczyny.

12. Decyzję o wyborze oferty oraz wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Chojna w formie polecenia. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

13. Ofertę oraz sprawozdanie należy wypełnić w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej www.bip.chojna.pl  – zakładka organizacje pozarządowe NGO, tytuł dokumentu: konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2024 r.

14. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Wymagane załączniki do oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:

1) kserokopie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (wypis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);

2) statut.

2. Każda strona kopii składanych dokumentów musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Załączniki do ogłoszenia.

1. Formularz oferty - załącznik nr 1;

2. Formularz sprawozdania częściowego / końcowego– załącznik nr 2.

Ochrona danych osobowych.

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4,
74-500 Chojna, e-mail: info@chojna.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w celu związanym z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja otwartego konkursu ofert, na ich wniosek.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia sporządzenia protokołu ze sprawozdanie końcowego z realizacji zadania publicznego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Zleceniobiorca w ramach realizacji zadania publicznego jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

2. W indywidualnym przypadku, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1, 2 i 3 ustawy, podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 (DOCX, 20.99Kb) 2024-01-25 13:00:24 8
Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 (DOCX, 22.54Kb) 2024-01-25 13:00:24 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
25 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
25 sty 2024, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
25 sty 2024, godz. 13:01