Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia  27 stycznia 2021 r.

        w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany  granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja

 

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 oraz 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, zarządzam co następuje:                                                         

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic miasta Chojna poprzez włączenie części sołectwa Mętno tj. części obrębu Wilkoszyce, określonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic miasta Chojna poprzez włączenie części sołectwa Czartoryja tj. części obrębu Barnkowo, określonej na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do mieszkańców Gminy Chojna z ograniczeniem do mieszkańców miasta Chojna oraz sołectwa Mętno.

        2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 2 skierowane są do mieszkańców Gminy Chojna z ograniczeniem do mieszkańców miasta Chojna oraz sołectwa Czartoryja.

§ 4.1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 15.02.2021r. do 12.03.2021r. włącznie, w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej i elektronicznej.

       2. Ankiety konsultacyjne, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia, dostępne są:

a) na stronie internetowej www.bip.chojna.pl w zakładce konsultacje z mieszkańcami,

b) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok nr 12)

c) w biurze nr 8 Urzędu Miejskiego w Chojnie,

d) w Centrum Informacji, pl. Konstytucji 3 Maja,

       3. Ankieta konsultacyjna, w przedmiocie określonym w § 1 zawierać będzie pytanie następującej treści: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic miasta Chojna polegającą na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Mętno, w skład której wchodzi część obrębu geodezyjnego Wilkoszyce?”

       4. Ankieta konsultacyjna, w przedmiocie określonym w § 2 zawierać będzie pytanie następującej treści: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic miasta Chojna polegającą na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Czartoryja, w skład której wchodzi część obrębu geodezyjnego Barnkowo?”

      5. Wypełnioną ankietę konsultacyjną można składać w miejscach ich udostępnienia oraz przesłać elektronicznie na adres e-mail: abrzezinska@chojna.pl, info@chojna.pl

§ 5 Każdy mieszkaniec biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej tylko jeden raz.

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 7. Informacje o konsultacjach zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej chojna24.pl.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, tablicach ogłoszeń sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja, stronie internetowej Gminy Chojna www.chojna.pl oraz www.bip.chojna.pl.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               Załącznik nr 3                                                                                                     
                                                                                                                                                               do Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Gminy Chojna
                                                                                                                                                               z dnia 27 stycznia 2021r

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany granic miasta Chojna polegającej na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Mętno

treść pytania:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic miasta Chojna polegającą na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Mętno, w skład której wchodzi część obrębu geodezyjnego
Wilkoszyce ?”

Jestem ZA

Jestem PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

     

 

 

 

 

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

Data i podpis

 

 

 

 

Pouczenie:

Wypełnienia ankiety dokonuje się przez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie daty i podpisanie w zaznaczonym miejscu.
Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy składać w miejscach jej udostępnienia lub przesłać elektronicznie pod adres e- mail: abrzezinska@chojna.pl, info@chojna.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Gminę Chojna, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w procesie zmiany administracyjnej granic miasta Chojna.
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail:info@.Chojna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w zapytaniu ankietowym będą przetwarzane na podst. art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w sprawie włączenia do Miasta Chojna  obszarów 2 sołectw. 4) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 5) dane osób biorących udział w konsultacjach społecznych w powyższej sprawie nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 6) dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora oraz przechowywane w okresach wskazanych przepisami prawa, w tym przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 7) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, b) sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania swoich danych, c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stosunku do Pani/Pana danych osobowych. 9) Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, 10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niezbędne dla  ważności przeprowadzonych konsultacji społecznych w powyższej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Załącznik nr 4                                                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 44/2021 Burmistrza Gminy Chojna
                                                                                                                                                                             z dnia 27 stycznia 2021r

 

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany granic miasta Chojna polegającej na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Czartoryja

treść pytania:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic miasta Chojna polegającą na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Czartoryja, w skład której wchodzi część obrębu geodezyjnego Barnkowo ?”

Jestem ZA

Jestem PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

     

 

 

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

 

Data i podpis

 

 

 

 

Pouczenie:

Wypełnienia ankiety dokonuje się przez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce oraz
wpisanie daty i podpisanie w zaznaczonym miejscu.
Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy składać w miejscach jej udostępnienia lub przesłać elektronicznie pod adres e- mail: abrzezinska@chojna.pl, info@chojna.pl

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Gminę Chojna, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w procesie zmiany administracyjnej granic miasta Chojna.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail:info@.Chojna.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w zapytaniu ankietowym będą przetwarzane na podst. art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w sprawie włączenia do Miasta Chojna  obszarów 2 sołectw. 4) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 5) dane osób biorących udział w konsultacjach społecznych w powyższej sprawie nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 6) dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora oraz przechowywane w okresach wskazanych przepisami prawa, w tym przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 7) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, b) sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania swoich danych, c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stosunku do Pani/Pana danych osobowych. 9) Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, 10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niezbędne dla  ważności przeprowadzonych konsultacji społecznych w powyższej sprawie.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02 02 2021 09 05 26 zal.2 dot. konsultacji (PDF, 515.29Kb) 2021-02-02 09:05:26 85
02 02 2021 09 05 26 zal. nr 1 do zarzadzenia wilkoszyce (PDF, 549.59Kb) 2021-02-02 09:05:26 57
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
27 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
02 lut 2021, godz. 09:05

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
02 lut 2021, godz. 09:23