Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.US.88, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 listopada 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.US.72, utrzymujące w mocy postanowienie GDOŚ z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.44, odmawiające wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrekto

Warszawa, 19 stycznia 2022r.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.US.88

Zawiadomienie

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), dalej Ppsa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg z dnia 21 grudnia 2021 r. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 listopada 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.US.72, utrzymujące w mocy postanowienie GDOŚ z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ- WDŚZOO.420.24.2020.aka.44, odmawiające wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS- OS.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Jednocześnie informuję, że - zgodnie z art. 33 § la Ppsa — osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Art. 33 § la Ppsa Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nic wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Art. 54 § 4 Ppsa W przypadku, o którym mowa w art. 33 § la, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o treści tego przepisu.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Z upoważnienia

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko

Anna Jasińska

 

Przejdź do oryginału dokumentu


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
26 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
27 sty 2022, godz. 08:19

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 sty 2022, godz. 08:19