Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

„Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II pomiędzy ulicami Jagiełły i Bolesława Chrobrego w Chojnie” - kod CPV 45.11.00.00-1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NA ROBOTY BUDOWLANE

1. Zamawiający i przedmiot przetargu       BURMISTRZ  GMINY  CHOJNA

ul. JAGIELLOŃSKA 4

74-500   CHOJNA                             

tel. 091 414-14-85

                    fax 091 414-11-17

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zadania : „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II pomiędzy ulicami Jagiełły i Bolesława Chrobrego w Chojnie”   - kod CPV 45.11.00.00-1

2.      Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony .

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Wydziale Planowania, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska (PIO); Urzędu Miejskiego w Chojnie  przy ul. Jagiellońskiej 4 w Chojnie p. 2. lub ze strony internetowej www.chojna.pl – BIP zamówienia publiczne.

4.  Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych.

Zakres prac do wykonania:

- plantowanie i wyrównanie terenu o powierzchni ok. 1.900,0 m2,

- nawiezienie humusu i obsianie trawą ok. 1.100 m2;

- obsadzenie rabat o pow.   ok. 100 m2 zgodnie z planem zagospodarowania  i wykazem roślinności;

- rozebranie istniejących murków oporowych zewnętrznych i wewnętrznych ok. 35,0m3;

- wykonanie  z cegły klinkierowej nowych murków oporowych o długości 220 m, wysokości 0,5m  i

   szerokości 0,25m. istniejących fundamentach;

- wykonanie nawierzchni ze starobruku o pow. ok. 670,0 m i krawężników o długości 530 mb.

- zakup i montaż 10 ławek wg załączonego wzoru

- inne roboty  towarzyszące.

 

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia.

2 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1/ Posiadają uprawnienia    do wykonania określonej  działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

2/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

5/ Wykonawca musi udowodnić zrealizowanie   w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zadań o charakterze i

złożoności  porównywalnej   z  zakresem  tego  zadania  poprzez  przedstawienie  referencji  od  poprzednich

zamawiających.

6/ Posiadają ważne na czas wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia świadectwa dopuszczające materiały

użyte do realizacji zamówienia do stosowania na polskim rynku.

8/ Udzielą min. 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia od dały odbioru końcowego

całości zadania.


Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę oświadczeń i dokumentów złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

8.  Informacja na temat wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.500,00 zł.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : cena ofertowa, waga :100, sposób oceny : Minimalizacja

10.  Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w URZĘDZIE MIEJSKIM w CHOJNIE - WYDZIAŁ PIO

ul. Jagiellońska 4;  pok.12 nie później niż do dnia 17.07.2007 r. do godziny  11,00.

   Uwaga : dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki (nie nadania).

 

11.   Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty wyznaczonej jako termin złożenia ofert tj. 15.08.2007r.

12.         Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się.

13.         Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie  dotyczy.

14.         Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Nie dotyczy.


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA (DOC, 135.50Kb) 2007-06-26 13:42:45 79
Zagospodarowanie (PDF, 468.53Kb) 2007-06-26 13:47:49 64

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
26 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
26 cze 2007, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
26 cze 2007, godz. 13:42