Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego na potrzeby Gminy Chojna.

Chojna: Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego na potrzeby Gminy Chojna.
Numer ogłoszenia: 28542 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego na potrzeby Gminy Chojna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu (propan butan) do pojazdów i sprzętu silnikowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Chojna, Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie i Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. 2. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu (propan butan) na stacjach paliwowych, umożliwiających całodobowe tankowanie, znajdujących się w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego (tj. ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna), z możliwością tankowania paliwa z dystrybutora przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, również w święta w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa w całym okresie trwania umowy, wynosi odpowiednio: a) benzyna bezołowiowa o minimalnej liczbie oktanowej 95 - 9.000 litrów (ok. 3.000 litrów/rok), b) olej napędowy - 54.000 litrów (ok.18.000 litrów/rok), c) gaz (propan butan) - 360 litrów (ok. 120 litrów/rok). Zgodnie z podziałem szacunkowego zapotrzebowania na paliwa na poszczególnych Zamawiających: 1) Gmina Chojna: a) benzyna bezołowiowa o minimalnej liczbie oktanowej 95 - 1.800 litrów (ok. 600 litrów/rok), b) olej napędowy - 18.000,00 (ok. 6.000 litrów/rok), c) gaz (propan butan) - 360 litrów (ok.120 litrów/rok); 2) Ośrodek Pomocy Społecznej: - benzyna bezołowiowa o minimalnej liczbie oktanowej 95 - 7.200,00 (ok. 2.400 litrów/rok); 3) Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie: - olej napędowy - 36.000 (ok. 12.000 litrów/rok). W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma wpływu. Zmiana ta wynika z niemożliwej do przewidzenia ilości interwencji ratowniczo-gaśniczych, jak i wyjazdów służbowych. Zamawiający przewiduje również tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, sprzętu pływającego i silnikowego oraz do kanistrów. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości. 3. Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów polegać będzie na: 1) bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego, wymienionych poniżej w pkt 12 SIWZ oraz do kanistrów, 2) zakupie paliwa na stacjach paliw, umożliwiających całodobowe tankowanie, będących w dyspozycji Wykonawcy, znajdujących się w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego, z możliwością tankowania paliwa z dystrybutora przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, również w święta, 3) bezgotówkowej sprzedaży paliwa, która musi umożliwić prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, 4) rozliczaniu zawartych transakcji fakturami VAT, z załączonymi asygnatami wydanych paliw (potwierdzeniem zapisów zawartych w asygnatach jest zapis w karcie drogowej), z terminami płatności nie krótszymi niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. 4. Zakupy w/w paliw dokonywane będą za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny danego samochodu. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 5. Karty nowe wydane zostaną Zamawiającemu bezpłatnie, a w razie ich utraty Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca musi zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży paliwa. Wydanie Zamawiającemu kart nastąpi w dniu podpisania umowy albo niezwłocznie po jej podpisaniu jednak nie później niż w ciągu 14 od podpisania Umowy. 6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania paliwa z dystrybutora przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, również w święta. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt 2. Z podanej łącznej ilości litrów paliwa, Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60%. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 8. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów użytkowana obecnie przez Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie. 9. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia, muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 10. Wykonawca musi posiadać w swojej dyspozycji stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1853). 11. Wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego: Lp. Jednostka użytkująca pojazd/Marka/Nr rejestracyjny 1 Gmina Chojna - Jednostka OSP Jelenin /Żuk A-15 GLM / SZD 139C 2 Gmina Chojna - Jednostka OSP Brwice / Mercedes BENZ / ZGR 84VY 3 Gmina Chojna - Jednostka OSP Krajnik Dolny / Iveco Magirus / ZGR ET16 4 Gmina Chojna - Jednostka OSP Strzelczyn / Star 26P GBAM / ZGR A967 5 Gmina Chojna - Jednostka OSP Krajnik Dolny / Star L-70 GBA / ZGR 04JE 6 Gmian Chojna - Jednostka OSP Chojna / Jelcz 325 GCBA / SZD 260S 7 Gmina Chojna - Jednostka OSP Chojna / Polonez ATU / ZGR F024 8 Gmina Chojna - Jednostka OSP Mętno / Star 266 GBM / ZGR 59XE 9 Gmina Chojna - Jednostka OSP Strzelczyn / Star 266 / ZGR 17VN 10 Gmian Chojna - Jednostka OSP Nawodna / MAN 13.280 / ZGR 73NM 11 Gmina Chojna - Jednostka OSP Chojna / Iveco Eurocargo / ZGR LN15 12 Gmina Chojna / Citroen Jumpy / ZGR HT80 13 Ośrodek Pomocy Społecznej / Opel Zafira / SMO 1414 14 Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie / Autosan H9 21 (autobus) / ZGR E131 15 Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie / Renault Trafic / ZGR 94nm 16 Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie / Fiat Doblo / ZGR 67HX..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje stacją paliw, umożliwiającą całodobowe tankowanie, znajdującą się w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego z możliwość tankowania paliwa z dystrybutora przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, również w święta.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu stacji paliw. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 10 %
 • 2 - Wysokość opustu - 90 %

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wejście w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 3) ulegnie zmianie liczna pojazdów Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem III ust. 11 SIWZ, stanowiącym jednocześnie Załącznik nr 1 do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.02.2016 godzina 09:30,

miejsce:

Urząd Miejski w Chojnie

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

pokój nr 12 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.03.2016.11.22.16_zaczniknr2_formularzofertowy_modyfikacja_2 (DOC, 74.50Kb) 2016-03-01 11:22:16 24
09.02.2016.13.49.13_SIWZ (DOC, 576.00Kb) 2016-02-09 13:49:13 319
09.02.2016.14.01.21_zaczniknr1A_owiadczenieospenianiuwarunkwudziau (DOC, 43.00Kb) 2016-02-09 14:01:21 302
09.02.2016.14.01.33_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 38.00Kb) 2016-02-09 14:01:33 310
09.02.2016.14.01.49_zaczniknr1C_owiadczeniewsprawiegrupykapitaowej (DOC, 44.00Kb) 2016-02-09 14:01:49 305
09.02.2016.14.02.03_zaczniknr2_formularzofertowy (DOC, 74.50Kb) 2016-02-09 14:02:03 308
09.02.2016.14.02.16_zacznik_3_istotnepostanowieniaumowy (DOCX, 35.84Kb) 2016-02-09 14:02:16 321
09.02.2016.14.02.26_zaczniknr4_wykazstacjipaliw (DOC, 43.00Kb) 2016-02-09 14:02:26 309
18.02.2016.14.45.36_zaczniknr2_formularzofertowy_modyfikacja (DOC, 74.50Kb) 2016-02-18 14:45:36 116

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.03.2016.10.05.19 zawiadomienie o wyborze BIP (PDF, 41.23Kb) 2016-03-11 10:05:19 70

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.03.2016.11.10.02 ogloszenie o udzieleniu zamowienia na BIP (PDF, 142.63Kb) 2016-03-23 11:10:02 48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
09 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
09 lut 2016, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
09 lut 2016, godz. 13:49