Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa drogi gminnej w miejscowości Chojna łącząca ul. Bogusława z ul. Wilsona wraz z budową miejsc postojowych oraz remont drogi gminnej w rejonie skrzyżowania ul. Bogusława i Królowej Jadwigi w miejscowości Chojna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne

Chojna: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chojna łącząca ul. Bogusława z ul. Wilsona wraz z budową miejsc postojowych oraz remont drogi gminnej w rejonie skrzyżowania ul. Bogusława i Królowej Jadwigi w miejscowości Chojna
Numer ogłoszenia: 119609 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chojna łącząca ul. Bogusława z ul. Wilsona wraz z budową miejsc postojowych oraz remont drogi gminnej w rejonie skrzyżowania ul. Bogusława i Królowej Jadwigi w miejscowości Chojna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Etap I. Remont skrzyżowania ul. Bogusława i Królowej Jadwigi Remont nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Bogusława i Królowej Jadwigi wraz z przebudową istniejących zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż remontowanej nawierzchni jezdni oraz chodnika po stronie lewej przy przedszkolu miejskim. Inwestycja spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącym skrzyżowaniu, ciągach pieszych oraz wzdłuż pobliskich budynków użyteczności publicznej. Przeprowadzenie zamierzonej inwestycji podniesienie estetykę i funkcjonalności ulic Bogusława i Królowej Jadwigi. Projekt realizowany będzie na działkach 307, 288/1 w obrębie Chojna 3. Zaprojektowane opracowanie przewiduje przebudowę skrzyżowania ul. Bogusława z ul. Królowej Jadwigi dróg: - ul. Bogusława L= 0+037.09 km, - ul. Królowej Jadwigi = 0+025.49 km, Jezdnię remontuje się o szer. 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr. 3 cm, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym o wym.15x30 posadowionym na ławie betonowej klasy B-15 z oporem. Na łukach należy stosować krawężniki łukowe. Funkcje podbudowy zasadniczej będzie pełniła warstwa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm. Przebudowa chodnika dotyczy szer. od 2,0 m do 2,7 m. Nawierzchnię chodnika należy wykonać poprzez odcięcie obustronnie jednym rzędem kostki koloru czerwonego. Szerokości projektowanych zjazdów do indywidualnych posesji należy dostosować do istniejących szerokości. Zestawienie powierzchni do remontu: Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej 382 m2 Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej 50 m2 Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej 60m2 2. Etap II. Budowa drogi łączącej ul Wilsona z Bogusława budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona i dalej ul. Królowej Jadwigi wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budowanej drogi gminnej , dla obsługi Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w okolicy ul. Bogusława. Inwestycja spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących ciągach komunikacyjnych oraz wzdłuż pobliskich budynków użyteczności publicznej. Przeprowadzenie zamierzonej inwestycji podniesienie estetykę i funkcjonalności ulic Bogusława i Wilsona. Łączna długość nowo wybudowanych dróg wynosi 0+252,56 km Projekt realizowany będzie na działkach 271, 288/1, 347/2, 347/3, 274/1 w obrębie Chojna 3. Zaprojektowane opracowanie przewiduje budowę dróg: -Droga nr 1 L= 0+129.85 km, - Droga nr 2 L = 0+030.20 km, - Droga nr 3 L = 0+018.19 km, - Droga nr 4 L = 0+037.61 km, Droga nr 5 L = 0+036.71 km. Jezdnię projektuje się szer. 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr. 3 cm. Funkcje Podbudowy zasadniczej będzie pełniła warstwa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie do gr. 20 cm. Miejsca postojowe projektuje się o nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm z oddzieleniem miejsc postojowych dwoma rzędami kostki betonowej koloru czerwonego. Łączna ilość miejsc postojowych na projektowanym zadaniu wynosi 57 stanowisk o wymiarach 2,5x5,0 m i 4 stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Połączenie krawężnika jezdni oraz miejsc postojowych należy wyokrąglić promieniem R = 2,0m. Należy stosować krawężniki łukowe. Chodnik projektuje się szer. 2,0 m wraz z zachowaniem opaski szer. 0,7 m przy chodniku zlokalizowanym bezpośrednio przy miejscach postojowych. Nawierzchnię chodnika należy wykonać poprzez odcięcie obustronnie jednym rzędem kostki koloru czerwonego. Szerokości projektowanych zjazdów do indywidualnych posesji należy dostosować do istniejących szerokości. Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokości min. 4,0 m i skosach 1:1. Zestawienie powierzchni do budowy: Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej 1580 m2 Nawierzchnia miejsc postojowych z brukowej kostki betonowej 760 m2 Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej 300 m2 Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej 51m2 Nawierzchnia opaski z brukowej kostki betonowej 40 m2 3. Konstrukcje nawierzchni na budowie drogi i remoncie skrzyżowania Konstrukcja projektowanej jezdni: 1.1. Brukowa kostka betonowa - kolor szary gr. 8 cm 1.2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm 1.3. Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm gr. 20 cm 1.4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja projektowanych zjazdów do indywidualnych posesji: 1.1. Brukowa kostka betonowa - kolor czerwony gr. 8 cm 1.2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm 1.3. Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm gr. 15 cm 1.4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja projektowanego chodnika oraz opaski: 1.1. Brukowa kostka betonowa - kolor szary gr. 8 cm 1.2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm 1.3. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja projektowanych miejsc postojowych: 1.1. Brukowa kostka betonowa - kolor grafitowy gr. 8 cm 1.2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm 1.3. Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm gr. 15 cm 1.4. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 4. Roboty remontowe nawierzchniowe na skrzyżowaniu ul. Bogusława i Królowej Jadwigi należy wykonać w terminie do 31 lipca 2012 roku, tak by od dnia 1 sierpnia 2012 roku nie było utrudnień w dojściu i dojeździe do przedszkola. 5. Termin wykonania robót 20 listopada 2012 roku, z zastrzeżeniem pkt. 4. 6. Przewidziane są płatności częściowe rozłożone na lata 2012 i 2013, w roku bieżącym do 50% wartości zadania, pozostałą 50% wartości umownej zadania zapłatę w 2013 roku. 7. Odbiory częściowe i płatności odbywać się będą po przedstawieniu zestawienia wykonanych prac przez wykonawcę za elementy nawierzchni zakończone całkowicie. 8. Wykonawca robót budowlanych odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-4, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania lub zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych na realizację zadania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 2.Informacja o podwykonawcach. 3.Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. c) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów); zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru kontraktu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 70.00Kb) 2012-05-30 12:06:36 77

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1._Przedmiar_RobA_t_-_budowa_drogi_A_A_cznikowej (PDF, 126.89Kb) 2012-05-30 12:07:24 215
2._Przedmiar_RobA_t_-_remont_skrzyA_owania (PDF, 122.17Kb) 2012-05-30 12:07:38 200
3.opis_przedmiotu_zamA_wienia (DOC, 37.00Kb) 2012-05-30 12:14:05 167
4.Projekt_remontu_skrzyA_owania (RAR, 3.13Mb) 2012-05-30 12:14:54 158
5.Specyfikacje_techniczne_remontu_i_budowy (RAR, 2.68Mb) 2012-05-30 12:15:44 146
6.Projekt_budowy_drogi_A_A_cznikowej (RAR, 6.38Mb) 2012-05-30 12:16:57 148
I.SIWZ__2012 (DOC, 731.00Kb) 2012-05-30 12:07:01 194

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zwiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 57.86Kb) 2012-06-21 11:50:13 42

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 43.00Kb) 2012-06-28 10:49:57 43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
30 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
30 maj 2012, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
30 maj 2012, godz. 12:06