Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chojna: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna
Numer ogłoszenia: 138453 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiot zamówienia obejmuje: W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 17 sztuk w wariantach podanych w projekcie. Budowa obejmuje wykonanie osadników, wariantowych przepompowni, filtrów roślinnych oraz denitryfikacyjnego złoża korzeniowego lub studni chłonnych w zależności od warunków gruntowo-wodnych w miejscach lokalizacji poszczególnych oczyszczalni. Wykaz obiektów jest zawarty w załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia. 2.Szczegółowy sposób wykonania określają projekty budowlane przydomowych oczyszczalni ścieków oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3.Mając na uwadze, że roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym przez mieszkańców poszczególnych gospodarstw domowych Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy robót przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia. 4. Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane urządzenia i wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne. Dodatkowo należy załączyć wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie BZT5 i zawiesiny ogólnej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( o wartości łącznej minimum 300 tysięcy zł,) odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - branża sanitarna, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ( na minimum 500 tysięcy zł,) a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Informacja o podwykonawcach. 2.Dowód wniesienia wadium. 3. Wykaz cen za poszczególne przydomowe oczyszczalnie ścieków, 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Pzp. gdy : a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. 3.Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), c) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, d) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, e)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w protokolarnie i potwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dofinansowane w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności Wiejskie objętego PROW na lata 2007 -2013. Zgodnie z zawartą umową nr 00138-6921-UM1600216/12 z dnia 18.12.2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.07.2013.09.03.16 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 63.00Kb) 2013-07-10 09:03:16 49

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.07.2013.09.03.38_1.SIWZ1 (DOC, 722.50Kb) 2013-07-10 09:03:38 147
10.07.2013.09.03.57_2.Opis_przedmiotu_zamA_wienia (DOC, 52.50Kb) 2013-07-10 09:03:57 136
10.07.2013.09.04.09_3.Wykaz_cen_jednostkowych (DOC, 37.50Kb) 2013-07-10 09:04:09 116
10.07.2013.09.04.39_4.STWiOR_gm._CHOJNA (PDF, 958.84Kb) 2013-07-10 09:04:39 191
10.07.2013.09.04.55_5.ZgA_oszenie_I (PDF, 31.23Kb) 2013-07-10 09:04:55 141
10.07.2013.09.05.11_6.ZgA_oszenie_II (PDF, 31.23Kb) 2013-07-10 09:05:11 110
10.07.2013.09.05.37_1.PRZEDMIAR__-_NATURALNE_4_RLM (PDF, 733.57Kb) 2013-07-10 09:05:37 162
10.07.2013.09.05.56_2.PRZEDMIAR_BIOLOGICZNA_4_RLM_STUDNIA_CHA_ONNA (PDF, 721.42Kb) 2013-07-10 09:05:56 179
10.07.2013.09.06.20_3.PRZEDMIAR-_NATURALNA_4_RLM_STUDNIA_CHA_ONNA (PDF, 736.04Kb) 2013-07-10 09:06:20 198
10.07.2013.09.07.32_4.PRZEDMIAR_BIOLOGICZNA_4_RLM_TUNELE_FILTRACYJNE (PDF, 720.04Kb) 2013-07-10 09:07:32 187
10.07.2013.09.08.03_5.PRZEDMIAR_-_NATURALNE_6_RLM (PDF, 735.46Kb) 2013-07-10 09:08:03 163
10.07.2013.09.08.26_6.PRZEDMIAR_-_NATURALNE_8_RLM (PDF, 733.13Kb) 2013-07-10 09:08:26 151
10.07.2013.09.08.48_7.PRZEDMIAR_BIOLOGICZNA_10_RLM_TUNELE_FILTRACYJNE (PDF, 719.03Kb) 2013-07-10 09:08:48 177
10.07.2013.09.09.12_8.PRZEDMIAR_-_NATURALNA_6_RLM_STUDNIA_CHA_ONNA (PDF, 735.60Kb) 2013-07-10 09:09:12 180
10.07.2013.09.09.51_1.4_RLM (PDF, 958.29Kb) 2013-07-10 09:09:51 242
10.07.2013.09.10.15_2.4_RLM_STUDNIA_CHA_ONNA (PDF, 861.24Kb) 2013-07-10 09:10:15 213
10.07.2013.09.10.42_3.6_RLM_STUDNIA_CHA_ONNA (PDF, 879.31Kb) 2013-07-10 09:10:42 262
10.07.2013.09.11.10_4.6_RLM (PDF, 955.71Kb) 2013-07-10 09:11:10 160
10.07.2013.09.11.34_5.BIOLOGICZNA_4_RLM_TUNELE_FILTRACYJNE (PDF, 500.61Kb) 2013-07-10 09:11:34 669
10.07.2013.09.11.58_6.8_RLM (PDF, 964.26Kb) 2013-07-10 09:11:58 387
10.07.2013.09.12.13_7.BIOLOGICZNA_10_RLM_TUNELE_FILTRACYJNE (PDF, 508.29Kb) 2013-07-10 09:12:13 328
10.07.2013.09.12.35_8.BIOLOGICZNA_4_RLM_STUDNIA_CHA_ONNA (PDF, 529.43Kb) 2013-07-10 09:12:35 413

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
10 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
10 lip 2013, godz. 09:03

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
10 lip 2013, godz. 09:03