Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna.

Ogłoszenie nr 516981-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.
 

Gmina Chojna: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony – 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy – 1 obiekt) w miejscowości Chojna


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Chojna

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4 

74-500  Chojna

woj. Zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://bip.chojna.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.chojna.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony – 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy – 1 obiekt) w miejscowości Chojna
Numer referencyjny: DIR.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: n/d
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę na terenie miasta Chojna dwch obiektów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Zamówienie podzielone jest na dwie części, z których każda część obejmuje budowę jednej Otwartej Strefy Aktywności. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia:

1) Część nr 1 zamówienia: Utworzenie wielopokoleniowej Otwartej Strefy Aktywności dla dzieci i seniorów w Parku Kombatantów – 1 obiekt wariant rozszerzony;

2) Część nr 2 zamówienia: Utworzenie wielopokoleniowej Otwartej Strefy Aktywności w Parku Miejskim – 1 obiekt wariant podstawowy.
II.5) Główny kod CPV: 45212221-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45111200-0

45111213-4

45233250-6

45111291-4

37410000-5

45233340-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-29

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli:

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadające swoim zakresem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. montaż elementów siłowni zewnętrznej lub elementów placu zabaw niezależnie od tego na ile części wykonawca składa ofertę, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane wykonane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), niezależnie od tego na ile części Wykonawca składa ofertę. Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca obowiązki kierownika budowy posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w:

a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1A do SIWZ),

b. wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik 4 do SIWZ).

c. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c,

d. oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP n/d

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik Nr 1C do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: n/d
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: n/d
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: n/d
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: n/d
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): n/d
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: n/d
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: n/d
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: n/d

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): n/d
Informacje dodatkowe n/d
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: n/d
Wstępny harmonogram postępowania: n/d
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: n/d
Informacje dodatkowe: n/d
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe: n/d
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, iż oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia niepowodującej zmiany wynagrodzenia, realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

2) Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

a) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę,

b) wystąpi konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych i zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi,

c) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w sposób przewidziany w dokumentacji technicznej,

d) wystąpienie siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonanie w części lub całości przedmiotu umowy,

e) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: wystąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

3. Wydłużenie czasu trwania umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 będzie, równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. O takiej okoliczności kierownik budowy pisemnie powiadomi Zamawiającego.

4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):

a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

2) zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: n/d
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Utworzenie wielopokoleniowej Otwartej Strefy Aktywności dla dzieci i seniorów w Parku Kombatantów – 1 obiekt wariant rozszerzony.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej dla dzieci i seniorów w wariancie rozszerzonym - Otwartej Strefy Aktywności - wielofunkcyjna i plenerowa strefa aktywności dla dzieci i seniorów w Parku Kombatantów w Chojnie ze strefą relaksu o powierzchni 71,6 m2. W Parku rozmieszczone zostaną siłownie stacjonarna obejmujące urządzenia typu: zestaw balans, biegacz, zestaw dla seniorów ławka z rowerkiem, zestaw podwójny twister, zestaw podwójny dla seniorów ławka z podwójnymi platformami, koła tai chi. Ponadto powstanie plac zabaw z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci oraz zestaw o charakterze sprawnościowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212221-1, 14511120-0, 24526230-0, 34511121-3, 44523325-0, 54511129-1, 73741000-0, 84523334-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Utworzenie wielopokoleniowej Otwartej Strefy Aktywności w Parku Miejskim – 1 obiekt wariant podstawowy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w wariancie podstawowym - Otwartej Strefy Aktywności - wielofunkcyjna i plenerowa strefa aktywności dla młodzieży oraz dorosłych w Parku miejskim w Chojnie ze strefą relaksu o powierzchni ok. 80 m2. W Parku rozmieszczone zostaną siłownie stacjonarna obejmujące urządzenia typu: wyciąg górny + wyciskanie siedząc, steper+surfer, wioślarz, rowerek, orbitrek, narciarz podwójny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64521222-1, 14511120-0, 24526230-0, 34511121-3, 44523325-0, 54511129-1, 73741000-0, 84523334-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 


 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.03.2020.13.45.37_przedmiar_Park_Miejski___aktualizacja (PDF, 222.99Kb) 2020-03-04 13:45:37 23
04.03.2020.14.00.44_Przemiar_Park_Kombatantaiw_aktualizacja (PDF, 231.12Kb) 2020-03-04 14:00:44 18
27.02.2020.15.02.58_SIWZ (PDF, 10.62Mb) 2020-02-27 15:02:58 39
27.02.2020.15.05.26_zalacznik_nr_1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 49.00Kb) 2020-02-27 15:05:26 25
27.02.2020.15.05.39_zalacznik_nr_1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 44.00Kb) 2020-02-27 15:05:39 16
27.02.2020.15.05.48_zalacznik_nr_1C_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.00Kb) 2020-02-27 15:05:48 24
27.02.2020.15.05.59_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy (DOC, 84.00Kb) 2020-02-27 15:05:59 20
27.02.2020.15.06.10_za_Oacznik_nr_3_projektumowy (DOC, 155.00Kb) 2020-02-27 15:06:10 18
27.02.2020.15.06.24_zalacznik_nr_4_wykaz_wykonanych_robot (DOC, 46.00Kb) 2020-02-27 15:06:24 21
27.02.2020.15.06.34_zalacznik_nr_5_wykaz_osob (DOC, 46.50Kb) 2020-02-27 15:06:34 17
27.02.2020.15.06.43_zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_kwalifikacjach (DOC, 41.00Kb) 2020-02-27 15:06:43 18
27.02.2020.15.07.07_zalacznik_nr_7_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 47.50Kb) 2020-02-27 15:07:07 16
27.02.2020.15.09.13_Park_kombatantow (PDF, 10.14Mb) 2020-02-27 15:09:13 38
27.02.2020.15.10.24_19028_zagospodarowanie_kombarantaiw (PDF, 3.18Mb) 2020-02-27 15:10:24 34
27.02.2020.15.12.35_Park_Miejski (PDF, 9.20Mb) 2020-02-27 15:12:35 42
27.02.2020.15.13.23_190228_zagospodarowanie_park_si_Oownia (PDF, 2.29Mb) 2020-02-27 15:13:23 35
28.02.2020.07.49.14_park_Kombatantaiw_przy_Ko_Eciuszki__i_Jagiello__skiej_bez_ogrodzenia_-_przedmiar (PDF, 223.17Kb) 2020-02-28 07:49:14 29
28.02.2020.07.49.27_Parkk_Miejski_pzy_Jagiello__skiej_z_ogrodzeniem_-_przedmiar (PDF, 232.70Kb) 2020-02-28 07:49:27 29

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.03.2020.13.25.26 informacja z otwarcia ofert (2) (PDF, 1.12Mb) 2020-03-13 13:25:26 64

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.03.2020.15.30.47 INFORMACJA O WYBORZE UCZESTNICY (PDF, 1,005.77Kb) 2020-03-26 15:30:47 90

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.04.2020.14.15.08 ogloszenie o udzieleniu zamowienia bpi (PDF, 2.25Mb) 2020-04-15 14:15:08 42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
27 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
27 lut 2020, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
27 lut 2020, godz. 15:02