Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy - 2 obiekty, wariant rozszerzony - 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna

Ogłoszenie nr 584907-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. 
 

Gmina Chojna: Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy - 2 obiekty, wariant rozszerzony - 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna, krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000, ul. ul. Jagiellońska  4 , 74-500  Chojna, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4141485: 4141035, e-mail zam_publiczne@chojna.pl, faks 914141117. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
http://bip.chojna.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://bip.chojna.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy - 2 obiekty, wariant rozszerzony - 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna 
Numer referencyjny: DIR.271.6.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
n/d 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
n/d 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę na terenie miasta Chojna trzech obiektów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 2. Zamówienie podzielone jest na trzy części, z których każda część obejmuje budowę jednej Otwartej Strefy Aktywności. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia: 1) Część nr 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności - Ćwiczmy razem – Szkoła Podstawowa nr 2 – wariant podstawowy. 2) Część nr 2 zamówienia: Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej dla dzieci i seniorów w Parku Kombatantów – wariant rozszerzony. 3) Część nr 3 zamówienia: Utworzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności w Parku miejskim – wariant podstawowy. 3. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części wskazanych w ust. 2 znajduje się w projektach zagospodarowania oraz przedmiarach robót, wykonanych przez autora mgr inż. arch. Sebastiana Szyszłowskiego. Przedmiar robót służy wykonawcom tylko pomocniczo do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią zamówienia, nie jest zaś wymagany do złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub przedmiarach robót, czy też w projektach zagospodarowania technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że zapis ten jest jedynie przykładowy i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie parametry techniczne powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe, jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 8. Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawców, sporządzenia i złożenia kosztorysu ofertowego z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto. Kosztorys musi zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, harmonogram rzeczowo-finansowy. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do umowy 9. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej siwz, przedmiarze robót i projektach zagospodarowania nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Zamawiający akceptuje zastosowane rozwiązania równoważne podczas realizacji zadania w terminie 3 dni po przedłożeniu wniosku przez wykonawcę. 10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2) oznakowania terenu budowy poprzez m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami oraz dokumentacją i umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i do wykonania wszelkich czynności i robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymagania zatrudnienia określone są w umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45262300-4

45111213-4

45233250-6

45111291-4

45212221-1

37410000-5

77310000-6

45233340-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2019-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli: a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadające swoim zakresem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. montaż elementów siłowni zewnętrznej lub elementów placu zabaw niezależnie od tego na ile części wykonawca składa ofertę, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane wykonane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1A do SIWZ), b. wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik 4 do SIWZ). Dokument wskazany w lit. a. i b. każdy z Wykonawców dołącza do oferty. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), niezależnie od tego na ile części Wykonawca składa ofertę. Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca obowiązki kierownika budowy posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1A do SIWZ), b. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c, c. oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale. 6. Wykonawcy zagraniczni: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagranicznego przedłożenia wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli: a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadające swoim zakresem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. montaż elementów siłowni zewnętrznej lub elementów placu zabaw niezależnie od tego na ile części wykonawca składa ofertę, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane wykonane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1A do SIWZ), b. wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik 4 do SIWZ). Dokument wskazany w lit. a. i b. każdy z Wykonawców dołącza do oferty. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), niezależnie od tego na ile części Wykonawca składa ofertę. Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca obowiązki kierownika budowy posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1A do SIWZ), b. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c, c. oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia: 1) oświadczenia z art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 1 A do SIWZ; 2) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 6 pkt 2) SIWZ, czyli warunku zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty Wykaz wykonanych robót budowlanych - zgodnie z Załącznikiem 4 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia osoby wymienione w Wykazie osób, Wykonawca może zastąpić innymi, spełniającymi wymagania zgodnie z zapisami SIWZ, natomiast przed faktem dokonania zmiany, Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, przekazując zaktualizowany Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający informuje, iż oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia niepowodującej zmiany wynagrodzenia, realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym. 2) Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę, b) wystąpi konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych i zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi, c) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w sposób przewidziany w dokumentacji technicznej, d) wystąpienie siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonanie w części lub całości przedmiotu umowy, e) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: wystąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 3. Wydłużenie czasu trwania umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 będzie, równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. O takiej okoliczności kierownik budowy pisemnie powiadomi Zamawiającego. 4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 2) zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-26, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności - Ćwiczmy razem – Szkoła Podstawowa nr 2 – wariant podstawowy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności - Ćwiczmy razem – Szkoła Podstawowa nr 2 – wariant podstawowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 37410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej dla dzieci i seniorów w Parku Kombatantów – wariant rozszerzony.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej dla dzieci i seniorów w Parku Kombatantów – wariant rozszerzony.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45111213-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 37410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Utworzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności w Parku miejskim – wariant podstawowy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności w Parku miejskim – wariant podstawowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45111213-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 37410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

38,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email: info@chojna.pl; 2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy - 2 obiekty, wariant rozszerzony - 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna” DIR.271.6.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Paną/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.08.2019.15.26.56 ogloszenie o zamowieniu (PDF, 6.41Mb) 2019-08-09 15:26:56 46

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.08.2019.15.24.32_SIWZ (PDF, 9.52Mb) 2019-08-09 15:24:32 29
09.08.2019.15.29.35_zalacznik_nr_1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 49.50Kb) 2019-08-09 15:29:35 15
09.08.2019.15.31.54_zalacznik_nr_1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 44.00Kb) 2019-08-09 15:31:54 11
09.08.2019.15.32.05_zalacznik_nr_1C_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.00Kb) 2019-08-09 15:32:05 8
09.08.2019.15.32.30_zalacznik1D_oswiadczenie__w_zakresie_obowi__zkaiw_RODO (DOC, 28.00Kb) 2019-08-09 15:32:30 9
09.08.2019.15.32.54_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy (DOC, 80.50Kb) 2019-08-09 15:32:54 10
09.08.2019.15.33.05_za_Oacznik_nr_3_projektumowy (DOC, 155.50Kb) 2019-08-09 15:33:05 9
09.08.2019.15.33.47_zalacznik_nr_4_wykaz_wykonanych_robot (DOC, 47.50Kb) 2019-08-09 15:33:47 12
09.08.2019.15.33.57_zalacznik_nr_5_wykaz_osob (DOC, 46.50Kb) 2019-08-09 15:33:57 11
09.08.2019.15.34.08_zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_kwalifikacjach (DOC, 42.00Kb) 2019-08-09 15:34:08 8
09.08.2019.15.34.17_zalacznik_nr_7_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 47.00Kb) 2019-08-09 15:34:17 12
09.08.2019.15.35.30_przedmiar_rob_drogowe_Makuszy__skiego (PDF, 140.81Kb) 2019-08-09 15:35:30 35
09.08.2019.15.35.42_przedmiar_rob_drogowe_park_kombatantaiw (PDF, 141.35Kb) 2019-08-09 15:35:42 39
09.08.2019.15.35.53_przedmiar_rob_drogowe_park_si_Oownia (PDF, 136.84Kb) 2019-08-09 15:35:53 24
09.08.2019.15.40.14_opis_techniczyny_park_kombatantaiw_1 (DOC, 17.64Mb) 2019-08-09 15:40:14 27
09.08.2019.15.41.13_19028_zagospodarowanie_kombarantaiw (PDF, 3.18Mb) 2019-08-09 15:41:13 19
09.08.2019.15.43.39_190228_zagospodarowanie_makuszy__skiego (PDF, 2.21Mb) 2019-08-09 15:43:39 25
09.08.2019.15.48.33_opis_techniczyny_Makuszy__skiego_1_3 (DOC, 16.40Mb) 2019-08-09 15:48:34 15
09.08.2019.15.50.40_190228_zagospodarowanie_park_si_Oownia (PDF, 2.29Mb) 2019-08-09 15:50:40 16
09.08.2019.15.53.32_opis_techniczyny_park_si_Oownia (DOC, 13.93Mb) 2019-08-09 15:53:32 15

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.08.2019.15.15.02 informacja z otwacia (PDF, 1.15Mb) 2019-08-26 15:15:02 71

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.08.2019.13.14.03 zawiadomienie o uniewaznieniu BIP (PDF, 466.80Kb) 2019-08-30 13:14:03 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
09 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
09 sie 2019, godz. 15:24

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
09 sie 2019, godz. 15:24