Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

?Budowa placów zabaw na terenie gminy Chojna w ramach programu ?RADOSNA SZKOŁA? w miejscowościach: Brwice, Nawodna, Grzybno, Krzymów z podziałem na zadania I - IV?

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chojna: Budowa placów zabaw na terenie gminy Chojna w ramach programu RADOSNA SZKOŁA w miejscowościach: Brwice, Nawodna, Grzybno, Krzymów z podziałem na zadania I - IV
Numer ogłoszenia: 172785 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw na terenie gminy Chojna w ramach programu RADOSNA SZKOŁA w miejscowościach: Brwice, Nawodna, Grzybno, Krzymów z podziałem na zadania I - IV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wyposażenie czterech placów zabaw na terenie Gminy Chojna przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym sprzyjający rozwojowi motorycznemu uczniów, w miejscowościach: Zadanie I Brwice, Zadanie II Nawodna, Zadanie Grzybno oraz Zadanie IV Krzymów. 2. Powyższe place zabaw należy wyposażyć w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego jak i zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy) następującego rodzaju: zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci - drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przelotnie oraz huśtawki. 3. Przy każdym urządzeniu należy umieścić czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. Na szkolnym placu zabaw poleca się również umieścić regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistniałej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych. 4. Sprzęt rekreacyjny winien: posiadać, co najmniej trzy letni okres gwarancji 36 m-cy, być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami. 5. Wykonawca winien ogrodzić i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych ( przede wszystkim dzieci z pobliskiej szkoły) przez wykonanie trwałego ogrodzenie o wysokości 2,0 m. 6. Wykonanie każdego zadania zgodnie z załączonym przedmiarem robót i projektem budowlanym. 7. Wykonawcy mogą składać oferty na całość lub wybrane zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.13-4, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w części VII SIWZ, których treść będzie potwierdzać, że Wykonawca:a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty o których mowa w części VII SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w części VII SIWZ, których treść będzie potwierdzać, że Wykonawca:b) posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty o których mowa w części VII SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w części VII SIWZ, których treść będzie potwierdzać, że Wykonawca:c) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. d) dysponuje środkami finansowymi na sfinansowanie zadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty o których mowa w części VII SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania lub zaświadczenie z banku o posiadanych środków finansowych na realizację zadania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) w przypadku konieczności zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za prawidłową realizacje umowy, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. b) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. d) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : - jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, - w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), - działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w protokolarnie i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I-go stopnia Radosna Szkoła.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 61.50Kb) 2012-08-09 14:54:38 94

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.1_Brwice (RAR, 4.74Mb) 2012-08-09 14:56:24 264
1.plac_zabaw_-_przedmiar_Brwice (PDF, 85.94Kb) 2012-08-09 14:55:29 287
2.2_Nawodna (RAR, 5.77Mb) 2012-08-09 14:57:58 258
2.plac_zabaw_-_przedmiar_NAwodna (PDF, 85.01Kb) 2012-08-09 14:56:48 269
3.3_Grzybno (RAR, 3.64Mb) 2012-08-09 14:59:08 206
3.plac_zabaw_grzybno_-_przedmiar (PDF, 84.98Kb) 2012-08-09 14:58:24 275
4.4_KrzymA_w (RAR, 4.53Mb) 2012-08-09 15:00:30 232
4.plac_zabaw_-_przed_KrzymA_w (PDF, 80.98Kb) 2012-08-09 14:59:34 246
5._Specyfikacja_Techniczna (RTF, 45.81Kb) 2012-08-09 15:00:57 370
SIWZ__2012 (DOC, 680.00Kb) 2012-08-09 14:54:58 315

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1. KrzymA w (PDF, 6.69Mb) 2012-08-23 14:24:48 60
1.WyjaA nienie do zapytania SIWZ (PDF, 35.57Kb) 2012-08-14 12:40:42 78
2. Nawodna (PDF, 6.71Mb) 2012-08-23 14:26:12 44
2. Wyjasnienie do zapytania SIWZ (PDF, 33.45Kb) 2012-08-22 09:41:58 41
3. Brwice (PDF, 6.74Mb) 2012-08-23 14:27:32 88
3.Wyjasnienie do zapytania SIWZ (PDF, 54.22Kb) 2012-08-23 11:41:22 81
4. Grzybno (PDF, 6.68Mb) 2012-08-23 14:28:49 22
4.WYJAA NIENIE DO SIWZ (PDF, 29.30Kb) 2012-08-23 14:23:09 76
5.WyjaA nienie do zapytania SIWZ (PDF, 41.51Kb) 2012-08-27 11:14:44 40
Skan zapytaA do SIWZ (PDF, 58.86Kb) 2012-08-27 11:14:22 17
Skan zapytania do SIWZ (PDF, 29.36Kb) 2012-08-14 12:40:26 15

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zmianie terminu skA adania i otwarcia ofert (DOC, 25.50Kb) 2012-08-24 14:51:20 81

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
II zawiadomienie o wyborze wykonawcy Zadanie III (PDF, 54.83Kb) 2012-09-20 13:32:02 13
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 107.14Kb) 2012-09-12 13:04:09 39

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 47.00Kb) 2012-10-02 13:23:35 65

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
09 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
09 sie 2012, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
09 sie 2012, godz. 14:54