Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP II

 

 

Chojna: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP II
Numer ogłoszenia: 211010 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 33 sztuk w 10 wariantach wymienionych w dokumentacji technicznej oraz STWiOR stanowiących załącznik do niniejszej dokumentacji. Do wykonania są oczyszczalnie wymienione w poniższej tabeli: Nr Adres i lokalizacja oczyszczalni Wariant przydomowej oczyszczalni ścieków 1. Kamienny Jaz 18/2, dz. nr 132, 136 obręb Kamienny Jaz Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z tunelami filtracyjnymi 2. Kamienny Jaz 9, dz. nr 174, 131, 164 obręb Kamienny Jaz Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM 3. Kamienny Jaz 19/2, dz. nr 152, 153 Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM 4. Kamienny Jaz 33/2, dz. nr 224/2 obręb Kamienny Jaz Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z tunelami filtracyjnymi 5. Kamienny Jaz 30, dz. nr 222/8, 200 obręb Kamienny Jaz Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z pompownią i tunelami filtracyjnymi 6. Kamienny Jaz 32/2, dz. nr 222/5 obręb Kamienny Jaz Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM 7. Kamienny Jaz 42/2, dz. nr 210/1 obręb Kamienny Jaz Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z tunelami filtracyjnymi 8. Kamienny Jaz 21, dz. nr 139/1 obręb Kamienny Jaz Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z tunelami filtracyjnymi 9. Kamienny Jaz 34/1, dz. nr 222/4 obręb Kamienny Jaz Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM 10. Kamienny Jaz, dz. nr 210/1 obręb Kamienny Jaz Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z tunelami filtracyjnymi 11. Zatoń Dolna 23, dz. nr 70/1 obręb Zatoń Dolna Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM 12. Zatoń Dolna 25, dz. nr 53 obręb Zatoń Dolna Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 5 RLM z pompownią i tunelami 13. Zatoń Dolna 18, dz. nr 232/1 obręb Zatoń Dolna Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z pompownią i tunelami filtracyjnymi w nasypie 14. Zatoń Dolna 28, dz. nr 25/1, 26/2 obręb Zatoń Dolna Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM, grawitacyjna 15. Zatoń Dolna 2, dz. nr 146 obręb Zatoń Dolna Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM 16. Zatoń Dolna 15, dz. nr 228/1 obręb Zatoń Dolna Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 10 RLM z tunelami filtracyjnymi 17. Zatoń Dolna 5, dz. nr 137 obręb Zatoń Dolna Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z pompownią i tunelami filtracyjnymi w nasypie 18. Rurka 23, dz. nr 179/1 obręb Rurka Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z pompownią i tunelami filtracyjnymi 19. Grabowo 23, dz. nr 42/1 obręb Grabowo Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z tunelami filtracyjnymi 20. Grabowo 1, dz. nr 23 obręb Grabowo Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM 21. Grabowo 25, dz. nr 84/1, 84/2 obręb Grabowo Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM 22. Grabowo 3, dz. nr 29 obręb Grabowo Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM 23. Krzymów 24, dz. nr 28 obręb Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM 24. Krzymów 7, dz. nr 52 obręb Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM 25. Krzymów 20, dz. nr 34 obręb Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM 26. Stoki 25, dz. nr 145 obręb Stoki Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM 27. Nawodna 60a, dz. nr 404/1 obręb Nawodna Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM z tunelami filtracyjnymi 28. Lisie Pole 75a, dz. nr 512 obręb Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM 29. Lisie Pole 76, dz. nr 515/2, 515/3 Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM 30. Lisie Pole 25, dz. nr 328 obręb Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM, grawitacyjna 31. Lisie Pole 79, dz. nr 516 obręb Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM 32. Mętno 56, dz. nr 432 obręb Mętno Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM 33. Mętno 33, dz. nr 274/2 obręb Mętno Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM Szczegółowy sposób wykonania określają załączone projekty budowlane przydomowych oczyszczalni ścieków oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2.2 Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, opisach przydomowych oczyszczalni ścieków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa lub równoważne. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo równoważne Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia, efekty oczyszczania ścieków i materiały o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w opisach przydomowych oczyszczalni ścieków posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 2.3 Inne obowiązki Wykonawcy robót budowlanych związane z przedmiotem zamówienia: 2.3.1 Zgłoszenie z siedmiodniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek zamiaru wejścia na teren inwestycji z robotami, a w przypadku zaistnienia konieczności korzystania z działek sąsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyższą okoliczność przed rozpoczęciem robót, koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 2.3.2 Budowa dróg tymczasowych, jeśli takie będą wymagane. 2.3.3 Utrzymanie istniejących dróg w stanie nienaruszonym. 2.3.4 Wykonawca w cenie ryczałtu winien przewidzieć ewentualne różnice pomiędzy projektem budowlanym przydomowych oczyszczalni ścieków, a stanem rzeczywistym wylotu rury kanalizacyjnej z budynku. 2.3.5 Obsługa geodezyjna budowy. 2.3.6 Koordynacja robót podwykonawców branżowych. 2.3.7 Zabezpieczenie i ochrona placu budowy. 2.3.8 Informowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót. 2.3.9 Usytuowanie przydomowej oczyszczalni musi być zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem budowlanym. 2.3.10 Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 2.3.11 Zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy. 2.3.12 Wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej. 2.3.13 Uruchomienie, rozruch technologiczny i osiągnięcie zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz przeszkolenie właścicieli nieruchomości na okoliczność obsługo i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 2.3.14 Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; - wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie BZT5 i zawiesiny ogólnej; - protokoły techniczne; - gwarancje; - instrukcje eksploatacji i obsługi; - aprobaty techniczne; - atesty i certyfikaty jakości; - deklaracje zgodności CE; - dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce. 3. Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączone projekty budowlane oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Ilości robót uśrednione dla poszczególnych typów oczyszczalni, zawarte są w punkcie 11 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i stanowią one podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. Załączone przedmiary robót są dokumentami informacyjnymi. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego w formie pisemnej, wszelkie zauważone błędy, pomyłki w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 4. Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców - Zestawienia Elementów Rozliczeniowych sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 6.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na czas realizacji robót, objętych zamówieniem. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1)roboty objęte zamówieniem, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto zamówienia, 2)odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( o wartości łącznej co najmniej 200 tysięcy zł brutto,) odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - branża sanitarna, doświadczenia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ( na co najmniej 500 tysięcy zł) a w przypadku jej braku, inny dokument ( na co najmniej 500 tysięcy zł) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku: 1) Ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT), 2) Powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 3)Konieczności wykonania prac archeologicznych. 4)Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awaria, akt wandalizmu. 5)Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi przepisami albo nieprzewidywalne sytuacje, w tym w szczególności kolizja z sieciami i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, warunkami geologicznymi nieopisanymi w dokumentacji projektowej. 6) Wstrzymania robót przez uprawnione organy lub wydłużających się procedur administracyjnych, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dofinansowane w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007 -2013. Zgodnie z zawartą umową nr 00220-6921-um 1600284/13 z dnia 20.12.2013 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2014.12.50.58 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 78.50Kb) 2014-06-24 12:50:58 63

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2014.12.51.41_1.SIWZ (DOC, 891.50Kb) 2014-06-24 12:51:41 149
24.06.2014.13.00.18_ZaA_A_cznik_nr_2_Projekt_budowlany_cz._1 (ZIP, 11.19Mb) 2014-06-24 13:00:18 136
24.06.2014.13.03.17_ZaA_A_cznik_nr_2_Projekt_budowlany_cz._2 (ZIP, 7.58Mb) 2014-06-24 13:03:17 124
24.06.2014.13.04.52_ZaA_A_cznik_nr_2_Projekt_budowlany_cz._3 (ZIP, 4.79Mb) 2014-06-24 13:04:52 121
24.06.2014.13.06.24_ZaA_A_cznik_nr_2_Projekt_budowlany_cz._4 (ZIP, 6.15Mb) 2014-06-24 13:06:24 120
24.06.2014.13.07.07_ZaA_A_cznik_nr_2_Projekt_budowlany_cz._5 (ZIP, 1.52Mb) 2014-06-24 13:07:07 124
24.06.2014.13.09.36_ZaA_A_cznik_nr_3_Przedmiary_robA_t_cz._1 (ZIP, 2.85Mb) 2014-06-24 13:09:36 131
24.06.2014.13.10.29_ZaA_A_cznik_nr_3_Przedmiary_robA_t_cz._2 (ZIP, 2.67Mb) 2014-06-24 13:10:29 123
24.06.2014.13.12.47_ZaA_A_cznik_nr_4_STWiOR_Chojna_kwiecieA__2014 (PDF, 1.34Mb) 2014-06-24 13:12:47 369
24.06.2014.13.12.59_ZaA_A_cznik_nr_5_Zestawienie_ElementA_w_Rozliczeniowych (XLS, 31.50Kb) 2014-06-24 13:12:59 132

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.07.2014.07.53.36 Modyfikacja do SWIZ (1) (PDF, 1.35Mb) 2014-07-07 07:53:36 42
07.07.2014.07.54.14 Modyfikacja do SWIZ (2) (PDF, 1.39Mb) 2014-07-07 07:54:14 92

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.07.2014.08.53.17 BIP zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 52.56Kb) 2014-07-17 08:53:17 50

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.08.2014.07.47.14 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 44.00Kb) 2014-08-01 07:47:14 19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
24 cze 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
24 cze 2014, godz. 12:50

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
24 cze 2014, godz. 12:50