Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP III

              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Chojna: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP III
Numer ogłoszenia: 61366 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 38 sztuk w kilku wariantach szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik do niniejszego opisu. Do wykonania są oczyszczalnie wymienione w poniższej tabeli: Lp. Adres i lokalizacja oczyszczalni Wariant przydomowej oczyszczalni ścieków 1. Lisie Pole nr 6, działka nr 288/1 obręb ewidencyjny Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 2. Lisie Pole nr 14, działka nr 614/5 obręb ewidencyjny Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 3. Wilcze nr 61, działka nr 365, 367/1 obręb ewidencyjny Jelenin Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 4. Strzelczyn nr 49, działka nr 378 obręb ewidencyjny Strzelczyn Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 6 RLM z tunelami filtracyjnymi 5. Krzymów nr 19, działka nr 35 obręb ewidencyjny Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 6. Czartoryja nr 15, działka nr 179/1 obręb ewidencyjny Czartoryja Biologiczna oczyszczalnia ścieków 2 RLM + studnia chłonna 7. Rurka nr 2, działka nr 64 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 8. Krzymów nr 10, działka nr 48, 50 obręb ewidencyjny Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 9. Krzymów nr 18, działka nr 39 obręb ewidencyjny Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 10. Strzelczyn nr 43, działka nr 161/1 obręb ewidencyjny Strzelczyn Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 11. Brwice nr 34/1, działka nr 127/3 obręb ewidencyjny Brwice Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 12. Rurka nr 10, działka nr 75, 76 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 13. Rurka nr 12, działka nr 108/1, 108/2 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 14. Rurka nr 5, działka nr 71/4 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 15. Rurka nr 18, działka nr 130 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony + studnia rewizyjna 16. Rurka nr 27, działka nr 55/2 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 17. Czartoryja nr 17, działka nr 175/5 obręb ewidencyjny Czartoryja Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 18. Czartoryja nr 9, działka nr 161 obręb ewidencyjny Czartoryja Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 19. Narost nr 34, działka nr 11/2 obręb ewidencyjny Narost Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 20. Rurka nr 37, działka nr 208/1 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 12 RLM - wyniesiony 21. Mętno nr 38, działka nr 281 obręb ewidencyjny Mętno Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 12 RLM - wyniesiony 22. Wilkoszyce nr 4, działka nr 116/1 obręb ewidencyjny Wilkoszyce Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 23. Lisie Pole nr 35, działka nr 356/1 obręb ewidencyjny Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 24. Lisie Pole nr 5, działka nr 288/5 obręb ewidencyjny Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony + studnia rewizyjna 25. Krzymów nr 6/1, działka nr 22 obręb ewidencyjny Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony + studnia rewizyjna 26. Krzymów nr 5/1, działka nr 24 obręb ewidencyjny Krzymów Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 27. Narost nr 17/3, działka nr 251 obręb ewidencyjny Narost Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 28. Lisie Pole nr 85, działka nr 474 obręb ewidencyjny Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 29. Brwice nr 24/1, działka nr 262/1 obręb ewidencyjny Brwice Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 30. Krajnik Górny nr 20, działka nr 163 obręb ewidencyjny Krajnik Górny Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony + 3 studnie rewizyjne 31. Lisie Pole nr 87, działka nr 454/1 obręb ewidencyjny Lisie Pole Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony + arot 32. Czartoryja nr 31, działka nr 107/5, 107/6 obręb ewidencyjny Czartoryja Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wkopany 33. Nawodna nr 117, działka nr 247/2, 247/4 obręb ewidencyjny Nawodna Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 34. Rurka (świetlica wiejska), działka nr 103 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 12 RLM + studnia rewizyjna 35. Rurka nr 4, działka nr 69/2, 69/8, 69/10 obręb ewidencyjny Rurka Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 4 RLM - wyniesiony 36. Grabowo nr 5, działka nr 27/2 obręb ewidencyjny Grabowo Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wkopany 37. Mętno nr 5/1, działka nr 59/1, 59/4 obręb ewidencyjny Mętno Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków 8 RLM - wyniesiony 38. Łaziszcze nr 6/2, działka nr 5/34 obręb ewidencyjny Łaziszcze Biologiczna oczyszczalnia ścieków 2 RLM + studnia chłonna Szczegółowy sposób wykonania określają załączone projekty budowlane przydomowych oczyszczalni ścieków oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2.2 Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, opisach przydomowych oczyszczalni ścieków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa lub równoważne. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych. Dla przykładu: wskazanie w dokumentacji firmy Sotralentaz - firmą równoważną dla niej będzie Euro-Plast lub inna. Wskazana nazwa własna: - BIO UNO - równoważna EUROMATIC, - Studzienka rozdzielcza SL-RR 450 - równoważna MSR-5; - Preparat BIO 7 - równoważny Ecologis; - Bioreaktor Bio Choc - równoważny Eurologis aktywator; - otulina Thermaflex - równoważna Strinonorm. Równoważne urządzenia i materiały muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi, w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009. 2.3 Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 3. Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączone projekty budowlane oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Ilości robót uśrednione dla poszczególnych typów oczyszczalni, zawarte są w punkcie 11 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i stanowią one podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. Załączone przedmiary robót są dokumentami informacyjnymi i podlegają sprawdzeniu przez Wykonawcę. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego w formie pisemnej, wszelkie zauważone błędy, pomyłki w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawców - Zestawienia Elementów Rozliczeniowych sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument te będzie stanowiły załącznikiem do umowy podpisanej z wyłonionym Wykonawcą. 5. Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, sporządzenia i złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego uproszczonego (ze wskazaniem podstawy wyceny, z opisem pozycji, z obmiarem robót, ceną jednostkową pozycji, wartością pozycji, tabeli elementów scalonych, stawką roboczogodziny, procentowymi narzutami kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku). Dodatkowo Zamawiający wymaga harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego główne działy Zestawienia Elementów Rozliczeniowych. Dokumenty te będą stanowiły załączniki do umowy. 6.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na czas realizacji robót, objętych zamówieniem. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1)roboty objęte zamówieniem, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto zamówienia, 2)odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( o wartości łącznej co najmniej 300 tysięcy zł brutto,) odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj.: dwie roboty budowlane polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - branża sanitarna, doświadczenia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ( na co najmniej 500 tysięcy zł) a w przypadku jej braku, inny dokument ( na co najmniej 500 tysięcy zł) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium Informacja o podwykonawcach. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy o ile dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku: 1) Ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT), 2) Powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 3)Konieczności wykonania prac archeologicznych. 4)Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarii, aktów wandalizmu. 5)Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi przepisami albo nieprzewidywalne sytuacje, w tym w szczególności kolizja z sieciami i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, warunkami geologicznymi nieopisanymi w dokumentacji projektowej. 6) Wstrzymania robót przez uprawnione organy lub wydłużających się procedur administracyjnych, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 7) Wystąpi konieczność uwzględnienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowań projektowych (niewynikających z winy projektanta ani Zamawiającego) realizowanych w trakcie trwania umowy, a ściśle związanymi z kompleksową realizacją przedmiotu umowy; 8) Zamawiający zrezygnuje z realizacji części przedmiotu umowy, z powodu braku zgody właściciela nieruchomości na wykonanie robót lub rezygnację, któregoś z właścicieli nieruchomości z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl , zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności Wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.03.2015.11.40.37 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 83.00Kb) 2015-03-19 11:40:37 93

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.03.2015.11.16.13_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._1.1 (ZIP, 5.87Mb) 2015-03-19 11:16:13 104
19.03.2015.11.17.26_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._1.2 (ZIP, 4.90Mb) 2015-03-19 11:17:26 97
19.03.2015.11.19.30_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._2.1 (ZIP, 4.44Mb) 2015-03-19 11:19:30 97
19.03.2015.11.20.56_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._2.2 (ZIP, 4.90Mb) 2015-03-19 11:20:56 93
19.03.2015.11.22.05_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._3 (ZIP, 2.68Mb) 2015-03-19 11:22:05 94
19.03.2015.11.23.13_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._4 (ZIP, 2.93Mb) 2015-03-19 11:23:13 93
19.03.2015.11.24.22_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._5 (ZIP, 2.64Mb) 2015-03-19 11:24:22 93
19.03.2015.11.25.16_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._7 (ZIP, 2.31Mb) 2015-03-19 11:25:16 83
19.03.2015.11.26.44_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._8.1 (ZIP, 5.31Mb) 2015-03-19 11:26:44 52
19.03.2015.11.27.44_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._6 (ZIP, 2.42Mb) 2015-03-19 11:27:44 53
19.03.2015.11.29.34_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._8.2 (ZIP, 6.87Mb) 2015-03-19 11:29:34 89
19.03.2015.11.30.47_ZaA_A_cznik_nr_1_Dokumentacja_techniczna_cz._9 (ZIP, 3.26Mb) 2015-03-19 11:30:47 93
19.03.2015.11.32.38_ZaA_A_cznik_nr_2_Przedmiary_robA_t_cz._1 (ZIP, 2.88Mb) 2015-03-19 11:32:38 84
19.03.2015.11.33.37_ZaA_A_cznik_nr_2_Przedmiary_robA_t_cz._2 (ZIP, 3.36Mb) 2015-03-19 11:33:37 96
19.03.2015.11.34.33_ZaA_A_cznik_nr_2_Przedmiary_robA_t_cz._3 (ZIP, 3.49Mb) 2015-03-19 11:34:33 91
19.03.2015.11.35.28_ZaA_A_cznik_nr_2_Przedmiary_robA_t_cz._4 (ZIP, 3.55Mb) 2015-03-19 11:35:28 80
19.03.2015.11.36.48_ZaA_A_cznik_nr_2_Przedmiary_robA_t_cz._5 (ZIP, 2.69Mb) 2015-03-19 11:36:48 93
19.03.2015.11.37.19_ZaA_A_cznik_nr_3_Zestawienie_ElementA_w_Rozliczeniowych (XLS, 45.50Kb) 2015-03-19 11:37:19 99
19.03.2015.11.39.45_ZaA_A_cznik_nr_5_STWiOR (ZIP, 1.80Mb) 2015-03-19 11:39:45 101
19.03.2015.11.42.01_1.SIWZ_BIP (DOC, 976.50Kb) 2015-03-19 11:42:01 111

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.03.2015.10.12.07 WyjaA nienie SIWZ ( 1 )BIP (PDF, 181.18Kb) 2015-03-26 10:12:07 86

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.04.2015.10.36.09 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 261.18Kb) 2015-04-09 10:36:09 52

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.04.2015.13.44.45 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 47.50Kb) 2015-04-20 13:44:45 41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
19 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
19 mar 2015, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
19 mar 2015, godz. 11:14