Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV.

Zamówienie publiczne planowane do realizacji w ramach Operacji pn:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna – etap IV”

zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00041-65150-UM1600011/16 z dnia 18.10.2018 r.,

współfinansowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 525408-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.
 

Gmina Chojna: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych

na terenie gminy Chojna – etap IV.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie publiczne planowane do realizacji w ramach Operacji pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna – etap IV, współfinansowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna,

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000,

ul. Jagiellońska 4

74500 Chojna,

woj. zachodniopomorskie,

państwo Polska,

tel. 091 4141485: 4141035,

e-mail: zam_publiczne@chojna.pl,

faks 914141117.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępnehttp://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): -

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.
Adres:
Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna – etap IV.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: -
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: -
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1.  
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 52 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Chojna przeznaczonych do unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w tym:
 1. Bio Uno 0,9 + Tunele filtracyjne 4 RLM – 3 szt.
 2. Bio Duo 1,4 + Tunele filtracyjne 7 RLM – 1 szt.
 3. Bio Uno 0,9 + Tunele filtracyjne 6 RLM – 3 szt.
 4. OG + Ps + Bioreaktor naturalny 5 RLM – 3 szt.
 5. OG + Ps + Bioreaktor naturalny 6 RLM – 1 szt.
 6. SBHR 6 + Tunele filtracyjne 6,7 RLM – 1 szt.
 7. OG + Ps + Bioreaktor naturalny 4 RLM – 2 szt.
 8. Bio Uno 0,9 + Tunele filtracyjne 3,3 RLM – 1 szt.
 9. OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 6 RLM – 1 szt.
 10. OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 4 RLM – 3 szt.
 11. OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 5 RLM – 1 szt.
 12. SBHR 4 + Tunele filtracyjne 4 RLM – 6 szt.
 13. Bio Uno 0,9 + Studnie chłonne 6 RLM – 1 szt.
 14. Bio Uno 0,9 + Tunele filtracyjne 2 RLM – 1 szt.
 15. SBHR 6 + Tunele filtracyjne 6 RLM – 4 szt.
 16. OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 8 RLM – 1 szt.
 17. Bio Uno 0,9 + Studnie chłonne 5 RLM – 1 szt.
 18. OG + Ps + Bioreaktor naturalny 4,5 RLM – 1 szt.
 19. SBHR 4 + Ps + Tunele filtracyjne 4 RLM – 1 szt.
 20. SBHR 8 + Tunele filtracyjne 8 RLM – 1 szt.
 21. SBHR 6 + Studnie chłonne 6 RLM – 2 szt.
 22. Bio Uno 0,9 + Tunele filtracyjne 3 RLM – 2 szt.
 23. SBHR 6 + Ps + Tunele filtracyjne 6 RLM – 1 szt.
 24. SBHR 8 + Tunele filtracyjne 12 RLM – 1 szt.
 25. SBHR 6 + Ps + Tunele filtracyjne 7 RLM – 1 szt.
 26. SBHR 8 + Studnie chłonne 8 RLM – 1 szt.
 27. Bio Uno 0,9 + Studnia chłonna 3,3 RLM – 1 szt.
 28. Bio Uno 0,9 + Studnie chłonne 4,3 RLM – 1 szt.
 29. SBHR 6 + Tunele filtracyjne 6,3 RLM – 1 szt.
 30. SBHR 4 + Ps + Tunele filtracyjne 4,7 RLM – 1 szt.
 31. BIOTIC20 + Tunele filtracyjne 20 RLM – 1 szt.
 32. BIO-MAX 3,60 + Tunele filtracyjne 24 RLM – 1 szt.
 33. SBR VASA 4 + Komory rozsączające 3,3 RLM – 1 szt.

z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia w/w ilości z powodu rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie.

 1. Zadanie ponadto obejmuje podłączenie poszczególnych budynków do nowo wybudowanych POŚ sanitarnych oraz ich uruchomienie.
 2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany opracować i przekazać szczegółowe instrukcje obsługi oraz przeprowadzić indywidualne szkolenia dla wszystkich użytkowników POŚ, potwierdzone pisemnie przez użytkowników.
 3. Wykonawca wykona roboty budowlano-montażowe w oparciu o dokumentację projektową.
 4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
 5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania norm PN-EN 12566-1, PN-EN 12566-3, potwierdzone certyfikatem dla konkretnego produktu, wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, który to Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed czynnościami związanymi z dokonaniem odbioru robót budowlanych.
 6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
 8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie parametry techniczne powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w Załączniku nr 8 do SIWZ pn.: „Określenie parametrów równoważności dla przywoływanych w opracowaniu urządzeń i materiałów” dla poszczególnych, czterech tomów dokumentacji technicznej. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe, jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Ponadto w dokumentacji projektowej zostały określone parametry równoważne dla przywołanych
  w opracowaniu urządzeń i materiałów budowlanych.
 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
 11. Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia:

Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączone projekty budowlane oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót są dokumentami informacyjnymi i podlegają sprawdzeniu przez Wykonawcę. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego w formie pisemnej, wszelkie zauważone błędy, pomyłki w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców – Zestawienia Elementów Rozliczeniowych sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Dokument ten będzie stanowił załącznik do umowy podpisanej z wyłonionym Wykonawcą.
 2. Inne obowiązki Wykonawcy robót związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy:
 1. zgłoszenie z siedmiodniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek, wejście na ich nieruchomość z robotami budowlanymi, a w przypadku zaistnienia konieczności korzystania z działek sąsiednich, uzyskania pisemnej zgody na powyższą okoliczność, przed rozpoczęciem robót. Koszty związane z tymi czynnościami ponosi Wykonawca,
 2. budowa dróg tymczasowych, jeśli takie będą wymagane,
 3. utrzymanie istniejących dróg w stanie nienaruszonym,
 4. Wykonawca w cenie ryczałtu winien przewidzieć ewentualne różnice, pomiędzy projektem budowlanym POŚ, a stanem rzeczywistym wylotu rur kanalizacyjnych z budynków,
 5. przed wbudowaniem POŚ, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji,
  a następnie dołączenie do operatu powykonawczego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atestów, deklaracji zgodności lub świadectwa jakościowe każdego użytkowanego na budowie wyrobu lub elementów konstrukcyjnych,
 6. obsługa geodezyjna budowy, wykonanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 7. koordynacja robót podwykonawców branżowych (jeśli przewidziano podwykonawstwo).
 8. zabezpieczenie i ochrona placu budowy,
 9. informowanie pisemne na bieżąco Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót,
 10. w razie konieczności zmiany posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków (w przypadku istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego), dokonanie zmiany zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych,
 11. zlecenie na koszt własny niezbędnych nadzorów specjalistycznych wynikających z zaleceń dysponentów mediów (energetyka, telekomunikacja, itp.),
 12. uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,
 13. zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,
 14. wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.
 15. uruchomienie, rozruch technologiczny i osiągnięcie zakładanego efektu rzeczowego
  i ekologicznego oraz przeszkolenie właścicieli nieruchomości na okoliczność obsługi i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykonawca przeprowadzi indywidualne szkolenia użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przekaże książki eksploatacji (książka eksploatacji powinna być na tyle szczegółowa, by poszczególni użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków). Fakt przeszkolenia użytkowników i doręczenia im książki eksploatacji, musi być potwierdzony na piśmie przez użytkownika,
 16. wykonanie zadania musi zapewnić miejsce poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych,
 17. przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:
 1. dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami, dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
 2. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 3. wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie BZT5 i zawiesiny ogólnej (badania wykonane w laboratorium akredytowanym), potwierdzające dotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków zgodni z obowiązującymi przepisami,
 4. protokoły techniczne,
 5. gwarancje,
 6. instrukcje eksploatacji i obsługi,
 7. aprobaty techniczne,
 8. atesty i certyfikaty jakości,
 9. deklaracje zgodności z Polską Normą,
 10. i inne dokumenty wymagane przy przystąpieniu do końcowego odbioru robót.
 1. Wykonawca od dnia odbioru końcowego – na deklarowany okres (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy, a maksymalny to 72 miesiące) zapewni nieodpłatnie kontrole techniczne i wymagane przeglądy gwarancyjne wszystkich wybudowanych POŚ. W trakcie trwającego okresu gwarancyjnego
 2. Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć we wszystkich przeglądach technicznych, wybudowanych POŚ, które odbywać się będą nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo ogłoszenia i przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych częściej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy w razie dużej awaryjności wybudowanych POŚ.
 3. Kontrole techniczne – przeglądy gwarancyjne muszą być potwierdzone w karcie eksploatacyjnej POŚ oraz muszą być potwierdzone przez użytkownika. Zamawiający winien otrzymywać stosowny protokół z przeprowadzonych kontroli technicznych. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o uzyskaniu niezbędnej wiedzy i uprawnieniach Producenta oferowanych POŚ do wykonywania przeglądów serwisowych, gwarancyjnych, kontroli technicznych i napraw.
 4. Wykonawca zobligowany będzie do wykonywania, minimum raz na dwanaście miesięcy
  w obecności przedstawiciela Zamawiającego, czynności gwarancyjnych wymaganych przez producenta oferowanych oczyszczalni, w szczególności:
 1. czyszczenia wszystkich filtrów zainstalowanych w oczyszczalni;
 2. czyszczenia filtra powietrza w dmuchawie znajdującej się w szafie sterującej
 3. kontroli czasu pracy oczyszczalni ścieków;
 4. kontroli poziomu osadów w osadniku;
 5. kontroli drożności systemu rozsączającego oczyszczone ścieki;
 6. kontroli wszystkich parametrów technicznych;
 7. sprawdzenie działania: części, mechanicznych, elektronicznych i innych;
 8. wykonywanie wszelkich innych czynności gwarancyjno-serwisowych wymaganych przez Producenta oferowanych oczyszczalni ścieków.

Serwis urządzeń musi być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych elementów instalacji.

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232421-9

45200000-9

45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: -
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2019-07-31


II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa z podziałem na dwa etapy: 1. Data rozpoczęcia I etapu – od dnia zawarcia umowy; Data zakończenia I etapu – do 15.10.2018 r. 2. Data zakończenia II etapu - do 31.07.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie minimum 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków każde zamówienie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. 1A do SIWZ), b. wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Zał. 4 do SIWZ). Dokument wskazany w lit. a. i b. każdy z Wykonawców dołącza do oferty. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą pełniąca funkcję Kierownika robót budowlanych, który winien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c, c. oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik Nr 1C do SIWZ).

3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia oferty dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenia z art. 24 ust. 1, 5 Ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 1 A do SIWZ;

2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie minimum 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków każde zamówienie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w:

a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. 1A do SIWZ),

b. wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Zał. 4 do SIWZ). Dokument wskazany w lit. a. i b. każdy z Wykonawców dołącza do oferty.

3) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą pełniąca funkcję Kierownika robót budowlanych, który winien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w:

a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

b. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c,

c. oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: -

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP -

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)-

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga by Oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100 PLN).

 1. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym jako składanie ofert.
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 tytułem: „wadium – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
 2. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty albo oryginał dokumentu wadialnego dołączyć do oferty (w oddzielnej kopercie).
 5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: -
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe: -

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców: -

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: -
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: -
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: -
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: -
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: -
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: -
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): -
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: -
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: -
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: -

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: -
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): -
Informacje dodatkowe -
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -
Wstępny harmonogram postępowania: -
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: -
Informacje dodatkowe: -
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: -
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe: -
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: -

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: -

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: -

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: -

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: -

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: -

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: -

Informacje dodatkowe: -

 1. IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień, zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 1. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności:
 1. zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
 2. wejście w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy;
 1. zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
 2. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 3. zmiany terminu wykonania umowy, za zgodą stron w przypadku:
 1. wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umową, oraz których Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej,
 2. wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie,
 3. wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez Zamawiającego,
 4. dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej i technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
 5. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 6. wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 7. wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
 8. wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,
 9. zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
 10. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów),
 11. wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego.
 12. w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): -
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym -
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: -
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: -


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.03.2018.14.25.55_SIWZ (PDF, 9.84Mb) 2018-03-01 14:25:55 76
01.03.2018.14.26.35_zaczniknr1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 49.00Kb) 2018-03-01 14:26:35 47
01.03.2018.14.27.00_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 43.50Kb) 2018-03-01 14:27:00 46
01.03.2018.14.27.30_zaczniknr1C_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.00Kb) 2018-03-01 14:27:30 51
01.03.2018.14.27.51_zalacznik2_formularz_ofertowy (DOC, 67.00Kb) 2018-03-01 14:27:51 52
01.03.2018.14.28.39_zalacznik3_istotne_postanowienia_umowy (DOC, 694.00Kb) 2018-03-01 14:28:39 53
01.03.2018.14.29.54_zalacznik4_wykaz_wykonanych_robot (DOC, 45.50Kb) 2018-03-01 14:29:54 44
01.03.2018.14.30.19_ZaA_A_cznik_Nr_2_do_umowy (XLS, 45.00Kb) 2018-03-01 14:30:19 52
01.03.2018.14.30.44_zalacznik5_wykaz_osob (DOC, 45.50Kb) 2018-03-01 14:30:44 47
01.03.2018.14.31.05_zalacznik6_osiwadczenie_nt_kwalifik_zawod (DOC, 40.50Kb) 2018-03-01 14:31:05 46
01.03.2018.14.31.28_zaczniknr7_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 46.50Kb) 2018-03-01 14:31:28 44
01.03.2018.14.32.24_zalacznik8_okreslenie_rownowaznosci (DOC, 789.50Kb) 2018-03-01 14:32:24 71
01.03.2018.14.32.57_Zalacznik9_zestawienieelementowrozliczeniowych (XLS, 45.00Kb) 2018-03-01 14:32:57 54
08.03.2018.13.47.44_zalacznik8_okreslenie_rownowaznosci_modyfikacja (DOC, 808.50Kb) 2018-03-08 13:47:44 63
08.03.2018.13.49.11_Zalacznik9_zestawienieelementowrozliczeniowych_modernizacja (XLS, 45.00Kb) 2018-03-08 13:49:11 66
08.03.2018.13.50.38_ZaA_A_cznik_Nr_2_do_umowy_modyfikacja (XLS, 45.00Kb) 2018-03-08 13:50:38 41
19.03.2018.10.52.45_2._Przedmiar_robA_t (PDF, 8.03Mb) 2018-03-19 10:52:45 36
dokumentacja_techniczna_tom_i (ZIP, 29.25Mb) 2018-03-01 14:44:39 80
dokumentacja_techniczna_tom_ii (ZIP, 19.98Mb) 2018-03-01 14:44:39 66
dokumentacja_techniczna_tom_iii (ZIP, 6.14Mb) 2018-03-01 14:44:39 54
dokumentacja_techniczna_tom_iv (ZIP, 8.36Mb) 2018-03-01 14:44:39 57

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.03.2018.13.47.44 wyjasnienia bip (PDF, 421.18Kb) 2018-03-08 13:47:44 23
19.03.2018.10.52.45 II wyjasnienia bpi (PDF, 261.18Kb) 2018-03-19 10:52:45 89

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.03.2018.13.47.44 modyfikacja siwz nr 1 (PDF, 731.84Kb) 2018-03-08 13:47:44 78

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.03.2018.13.06.54 Informacja z otwarcia ofert bip (PDF, 421.18Kb) 2018-03-20 13:06:54 102

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.05.2018.09.25.26 ogloszenie o udzieleniu zamowienia bip (PDF, 2.60Mb) 2018-05-18 09:25:26 79

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
01 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
01 mar 2018, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
01 mar 2018, godz. 14:25