Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza drugi przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie ? II etap robót?

BZP/2-PN/BPI/341/ 7/2009                                                        Chojna, dn. 28.08. 2009 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza drugi przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie – II etap robót”

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1)      „Przebudowę pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlicę środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wod-kan., c.o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie”  - II etap robót w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym w części dotyczącej wykonania izolacji ścian fundamentowych oraz robót uzupełniających wymienionych w przedmiarze robót.

  2)      Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej.

  3)      Zamontowanie odpowiednich uchwytów w w.c. dla osób niepełnosprawnych.

 

 4. Oznaczenie według CPV: 

     - Roboty budowlane  - 45 21 00 00 - 2   

           

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

 

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

 

7.  Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

 

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 

9. Termin realizacji zamówienia:   do 30.11.2009 r.

 

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

 

12. Wymagane wadium – 2.000,00 zł.

 

13. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia18.09.2009 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie – II etap robót”

  - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 18.09.2009 r. do godz. 10ºº.

 

15.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 18.09.2009 r.

      o godz. 10ºº

 

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

17.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

 

 18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

W sprawach technicznych – Jan Berbeś, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax  414-11-17. w godz. 08ºº – 14ºº

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  28.08.2009 r.

 

                                                                                                    

 

                                                                                              

 

                                                                                            

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie BZP (DOC, 46.50Kb) 2009-09-10 11:53:50 51

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ__-_II_etap (DOC, 675.00Kb) 2009-08-28 14:05:00 88
Swietlica (RAR, 765.10Kb) 2009-08-28 14:05:58 43

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja SIWZ - I (DOC, 25.50Kb) 2009-09-10 12:33:17 12

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zmiana terminu skA adania ofert (DOC, 25.50Kb) 2009-09-10 11:00:58 24

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyniku postA powania -BIP (DOC, 34.00Kb) 2009-09-23 09:09:20 89

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.50Kb) 2009-10-05 09:02:05 72

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
28 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
28 sie 2009, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
28 sie 2009, godz. 14:05