Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CHOJNA

BZP/PN/ASiIS/341 /8 /2009                                                          Chojna, dn. 13.08. 2009 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

 GMINY CHOJNA”

 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

3.1. Dostawę oleju opałowego lekkiego L – 1 według Polskiej Normy PN C – 96024w ilości około 354.000 litrów z przeznaczeniem do kotłów olejowych znajdujących się w kotłowniach następujących szkół na terenie Gminy Chojna: Szkoła Podstawowa w Brwicach około 40.000 litrów, Szkoła Podstawowa w Nawodnej około 45.000 litrów, Szkoła Podstawowa w Krzymowie około 80.000 litrów, Szkoła Podstawowa w Grzybnie około 25.000 litrów, Gimnazjum w Chojnie około 110.000 litrów oraz Miejskie Przedszkole w Chojnie 54.000 litrów, które wyposażone są w system centralnego ogrzewania, do którego ciepło produkowane jest przez kotły zasilane olejem opałowym.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport i rozładunek paliwa.                      

3.3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające parametry i jakość oleju opałowego.

3.4. Dostawa oleju będzie następować etapowo. O ilościach oleju i terminach poszczególnych dostaw  przedstawiciel Zamawiającego  będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem faksem lub telefonicznie.

 3.5. Planowana  ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb

        Zamawiającego.

3.6. Olej opałowy należy dostarczać autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego .

3.7.  Odbiór oleju następować będzie w obecności Dyrektorów szkół i przedszkola lub osoby  upoważnione do jego przyjęcia oraz do pokwitowania odbioru na podstawie wskazań legalizowanego licznika ilości paliwa zamontowanego w pojeździe Wykonawcy

 otrzymanych w dniu dostawy.

 

4. Oznaczenie według CPV: 

        09.13.51.00-5                           – olej opałowy

 

 

               

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 31.12.2012 r.

10.Zamawiający dopuszcza  możliwość wykonania robót uzupełniających nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

13.Kryterium wyboru oferty – 100% cena

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                  Cena z najniższa marżą, upustem

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%

                                            Cena  badanej oferty

 

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia  04.09.2009 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

 GMINY CHOJNA”

  - przetarg nieograniczony- nie otwierać przed  04.09.2009 r.  o godz. 10ºº

15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

16. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej.

17. Zamawiający przewiduje możliwość  zmian w  umowie, zgodnie z wymogami

      art. 144 ustawy Pzp. 

 18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 w sprawach technicznych  i organizacyjnych p. Leszek  Stefański, tel. (091) 414-30-32 w siedzibie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna , w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax.  414-11-17  w godz. 08ºº – 14ºº.

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  13.08.2009 r.

 

                                                                                                 

 

                                                                                              

 

                                                                                           

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 48.50Kb) 2009-08-13 09:45:26 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
8siwz (DOC, 486.50Kb) 2009-08-13 09:45:09 47

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyniku postA powania BIP. (DOC, 36.50Kb) 2009-09-11 14:16:52 60

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 33.50Kb) 2009-09-23 09:52:15 59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
13 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
13 sie 2009, godz. 08:55

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
13 sie 2009, godz. 08:55