Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Boiska sportowe ? Moje Boisko - Orlik 2012?, przy Gimnazjum w Chojnie?

BZP/PN/BPI/341 / 6 /2009                                                            Chojna, dn. 10.07. 2009 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„Boiska sportowe  „Moje Boisko  - Orlik 2012”,   przy Gimnazjum w Chojnie”

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

 

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii

układania określonych w dokumentacji projektowej

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

-wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                             – 2 sztuki

- siatki do bramek                                                                                      – 2 sztuki

- chorągiewki wyznaczające narożniki boiska                                        - 4 sztuki

 

Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2

(pole do gry 15,1 x 28,1 m), Podbudowa:

-           Podbudowa  nieprzepuszczalna z drenażem liniowym

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową .   

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu

Technologie układania nawierzchni:

Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                 - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                       – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości                                                                  – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach            – 2 sztuki

Wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofun. (badminton, tenis, siatkówka)– 2 sztuki

- siatka do siatkówki                                                                                       – 1 sztuka

 

 

Wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                  – 2 sztuki

- siatki do bramek                                                                               – 2 sztuki

 Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej .

Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej.

 Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej.

Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Budowa budynku sanitarno-szatniowego

 Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia stanowią załączniki

Załączniki  do SIWZ                -  Projekt zagospodarowania terenu i adaptacja projektu typowego, projekt branży elektrycznej oraz projekt branży sanitarnej

Załącznik  do SIWZ                              - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ogólna wykonania i odbioru robót

4. Oznaczenie według CPV: 

         45 21 22 00-8      Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

           

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 15.12.2009 r.

10.Zamawiający dopuszcza  możliwość wykonania robót uzupełniających nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

13. Wymagane wadium – 5.000,00 zł.

14. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%

                                            Cena brutto badana

 

15. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 03.08.2009 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

„Boiska sportowe  „Moje Boisko  - Orlik 2012”,   przy Gimnazjum w Chojnie”  - przetarg nieograniczony- nie otwierać przed 03.08.2009 r.  o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej.

18. Zamawiający przewiduje możliwość  zmian w  umowie, zgodnie z wymogami

      art. 144 ustawy Pzp. 

 19.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

w sprawach technicznych –  Jan Berbeś, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax.  414-11-17  w godz. 08ºº – 14ºº.

 

20. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  10.07.2009 r.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 56.50Kb) 2009-07-10 11:50:21 153

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
00_STRONA_TYTUA_OWA_PROJEKTU_ARICHTEKTONICZNEGO_BUDOWLANEGO (RAR, 1.47Mb) 2009-07-10 12:15:38 17
01_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU (RAR, 2.34Mb) 2009-07-10 12:16:18 28
SPECYFIKACJE.part1 (RAR, 5.06Mb) 2009-07-10 12:14:05 33
ZaA_._nr_1__projekt_zagospodarowania_terenu (RAR, 2.46Mb) 2009-07-10 11:51:33 32
02_OPIS_ARCHITEKTONICZNY (RAR, 226.33Kb) 2009-07-10 12:16:37 22
SPECYFIKACJE.part2 (RAR, 3.63Mb) 2009-07-10 12:15:01 24
zaA_._nr_2_instalacje_elektryczne (RAR, 1.18Mb) 2009-07-10 11:52:02 27
03_RYSUNKI_ARCHITEKTONICZNE (RAR, 2.49Mb) 2009-07-10 12:17:37 25
zaA_._nr_3_instalacje_sanitarne (RAR, 2.60Mb) 2009-07-10 11:52:49 23
04_KATALOG__ELEMENTA_W (RAR, 2.51Mb) 2009-07-10 12:18:46 25
05_OBLICZENIA_STATYCZNE (RAR, 82.81Kb) 2009-07-10 12:19:06 18
06_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE (RAR, 560.43Kb) 2009-07-10 12:19:37 21
07_INSTALACJE_SANITARNE (RAR, 688.33Kb) 2009-07-10 12:20:29 21
siwz_orlik_2009 (DOC, 695.50Kb) 2009-07-10 11:50:43 41

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyniku postA powania BIP (DOC, 33.00Kb) 2009-08-06 13:09:01 1

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Podpisanie umowy (DOC, 35.50Kb) 2009-08-20 07:52:27 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
10 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
10 lip 2009, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
10 lip 2009, godz. 11:50