Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.400.000 PLN

BZP/PN/SKF/341 / 3 /2009                                                          Chojna, dn. 02.04. 2009 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 

2.400.000 PLN     

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

                       

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

  • Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 2.400.000 PLN przeznaczonego  na  sfinansowanie wydatków  związanych  z „Przebudową i rozbudową budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie”.
  • Okres  kredytowania  do 31.12.2018 roku,  w  tym 2 lata karencji w spłacie kapitału.
  •  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M skorygowanej o marżę banku.
  • Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa, liczona w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 1M z uwzględnieniem marży banku. Marża banku w trakcie trwania umowy kredytowej nie może być podwyższona.
  • Sposób ustalenia stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest  ustalana  na  podstawie stawki bazowej WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek powiększona o marżę Banku.
  • Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca od wartości uruchomionej transzy kredytu.
  •  Spłata  kapitału  kredytu  w  okresach  kwartalnych  kalendarzowych   ostatnim  dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał.
  •  Spłata kredytu i odsetek nastąpi wg harmonogramu spłat kredytu.
  •  Wykorzystanie kredytu w transzach z możliwością zmiany kwoty transzy oraz terminu wykorzystania.
  •  Dopuszcza się możliwość zmiany spłaty kredytu bez pobierania dodatkowych opłat, a odsetki naliczone będą od aktualnego, rzeczywistego stanu zadłużenia.
  •  Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie przy uruchamianiu transz kredytu.
  •  Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia  przez zamawiającego skutków finansowych.
  •  Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

4. Oznaczenie według CPV: 

   Kod  Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

  CPV  66.11.30.00- 5 – usługi  udzielenia kredytu

               

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 31.12.2018 r.

10.Zamawiający nie dopuszcza  możliwość wykonania usług uzupełniających.

11. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

13. Nie jest wymagane wadium.

14. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%

                                            Cena brutto badana

 

15. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 15.04.2009 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości

  2.400.000 PLN   

   - przetarg nieograniczony- nie otwierać przed 15.04.2009 r.  do o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej.

18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

w sprawach techniczno-finansowych  – Teresa Kuflowska, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax.  414-11-17  w godz. 08ºº – 14ºº.

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  02.04.2009 r.

 

 

                                                                                             Burmistrz

                                                                                        Adam Fedorowicz        


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie kredyt (DOC, 49.00Kb) 2009-04-02 08:41:38 52

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Rb_27S (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:37:50 18
Rb_27S (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:39:29 16
Rb_27S2007 (PDF, 273.82Kb) 2009-04-09 10:38:36 16
Rb_27S2008 (PDF, 273.08Kb) 2009-04-09 10:43:23 20
Rb_28S (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:39:53 10
Rb_28S (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:38:09 12
Rb_28S2007 (PDF, 361.12Kb) 2009-04-09 10:38:55 13
Rb_28S2008 (PDF, 363.02Kb) 2009-04-09 10:43:43 15
U_C_H_W_A_A__A___NR_XII_118_2007doc (DOC, 1.30Mb) 2009-04-07 07:10:41 29
Opinia_RIO_wykonania__budA_etu_2007 (PDF, 153.85Kb) 2009-04-07 11:30:13 50
Rb_NDS2007 (PDF, 139.98Kb) 2009-04-09 10:39:11 34
RbZ2007 (PDF, 167.89Kb) 2009-04-09 10:39:35 46
Rb_NDS2008 (PDF, 140.59Kb) 2009-04-09 10:44:00 30
Rb_Z2008 (PDF, 156.74Kb) 2009-04-09 10:44:27 35
SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_BUDA_ETU_GMINY_ZA_2008_ROK (DOC, 3.21Mb) 2009-04-07 07:11:43 19
Akt_o_wyborze_burmistrza (PDF, 32.10Kb) 2009-04-07 11:29:58 52
INFORMACJA_O_STANIE_MIENIA_KOMUNALNEGO (DOC, 264.50Kb) 2009-04-07 07:12:13 92
Rb_NDS (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:38:27 8
Rb_NDS (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:40:30 5
RbZ (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:38:46 7
Rb_Z (PDF, 196.00b) 2009-04-07 10:40:47 8
siwz_kredyt (DOC, 476.50Kb) 2009-04-02 08:47:32 56
UchwaA_a_o_zaciA_ganiu_kredytu (PDF, 33.62Kb) 2009-04-07 11:30:34 31
UchwaA_a_powoA_ania_skarbnik (PDF, 28.37Kb) 2009-04-07 11:30:56 31
ZaA_wiadczenie_NIP (PDF, 37.69Kb) 2009-04-07 11:31:15 36
ZaA_wiadczenie_REGON (PDF, 61.55Kb) 2009-04-07 11:31:33 27

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjaA nienie 1 (DOC, 22.00Kb) 2009-04-06 12:01:55 99
wyjaA nienie 2 (DOC, 36.50Kb) 2009-04-07 11:47:07 10
wyjaA nienie3 (DOC, 26.50Kb) 2009-04-07 12:50:17 26
wyjaA nienie 4 (DOC, 30.00Kb) 2009-04-09 09:59:11 74

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaA nieniu zamA w.BIP (DOC, 28.00Kb) 2009-04-20 15:45:48 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
02 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
02 kwi 2009, godz. 08:41

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
02 kwi 2009, godz. 08:41