Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie

BZP/PN/BPI/341 / 1 /2009                                                            Chojna, dn  15.01. 2009 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie”

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

                       

1)        Przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi

instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną i wentylacji oraz przebudowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Chojnie przy ul. Wilsona na działce nr 274/2 w zakresie i w sposób określony w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

2) Dostawę i montaż wyposażenia kuchni zgodnie z projektem                                  technologicznym i wykazem wyposażenia.

3) Inne obowiązki wykonawcy robót związane z przedmiotem zamówienia.

           

3.1     Zapewnienie obsługi geodezyjnej na etapie realizacji i w zakresie                              sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji.

3.2      Sporządzenie i dostarczenie świadectwa energetycznego obiektu.

3.3      Przygotowanie wymaganej dokumentacji powykonawczej, złożenie               stosownego wniosku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru                                Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

4. Oznaczenie według CPV: 

        45.00.00.00 -7                          – Roboty budowlane

 

Dodatkowe przedmioty:        

       45.33.00.00-9                       -   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

45.31.00.00-3                                                            - Roboty instalacyjne elektrycznych

 

       39.70.00.00-9                       -   Sprzęt gospodarstwa domowego

               

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 31.01.2010 r.

10.Zamawiający dopuszcza  możliwość wykonania robót uzupełniających nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

13. Wymagane wadium – 50.000,00 zł.

14. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%

                                            Cena brutto badana

 

15. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 17.02.2009 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

  „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie”

   - przetarg nieograniczony- nie otwierać przed 17.02.2009 r.  o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej.

18. Zamawiający przewiduje możliwość  zmian w  umowie, zgodnie z wymogami

      art. 144 ustawy Pzp. 

 19.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

w sprawach technicznych –  Jan Berbeś, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax.  414-11-17  w godz. 08ºº – 14ºº.

 

20. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2009 r.


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedmiar_wentylacja_mechaniczna_2 (DOC, 66.50Kb) 2009-01-15 08:57:30 134
Przedmiar_wod_kan_3 (DOC, 170.00Kb) 2009-01-15 08:57:50 136
Przedmiar_c.o._4 (DOC, 172.00Kb) 2009-01-15 08:58:25 103
Przedmiar_elektryczny_5 (DOC, 282.00Kb) 2009-01-15 08:58:47 120
Przedmiar_kanalizacja_deszcz_6 (DOC, 126.00Kb) 2009-01-15 08:59:06 101
Przedmiar_wyposaA_enia_kuchni_7 (DOC, 81.50Kb) 2009-01-15 08:59:25 303
co_przedszkole (PDF, 639.26Kb) 2009-02-06 09:15:49 65
projekt_bud (PDF, 4.23Mb) 2009-01-15 08:50:48 160
Projekt_budowlany_wod.-kan__deszcz.sanitar (PDF, 5.77Mb) 2009-01-15 08:56:38 117
projekt_bud._wew_ins_elektr (PDF, 1.90Mb) 2009-01-15 08:54:46 128
Przedmiar_budowlany (PDF, 271.61Kb) 2009-01-15 08:57:00 128
SIWZ_Przedszkole (DOC, 626.50Kb) 2009-01-15 08:49:05 157
SST (DOC, 355.50Kb) 2009-01-15 08:59:52 623

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja-przedszkole 06.02.2009 (DOC, 25.50Kb) 2009-02-06 09:12:51 22
co przedszkole (PDF, 639.26Kb) 2009-02-06 09:14:56 25
Modyfikacja nr III (DOC, 28.00Kb) 2009-02-13 11:24:30 3
Modyfikacja SIWZ - II (DOC, 27.00Kb) 2009-02-11 13:53:47 1
Modyfikacja SIWZ - IV (DOC, 66.00Kb) 2009-02-13 11:24:54 1

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Oddalenie protestu (DOC, 44.50Kb) 2009-03-23 08:09:12 1
protest (PDF, 192.73Kb) 2009-03-13 11:19:39 2

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyniku BIP (DOC, 38.00Kb) 2009-02-27 15:16:30 1

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.00Kb) 2009-03-30 14:01:59 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Lewczuk

Data wytworzenia:
15 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
15 sty 2009, godz. 08:49

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
15 sty 2009, godz. 08:49