Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chojna ?

BZP/ASiIS/341/ 15/08                                                              Chojna, dn  18.11. 2008 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

 Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chojna”

 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chojna

 

 

 4. Oznaczenie według CPV: 

    34.11.52.00-8  pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.   

           

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9.  Zamawiający nie przewiduje zamówień  uzupełniających.

10.Termin realizacji zamówienia:   do 31.12.2008 r.

 

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

12. Nie jest wymagane wadium.

13. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%

                                            Cena brutto badana

 

 

 

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 28.11.2008 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

  „Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chojna ”

  - przetarg nieograniczony- nie otwierać przed 28.11.2008 r. do godz. o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

17.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

 18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

w sprawach technicznych –  Wacław Gołąb tel/fax. 091 414 30 32,

w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4;

74-500 Chojna tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax  414-11-17

 w godz. 08ºº – 14ºº

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2008 r.

 

                                                                                                 

 

                                                                                              

 

                                                                                           

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 42.50Kb) 2008-11-18 14:48:46 65

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 539.50Kb) 2008-11-18 14:48:46 50

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjasnienie (DOC, 29.50Kb) 2008-11-24 13:15:34 100
Zapytanie (JPG, 77.02Kb) 2008-11-24 13:15:56 67

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaA nienie zamA w. (DOC, 29.50Kb) 2008-11-28 12:08:29 97

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
18 lis 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
18 lis 2008, godz. 14:48

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
18 lis 2008, godz. 14:48