Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ? Inżynier Kontraktu na przebudowę i rozbudowę Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie ?

BZP/BPI/341/ 11/08                                                              Chojna, dn  04.09. 2008 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„ Inżynier Kontraktu  na przebudowę i rozbudowę Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w  Chojnie ”  

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji, a w szczególności  kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji we  wszystkich branżach tj.:  budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

 4. Oznaczenie według CPV: 

   74.26.20.00 – 4 – usługi nadzoru budowlanego         

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy 

(opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:

Sprawowanie czynności Inżyniera Kontraktu rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie” do dnia upływu terminu gwarancji  robót budowlano -montażowych.

  • Realizacja robót budowlano-montażowych :    do 15 sierpnia  2009 r.

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

12. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

13. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt

                                            Cena brutto badana

 

 

 

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 16.09.2008 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w  Chojnie ” 

 - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 16.09.2008 r. do godz. 10ºº.

15.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 16.09.2008r.

      o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

17.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami  jest:

      w sprawach technicznych – Jan Berbeś, w sprawach formalnych – Jadwiga   

      Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax  414-11-17. w godz. 08ºº – 14ºº

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  04.09.2008 r.

 

                                                                    Burmistrz      

 

                                                                                                    Adam Fedorowicz             

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 46.50Kb) 2008-09-04 14:10:57 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 537.00Kb) 2008-09-04 14:10:57 66

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wybA r oferty (PDF, 58.09Kb) 2008-09-18 09:22:05 22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
04 wrz 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
04 wrz 2008, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
04 wrz 2008, godz. 14:10