Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ?Przebudowa dróg dojazdowych: Zadanie I. m. Godków, Zadanie II. m. Rurka, Zadanie III. m. Narost, Zadanie IV. m. Lisie Pole?

BZP/BGK/341/ 13/08                                                              Chojna, dn 01.09. 2008 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

  „Przebudowa dróg dojazdowych:

Zadanie I.  m. Godków, Zadanie  II. m. Rurka, 

Zadanie  III. m. Narost, Zadanie   IV. m. Lisie Pole

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Przebudowa dróg dojazdowych o długości 4,4 km:

I.   m. Godków dł 0,81 km dz.190, obręb Godków, szer. 3,50

II.  m. Rurka, dł.1,00 km, dz 145 i141 obręb Rurka szer. 3,5 m

III. m. Narost,  dł 1,78 km na działkach  84 i 213 obręb Narost

IV. m. Lisie Pole Kolonia, dł1,2 km dz. 531 obręb Lisie Pole

 

 4. Oznaczenie według CPV: 

     - Roboty budowlane  - 45 23 31 26-9  drogi dojazdowe

               

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 17.11.2008 r.

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

12. Wymagane wadium:

Zadanie I.  m. Godków – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

           Zadanie  II. m. Rurka  -  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

           Zadanie III. m. Narost – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

           Zadanie   IV. m. Lisie Pole- 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

 

13. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 

 

 

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 24.09.2008 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

 

  „Przebudowa dróg dojazdowych:

   Zadanie I.  m. Godków, Zadanie  II. m. Rurka, 

  Zadanie  III. m. Narost, Zadanie   IV. m. Lisie Pole”

  - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 24.09.2008 r. do godz. 10ºº.

15.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 24.09.2008r.

      o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

17.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

 18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

W sprawach technicznych – Dariusz Skrycki, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax  414-11-17. w godz. 08ºº – 14ºº

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  01.09.2008 r.

 

                                                                                                    

 

                                                                                               Burmistrz

                                                                                            Adam Fedorowicz


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 44.00Kb) 2008-09-01 15:19:47 72

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (DOC, 866.50Kb) 2008-09-01 15:19:47 77
SST_m._GodkA_w,_m._Rurka_m.Narost,_m._Lisie_Ple (DOC, 993.00Kb) 2008-09-01 15:20:30 65

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WybA r oferty tab (DOC, 33.50Kb) 2008-09-30 13:04:20 95

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o udzieleniu zamA wienia (HTM, 5.30Kb) 2008-10-14 10:57:55 32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
01 wrz 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
01 wrz 2008, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
01 wrz 2008, godz. 15:19